Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2018.54

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie organizacji systemu bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, 810, 1090 i 1467) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa organizację systemu bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "placówkami zagranicznymi".
2.  Zasady współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "MSZ", z instytucjami państwowymi realizującymi zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa placówkom zagranicznym, jak również z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania ich przedstawicieli w systemie bezpieczeństwa placówek zagranicznych regulują odrębne przepisy i porozumienia.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) bezpieczeństwie - rozumie się przez to brak jednoznacznych przesłanek, które wskazywałyby na prawdopodobieństwo zaistnienia realnych zagrożeń dla placówki zagranicznej;
2) dokumentacji bezpieczeństwa placówki zagranicznej - rozumie się przez to:
a) plan ochrony placówki zagranicznej, którego wzór określony jest w załączniku nr 1,
b) plan obrony i zarządzania kryzysowego w placówce zagranicznej, którego wzór określony jest w załączniku nr 2,
c) plan ewakuacji planowej placówki zagranicznej, którego wzór określony jest w załączniku nr 3;
3) dowódcy ochrony SOP albo dowódcy ochrony ŻW - rozumie się przez to odpowiednio funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa albo żołnierza Żandarmerii Wojskowej, który został wyznaczony przez Komendanta Służby Ochrony Państwa albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej jako bezpośredni przełożony funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa albo żołnierzy Żandarmerii Wojskowej realizujących zadania z zakresu ochrony w placówce zagranicznej;
4) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora komórki organizacyjnej MSZ albo osobę wyznaczoną do kierowania komórką organizacyjną MSZ;
5) ewakuacji doraźnej - rozumie się przez to natychmiastowe przemieszczanie osób lub mienia z rejonów lub obiektów, w których wystąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia do rejonów lub obiektów bezpiecznych;
6) ewakuacji planowej - rozumie się przez to zorganizowane przemieszczanie osób lub mienia placówki zagranicznej z miejsca zagrożonego do rejonów bezpiecznych, z równoczesnym stałym lub czasowym zawieszeniem działalności placówki zagranicznej;
7) funkcjonariuszu SOP - rozumie się przez to funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa skierowanego przez Komendanta Służby Ochrony Państwa do realizacji zadań z zakresu ochrony placówki zagranicznej na podstawie odrębnych przepisów;
8) komórce właściwej do spraw bezpieczeństwa - rozumie się przez to komórkę organizacyjną MSZ, która odpowiada za koordynację działań z zakresu bezpieczeństwa podejmowanych przez komórki organizacyjne MSZ i placówki zagraniczne;
9) krajowym pracowniku ochrony - rozumie się przez to pracownika MSZ zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i realizującego zadania z zakresu ochrony, podległego służbowo dyrektorowi komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, a w placówce zagranicznej kierownikowi tej placówki;
10) miejscowym pracowniku ochrony - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w placówce zagranicznej, wykonującą zadania z zakresu ochrony na podstawie umowy o pracę zawartej przez kierownika placówki zagranicznej, zgodnie z prawem państwa przyjmującego lub osobę będącą pracownikiem podmiotu zewnętrznego wykonującego zadania z zakresu ochrony na podstawie umowy zawartej przez kierownika placówki zagranicznej, zgodnie z prawem państwa przyjmującego;
11) osobie realizującej zadania z zakresu bezpieczeństwa - rozumie się przez to członka personelu dyplomatyczno-konsularnego placówki zagranicznej wykonującego w ramach swoich obowiązków służbowych również zadania z zakresu bezpieczeństwa placówki zagranicznej;
12) pracowniku krajowym - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w placówce zagranicznej na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa polskiego, a także osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej zgodnie z przepisami prawa polskiego;
13) pracowniku do spraw bezpieczeństwa - rozumie się przez to członka personelu dyplomatyczno-konsularnego placówki zagranicznej realizującego zadania z zakresu bezpieczeństwa, wyznaczonego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej na stanowisko do spraw bezpieczeństwa w placówce zagranicznej;
14) pracowniku miejscowym - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w placówce zagranicznej, na podstawie umowy o pracę zawieranej zgodnie z przepisami prawa państwa przyjmującego;
15) stopniu alarmowym - rozumie się przez to stopnień alarmowy lub stopnień alarmowy CRP określony w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730);
16) żołnierzu ŻW - rozumie się przez to żołnierza Żandarmerii Wojskowej realizującego na podstawie odrębnych przepisów i porozumień zadania z zakresu ochrony placówki zagranicznej oraz ochrony personelu dyplomatyczno-konsularnego w miejscu stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych.

