Organizacja, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasady współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.121

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 7 października 2014 r.
w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Jednostką organizacyjną Policji służby śledczej jest Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane dalej "CBŚP".
2. 
CBŚP kieruje Komendant CBŚP, podległy Komendantowi Głównemu Policji.
§  2. 
1. 
W CBŚP można tworzyć komórki organizacyjne o nazwach:
1)
do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej;
2)
do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej;
3)
do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej;
4)
do zwalczania aktów terroru;
5)
do zwalczania cyberprzestępczości;
6)
ochrony świadka koronnego;
7)
operacji specjalnych;
8)
analizy kryminalnej;
9)
międzynarodowej współpracy Policji;
10)
dochodzeniowo-śledcza;
11)
magazyn dowodów rzeczowych;
12)
operacyjno-rozpoznawcza;
13)
wywiadu kryminalnego;
14)
rozpoznania i werbunków;
15)
werbunkowa;
16)
obsługi informacyjnej;
17)
obserwacji;
18)
techniki operacyjnej;
19)
operacji pościgowych;
20)
realizacji i zabezpieczenia;
21)
dyżurnych;
22)
obsługi zdarzeń;
23)
minersko-pirotechniczna;
24)
prezydialna;
25)
wsparcia logistycznego;
26)
wspomagająca;
27)
ogólna;
28)
jawna;
29)
tajna;
30)
prasowa;
31)
prawna;
32)
kadr;
33)
szkolenia;
34)
doskonalenia zawodowego;
35)
spraw osobowych;
36)
organizacyjno-etatowa;
37)
wsparcia psychologicznego;
38)
dyscyplinarna;
39)
kontroli;
40)
nadzoru;
41)
skarg i wniosków;
42)
bezpieczeństwa i higieny pracy;
43)
ochrony informacji niejawnych;
44)
przetwarzania informacji niejawnych;
45)
postępowań sprawdzających;
46)
bezpieczeństwa teleinformatycznego;
47)
archiwum;
48)
składnica akt;
49)
ochrony praw człowieka.
2. 
Komórki organizacyjne o nazwach: "do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej", "do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej" i "do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej" można tworzyć jako komórki organizacyjne niższego szczebla w terenowych komórkach organizacyjnych CBŚP, zwanych dalej "zarządami terenowymi CBŚP".
3. 
Komórki organizacyjne o nazwach: "minersko-pirotechniczna", "obsługi zdarzeń" i "operacyjno-rozpoznawcza" tworzy się wyłącznie jako komórki organizacyjne niższego szczebla w komórce organizacyjnej o nazwie "do zwalczania aktów terroru".
4. 
Komórki organizacyjne o nazwach: "ogólna" i "wywiadu kryminalnego" tworzy się wyłącznie jako komórki organizacyjne niższego szczebla w zarządach terenowych CBŚP.
5. 
Nazwę komórki organizacyjnej "jawna" lub "tajna" nadaje się wyłącznie kancelarii.
6. 
Komórkę organizacyjną o nazwie "tajna" tworzy się wyłącznie jako komórkę organizacyjną niższego szczebla w komórce organizacyjnej o nazwie "ochrony informacji niejawnych".
7. 
Komórkę organizacyjną o nazwie "przetwarzania informacji niejawnych" tworzy się wyłącznie jako komórkę organizacyjną niższego szczebla w Zarządzie I, Zarządzie II, Zarządzie III i zarządach terenowych CBŚP.
8.  1
 (uchylony).
9. 
Komórkę organizacyjną o nazwie "wsparcia psychologicznego" tworzy się wyłącznie jako komórkę organizacyjną bezpośrednio podległą Komendantowi CBŚP.
9a.  2
 Komórkę organizacyjną o nazwie "bezpieczeństwa i higieny pracy" tworzy się wyłącznie jako komórkę organizacyjną bezpośrednio podległą Komendantowi CBŚP.
9b.  3
 Komórkę organizacyjną o nazwie "prawna" tworzy się wyłącznie jako komórkę organizacyjną bezpośrednio podległą Komendantowi CBŚP.",
10.  4
 (uchylony).
11. 
Komórki organizacyjne CBŚP wyższego i niższego szczebla można oznaczać cyframi rzymskimi albo przez wskazanie ich siedziby.
