Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRR.2013.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2012 r., poz. 461, z późn. zm.1)), w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz podwyższania gotowości obronnej organizuje się w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwanym dalej "Ministerstwem", system stałego dyżuru.
2. System stałego dyżuru organizowany jest poprzez zespół stałego dyżuru Ministerstwa oraz dyżur w komórkach organizacyjnych.
§  2.
1. Zespół stałego dyżuru organizuje się w formie całodobowej służby dyżurnej pełnionej w systemie dwuzmianowym.
2. Skład zespołu stałego dyżuru ustala w drodze decyzji Dyrektor Generalny Ministerstwa.
3. Do zespołu stałego dyżuru nie powołuje się pracowników posiadających przydziały mobilizacyjne do Sił Zbrojnych RP lub wyznaczonych do realizacji innych zadań obronnych w Ministerstwie.
§  3.
1. Dyżur w komórkach organizacyjnych pełniony jest w godzinach pracy oraz w sytuacjach szczególnych w systemie całodobowym, przez wyznaczonych w komórkach pracowników - punkty kontaktowe stałego dyżuru.
2. Decyzję o wprowadzeniu całodobowych dyżurów w komórkach organizacyjnych Ministerstwa podejmuje Dyrektor Generalny Ministerstwa.
§  4.
1. Stały dyżur uruchamia Minister Rozwoju Regionalnego.
2. W stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu realizacji zadań szkoleniowych stały dyżur może być uruchamiany w pełnym lub ograniczonym zakresie przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
3. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru podejmuje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.
§  5.
1. Przygotowanie osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru, obejmujące szkolenie przygotowawcze, doskonalenie umiejętności oraz treningi praktycznego wykonywania stałego dyżuru organizuje i prowadzi Biuro Ministra.
2. Sprawy organizacyjne, w tym strukturę, wyposażenie, organizację łączności, dokumentację, szczegółowe obowiązki i zadania, miejsce, tryb wykonywania oraz plan dyżurów określa "Instrukcja stałego dyżuru Ministerstwa Rozwoju Regionalnego".
§  6.
1. Nadzór nad realizacją zadań stałego dyżuru Ministerstwa sprawuje Biuro Ministra.
2. Nadzór nad realizacją dyżuru w komórkach organizacyjnych Ministerstwa sprawują kierownicy tych komórek.
§  7. Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru oraz zarządzenie nr 21 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji stałego dyżuru Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2012 r., poz. 1101, poz. 1407 i 1445.