Organizacja służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.212 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie organizacji służby przygotowawczej w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej organizuje się w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, zwanych dalej "urzędami górniczymi", dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, służbę przygotowawczą.
2. 
Służbę przygotowawczą organizuje się w zależności od potrzeb.
3. 
Służba przygotowawcza w urzędach górniczych trwa 4 miesiące.
§  2. 
Służba przygotowawcza składa się z części:
1)
teoretycznej;
2)
praktycznej;
3)
indywidualnej - mającej charakter fakultatywny.
§  3. 
1. 
Część teoretyczna jest organizowana w formie kursu i składa się z:
1)
I części teoretycznej - podstawy wiedzy o państwie i prawie, w tym o funkcjonowaniu administracji publicznej;
2)
II części teoretycznej - organizacja i funkcjonowanie urzędów górniczych.
2. 
Program części teoretycznej ustala Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej "Dyrektorem Generalnym".
2a. 
Ustalenie programu I części teoretycznej może zostać powierzone jednostce szkoleniowej.
3. 
Część teoretyczną organizuje Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "WKS", łącznie z organizowaną częścią teoretyczną dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej, zatrudnionych w Wyższym Urzędzie Górniczym.
3a. 
Program części teoretycznej realizują pracownicy urzędów górniczych, wyznaczeni przez Dyrektora Generalnego. 3b.4) Realizację programu części teoretycznej albo jego niektórych elementów można powierzyć jednostce szkoleniowej.
4. 
(uchylony)
5. 
(uchylony)
§  4. 
1. 
Część praktyczna obejmuje realizację programu mającego na celu przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
2. 
Program, zakres oraz sposób przeprowadzenia części praktycznej określa dyrektor urzędu górniczego na wniosek bezpośredniego przełożonego.
§  5. 
1. 
O realizacji części indywidualnej rozstrzyga dyrektor urzędu górniczego.
2. 
Część indywidualna obejmuje realizację programu, wykraczającego poza program części teoretycznej oraz części praktycznej, ściśle powiązanego z zadaniami wykonywanymi na danym stanowisku przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej.
3. 
Program, zakres, sposób przeprowadzenia oraz warunki zaliczenia części indywidualnej ustala bezpośredni przełożony, a zatwierdza dyrektor urzędu górniczego.
§  6. 
1. 
Opiekuna osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej wyznacza dyrektor urzędu górniczego.
2. 
Do zadań opiekuna należy:
1)
zapoznanie osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej z zadaniami urzędów górniczych oraz specyfiką pracy w administracji rządowej;
2)
wspomaganie osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej w wykonywaniu bieżących obowiązków oraz wspieranie jej w rozwijaniu kompetencji i zaangażowaniu w wykonywane obowiązki, jak również utrwaleniu pierwszych doświadczeń tej osoby przez:
a)
obserwację,
b)
udzielanie informacji zwrotnych,
c)
trenowanie nowych zachowań;
3)
realizowanie programu części praktycznej oraz części indywidualnej służby przygotowawczej;
4)
sporządzenie opinii wraz z informacją dotyczącą stopnia realizacji służby przygotowawczej.
§  7. 
1. 
Egzamin z części teoretycznej służby przygotowawczej, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza się w formie testowej.
2. 
Egzamin obejmuje wiadomości przekazane w trakcie kursu.
3. 
Egzamin można podzielić na kilka części.
4. 
Egzamin przygotowuje się w oparciu o pytania przekazane przez pracowników, o których mowa w § 3 ust. 3a, lub jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 3b.
5. 
Egzamin przygotowuje i przeprowadza WKS.
6. 
Egzamin przeprowadzany z użyciem narzędzi informatycznych przygotowuje WKS we współpracy z Samodzielnym Wydziałem Informatyzacji w Wyższym Urzędzie Górniczym.
7. 
Egzamin może zostać, w całości albo w części, przygotowany i przeprowadzony przy użyciu narzędzi opracowanych przez jednostkę szkoleniową.
8. 
Podstawę zaliczenia egzaminu albo jego określonej części stanowi udzielenie przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej prawidłowych odpowiedzi w wymiarze co najmniej 60%, a w przypadku określonym w ust. 7 - w wymiarze ustalonym dla narzędzia opracowanego przez jednostkę szkoleniową.
9. 
Na wniosek osoby podejmującej po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej dyrektor urzędu górniczego, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym, wyraża zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Przepisy ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
10. 
Dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części wydaje Naczelnik WKS.
11. 
W przypadku określonym w ust. 7 dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu albo jego określonych części może wydać jednostka szkoleniowa.
§  8. 
Warunkiem zaliczenia części praktycznej służby przygotowawczej jest pozytywna opinia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.
§  9. 
Zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej wydaje dyrektor urzędu górniczego na podstawie:
1)
zaliczenia egzaminu albo jego wszystkich części;
2)
pozytywnej opinii, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 4;
3)
zaliczenia części indywidualnej.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.