Dz.Urz.PKRUS.2018.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858), Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie reguluje organizację przyjmowania, tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Centrali, oddziałach regionalnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą".
§  2. 
1.  Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne Kasy lub zakłady rehabilitacji leczniczej albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących oraz przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
2.  Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Kasy lub jej pracowników.
§  3.  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące organizacji i usprawnienia pracy Kasy, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego wykonywania nałożonych na Kasę zadań.
§  4. 
1.  Skargi i wnioski mogą być wnoszone w jednej z następujących form: pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
2.  Skargi i wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnoszącego.
3.  Skargi i wnioski niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania. Sprawy te stanowić mogą materiał do wykorzystania wewnętrznego.
4.  Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
5.  W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, pracownik informuje petenta o konieczności wniesienia skargi lub wniosku w formie określonej w ust. 1. Niezwłocznie po zakończeniu rozmowy sporządzana jest notatka służbowa z odbytej rozmowy. O sposobie wykorzystania uzyskanych informacji decyduje kierownik komórki organizacyjnej w Centrali Kasy, dyrektor w oddziale regionalnym Kasy lub zakładzie rehabilitacji leczniczej Kasy.
§  5.  Nie kwalifikuje się jako skarg spraw, z których treści wynika, że:
1) zostały ostatecznie rozstrzygnięte wyrokiem sądu;
2) kwestionują prawidłowość decyzji wydanej przez oddział regionalny Kasy;
3) nie dotyczą zakresu działania Kasy.
§  6. 
1.  Korespondencję, której treść wskazuje na skargę lub wniosek, kancelaria przekazuje w Centrali Kasy do Prezesa Kasy, natomiast w oddziałach regionalnych, placówkach terenowych i zakładach rehabilitacji leczniczej odpowiednio do dyrektorów oddziałów regionalnych, dyrektorów zakładów rehabilitacji leczniczej, którzy kwalifikują daną sprawę jako skargę lub wniosek i przekazują w Centrali Kasy do Biura Organizacyjno - Prawnego, w oddziałach regionalnych do komórki organizacyjnej ds. ogólnych, a w zakładach rehabilitacji leczniczej do wyznaczonego przez dyrektora pracownika.
2.  W przypadku, gdy korespondencja, której treść wskazuje na skargę lub wniosek, wpłynie bezpośrednio do komórki organizacyjnej, komórka ta zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania skargi lub wniosku:
1) w Centrali Kasy do Prezesa Kasy, który po zakwalifikowaniu sprawy jako skargi lub wniosku przekazuje sprawę do Biura Organizacyjno - Prawnego;
2) w oddziałach regionalnych Kasy - do dyrektora oddziału regionalnego, który po zakwalifikowaniu sprawy jako skargi lub wniosku przekazuje ją do komórki organizacyjnej ds. ogólnych;
3) w zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy - do dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej, który po zakwalifikowaniu sprawy jako skargi lub wniosku przekazuje ją do wyznaczonego pracownika zakładu rehabilitacji leczniczej.
§  7.  Do zadań Biura Organizacyjno-Prawnego w Centrali Kasy, komórki organizacyjnej ds. ogólnych w oddziałach regionalnych, wyznaczonego przez dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej pracownika w zakładach rehabilitacji leczniczej w zakresie skarg i wniosków należy:
1) prowadzenie rejestru skarg i wniosków według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach 1, 2, 3 i 4;
2) kierowanie skarg i wniosków do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Centrali Kasy lub jednostki organizacyjnej Kasy celem zarejestrowania sprawy w tej komórce lub jednostce organizacyjnej i zajęcia stanowiska, przygotowania informacji i wyjaśnień oraz oceny zasadności/niezasadności skargi/wniosku;
3) opracowywanie projektu odpowiedzi na skargi i wnioski na podstawie informacji, o których mowa w pkt 2;
4) przekazywanie kopii udzielonej odpowiedzi do komórki lub jednostki organizacyjnej, o których mowa w pkt 2.
§  8.  Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpoznaniu przez różne organy, Kasa rozpatruje sprawę należącą do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.
§  9. 
1.  W Centrali Kasy, oddziałach regionalnych Kasy, zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w każdym dniu w godzinach pracy.
2.  Informacje o dniach i godzinach przyjęć skarg i wniosków powinny być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibach wszystkich jednostek organizacyjnych Kasy oraz zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy.
