Organizacja, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2013.32

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 10 grudnia 2013 r.
w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403) Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie reguluje organizację przyjmowania, tryb rozpatrywania skarg i wniosków, oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Centrali, oddziałach regionalnych oraz zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą".
§  2. 
1. 
Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez jednostki organizacyjne Kasy lub zakłady rehabilitacji leczniczej albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących oraz przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
2. 
Przedmiotem skargi mogą być również inne okoliczności, z których wynika niezadowolenie z działania lub zaniechania działania Kasy lub jej pracowników.
§  3. 
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące organizacji i usprawnienia pracy Kasy, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom oraz ochrony własności, lepszego wykonywania nałożonych na Kasę zadań.
§  4. 
1. 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone w jednej z następujących form: pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.
2. 
Skargi i wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnoszącego.
3. 
Skargi i wnioski niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania. Sprawy te stanowić mogą materiał do wykorzystania wewnętrznego.
4. 
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
5.  1
 W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku telefonicznie, pracownik informuje petenta o konieczności wniesienia skargi lub wniosku w formie pisemnej. Niezwłocznie po zakończeniu rozmowy sporządzana jest notatka służbowa z odbytej rozmowy. O sposobie wykorzystania uzyskanych informacji decyduje kierownik komórki organizacyjnej w Centrali Kasy, dyrektor w oddziale regionalnym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.
§  5. 
Nie kwalifikuje się jako skarg spraw, z których treści wynika, że:
1)
zostały ostatecznie rozstrzygnięte wyrokiem sądu;
2)
kwestionują prawidłowość decyzji wydanej przez oddział regionalny Kasy;
3)
nie dotyczą zakresu działania Kasy.
§  6. 
1. 
Korespondencję, której treść wskazuje na skargę lub wniosek, kancelaria przekazuje w Centrali Kasy do Prezesa Kasy, natomiast w oddziałach regionalnych, placówkach terenowych i zakładach rehabilitacji leczniczej odpowiednio do dyrektorów oddziałów regionalnych, dyrektorów zakładów rehabilitacji leczniczej, którzy kwalifikują daną sprawę jako skargę lub wniosek i przekazują do stanowiska ds. skarg i wniosków.
2. 
W przypadku gdy korespondencja, której treść wskazuje na skargę lub wniosek, wpłynie bezpośrednio do komórki organizacyjnej, komórka ta zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania celem zarejestrowania skargi albo wniosku:
1)
w Centrali Kasy - do Biura Organizacyjno - Prawnego;
2)
w oddziałach regionalnych - do dyrektora, który po zakwalifikowaniu sprawy jako skargi lub wniosku przekazuje ją do komórki organizacyjnej ds. ogólnych;
3)
w zakładach rehabilitacji leczniczej - do dyrektora, który po zakwalifikowaniu sprawy jako skargi lub wniosku przekazuje ją do stanowiska ds. skarg i wniosków, którego zadania pełni wyznaczony przez dyrektora pracownik zakładu rehabilitacji leczniczej.
3. 
Obowiązki wynikające z zakresu zadań stanowiska ds. skarg i wniosków mogą być łączone z innymi stanowiskami.
§  7. 
Do zadań stanowiska ds. skarg i wniosków należy:
1)
rejestrowanie skarg i wniosków;
2)
kierowanie skarg i wniosków do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Centrali Kasy lub jednostki organizacyjnej Kasy celem zajęcia stanowiska lub udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek;
3)
czuwanie nad terminowym załatwieniem skarg i wniosków;
4)
informowanie o zagrożeniu terminu załatwienia skargi lub wniosku i przyczynach powstania takiego zagrożenia:
a)
dyrektora Biura Organizacyjno - Prawnego - w Centrali Kasy,
b)
dyrektora oddziału - w oddziale regionalnym,
c)
dyrektora centrum lub ośrodka - w zakładach rehabilitacji leczniczej,
5) 2
 opracowywanie informacji o rozpatrzeniu i załatwieniu skarg i wniosków oraz sporządzanie zestawienia liczbowego. Oddziały regionalne i zakłady rehabilitacji leczniczej sporządzają zestawienia liczbowe na formularzach statystycznych, odpowiednio KRUS-8 i KRUS-8a, określonych w zarządzeniu Prezesa Kasy dotyczącym formularzy statystycznych.
§  8. 
Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpoznaniu przez różne organy, Kasa rozpatruje sprawę należącą do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.
§  9. 
1. 
Jeżeli załatwienie skargi lub wniosku należy do kompetencji więcej niż jednej komórki organizacyjnej Centrali Kasy, odpowiedzi udziela Biuro Organizacyjno-Prawne po uzyskaniu stanowisk właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych.
2. 
Jeżeli załatwienie skargi lub wniosku należy do kompetencji więcej niż jednej komórki organizacyjnej w oddziałach regionalnych, zakładach rehabilitacji leczniczej, odpowiedzi udziela komórka wskazana przez dyrektora.
§  10. 
1. 
Stanowisko ds. skarg i wniosków w Centrali Kasy i oddziałach regionalnych prowadzi rejestr skarg, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia natomiast rejestr wniosków - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.
2. 
Stanowisko ds. skarg i wniosków w zakładach rehabilitacji leczniczej prowadzi rejestr skarg według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia zaś rejestr wniosków - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  11. 
1. 