Rozdział  2

Ogólne zasady bezpieczeństwa placówek zagranicznych

§  3. 
1.  Osoby przebywające na terenie placówki zagranicznej są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa obowiązujących na terenie placówki zagranicznej.
2.  Kierownik placówki zagranicznej określa w przepisach wewnętrznych zasady ruchu osobowego w placówce zagranicznej oraz inne kwestie mające znaczenie dla bezpieczeństwa.
3.  Odpowiedzialnym za właściwe zapoznanie się pracowników placówki zagranicznej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa placówki jest pracownik do spraw bezpieczeństwa albo osoba realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa.
§  4. 
1.  Pracownicy placówki zagranicznej zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania pracownika do spraw bezpieczeństwa lub osoby realizującej zadania z zakresu bezpieczeństwa, a w przypadku ich nieobecności - kierownika placówki zagranicznej o:
1) podejmowanych wobec nich próbach werbunku, szantażu lub innych działań, które mogą świadczyć o zamiarze lub przygotowaniach do podejmowania wrogich akcji przeciwko placówce zagranicznej, jej pracownikom lub członkom ich rodzin;
2) pojawieniu się symptomów mogących mieć wpływ na pogorszenie się bezpieczeństwa placówki zagranicznej, jej pracowników lub członków ich rodzin;
3) próbach korupcji lub propozycjach mających na celu nakłonienie pracowników lub członków ich rodzin do działania niezgodnego z prawem albo przyjętymi zasadami i zwyczajami;
4) naruszeniu przez władze miejscowe immunitetów, w tym wolności i nietykalności osobistej pracownika placówki zagranicznej lub członka jego rodziny;
5) znalezieniu się w sytuacji, która może wywołać negatywną reakcję miejscowych władz albo środków masowego przekazu;
6) zgubieniu lub kradzieży mienia służbowego, w szczególności: dokumentów, identyfikatorów, aparatów telefonicznych, komputerów oraz kluczy do pomieszczeń, szaf pancernych lub sejfów oraz o włamaniach do mieszkań lub pojazdów prywatnych lub służbowych;
7) zdarzeniach nagłych i nieprzewidzianych lub nietypowych zachowaniach, których byli świadkami;
8) przypadkach nieuprawnionego ujawnienia informacji o charakterze służbowym;
9) innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo placówki zagranicznej lub jej pracownika bądź członka jego rodziny.
2.  Pracownik do spraw bezpieczeństwa lub osoba realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa niezwłocznie przekazuje kierownikowi placówki zagranicznej informacje, o których mowa w ust. 1.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 1, kierownik placówki zagranicznej przekazuje niezwłocznie dyrektorowi komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa.
§  5. 
1.  W placówce zagranicznej wyznacza się następujące strefy:
1) strefa ogólna - obejmuje obszary lub pomieszczenia placówki zagranicznej dostępne dla:
a) pracowników placówki zagranicznej,
b) przedstawicieli podmiotów zewnętrznych świadczących usługi, interesantów lub gości - przebywających pod nadzorem pracowników placówki zagranicznej lub osób realizujących zadania z zakresu ochrony;
2) strefa biurowa - obejmuje obszary lub pomieszczenia użytkowane przez:
a) pracowników krajowych,
b) pracowników miejscowych lub przedstawicieli podmiotów świadczących usługi - przebywających pod nadzorem pracowników krajowych;
3) strefa wydzielona - obejmuje pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie, do których dostęp posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy krajowi.
2.  Strefy bezpieczeństwa, określone w ust. 1, mogą nie pokrywać się ze strefami, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
§  6. 
1.  Kierownik placówki zagranicznej, w celu uzyskania niezbędnych zgód lub zaleceń, zgłasza każdorazową konieczność wejścia przedstawicieli podmiotów zewnętrznych na teren lub do pomieszczeń placówki zagranicznej, w szczególności gdy zachodzi konieczność dokonania prac remontowych, napraw i przeglądów budynku, instalacji i urządzeń nieruchomości lub instalacji urządzeń oraz sprzętów - za pośrednictwem elektronicznego Systemu Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi (ITSM).
2.  Niezbędne zgody lub zalecenia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane kierownikowi placówki zagranicznej za pośrednictwem elektronicznego Systemu Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi (ITSM).
§  7. 
1.  Kierownik placówki zagranicznej zgłasza konieczność wejścia przedstawicieli podmiotów zewnętrznych na teren lub do pomieszczeń placówki zagranicznej nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac.
2.  W sytuacji niecierpiącej zwłoki, gdy istnieje natychmiastowa potrzeba dokonania prac, o których mowa w § 6 ust. 1, kierownik placówki zagranicznej może zezwolić przedstawicielom podmiotu zewnętrznego na wstęp na teren lub do pomieszczeń placówki zagranicznej, o czym niezwłocznie informuje, w trybie określonym w § 6 ust. 1, dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa.

