Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2012.63

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 2 października 2012 r.
w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej "Ministerstwem", tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem".
§  2. W zakresie wykonywania zadań Zespół współdziała z:
1) Rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej "ustawą";
2) zespołami zarządzania kryzysowego utworzonymi przez innych ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz ich rzecznikami prasowymi;
3) innymi organami wymienionymi w ustawie.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Sekretarz Stanu w Ministerstwie;
2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
a) Podsekretarze Stanu w Ministerstwie,
b) Dyrektor Generalny Ministerstwa;
3) członkowie:
a) Szef Gabinetu Politycznego Ministra,
b) Rzecznik Prasowy Ministra,
c) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa.
2. Funkcję sekretarza Zespołu pełni dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa koordynującej sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego.
§  4.
1. W pracach Zespołu biorą udział członkowie Zespołu wyznaczeni przez Przewodniczącego Zespołu oraz inne zaproszone przez niego osoby.
2. W pracach Zespołu związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, wydane na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§  5. Miejscem pracy Zespołu jest siedziba Ministerstwa lub inne miejsce wyznaczone przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa, w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu.
§  6.
1. Zespół pracuje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku, w szczególności w celu wykonania ustawowych zadań Zespołu, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy, oraz zadań zawartych w zatwierdzonych przez uprawnione organy dokumentach z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Posiedzenia nadzwyczajne:
1) zwołuje się w przypadku:
a) wprowadzenia trzeciego lub wyższego stopnia alarmowego wynikającego z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, określonego na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy, wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
b) zaistnienia sytuacji kryzysowej w obszarze właściwości Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej "Ministrem", lub obszarze, który przez powiązania finansowe, systemowe, informatyczne, organizacyjne lub inne może mieć wpływ na obszar właściwości Ministra,
c) zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu urzędu obsługującego Ministra;
2) można zwołać w szczególności w przypadku:
a) możliwości zaistnienia sytuacji kryzysowej, o której mowa w pkt 1 lit. b,
b) wprowadzenia niższego niż trzeci stopień alarmowy wynikającego z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego określonego na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy lub wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,
c) zorganizowania przez uprawniony organ ćwiczeń, treningów lub szkoleń.
4. Minister może w każdym czasie zwołać posiedzenie Zespołu, wyznaczając jednocześnie osobę spośród członków Zespołu, która będzie prowadzić posiedzenie.
§  7.
1. Zespół podejmuje decyzje kolegialnie, w drodze uzgodnienia stanowisk.
2. W przypadku istotnej różnicy zdań, Przewodniczący Zespołu może zarządzić głosowanie, w którym decyzje zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustalonego na posiedzenie składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Zespołu jest decydujący.
3. Członek Zespołu może zgłosić zdanie odrębne z uzasadnieniem.
§  8.
1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół zawierający zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu, z uwzględnieniem wyników głosowań i zgłoszonych zdań odrębnych oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu lub prowadzący posiedzenie Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności osób biorących udział w posiedzeniu Zespołu oraz, w razie potrzeby, inne dokumenty.
3. Sekretarz Zespołu niezwłocznie doręcza protokół wszystkim członkom Zespołu biorącym udział w posiedzeniu Zespołu. Członek Zespołu może zgłosić do Przewodniczącego Zespołu, za pośrednictwem sekretarza Zespołu, zastrzeżenia do treści protokołu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich protokołu może nastąpić w każdym czasie.
§  9.
1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) kierowanie pracami Zespołu i nadzór nad nimi oraz reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) określanie zadań do wykonania przez członków Zespołu i osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, oraz trybu ich wykonywania;
4) przedstawianie Ministrowi do akceptacji dokumentów opracowanych i uzgodnionych przez Zespół, w tym propozycji działań prowadzących do ograniczenia lub likwidacji skutków sytuacji kryzysowej;
5) informowanie Ministra o aktualnej sytuacji kryzysowej.