3.  Kierujący komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy są zobowiązani do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy - w dniu następnym, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Biuro Organizacyjno - Prawne.
4.  Dyrektorzy oddziałów regionalnych i zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy są zobowiązani do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dodatkowo na dyżurach raz w tygodniu.
5.  Przyjęte skargi i wnioski należy niezwłocznie przekazać w Centrali Kasy do Prezesa Kasy, a w oddziałach regionalnych i zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy odpowiednio do dyrektora oddziału regionalnego, dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej.
§  10. 
1.  W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
2.  Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.
3.  Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.
4.  Protokół jest niezwłocznie przekazywany w Centrali Kasy do Prezesa Kasy, a w oddziałach regionalnych i zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy odpowiednio do dyrektora oddziału regionalnego, dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej.
§  11.  Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
§  12. 
1.  Jednostki organizacyjne Kasy oraz zakłady rehabilitacji leczniczej Kasy są obowiązane do:
1) terminowego, rzetelnego i bezstronnego załatwiania skarg i wniosków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
2) przygotowywania odpowiedzi, informacji lub wyjaśnień dotyczących załatwienia skargi albo wniosku;
3) udzielania interesantom, w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków zgłaszanych ustnie, odpowiedzi w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną;
4) odnotowywania w rejestrze skarg sposobu rozpatrzenia skargi albo wniosku.
2.  Posłowie i senatorowie oraz radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji i wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania.
3.  Jeżeli skarga lub wniosek nie może być załatwiona w terminie należy powiadomić o tym zainteresowanego, podając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
4.  Termin załatwienia skargi liczony jest od dnia wpływu skargi lub wniosku do Kasy, niezależnie od jednostki organizacyjnej/komórki organizacyjnej Kasy, w której skarga została złożona.
§  13. 
1.  Wnoszącego skargę lub wniosek należy powiadomić o sposobie załatwienia sprawy.
2.  W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpoznania, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, należy w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
§  14. 
1.  Odpowiedź na skargę lub wniosek podpisuje:
1) Prezes Kasy - jeżeli skarga dotyczy:
a) zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez oddziały regionalne i zakłady rehabilitacji leczniczej Kasy przy parafie właściwego Zastępcy Prezesa Kasy,
b) nieprawidłowości w organizacji i działalności Kasy,
c) pracownika Centrali Kasy, dyrektora oddziału regionalnego Kasy, dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej Kasy;
2) dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego - jeżeli sprawa dotyczy zagadnień związanych z działalnością merytoryczną komórki organizacyjnej Centrali Kasy, po uprzednim zaparafowaniu przez kierującego tą komórką organizacyjną projektu odpowiedzi na skargę lub wniosek;
3) dyrektor lub zastępca dyrektora oddziału regionalnego Kasy - jeżeli skarga dotyczy podległych mu komórek organizacyjnych, placówek terenowych lub pracowników;
4) dyrektor lub zastępca dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej Kasy - jeżeli skarga dotyczy działalności zakładu.
2.  W odpowiedzi na skargę wskazuje się czy skarga była uzasadniona, nieuzasadniona lub częściowo uzasadniona/częściowo nieuzasadniona.
§  15. 
1.  Biuro Organizacyjno-Prawne zobowiązane jest do opracowywania informacji o rozpatrzeniu i załatwieniu skarg i wniosków oraz sporządzania zestawienia liczbowego na podstawie sprawozdań oddziałów regionalnych i zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy.
2.  Zbiorczą, roczną informację o rozpatrzeniu i załatwieniu skarg i wniosków, o której mowa w ust. 1 wraz z dołączoną charakterystyką opisową dotyczącą:
1) rodzajów skarg, przyczyn ich powstawania i sposobu załatwiania skarg na pracowników,
2) rodzajów skarg przyporządkowanych do grupy "inne" oraz przyczyn ich powstawania,
3) określania dokładnego terminu załatwienia skarg oraz przyczyn przekroczenia terminu (dotyczy skarg załatwionych w terminie ustawowym),
4) podstaw uznania skarg za "nieuzasadnione",
5) informacji o przyjęciach interesantów w ramach skarg i wniosków