Rozdział  3

Szczególne środki bezpieczeństwa w placówkach zagranicznych

§  8.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa placówce zagranicznej, dyrektor generalny służby zagranicznej na wniosek dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, po zasięgnięciu opinii właściwych instytucji państwowych współpracujących z MSZ, może na czas określony wprowadzić w placówce zagranicznej szczególne środki bezpieczeństwa, a w szczególności:
1) zakaz pobytu na terenie placówki zagranicznej członków rodzin pracowników krajowych niebędących pracownikami placówki zagranicznej;
2) ograniczenie w swobodnym poruszaniu się lub wykonywaniu zadań służbowych poza siedzibą placówki zagranicznej przez pracowników krajowych;
3) obowiązek zamieszkiwania przez pracowników krajowych i członków ich rodzin na terenie placówki zagranicznej;
4) obowiązek przestrzegania i realizowania przez pracowników krajowych poleceń z zakresu osobistej ochrony wydawanych przez funkcjonariuszy SOP lub żołnierzy ŻW.
§  9.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa placówce zagranicznej może być wprowadzone całodobowe obowiązkowe objęcie terenu placówki zagranicznej lub pracowników krajowych ochroną realizowaną przez funkcjonariuszy SOP lub żołnierzy ŻW, na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział  4

Zadania dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa w zakresie organizacji sytemu bezpieczeństwa placówek zagranicznych

§  10.  Dyrektor komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa podejmuje czynności w celu realizacji zadań tej komórki określonych w regulaminie organizacyjnym MSZ oraz:
1) nadzoruje stosowanie przepisów zarządzenia w placówkach zagranicznych;
2) nadzoruje przygotowanie i opracowanie wykazu placówek zagranicznych według stopnia zagrożenia placówki zagranicznej;
3) opiniuje we współpracy z właściwą instytucją państwową współpracującą z MSZ wnioski kierowników placówek zagranicznych w sprawie wyznaczenia osób realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa;
4) opracowuje i realizuje, wspólnie z komórką organizacyjną właściwą do spraw szkoleń w MSZ oraz instytucjami państwowymi współpracującymi, programy szkoleń dla pracowników placówek zagranicznych, w szczególności pracowników do spraw bezpieczeństwa, osób realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz pracowników krajowych wykonujących obowiązki w zakresie ochrony;
5) przygotowuje wnioski Ministra Spraw Zagranicznych do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez funkcjonariuszy SOP ochroną wytypowanych placówek zagranicznych lub ich pracowników;
6) wnioskuje do dyrektora generalnego służby zagranicznej o objęcie wybranych placówek zagranicznych ochroną realizowaną przez krajowych pracowników ochrony;
7) przedstawia do końca czerwca, członkowi Kierownictwa MSZ odpowiedzialnemu za sprawy bezpieczeństwa oraz do wiadomości dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej roczne sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych wraz z propozycjami mającymi na celu podniesienie jego poziomu;
8) przedkłada do akceptacji członkom Kierownictwa MSZ projekty wytycznych i zaleceń dotyczących systemu bezpieczeństwa placówek zagranicznych oraz problematyki zarządzania kryzysowego w zakresie swoich kompetencji;
9) prowadzi działania na rzecz promowania zasad bezpieczeństwa w placówkach zagranicznych.

