Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz wykonywanie obowiązku sprawozdawczego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i archiwa państwowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2020.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz wykonywania obowiązku sprawozdawczego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i archiwa państwowe

Na podstawie art. 253 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa:
1)
tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
2)
sposób oraz terminy przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zwanej dalej "NDAP";
3)
sposób i tryb opracowywania sprawozdań w zakresie skarg i wniosków oraz zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach.
§  2. 
Właściwymi do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wniesionych do NDAP są:
1)
w sprawach dotyczących Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz Dyrektora Generalnego - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych;
2)
w sprawach dotyczących pracowników NDAP, innych niż wymienieni w pkt 1 - Dyrektor Generalny.
3)
w sprawach dotyczących dyrektorów archiwów państwowych oraz działalności archiwów państwowych - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych lub wyznaczony przez niego Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
§  3. 
1. 
Skargi i wnioski składane osobiście mogą być wnoszone w siedzibie NDAP po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu spotkania.
2. 
Składający skargi i wnioski są przyjmowani:
1)
w poniedziałki, w godzinach 16:15 - 17:15, przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych albo wyznaczonego przez niego jego zastępcę lub Dyrektora Generalnego;
2)
w czwartki, w godzinach 9:00-12:00, przez dyrektora Departamentu Organizacji Archiwów NDAP.
3. 
Informację o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków umieszcza się w recepcji siedziby NDAP w miejscu dostępnym dla interesantów oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.
4. 
Skargi i wnioski składane ustnie są sporządzane w formie protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. 
Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu przyjmowane są na parterze siedziby NDAP, w sposób zapewniający im komfort obsługi, bez konieczności pokonywania schodów i progów utrudniających poruszanie się.
6. 
Osobom uprawnionym do korzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, na wcześniej złożony wniosek, zapewnia się wsparcie komunikacyjne.
7. 
Wniosek o zapewnienie tłumacza powinien zawierać wskazanie wybranej metody komunikowania się i być złożony w formie pisemnej co najmniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem złożenia skargi lub wniosku.
§  4. 
Skargi, wnioski lub petycje, nienależące do właściwości Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, są przekazywane przez Departament Organizacji Archiwów, właściwym organom w trybie art. 231 lub art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego albo art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zwanej dalej "ustawą o petycjach".
§  5. 
1. 
Za rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do NDAP odpowiada Departament Organizacji Archiwów, który:
1)
prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do NDAP, zawierający co najmniej następujące informacje:
a)
imię, nazwisko i adres skarżącego lub wnioskodawcy,
b)
znak sprawy i datę wpływu,
c)
przedmiot skargi lub wniosku,
d)
sposób i termin załatwienia sprawy;
2)
zakłada i prowadzi sprawy z zakresu skarg, wniosków i petycji;
3)
występuje do komórek organizacyjnych NDAP, zgodnie z przedmiotem skargi, wniosku lub petycji, o zajęcie stanowiska oraz przygotowanie informacji i wyjaśnień;
4)
opracowuje projekt odpowiedzi na podstawie informacji, o których mowa w pkt 3;
5)
przekazuje informacje dotyczące złożonej petycji oraz przebiegu postępowania, o którym mowa w art. 8 ustawy o petycjach, do zamieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NDAP;
6)
przygotowuje roczne sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w NDAP oraz archiwach państwowych, zgodnie z § 7 ust. 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 81);
7)
przygotowuje zbiorczą informację o rozpatrzonych petycjach za rok poprzedni, zgodnie z art. 14 ustawy o petycjach.
2. 
Za przygotowanie odpowiedzi na skargi, wnioski lub petycje z zakresu działalności NDAP odpowiada Biuro Dyrektora Generalnego NDAP.
§  6. 
1. 
W przypadku rozpoznania, że przyjęte w innej komórce organizacyjnej NDAP pismo nosi znamiona skargi, wniosku lub petycji, kierujący tą komórką przekazuje je niezwłocznie dyrektorowi Departamentu Organizacji Archiwów celem założenia sprawy i jej realizacji.
2. 
Niedopuszczalne jest tworzenie sprawy i udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski lub petycje w innej komórce organizacyjnej niż Departament Organizacji Archiwów.
3. 
Kierujący komórką organizacyjną NDAP niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, przekazuje stanowisko, informacje i wyjaśnienia umożliwiające Departamentowi Organizacji Archiwów przygotowanie odpowiedzi na skargę, wniosek lub petycję.
§  7. 
1. 
Do dnia 15 stycznia każdego roku, dyrektorzy archiwów państwowych składają Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych roczne sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w roku poprzedzającym sporządzenie sprawozdania.
2. 
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych składa ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego roczne sprawozdanie z przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w NDAP oraz w archiwach państwowych do dnia 10 lutego każdego roku.
3. 
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  8. 
Traci moc zarządzenie nr 32 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz w archiwach państwowych.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ

przyjęcia skargi*/wniosku*

W dniu ..................................... do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zgłosił/a się

Pan/Pani .......................................................................................................................................

zam.*

.......................................................................................................................................................

reprezentujący/a jednostkę organizacyjną pod nazwą* ...............................................................

.......................................................................................................................................................

i przedstawił/a ustnie następującą skargę*/wniosek*:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Skarżącego*/wnioskodawcę* poinformowano o trybie załatwiania skarg i wniosków.

Do skargi*/wniosku* dołączono* ................................................................................................

...................................................................................................................................

(podpis skarżącego/wnioskodawcy)(podpis osoby przyjmującej skargę/wniosek)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPRAWOZDANIE Z PRZYJMOWANIA ORAZ ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW w .................. R. PRZEZ ........................................................................

1.
Zestawienie wpływających skarg i wniosków.
WyszczególnienieZałatwiona zgodnie z właściwościąPrzekazana do załatwienia w trybie art. 232 KPAPrzekazana do innego organu w trybie art. 231 lub 243 KPA
Naczelna

Dyrekcja

Archiwów

Państwowych

Skargi
Wnioski
Archiwa państwoweSkargi
Wnioski
2.
Problematyka skarg i wniosków załatwianych zgodnie z właściwością.
Lp.Problematyka1)Naczelna Dyrekcja Archiwów PaństwowychArchiwa państwowe
SkargiWnioskiSkargiWnioski
1Zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań
2Bezczynność w załatwianiu sprawy
3Korupcja pracowników
4Sprawy pracownicze, w tym mobbing
5Skarga na pracowników
6Niewłaściwe działanie organów nadzorowanych przez
Inne (sprawy, które nie mieszczą się w problematyce wymienionej w poz. 1-6)
3.
Rozstrzygnięcia skarg załatwionych zgodnie z właściwością.
Rozstrzygnięcie skargiw tym załatwione po terminie
ZasadnaBezzasadnaCzęściowo

Zasadna

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Archiwa państwowe

________

1) Należy, w miarę możliwości, dostosować kategorie problemów do specyfiki funkcjonowania jednostki organizacyjnej, przy zachowaniu wpisanych już 6 kategorii problemów.

4.
Analiza:
1)
opis problemów, których najczęściej dotyczą wniesione skargi i wnioski;
2)
podjęte działania zmierzające do usunięcia problemów poruszanych w skargach i wnioskach;
3)
przyczyna niedotrzymania terminów, uwagi dotyczące trudności w realizacji zadań.

Data: ...

Funkcja: ...

Imię i nazwisko: ...

(podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)