- oddziały regionalne i zakłady rehabilitacji leczniczej zobowiązane są przesłać w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego do Biura Organizacyjno - Prawnego.

3.  Oddziały regionalne i zakłady rehabilitacji leczniczej Kasy sporządzają zestawienia liczbowe na formularzach statystycznych, odpowiednio KRUS-8 i KRUS-8a, określonych w zarządzeniu Prezesa Kasy dotyczącym formularzy statystycznych.
4.  Biuro Organizacyjno - Prawne opracowuje i przekazuje Prezesowi Kasy - w terminie do dnia 28 lutego roku następnego - roczną Informację o rozpatrzeniu i załatwieniu skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali, oddziałów regionalnych oraz zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy.
5.  Prezes Kasy, w ramach sprawowania nadzoru nad postępowaniem skargowo - wnioskowym w Kasie, dokonuje oceny i ostatecznie zatwierdza roczną Informację, o której mowa w ust. 4.
§  16.  Traci moc zarządzenie nr 37 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS z 2013 r. poz. 32, z 2015 r. poz. 13 oraz z 2017 r. poz. 29).
§  17.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., za wyjątkiem załączników nr 1 i 3, które w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Rejestr skarg w Centrali Kasy i oddziałach regionalnych Kasy

Strona 1
L.p.Data wpływu skargiNazwisko, imię i adres skarżącegoKto

przekazał skargę

Skarga dotyczy
Świadczeń z ubezpieczeniaPodlegania ubezpieczeniu i opłacania składekPracy pracownikaDziałalności zakładów rehabilitacji leczniczejPostępowania

orzeczniczego

Inne

Strona 2

Komórka/jednostka załatwiająca skargęKomórka /jednostka współpracującaPrzyczyna skargiSkargaData załatwieniaOkres załatwieniaSkarga złożona w ramach przyjęć interesantów
NazwaData przekazaniaPrzewlekłe załatwianieSpór o postępowanie orzeczniczeSpór o prawo do świadczeniaSpór o wysokość świadczeniaSpór o ustalenie nadpłaty świadczenia i wysokości zadłużeńSpór dot. obowiązku płacenia składekSpór o prawidłowość objęcia ubezpieczeniemDziałalności zakładów rehabilitacji leczniczejInneUzasadnionaNieuzasadnionaCzęściowo uzasadniona/

Częściowo nieuzasadniona

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rejestr wniosków w Centrali Kasy i oddziałach regionalnych Kasy

L.p.Nazwisko, imię, adres i nazwa instytucjiData wpływuWnioski w zakresieKomórka/

jednostka załatwiająca wniosek

Komórka /jednostka współpracującaData załatwieniaWnioski złożone w ramach przyjęć interesantów
Świadczeń z ubezpieczeniaPodlegania ubezpieczeniu i opłacania składekOrzecznictwa lekarskiegoUsprawnień organizacyjnychDziałalności zakładów rehabilitacji leczniczejInne

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Rejestr skarg w zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy

Strona 1
L.p.Data wpływu skargiNazwisko i imię Adres skarżącegoKto

przekazał skargę

Skarga dotyczy
Warunków leczenia i rehabilitacjiWarunków bytowychWyżywieniaPracy pracownikainne

Strona 2

Komórka, jednostka załatwiająca skargęSkargaData załatwieniaOkres załatwienia
nazwaData przekazaniauzasadnionanieuzasadnionaczęściowo uzasadniona/

częściowo nieuzasadniona

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Rejestr wniosków w zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy

L.p.Nazwisko, imię, adres i nazwa instytucjiData wpływuWnioski w zakresieJednostka/

Komórka załatwiająca

Data załatw.Wnioski złożone w ramach przyjęć interesantów
Warunków leczeniaWarunków bytowychwyżywieniainne

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROTOKÓŁ

PRZYJĘCIA SKARGI* - WNIOSKU*

wniesionej (go) ustanie

w dniu.......................... w ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej/zakładu rehabilitacji leczniczej)

Pani/Pan................................................................................................................

Zamieszkała (y) w ................................................................................................

Wnosi ustnie następującą(y) skargę* - wniosek

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Wnoszący dołącza do protokołu następujące załączniki:

1 .................................................................................................

2 .................................................................................................

3 .................................................................................................

Protokół niniejszy został wnoszącemu odczytany.

Protokół sporządził:

___________________________________

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Podpis wnoszącego:

* - niepotrzebne skreślić