Rozdział  5

Zadania kierownika placówki zagranicznej w zakresie organizacji sytemu bezpieczeństwa placówek zagranicznych

§  11. 
1.  Kierownik placówki zagranicznej odpowiada za bezpieczeństwo placówki zagranicznej i zapewnia jej ochronę, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Decyzje w sprawach dotyczących bezpieczeństwa podejmuje w konsultacji z pracownikiem do spraw bezpieczeństwa lub osobą realizującą zadania z zakresu bezpieczeństwa oraz z dowódcą ochrony SOP albo dowódcą ochrony ŻW.
2.  Kierownik placówki zagranicznej jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników placówki zagranicznej oraz osób skierowanych do realizacji zadań służbowych w placówce zagranicznej przepisów dotyczących bezpieczeństwa;
2) utrzymywanie kontaktów z instytucjami państwa przyjmującego odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa placówkom zagranicznym i jej pracownikom;
3) sprawowanie bieżącego nadzoru nad krajowymi i miejscowymi pracownikami ochrony, a także poprzez dowódcę ochrony SOP albo dowódcę ochrony ŻW nad realizacją zadań przez funkcjonariuszy SOP albo żołnierzy ŻW;
4) współpracę z dowódcą ochrony SOP albo dowódcą ochrony ŻW w zakresie ochrony placówki zagranicznej;
5) opracowanie i aktualizację dokumentacji bezpieczeństwa placówki zagranicznej;
6) przekazywanie dyrektorowi komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa wszelkich informacji mających lub mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa placówki zagranicznej, a w szczególności o naruszeniach przepisów prawnych państwa przyjmującego przez pracowników placówki zagranicznej;
7) terminowe opracowanie i przekazywanie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa placówki zagranicznej, którego wzór określony jest w załączniku nr 4;
8) wnioskowanie do Ministra Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, o podjęcie decyzji w sprawie częściowej lub całkowitej ewakuacji placówki zagranicznej;
9) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w placówce zagranicznej.
3.  Kierownik placówki zagranicznej informuje niezwłocznie dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa o każdym znanym mu przypadku składania zeznań w charakterze świadka albo pokrzywdzonego lub wyjaśnień w charakterze podejrzanego przez pracowników krajowych placówki zagranicznej oraz członków ich rodzin, pracowników delegowanych do realizacji zadań w placówce zagranicznej, funkcjonariuszy SOP albo żołnierzy ŻW, praktykantów, wolontariuszy lub stażystów.
§  12. 
1.  Kierownicy placówek zagranicznych innych niż przedstawicielstwa dyplomatyczne współpracują w kwestiach organizacji systemu bezpieczeństwa placówki zagranicznej z kierownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego mającego siedzibę w stolicy państwa przyjmującego i akredytowanym w tym państwie.
2.  Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
1) uzgadnianiu zadań oraz sposobu przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa;
2) ustalaniu sposobów, etapów i kierunków ewakuacji planowej;
3) współdziałaniu przy opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa oraz sporządzaniu rocznego sprawozdania o stanie bezpieczeństwa placówki zagranicznej.

