Dz.Urz.MSWiA.2018.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  2. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej "Ministerstwem", odpowiedzialny za sprawy zarządzania kryzysowego;
3) członkowie Zespołu:
a) Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie,
b) Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie,
c) Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie,
d) Komendant Główny Policji,
e) Komendant Główny Straży Granicznej,
f) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
g) Komendant Służby Ochrony Państwa;
4) sekretarz Zespołu - Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.
2.  Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez osoby przez nich upoważnione.
3.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
§  3. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego Zespołu lub inna osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.
2.  Przewodniczący Zespołu:
1) ustala terminy i zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) ustala porządek posiedzeń Zespołu;
3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
4) rozstrzyga o prowadzeniu przez Zespół prac w trybie obiegowym;
5) dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Zespołu;
6) podpisuje protokoły z posiedzeń Zespołu;
7) zatwierdza roczne sprawozdanie z prac Zespołu.
§  4. 
1.  Zespół prowadzi prace na posiedzeniach i opracowuje stanowisko w drodze konsensusu. W sytuacjach spornych rozstrzyga przewodniczący Zespołu.
2.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
3.  Zespół może prowadzić prace w trybie obiegowym, w szczególności przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
§  5.  Sekretarz Zespołu:
1) informuje członków Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, o zwołaniu posiedzenia Zespołu i jego porządku;
2) koordynuje przygotowanie i obieg dokumentów związanych z pracami Zespołu;
3) sporządza protokoły z posiedzeń Zespołu lub z przebiegu prac Zespołu w trybie obiegowym;
4) opracowuje, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po okresie sprawozdawczym, projekt rocznego sprawozdania z prac Zespołu i przedkłada do zatwierdzenia przewodniczącemu Zespołu.
§  6.  Obsługę merytoryczną oraz techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie.
§  7.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  8.  Traci moc zarządzenie nr 38 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 46).
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).