Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2012.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, zwany dalej "Zespołem".
2.
Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych.
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Minister Spraw Wewnętrznych;
2) 1
członkowie:
a)
zastępca przewodniczącego Zespołu - Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, do zakresu czynności którego należą sprawy zarządzania kryzysowego,
b)
Sekretarz i Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
c)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
d)
Komendant Główny Policji,
e)
Komendant Główny Straży Granicznej,
f)
Szef Biura Ochrony Rządu,
g)
Szef Obrony Cywilnej Kraju,
h)
Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
i)
Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
j)
Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
k)
Dyrektor Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
l)
Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
m)
Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
n)
Dyrektor Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
o)
Dyrektor Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
p)
sekretarz Zespołu - Dyrektor Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  3.
1.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Zespołu.
2.
Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu albo - w przypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Zespołu.
3.
Przewodniczący Zespołu:
1)
prowadzi posiedzenia Zespołu;
2)
planuje i organizuje pracę Zespołu;
3)
ustala porządek dzienny posiedzeń Zespołu.
4.
Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu na prawach członka innych niż wymienieni w § 2 pkt 2 przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, a także inne osoby - w charakterze ekspertów.
5.
Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
§  4.
1.
Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową, przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.
4.
Dokonywanie okresowej oceny i opiniowanie przez Zespół dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2c ustawy o zarządzaniu kryzysowym, może odbywać się w trybie obiegowym.
5.
Rozbieżności stanowisk powstałe podczas opiniowania dokumentów planistycznych, o których mowa w ust. 4, podlegają rozpatrzeniu wyłącznie na posiedzeniach Zespołu.
6.
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który zawiera kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Zespołu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, sprawozdanie z przebiegu dyskusji oraz treść i uzasadnienie sformułowanych wniosków.
7.
Protokół podpisują wszyscy członkowie Zespołu obecni na posiedzeniu.
8.
W przypadku zgłoszenia przez członka Zespołu zdania odrębnego do sformułowanych wniosków, jest ono odnotowywane w protokole.
§  5.
Obsługę merytoryczną i organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§  6. 2
Przekazywanie informacji w zakresie zarządzania kryzysowego, prowadzenia analiz i ocen sytuacji kryzysowych oraz decyzji właściwych organów zarządzania kryzysowego na potrzeby Zespołu odbywa się za pośrednictwem Centrum Zarządzania Kryzysowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  7.
1.
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2.
W przypadku, gdy posiedzenie Zespołu nie może odbyć się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Zespół obraduje w miejscu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.3)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 40 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2009 r. na podstawie obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów normatywnych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 3, poz. 13).

1 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 42 z dnia 6 maja 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 2013 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 42 z dnia 6 maja 2013 r. (Dz.Urz.MSW.13.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 maja 2013 r.