Rozdział  6

Zadania pracownika do spraw bezpieczeństwa oraz osoby realizującej zadania z zakresu bezpieczeństwa

§  13. 
1.  W przypadkach uzasadnionych z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa placówki zagranicznej, dyrektor generalny służby zagranicznej na wniosek dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa może utworzyć w placówce zagranicznej stanowisko do spraw bezpieczeństwa.
2.  We wniosku, o którym mowa ust. 1, dyrektor komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa określa właściwość miejscową pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw bezpieczeństwa, a także zakres jego kompetencji w stosunku do innych pracowników do spraw bezpieczeństwa oraz osób realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa.
3.  Utworzenie stanowiska, o którym mowa ust. 1, nie powoduje zmiany kategorii placówki zagranicznej z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa.
§  14.  Dyrektor komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, po zasięgnięciu opinii właściwej instytucji państwowej współpracującej z MSZ, przedkłada dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej kandydaturę pracownika do spraw bezpieczeństwa w placówce zagranicznej.
§  15. 
1.  Pracownik do spraw bezpieczeństwa podlega bezpośrednio kierownikowi placówki zagranicznej.
2.  W przypadku, gdy pracownik do spraw bezpieczeństwa koordynuje problematykę bezpieczeństwa kilku placówek zagranicznych, podlega on w sprawach organizacyjnych bezpośrednio kierownikowi placówki zagranicznej, w której utworzono stanowisko do spraw bezpieczeństwa.
§  16.  Wytyczne dotyczące zakresu zadań pracownika do spraw bezpieczeństwa określone są w załączniku nr 5.
§  17. 
1.  W placówkach zagranicznych, w których nie utworzono stanowiska do spraw bezpieczeństwa, zadania z zakresu bezpieczeństwa placówki zagranicznej powierza się wyznaczonemu członkowi personelu dyplomatyczno-konsularnego.
2.  Kierownik placówki zagranicznej, w formie pisemnej, wskazuje dyrektorowi komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa kandydata na osobę realizującą zadania z zakresu bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1.
3.  Dyrektor komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, po zasięgnięciu opinii właściwej instytucji państwowej współpracującej z MSZ, zatwierdza kandydaturę osoby, o której mowa w ust. 2 lub występuje do kierownika placówki zagranicznej z wnioskiem o powierzenie obowiązków innej osobie.
4.  Kierownik placówki zagranicznej określa w formie pisemnej szczegółowy zakres obowiązków osoby realizującej zadania z zakresu bezpieczeństwa z uwzględnieniem wytycznych, które określone są w załączniku nr 6.
5.  Osoba realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa w zakresie powierzonych zadań podlega bezpośrednio kierownikowi placówki zagranicznej.
§  18.  Pracownik do spraw bezpieczeństwa oraz osoba realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa uczestniczą w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa placówek zagranicznych przygotowywanych przez komórkę właściwą do spraw bezpieczeństwa.

Rozdział  7

Zadania funkcjonariuszy SOP, żołnierzy ŻW, krajowych pracowników ochrony oraz miejscowych pracowników ochrony w zakresie bezpieczeństwa placówki zagranicznej

§  19.  Służba Ochrony Państwa obejmuje ochroną placówki zagraniczne na podstawie odrębnych przepisów i porozumień.
§  20.  Żandarmeria Wojskowa obejmuje ochroną placówki zagraniczne znajdujące się w miejscu stacjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz personel dyplomatyczno-konsularny tych placówek na podstawie odrębnych przepisów.
§  21.  Wytyczne dotyczące zakresu obowiązków krajowych pracowników ochrony określono w załączniku nr 7.
§  22.  Wytyczne dotyczące zakresu obowiązków miejscowych pracowników ochrony określono w załączniku nr 8.
§  23.  Pracownik do spraw bezpieczeństwa lub osoba realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa organizują dla krajowych oraz miejscowych pracowników ochrony obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa placówki zagranicznej. W uzasadnionych przypadkach szkolenia mogą odbywać się w MSZ.