12. 
Komórki organizacyjne CBŚP niższego szczebla można oznaczać cyframi arabskimi.
13. 
Nazwom wymienionym w ust. 1 pkt 8, 9, 13, 14, 16-20, 22, 27, 31, 33, 34, 38, 40-42, 45, 46 i 49 można nadać brzmienie poprzez dodanie wyrazów "do spraw".
14. 
Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, można łączyć w ramach służby śledczej, zachowując co najmniej jedną z nazw określonych w zarządzeniu.
15. 
W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na zmianę nazw komórek organizacyjnych CBŚP.
§  3. 
1. 
Do rzeczowego zakresu działania CBŚP należy w szczególności:
1)
planowanie, koordynowanie i podejmowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej i międzynarodowej, w szczególności o charakterze kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz jej zapobieganie;
1a) 5
 planowanie, koordynowanie i podejmowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej i międzynarodowej o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych oraz jej zapobieganie;
2)
prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych;
3)
organizowanie i podejmowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Policji;
4)
ochrona świadków koronnych i osób dla nich najbliższych oraz osób zagrożonych;
5)
wykonywanie zadań związanych z wydawaniem dokumentów:
a)
uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących policjantów lub osoby udzielające pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych,
b)
umożliwiających używanie, innych niż własne, danych osobowych świadkom koronnym lub osobom im najbliższym;
6)
prowadzenie operacji specjalnych;
7)
prowadzenie przedsięwzięć werbunkowych zapewniających wsparcie w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń;
8) 6
 (uchylony);
9)
prowadzenie czynności wykrywczych w sprawach przestępstw uprowadzeń osób dla okupu w kraju i poza jego granicami oraz nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie tych czynności, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji, w tym wykonywanie zadań krajowego Centrum do spraw Uprowadzeń, o którym mowa w rozdziale IV Podręcznika dotyczącego zwalczania porwań i uprowadzeń, przyjętego w dniu 26 kwietnia 2006 r. przez Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków Środków Odurzających i Przestępczości, zgodnie z pkt 7 Rezolucji nr A/RES/59/154 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 20 grudnia 2004 r.;
10)
prowadzenie działań mających na celu rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej w cyberprzestrzeni;
11) 7
 wykonywanie analiz kryminalnych i prowadzenie zbiorów danych wykorzystywanych przy realizacji zadań w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz przestępczości o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;
12)
prowadzenie operacji pościgowych w stosunku do członków zorganizowanych grup przestępczych;
13) 8
 współpraca z policjami innych państw, a także z krajowymi i międzynarodowymi służbami i urzędami administracji publicznej, w dziedzinach i w zakresie niezbędnym do skutecznego zwalczania oraz zapobiegania przestępczości zorganizowanej, przestępczości o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;
14)
wykonywanie zadań punktów kontaktowych i informacyjnych na podstawie odrębnych przepisów;
15)
prowadzenie Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych, określonego w rozdziale IV Europejskiego paktu na rzecz zwalczania narkotyków syntetycznych Rady Unii Europejskiej z dnia 27 października 2011 r.;
16)
współpraca z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi w zakresie prowadzenia badań i opracowywania rozwiązań dotyczących przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń pozostających w zainteresowaniu CBŚP;
17)
realizowanie zadań wspomagających funkcjonowanie CBŚP, w tym:
a)
zapewnianie obsługi CBŚP pod względem organizacyjnym i kancelaryjno-biurowym,
b)
obsługa medialna Komendanta CBŚP, prowadzenie strony internetowej CBŚP oraz udostępnianie informacji publicznej,
c)
współdziałanie z Komendą Główną Policji i komendami wojewódzkimi Policji w zakresie wsparcia logistycznego komórek organizacyjnych CBŚP oraz pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,
d)
gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji,
e)
obsługa kadrowa policjantów i pracowników CBŚP oraz koordynowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego w CBŚP,
f)
koordynowanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w CBŚP,
g)
wykonywanie zadań w zakresie projektowania i doskonalenia struktury organizacyjno-etatowej CBŚP oraz zarządzania zasobami ludzkimi w CBŚP,
h)
opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta CBŚP, a także innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,
i)
kontrolowanie sposobu realizacji zadań oraz przestrzegania przepisów w komórkach organizacyjnych CBŚP,
j)
rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Komendanta CBŚP oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych CBŚP,
k)
wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tych zakresach,
l)
zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów i kontrolowanie ich stosowania w komórkach organizacyjnych CBŚP,
m) 9
 wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i inspektora ochrony danych,
n)
prowadzenie zbiorów danych na potrzeby zadań realizowanych w CBŚP,
o)
wykonywanie zadań z obszarów opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, a także psychologii policyjnej stosowanej,
p)
obsługa prawna Komendanta CBŚP, świadczenie pomocy prawnej komórkom organizacyjnym CBŚP w zakresie wynikającym z wykonywanych przez nie zadań służbowych oraz wykonywanie zadań związanych z legislacją w CBŚP,
q)
propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w komórkach organizacyjnych CBŚP,
r)
podejmowanie działań na rzecz utrzymania pozytywnego wizerunku CBŚP, właściwego kształtowania kultury organizacyjnej i usprawnienia komunikacji wewnętrznej oraz współpracy w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Policji,
s)
gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych CBŚP zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
2. 
