Dz.Urz.WUG.2018.213 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie organizacji służby przygotowawczej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej organizuje się w Wyższym Urzędzie Górniczym, dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, służbę przygotowawczą.
2.  Służbę przygotowawczą organizuje się w zależności od potrzeb.
3.  Służba przygotowawcza w Wyższym Urzędzie Górniczym trwa 4 miesiące.
§  2.  Służba przygotowawcza składa się z części:
1) teoretycznej;
2) praktycznej;
3) indywidualnej - mającej charakter fakultatywny.
§  3. 
1.  Część teoretyczna jest organizowana w formie kursu i składa się z:
1) I części teoretycznej - podstawy wiedzy o państwie i prawie, w tym o funkcjonowaniu administracji publicznej;
2) II części teoretycznej - organizacja i funkcjonowanie urzędów górniczych.
2.  Program części teoretycznej ustala Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego.
2a.  Ustalenie programu I części teoretycznej może zostać powierzone jednostce szkoleniowej.
3.  Część teoretyczną organizuje Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "WKS".
3a.  Program części teoretycznej realizują pracownicy urzędów górniczych, wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego.
3b.  Realizację programu części teoretycznej albo jego niektórych elementów można powierzyć jednostce szkoleniowej.
4.  (uchylony)
5.  (uchylony)
§  4. 
1.  Część praktyczna obejmuje realizację programu mającego na celu przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
2.  Zakres oraz sposób przeprowadzenia części praktycznej określa Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego na wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną albo samodzielnym wydziałem.
3.  Program części praktycznej ustala osoba kierująca komórką organizacyjną albo samodzielnym wydziałem.
§  5. 
1.  O realizacji części indywidualnej rozstrzyga Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego.
2.  Część indywidualna obejmuje realizację programu, wykraczającego poza program części teoretycznej oraz części praktycznej, ściśle powiązanego z zadaniami wykonywanymi na danym stanowisku przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej.
3.  Program, zakres, sposób przeprowadzenia oraz warunki zaliczenia części indywidualnej ustala osoba kierująca komórką organizacyjną albo samodzielnym wydziałem, a zatwierdza Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego.
§  6. 
1.  Opiekuna osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej wyznacza Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego.
2.  Do zadań opiekuna należy:
1) zapoznanie osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej z zadaniami Wyższego Urzędu Górniczego oraz specyfiką pracy w administracji rządowej;
2) wspomaganie osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej w wykonywaniu bieżących obowiązków oraz wspieranie jej w rozwijaniu kompetencji i zaangażowaniu w wykonywane obowiązki, jak również utrwaleniu pierwszych doświadczeń tej osoby przez:
a) obserwację,
b) udzielanie informacji zwrotnych,
c) trenowanie nowych zachowań;
3) realizowanie części praktycznej oraz części indywidualnej służby przygotowawczej;
4) sporządzenie opinii wraz z informacją dotyczącą stopnia realizacji służby przygotowawczej.
§  7.  (uchylony)
§  8. 
1.  Egzamin z części teoretycznej służby przygotowawczej, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza się w formie testowej.
2.  Egzamin obejmuje wiadomości przekazane w trakcie kursu.
3.  Egzamin można podzielić na kilka części.
4.  Egzamin przygotowuje się w oparciu o pytania przekazane przez pracowników, o których mowa w § 3 ust. 3a, lub jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 3b.
5.  Egzamin przygotowuje i przeprowadza WKS.
6.  Egzamin przeprowadzany z użyciem narzędzi informatycznych przygotowuje WKS we współpracy z Samodzielnym Wydziałem Informatyzacji w Wyższym Urzędzie Górniczym.
7.  Egzamin może zostać, w całości albo w części, przygotowany i przeprowadzony przy użyciu narzędzi opracowanych przez jednostkę szkoleniową.
8.  Podstawę zaliczenia egzaminu albo jego określonej części stanowi udzielenie przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej prawidłowych odpowiedzi w wymiarze co najmniej 60%, a w przypadku określonym w ust. 7 - w wymiarze ustalonym dla narzędzia opracowanego przez jednostkę szkoleniową.
9.  Na wniosek osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Przepisy ust. 4 - 8 stosuje się odpowiednio.
10.  Dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części wydaje Naczelnik WKS.
11.  W przypadku określonym w ust. 7 dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części może wydać jednostka szkoleniowa.
§  9.  Warunkiem zaliczenia części praktycznej służby przygotowawczej jest pozytywna opinia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.
§  10.  Zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej wydaje Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego na podstawie:
1) zaliczenia egzaminu albo jego wszystkich części;
2) pozytywnej opinii, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4;
3) zaliczenia części indywidualnej.
§  11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.