Rozdział  8

Kategoryzacja placówek zagranicznych według stopnia zagrożenia

§  24. 
1.  Na wniosek dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, po konsultacji z Szefem Agencji Wywiadu, Minister Spraw Zagranicznych określa stopień zagrożenia placówek zagranicznych i nadaje im następujące kategorie:
1) bardzo wysoki stopień zagrożenia - kategoria A;
2) wysoki stopień zagrożenia - kategoria B;
3) podwyższony stopień zagrożenia - kategoria C;
4) średni stopień zagrożenia - kategoria D;
5) niski stopień zagrożenia - kategoria E.
2.  Komórka właściwa do spraw bezpieczeństwa prowadzi i aktualizuje wykaz placówek zagranicznych sporządzony według kategorii określonych w ust. 1.
3.  Stopień zagrożenia placówki zagranicznej określa się nie rzadziej niż co 6 miesięcy lub niezwłocznie w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających jego zmianę.
§  25. 
1.  Nie realizuje się praktyk, staży i wolontariatu w placówkach zagranicznych, którym przyznano kategorię A z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa.
2.  Praktyki, staże i wolontariat w placówkach zagranicznych, którym przyznano kategorię B z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa, można realizować po uzyskaniu zgody dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa.
3.  Dyrektor komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, o ile przemawiają za tym względy bezpieczeństwa, może przedłożyć do akceptacji członkom Kierownictwa MSZ projekt zaleceń lub wytycznych dotyczących prowadzenia w placówkach zagranicznych praktyk, staży i wolontariatu.
§  26.  Niezależnie od kategorii przyznanej placówce zagranicznej z uwagi na stopień zagrożenia bezpieczeństwa, jeżeli warunki miejscowe tego wymagają, dyrektor komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa może zobowiązać osobę ubiegającą się o delegowanie lub skierowaną do pracy w placówce zagranicznej - do odbycia specjalistycznego szkolenia uwzględniającego lokalną specyfikę zagrożeń.

Rozdział  9

Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe CRP

§  27.  Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP dla placówek zagranicznych wprowadza się lub odwołuje zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
§  28.  Przedsięwzięcia wykonywane przez kierowników placówek zagranicznych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP określają przepisy wydane na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
§  29. 
1.  W przypadku braku łączności z MSZ, kierownik placówki zagranicznej realizuje zadania zgodnie ze szczegółowym zakresem przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych w poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP.
2.  Niezwłocznie po uzyskaniu łączności kierownik placówki zagranicznej informuje o zrealizowanych zadaniach, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa lub dyrektora komórki właściwej do spraw zarządzania kryzysowego lub dyrektora komórki właściwej do spraw informatyki i telekomunikacji.

Rozdział  10

Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w placówce zagranicznej

§  30. 
1.  Kierownik placówki zagranicznej realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez wykonanie czynności określonych w dokumentacji bezpieczeństwa placówki zagranicznej, a w szczególności w planie obrony i zarządzania kryzysowego oraz w planie ewakuacji.
2.  W przypadku braku łączności z MSZ, kierownik placówki zagranicznej może podjąć niezbędne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa placówce zagranicznej oraz pracownikom placówki zagranicznej, o czym niezwłocznie po uzyskaniu łączności informuje dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa.
§  31.  Kierownik placówki zagranicznej przygotowuje pracowników placówki zagranicznej do realizacji zadań określonych w dokumentacji bezpieczeństwa placówki, w szczególności poprzez:
1) organizowanie ćwiczeń oraz instruktaży z zakresu zarządzania kryzysowego mających na celu sprawdzenie funkcjonowania procedur bezpieczeństwa;
2) utrzymanie w gotowości systemów i struktur - w szczególności systemów łączności oraz zabezpieczenia logistycznego placówki zagranicznej, niezbędnych do użycia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
§  32.  Decyzję o ewakuacji planowej placówki zagranicznej, w przypadkach innych niż związane z wprowadzeniem czwartego stopnia alarmowego (DELTA), podejmuje Minister Spraw Zagranicznych na wniosek dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, przekazany za pośrednictwem przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MSZ powołanego na podstawie odrębnych przepisów 2 .
§  33.  Po przeprowadzeniu ewakuacji planowej, kierownik placówki zagranicznej zobowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia ewakuacji planowej przekazać Ministrowi Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa, sprawozdanie z ewakuacji planowej placówki, którego wzór określony jest w załączniku nr 9.
§  34. 
1.  Decyzję o ewakuacji doraźnej, w przypadku nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub obiektów placówki zagranicznej, podejmuje kierownik placówki zagranicznej i przekazuje informację do Ministra Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa.
2.  Informacja o której mowa w ust. 1 powinna określać:
1) powody ewakuacji doraźnej;
2) czas rozpoczęcia i zakończenia ewakuacji doraźnej;
3) zakres działań podjętych przez kierownika placówki zagranicznej;
4) skutki dla pracowników, obiektów i mienia placówki zagranicznej.
§  35.  Dyrektor generalny służby zagranicznej, za pośrednictwem przewodniczącego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w MSZ, przedkłada Ministrowi Spraw Zagranicznych propozycje podjęcia określonych działań po zakończeniu sytuacji kryzysowej w odniesieniu do placówki zagranicznej, której sytuacja kryzysowa dotyczyła.