Szczegółową organizację i tryb kierowania w CBŚP oraz katalog zadań komórek organizacyjnych CBŚP określa regulamin CBŚP.
§  4. 
1. 
Miejscowy zakres działania CBŚP obejmuje obszar całego kraju.
2. 
Miejscowy zakres działania zarządów terenowych CBŚP określa załącznik do zarządzenia.
§  5. 
1. 
W celu realizacji zadań CBŚP współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.
2.  10
 Dyrektorzy biur, równorzędni kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych współdziałają, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, z Komendantem CBŚP, a w szczególności:
1)
przekazują pisemne informacje o:
a)
zdarzeniach, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie udziału w nich członków zorganizowanej grupy przestępczej,
b)
osobach, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że są one członkami zorganizowanej grupy przestępczej lub mają powiązania ze zorganizowaną grupą przestępczą,
c)
zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa uprowadzenia osoby dla okupu w kraju oraz poza jego granicami, a także planowaniu lub usiłowaniu uprowadzenia osoby dla okupu,
d) 11
 zdarzeniach o charakterze terrorystycznym i aktach terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;
2) 12
 przekazują własne analizy i materiały oraz uczestniczą w opracowywaniu analiz stanu zagrożenia przestępczością zorganizowaną oraz zdarzeniami o charakterze terrorystycznym i aktami terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;
3)
zapewniają udział przedstawicieli CBŚP w tworzeniu dokumentów o znaczeniu strategicznym, programów szkoleń i kursów specjalistycznych oraz aktów prawnych dotyczących CBŚP;
4)
informują o organizowaniu i zapewniają udział przedstawicieli CBŚP w przedsięwzięciach policyjnych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w innych organizacjach i instytucjach o charakterze międzynarodowym, w tym w komisjach, radach, zespołach, grupach eksperckich oraz w kontyngentach policyjnych;
5) 13
 zapewniają udział przedstawicieli CBŚP w prowadzonych badaniach nad doskonaleniem rozwiązań prawnych i instytucjonalnych wykorzystywanych w walce z przestępczością zorganizowaną, przestępczością o charakterze terrorystycznym oraz z aktami terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;
6)
uczestniczą w doskonaleniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze techniki kryminalistycznej na potrzeby zwalczania przestępczości zorganizowanej;
7)
zapewniają udział i udzielają pomocy w pozyskiwaniu dla CBŚP funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł zagranicznych i krajowych;
8)
współpracują w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
9)
udzielają wsparcia przy realizacji zadań z zakresu techniki operacyjnej;
10)
współpracują w realizacji działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki, prowadzeniu negocjacji policyjnych oraz wykonywaniu zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie.
3. 
Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji oraz komendanci komisariatów Policji zobowiązani są do:
1)
niezwłocznego informowania kierowników właściwej miejscowo i rzeczowo komórki organizacyjnej służby śledczej lub wyznaczonych przez nich osób o:
a)
zdarzeniach mających miejsce na terenie podległej jednostki organizacyjnej, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie udziału w tych zdarzeniach członków zorganizowanej grupy przestępczej,
b)
osobach, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że są one członkami zorganizowanej grupy przestępczej lub mają powiązania ze zorganizowaną grupą przestępczą,
c)
zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa uprowadzenia osoby dla okupu w kraju oraz poza jego granicami, a także planowaniu lub usiłowaniu uprowadzenia osoby dla okupu,
d) 14
 zdarzeniach o charakterze terrorystycznym i aktach terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;
2) 15
 konsultowania się z kierownikami właściwej miejscowo i rzeczowo komórki organizacyjnej służby śledczej lub upoważnionymi przez nich osobami przed podjęciem i w trakcie realizacji własnych przedsięwzięć dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej, a także przestępczości o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;
3)
uwzględniania zgłoszonych przez kierowników, o których mowa w pkt 2, zaleceń w zakresie metodyki wykonywania czynności policyjnych;
4)
udzielania wsparcia osobowego i rzeczowego komórkom organizacyjnym służby śledczej:
a)
podczas realizacji czynności w warunkach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia policjantów,
b)
podczas realizacji czynności ochronnych z udziałem świadków koronnych lub osób im najbliższych,
c)
przy realizacji zadań z zakresu obserwacji i techniki operacyjnej,
d)
podczas realizacji działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki, prowadzenia negocjacji policyjnych oraz wykonywania zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie,
e) 16
 przy realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 125).
4. 
Przepisu ust. 3 pkt 4 lit. c i d nie stosuje się do komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz komendantów komisariatów Policji.
§  6. 
1.  17
 Informacje, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 lit. a, b oraz d, przekazywane są w formie odpowiedniej do rodzaju informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w trybie uzgodnionym z właściwym naczelnikiem zarządu terenowego CBŚP.
2. 
Informacje, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. c i ust. 3 pkt 1 lit. c, przekazywane są zgodnie z "Metodyką postępowania organów ścigania w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu lub w celu wymuszenia innego zachowania w zamian za uwolnienie zakładnika, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane", wdrożoną poleceniem Zastępcy Komendanta Głównego Policji za pismem 1. dz. Akr-pf-675/12 z dnia 27 marca 2012 r.
§  7. 
1. 
Do kontaktów w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, mogą być wyznaczeni kierownicy komórek organizacyjnych służby kryminalnej w jednostkach organizacyjnych Policji podległych organom, o których mowa w § 5 ust. 3.
2. 
Podczas konsultacji podejmowana jest decyzja o dalszym postępowaniu, którym może być:
1)
przejęcie przedsięwzięcia przez komórkę organizacyjną służby śledczej;
2)
przekazanie sprawy komórce organizacyjnej służby śledczej do dalszego prowadzenia, jeżeli:
a)
została wszczęta jedna z form pracy operacyjnej,
b)
zostało przyjęte zawiadomienie o popełnionym przestępstwie,
c)
zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze;
3) 18
 powołanie zespołu lub grupy śledczej do wspólnego prowadzenia sprawy.
3. 
Podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 2, dokumentuje się w notatce służbowej lub notatce urzędowej, w zależności od rodzaju sprawy.
4. 
Notatkę, o której mowa w ust. 3, sporządza kierownik właściwej miejscowo i rzeczowo komórki organizacyjnej służby śledczej, a organ, o którym mowa w § 5 ust. 3, lub wyznaczony kierownik komórki organizacyjnej służby kryminalnej parafuje ją potwierdzając zgodność ustaleń dokonanych podczas konsultacji.
5. 
W przypadku braku porozumienia o przekazaniu sprawy lub jej pozostawieniu w dotychczasowej jednostce organizacyjnej Policji decyduje Komendant Główny Policji.
6. 
Tryb postępowania w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, określają przepisy w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przepisy w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym.
§  8. 
1.  19
 O udzielenie wsparcia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 lit. a, b oraz e, Komendant CBŚP, naczelnik zarządu CBŚP lub naczelnik zarządu terenowego CBŚP zwraca się z wnioskiem do właściwego miejscowo i rzeczowo organu, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2. 