2. Przewodniczący Zespołu, w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa, może zarządzić wprowadzenie dyżurów całodobowych dla poszczególnych członków Zespołu, w przypadku:
1) zaistnienia sytuacji kryzysowej;
2) wprowadzenia stopnia alarmowego wynikającego z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, określonego na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy;
3) wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może zarządzić natychmiastowe stawiennictwo poszczególnych członków Zespołu na posiedzenie Zespołu.
§  10. Do zadań sekretarza Zespołu należy:
1) prowadzenie i gromadzenie dokumentacji prac Zespołu;
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zespołu;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zespołu.
§  11.
1. Do zadań Rzecznika Prasowego Ministra jako członka Zespołu należy:
1) wyjaśnianie działań i inicjatyw podejmowanych przez Ministra oraz Zespół w sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym, w szczególności wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań Ministra oraz Zespołu;
2) udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Ministra oraz Zespołu w sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym zwłaszcza udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;
3) przekazywanie komunikatów dotyczących sytuacji kryzysowej do opublikowania w środkach masowego przekazu, na zasadach określonych art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.);
4) przygotowanie, we współpracy z Biurem Ministra, głównych założeń dotyczących komunikowania w sytuacji kryzysowej, w tym określenie głównych przekazów, ich częstotliwości, narzędzi i osób komunikujących;
5) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Rządu, Rzecznikiem Prasowym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz rzecznikami prasowymi innych jednostek zaangażowanych w rozwiązanie sytuacji kryzysowej.
2. Na polecenie Rzecznika Prasowego Ministra, działający w Biurze Ministra Zespół Prasowy może, w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej, realizować zadania z zakresu komunikacji społecznej, polegające na:
1) prowadzeniu monitoringu mediów;
2) opracowywaniu projektów komunikatów;
3) publikowaniu w mediach zatwierdzonych przez Rzecznika Prasowego Ministra informacji prasowych zgodnych ze strategią działania przyjętą w tym zakresie przez Ministra lub Zespół.
§  12.
1. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zarządzić rozpatrzenie sprawy w trybie obiegowym.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy w trybie obiegowym termin zgłaszania przez członków Zespołu uwag do dokumentów nie powinien być krótszy niż 5 dni, a termin akceptacji dokumentów uwzględniających zgłoszone przez członków Zespołu uwagi - nie krótszy niż 3 dni.
3. W sytuacji kryzysowej lub innych uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może skrócić terminy, o których mowa w ust. 2.
4. Niezgłoszenie przez członka Zespołu uwag do dokumentu w wyznaczonych terminach traktuje się jako akceptację tego dokumentu.
5. W przypadku nieuzgodnienia dokumentu w trybie obiegowym, sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniu Zespołu.
6. Sekretarz Zespołu, na najbliższym posiedzeniu Zespołu, przedstawia członkom Zespołu wykaz dokumentów uzgodnionych w trybie obiegowym.
§  13. Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zlecać rzeczoznawcom, ekspertom lub innym podmiotom wykonanie opracowań, analiz, prognoz, ekspertyz, opinii, koncepcji rozwiązań programowych, systemowych i organizacyjnych lub innych czynności, w celu skutecznej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§  14. Obsługę Zespołu w zakresie:
1) merytorycznym - zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa, w której właściwości pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej, we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa koordynującą sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego;
2) kontaktów ze środkami masowego przekazu - zapewnia Rzecznik Prasowy Ministra we współpracy z Biurem Ministra;
3) 2 organizacyjnym, informatycznym i logistycznym - zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego;
4) obiegu dokumentów i materiałów niejawnych - zapewnia Kancelaria Tajna;
5) 3 (uchylony).
§  15. Traci moc zarządzenie Nr 41 Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. MNiSW Nr 5, poz. 60 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 23 i Nr 4, poz. 70).
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2 § 14 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2015 r.
3 § 14 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MNiSW.2015.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2015 r.