W Centrali Kasy, oddziałach regionalnych, zakładach rehabilitacji leczniczej przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w każdym dniu w godzinach pracy.
2. 
Informacje o dniach i godzinach przyjęć skarg i wniosków powinny być wywieszone w widocznym miejscu w siedzibach wszystkich jednostek organizacyjnych Kasy oraz zakładów rehabilitacji leczniczej.
3. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy są zobowiązani do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. 16.00 - 17.00, a gdy dzień ten jest wolny od pracy - w dniu następnym, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Biuro Organizacyjno - Prawne.
4. 
Dyrektorzy oddziałów regionalnych i zakładów rehabilitacji leczniczej są zobowiązani do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dodatkowo na dyżurach raz w tygodniu, w dniu i w godzinach ustalonych we własnym zakresie.
5. 
Przyjęte skargi i wnioski należy niezwłocznie przekazać do stanowiska ds. skarg i wniosków celem ich zarejestrowania.
§  12. 
1.  3
 W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, w ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, o którym mowa w § 11 w ust. 1, 3 i 4, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
2. 
Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.
3. 
Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
4. 
Protokół jest niezwłocznie przekazywany do stanowiska ds. skarg i wniosków, celem zarejestrowania.
§  13. 
Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
§  14. 
1. 
Jednostki organizacyjne oraz zakłady rehabilitacji leczniczej są obowiązane do:
1)
terminowego, rzetelnego i bezstronnego załatwiania skarg i wniosków, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
2)
przygotowywania odpowiedzi, informacji lub wyjaśnień dotyczących załatwienia skargi albo wniosku;
3)
udzielania interesantom, w zakresie rozpatrywanych skarg i wniosków zgłaszanych ustnie, odpowiedzi w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną;
4)
odnotowywania w rejestrze sposobu rozpatrzenia skargi albo wniosku.
2. 
Posłowie i senatorowie oraz radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji i wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania.
3. 
Jeżeli skarga lub wniosek nie może być załatwiona w terminie należy powiadomić o tym zainteresowanego, podając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§  15. 
1. 
Wnoszącego skargę lub wniosek należy powiadomić o sposobie załatwienia.
2. 
W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpoznania, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, należy w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
§  16. 
1. 
Odpowiedź na skargę lub wniosek podpisuje:
1)
Prezes Kasy lub Zastępca Prezesa Kasy - jeżeli skarga dotyczy:
a)
zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez oddziały regionalne i zakłady rehabilitacji leczniczej Kasy,
b)
nieprawidłowości w organizacji i działalności Kasy,
c)
pracownika Centrali Kasy, dyrektora oddziału regionalnego, dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej,
2)
kierujący komórką organizacyjną Centrali Kasy - jeżeli sprawa dotyczy zagadnień związanych z działalnością merytoryczną komórki organizacyjnej;
3)
dyrektor lub zastępca dyrektora oddziału regionalnego - jeżeli skarga dotyczy podległych mu komórek organizacyjnych, placówek terenowych lub pracowników;
4)
dyrektor lub zastępca dyrektora zakładu rehabilitacji leczniczej, jeżeli skarga dotyczy działalności zakładu.
§  17. 
1. 
Komórka organizacyjna, która została wskazana do udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek, obowiązana jest w terminie 7 dni od dnia wysłania odpowiedzi przekazać do stanowiska ds. skarg i wniosków kopię odpowiedzi udzielonej skarżącemu z adnotacją, czy skarga była uzasadniona oraz z potwierdzeniem jej wysłania.
2. 
Stanowisko ds. skarg i wniosków opatruje pieczątką wpływu przekazaną kopię odpowiedzi, o której mowa w ust. 1.
§  18. 
1. 
Zbiorczą, roczną informację o rozpatrzeniu i załatwieniu skarg i wniosków, o której mowa w § 7 pkt 5 wraz z dołączoną charakterystyką opisową dotyczącą:
1)
rodzajów skarg, przyczyn ich powstawania i sposobu załatwiania skarg na pracowników;
2)
rodzajów skarg przyporządkowanych do grupy "inne" oraz przyczyn ich powstawania;
3)
określania dokładnego terminu załatwienia skarg oraz przyczyn przekroczenia terminu (dotyczy skarg załatwionych w terminie przekraczającym 30 dni);
4)
podstaw uznania skarg za "nieuzasadnione";
5)
informacji o przyjęciach interesantów w ramach skarg i wniosków; oddziały regionalne i zakłady rehabilitacji leczniczej zobowiązane są przesłać w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego do Biura Organizacyjno - Prawnego.
2. 
Biuro Organizacyjno - Prawne opracowuje i przekazuje Prezesowi Kasy - w terminie do dnia 28 lutego roku następnego - roczną Informację o rozpatrzeniu i załatwieniu skarg i wniosków, które wpłynęły do Centrali, oddziałów regionalnych oraz zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy.
§  19. 
1. 
Bezpośredni nadzór nad sposobem i terminowością rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje:
1)
Dyrektor Biura Organizacyjno - Prawnego - w Centrali Kasy;
2)
dyrektorzy oddziałów - w oddziałach regionalnych;
3)
dyrektorzy zakładu - w zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy.
2. 
Prezes Kasy dokonuje okresowej oceny przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, nie rzadziej niż raz na dwa lata.
§  20. 
Traci moc zarządzenie nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmienione zarządzeniem nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 stycznia 2004 r. oraz zarządzeniem nr 17 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 maja 2004 r.
§  21. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Rejestr skarg