O udzielanie wsparcia, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 4 lit. c i d, Komendant CBŚP, naczelnik zarządu CBŚP lub naczelnik zarządu terenowego CBŚP zwraca się z wnioskiem do właściwego miejscowo i rzeczowo komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji.
3. 
Naczelnik zarządu CBŚP lub naczelnik zarządu terenowego CBŚP może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora biura Komendy Głównej Policji właściwego do spraw operacji antyterrorystycznych z wnioskiem o udzielenie wsparcia podczas realizacji działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki, prowadzenia negocjacji policyjnych oraz wykonywania zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie.
4. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1-3, składa się w czasie umożliwiającym zorganizowanie wsparcia, z zastrzeżeniem, że wniosek o udzielenie wsparcia osobowego i rzeczowego podczas realizacji czynności w warunkach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia policjantów można złożyć na 3 dni przed planowanymi działaniami. W przypadkach niecierpiących zwłoki wniosek może być wyrażony ustnie lub w innej formie wynikającej z dostępnych środków łączności.
5. 
Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji oraz komendanci komisariatów Policji mogą zwrócić się do Komendanta CBŚP lub właściwego miejscowo i rzeczowo naczelnika zarządu terenowego CBŚP o udzielenie wsparcia na zasadach określonych w ust. 4.
6.  20
 Koszty związane z udzieleniem wsparcia osobowego i rzeczowego ponosi każda ze stron we własnym zakresie, zgodnie z rzeczywiście poniesionymi wydatkami.
§  9. 
1. 
CBŚP współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Policji przewidzianymi do militaryzacji w zakresie wykonywania zadań obronnych Policji.
2. 
Na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, po objęciu jednostek organizacyjnych Policji militaryzacją, zarządy terenowe CBŚP, z wyłączeniem Zarządu w Warszawie CBŚP, wykonują zadania obronne, pozostające w ich właściwości merytorycznej, na rzecz właściwych miejscowo komend wojewódzkich Policji, które zapewniają zakwaterowanie i żywienie stanów osobowych tych zarządów terenowych oraz sprzęt i wyposażenie.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

Miejscowy zakres działania zarządów terenowych Centralnego Biura Śledczego Policji

Lp.Zarząd terenowy Centralnego Biura Śledczego PolicjiMiejscowy zakres działania
1.Zarząd w Białymstokuwojewództwo podlaskie
2.Zarząd w Bydgoszczywojewództwo kujawsko-pomorskie
3.Zarząd w Gdańskuwojewództwo pomorskie
4.Zarząd w Gorzowie Wielkopolskimwojewództwo lubuskie
5.Zarząd w Katowicachwojewództwo śląskie
6.Zarząd w Kielcachwojewództwo świętokrzyskie
7.Zarząd w Krakowiewojewództwo małopolskie
8.Zarząd w Lubliniewojewództwo lubelskie
9.Zarząd w Łodziwojewództwo łódzkie
10.Zarząd w Olsztyniewojewództwo warmińsko-mazurskie
11.Zarząd w Opoluwojewództwo opolskie
12.Zarząd w Poznaniuwojewództwo wielkopolskie
13.Zarząd w Radomiuwojewództwo mazowieckie, z wyłączeniem obszaru miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego
14.Zarząd w Rzeszowiewojewództwo podkarpackie
15.Zarząd w Szczeciniewojewództwo zachodniopomorskie
16.Zarząd w Warszawieobszar miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego
17.Zarząd we Wrocławiuwojewództwo dolnośląskie
1 § 2 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
2 § 2 ust. 9a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
3 § 2 ust. 9b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
4 § 2 ust. 10 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. d zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
9 § 3 ust. 1 pkt 17 lit. m zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. e zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
10 § 5 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
11 § 5 ust. 2 pkt 1 lit. d dodana przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
12 § 5 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret trzecie zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
13 § 5 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret czwarte zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
14 § 5 ust. 3 pkt 1 lit. d dodana przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
15 § 5 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
16 § 5 ust. 3 pkt 4 lit. e dodana przez § 1 pkt 3 lit. b tiret trzecie zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
17 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
18 § 7 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
19 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.
20 § 8 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b zarządzenia nr 8 z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.21) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2019 r.