Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Edukacji Narodowej. - OpenLEX

Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2014.24

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 253 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) zarządza się, co następuje:
§  1.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwany dalej "Dyrektorem Generalnym", sprawuje bieżący nadzór nad przyjmowaniem oraz właściwym i terminowym rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwanego dalej "Ministerstwem".
§  2.
1.
Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie realizuje komórka organizacyjna właściwa, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa, do koordynowania udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli, zwana dalej "komórką do spraw skarg i wniosków", która:
1)
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku wniesionych w formie ustnej;
2)
rejestruje za pomocą systemu elektronicznego skargi i wnioski wniesione do Ministerstwa;
3)
kieruje skargi i wnioski do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa, a w przypadku gdy przedmiotem skargi lub wniosku są sprawy należące do zakresu właściwości więcej niż jednej komórki organizacyjnej Ministerstwa, wskazuje komórkę wiodącą do przygotowania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku;
4)
w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa przekazuje skargi właściwym organom, zawiadamiając równocześnie o tym skarżących albo wskazuje skarżącym właściwy organ, jeżeli rozpatrzenie skargi pozostaje w zakresie właściwości innego organu;
5)
w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa przekazuje wnioski właściwym organom, zawiadamiając równocześnie o tym wnioskodawców, jeżeli rozpatrzenie wniosku pozostaje w zakresie właściwości innego organu;
6)
monitoruje terminowość załatwiania skarg i wniosków oraz sporządza na koniec miesiąca okresowe sprawozdanie w tym zakresie za pomocą systemu elektronicznego;
7)
informuje o stanie rozpatrywania złożonej skargi lub wniosku albo kieruje obywateli do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
8)
organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez członków kierownictwa Ministerstwa oraz uczestniczy w tych spotkaniach;
9)
dokonuje oceny przyjmowania i załatwiania w roku poprzedzającym skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne poddane nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej.
2.
Wzór protokołu przyjęcia skargi lub wniosku wniesionych w formie ustnej stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3.
1.
Komórki organizacyjne Ministerstwa mogą przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w zakresie ich właściwości określonej w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa.
2.
Komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie ich właściwości określonej w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa, są obowiązane do:
1)
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;
2)
udzielania informacji w sprawach rozpatrywanych skarg i wniosków;
3)
niezwłocznego przekazywania do komórki do spraw skarg i wniosków skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do tych komórek celem ich zarejestrowania w systemie elektronicznym;
4)
uczestniczenia w przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków przez członków kierownictwa Ministerstwa.
§  4.
Obywatele zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani w siedzibie Ministerstwa przez:
1)
komórkę do spraw skarg i wniosków:
a)
w poniedziałki w godzinach: 8.15-18.00,
b)
od wtorku do piątku w godzinach: 8.15 - 16.15 oraz
2)
pozostałe komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie ich właściwości określonej w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 - 16.15.
§  5.
1.
Członkowie kierownictwa Ministerstwa, w zakresie powierzonych im zadań określonych w przepisach w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia obywatela.
2.
Pracownik komórki do spraw skarg i wniosków uczestniczący w przyjęciu obywatela sporządza odpowiednio protokół przyjęcia skargi lub wniosku zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 2 ust. 2, albo notatkę służbową dokumentującą przyjęcie obywatela zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  6.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa są upoważnieni do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz udzielania dalszych imiennych upoważnień w tym zakresie podległym pracownikom.
§  7.
1.
Skargę złożoną na pracownika komórki organizacyjnej Ministerstwa rozpatruje i załatwia jego bezpośredni przełożony.
2.
Skargę złożoną na dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa rozpatruje i załatwia Dyrektor Generalny lub upoważniony przez niego dyrektor innej komórki organizacyjnej Ministerstwa.
3.
Skargę złożoną na Dyrektora Generalnego, podsekretarzy stanu i Sekretarza Stanu rozpatruje i załatwia Minister Edukacji Narodowej lub upoważniony przez niego inny członek kierownictwa Ministerstwa.
§  8.
1.
Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne poddane nadzorowi Ministra Edukacji Narodowej przekazują informacje do dokonania oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w roku poprzedzającym, obejmujące realizację przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) w terminie określonym przez komórkę do spraw skarg i wniosków.
2.
Do końca pierwszego kwartału każdego roku, na podstawie przekazanych informacji, komórka do spraw skarg i wniosków dokonuje oceny załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.
3.
Ocenę, o której mowa w ust. 1, zatwierdza, z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor Generalny.
4.
Zatwierdzona ocena, o której mowa w ust. 1, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Protokół zgłoszenia skargi/wniosku*

1 ...................................................................................................................................................

(imię i nazwisko zgłaszającego)

2 ...................................................................................................................................................

(adres zgłaszającego)

3 Zwięzły opis treści sprawy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Warszawa, ................................................... ....................................................................

(data przyjęcia skargi/wniosku*) (podpis wnoszącego skargę/wniosek*)

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe w komórce organizacyjnej

i podpis osoby przyjmującej skargę/wniosek*)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Notatka służbowa z przyjęcia obywatela w sprawach skarg i wniosków przez członka Kierownictwa Ministerstwa

1 ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(imiona, nazwiska i stanowiska służbowe pracowników Ministerstwa uczestniczących w spotkaniu)

2 ...................................................................................................................................................

(imię, nazwisko i adres przyjmowanego obywatela)

3 Zwięzły opis treści sprawy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Warszawa, ............................

(data)

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe w komórce organizacyjnej i podpis osoby sporządzającej notatkę)

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).