Strona 1
L.p.Data wpływu skargiNazwisko, imię i adres skarżącegoKto przekazał skargęSkarga dotyczy
Świadczeń z ubezpieczeniaPodlegania ubezpieczeniu i opłacania składekPracy pracownikaDziałalności zakładów rehabilitacji leczniczejPostępowania orzeczniczegoinne

Rejestr skarg

Strona 2

Komórka, jednostka załatwiająca skargęPrzyczyna skargiSkargaData załatwieniaOkres załatwieniaSkarga złożona w ramach przyjęć interesantów
NazwaData przekazaniaPrzewlekłe załatwianieSpór o postęp, orzeczniczeSpór o prawo do świadczeniaSpór o wysokość świadczeniaSpór o ustalenie nadpłaty świadczenia i wysokości zadłużeńSpór dot. obowiązku płacenia składekSpór o prawidłowość objęcia ubezpieczeniemDziałalność zakładów rehabilitacji leczniczejInneUzasadn.Nieuzasadn

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Rejestr wniosków

L.p.Nazwisko, imię, adres i nazwa instytucjiData wpływuWnioski w zakresieJednostka/ Komórka załatwiającaData załatw.Wnioski złożone w ramach przyjęć interesantów
świadczeń z ubezpieczeniapodlegania ubezpieczeniu i opłacania składekorzecznictwa lekarskiegousprawnień organizacyjnychdziałalności zakładów rehabilitacji leczniczejinne

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Rejestr skarg

Strona 1
L.p.Data wpływu skargiNazwisko i imię Adres skarżącegoKto przekazał skargęSkarga dotyczy
Warunków leczenia i rehabilitacjiWarunków bytowychWyżywieniaPracy pracownikainne

Strona 2

Komórka, jednostka załatwiająca skargęSkargaData załatwieniaOkres załatwienia
nazwaData przekazaniauzasadnionenieuzasadnione

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Rejestr wniosków

L.p.Nazwisko, imię, adres i nazwa instytucjiData wpływuWnioski w zakresieJednostka/ Komórka załatwiającaData załatw.Wnioski złożone w ramach przyjęć interesantów
Warunków leczeniaWarunków bytowychwyżywieniainne

ZAŁĄCZNIK Nr  7  6  

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA

SKARGI* - WNIOSKU*

wniesionej (go) ustnie

w dniu.................................. w .....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej/CRR/OSR)

Pani/Pan ..................................................................................................................

Zamieszkała (y) w....................................................................................................

Wnosi ustnie następującą(y) skargę* - wniosek

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Wnoszący dołącza do protokołu następujące załączniki:

1 .....................................................................................

2 .....................................................................................

3 .....................................................................................

Protokół niniejszy został wnoszącemu odczytany.

Protokół sporządził:

__________________________

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Podpis wnoszącego:

* - niepotrzebne skreślić

1 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 27 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.PKRUS.2017.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2017 r.
2 § 7 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 12 z dnia 8 maja 2015 r. (Dz.Urz.PKRUS.2015.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 maja 2015 r.
3 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 27 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.PKRUS.2017.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2017 r.
4 Załącznik nr 1 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 8 maja 2015 r. (Dz.Urz.PKRUS.2015.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 maja 2015 r.
5 Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 12 z dnia 8 maja 2015 r. (Dz.Urz.PKRUS.2015.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 maja 2015 r.
6 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 27 z dnia 1 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.PKRUS.2017.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 czerwca 2017 r.