Organizacja przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Agencji Bezpieczeństwa... - OpenLEX

Organizacja przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", stosują art. 2 pkt 3 i 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", rozumiejąc przez ustawowe pojęcia:
1)
kierownika zamawiającego - Szefa ABW;
2)
zamawiającego - ABW.
§  2.  1
 W ABW do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy wyznacza się, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, następujące jednostki organizacyjne ABW:
1)
Biuro Logistyki;
2)
delegaturę w Białymstoku;
3)
delegaturę w Gdańsku;
4)
delegaturę w Katowicach;
5)
delegaturę w Lublinie;
6)
delegaturę w Poznaniu.
§  3. 
Wykonywanie czynności, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zastrzeżonych przepisami ustawy dla kierownika zamawiającego powierza się, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy, kierownikom jednostek organizacyjnych ABW, o których mowa w § 2.
§  4.  2
1. 
Realizację zadań, o których mowa w art. 13 i 98 ustawy, przewidzianych dla zamawiającego zastrzega się do wyłącznej kompetencji Biura Logistyki.
2. 
Jednostki organizacyjne ABW, o których mowa w § 2 pkt 2-6, są obowiązane do przekazywania do Biura Logistyki dokumentów niezbędnych do realizacji zadań określonych w ust. 1.
§  5. 
Traci moc zarządzenie nr 57 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie organizacji przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW Nr 3, poz. 7 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 57).
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 68 z dnia 14 września 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 2017 r.
2 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 72 z dnia 6 września 2016 r. (Dz.Urz.ABW.2016.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 68 z dnia 14 września 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 września 2017 r.