Rozdział  11

Planowanie i sprawozdawczość

§  36.  Dokumentację bezpieczeństwa placówki zagranicznej sporządza się:
1) w przypadku przedstawicielstwa dyplomatycznego w dwóch egzemplarzach: egzemplarz pierwszy przechowywany jest w placówce zagranicznej, a egzemplarz drugi kierownik placówki przekazuje do dyrektora komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa;
2) w przypadku placówki zagranicznej innej niż określona w pkt 1 w trzech egzemplarzach: egzemplarz pierwszy przechowywany jest w placówce zagranicznej, egzemplarz drugi przekazywany jest do przedstawicielstwa dyplomatycznego akredytowanego w danym państwie, a egzemplarz trzeci do komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa.
§  37. 
1.  Dokumentację bezpieczeństwa placówki zagranicznej aktualizuje się każdorazowo w przypadku wystąpienia uzasadniających okoliczności, w szczególności, gdy dotyczy to zmian zachodzących w obszarze infrastruktury bezpieczeństwa, zmiany formy ochrony lub identyfikacji występowania ryzyk i zagrożeń.
2.  Kierownik placówki zagranicznej w terminie do końca lutego każdego roku przekazuje komórce organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa placówki zagranicznej za rok miniony, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 7.

Rozdział  12

Przepisy przejściowe i końcowe

§  38.  W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia kierownicy placówek zagranicznych opracują lub dokonają aktualizacji planów obrony i zarządzania kryzysowego placówek zagranicznych zgodnie z wzorem, o którym mowa w załączniku nr 2.
§  39.  W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia dyrektor komórki właściwej do spraw bezpieczeństwa:
1) dokona przeglądu i aktualizacji przyznanych stopni zagrożenia placówek zagranicznych oraz ich kategorii zgodnie z § 24 ust. 1;
2) sporządzi wykaz, o którym mowa w § 24 ust. 2.
§  40.  Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie systemu bezpieczeństwa oraz kategorii stopnia zagrożenia bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 12).
§  41.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PLAN OCHRONY PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PLAN OBRONY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PLACÓWCE ZAGRANICZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PLAN EWAKUACJI PLANOWEJ PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

SPRAWOZDANIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wytyczne dotyczące zakresu zadań pracownika do spraw bezpieczeństwa

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Wytyczne dotyczące zakresu obowiązków osoby realizującej zadania z zakresu bezpieczeństwa w placówce zagranicznej

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Wytyczne dotyczące zakresu obowiązków krajowych pracowników ochrony

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Wytyczne dotyczące zakresu obowiązków miejscowych pracowników ochrony

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z EWAKUACJI PLANOWEJ PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ

grafika

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).
2 Zarządzenie nr 41 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 71).