Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - OpenLEX

Organizacja pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2013.15

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.) w związku z art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  1
 W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych jest zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu ABW, zwanego dalej "Departamentem VI", sprawujący nadzór zwłaszcza nad Wydziałem IV - Sprawdzeń Osobowych Departamentu VI.
2.  2
 Zastępca dyrektora Departamentu VI, o którym mowa w § 1 pkt 1 decyzji nr 127 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zastępców pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej "pełnomocnikiem ochrony ABW", odpowiada za zapewnienie przestrzegania w ABW przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne ABW wchodzące w skład pionu ochrony ABW, w tym realizuje zadania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą", w szczególności poprzez:
1)
wykonywanie zadań określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2 i 4, art. 17 ust. 1 i w art. 23 ust. 2 ustawy;
2)
koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego wyznaczonego przez Szefa ABW na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy.
3. 
Zadania w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o których mowa w rozdziale 8 ustawy, realizują:
1)
dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, zwanego dalej "Departamentem I" - zadania administratora systemów teleinformatycznych;
2)
kierownicy jednostek organizacyjnych ABW - zadania administratorów funkcjonujących na terenie jednostek systemów teleinformatycznych, których administratorem nie jest Departament I;
3)
pełnomocnik ochrony ABW - zadania inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
4. 
Dokumenty szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji, o których mowa w rozdziale 8 ustawy, sporządza dyrektor Departamentu I. Pełnomocnik ochrony ABW opiniuje dokumentację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
5. 
Dokumenty szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego, którego administratorem nie jest Departament I, w uzasadnionych przypadkach może opracować kierownik jednostki organizacyjnej ABW, w której system funkcjonuje, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Dokumentacja taka podlega opiniowaniu przez dyrektora Departamentu I oraz pełnomocnika ochrony ABW.
6. 
Zadania w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, o których mowa w rozdziale 9 ustawy, wobec przedsiębiorców zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy, albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych, opłacane w całości lub w części ze środków ABW, wykonuje dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, w porozumieniu z pełnomocnikiem ochrony ABW.
7. 
Pełnomocnik ochrony ABW wykonuje, z upoważnienia Szefa ABW, zadania w zakresie analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym, składanych przez funkcjonariuszy ABW na podstawie:
1)
przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
2)
art. 80a przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
8.  3
 W ABW zastępcami pełnomocnika ochrony ABW są pozostali zastępcy dyrektora Departamentu VI, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 decyzji wymienionej w ust. 2, którzy realizują zadania określone w ustawie oraz ustalone dla zastępców pełnomocnika ochrony ABW w odrębnych przepisach.
§  2. 
W skład pionu ochrony ABW wchodzą:
1)
komórki organizacyjne Departamentu VI;
2)
wydziały Ochrony delegatur ABW;
3)
wydział Ochrony Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, zwanego dalej "COS ABW".
§  3. 
1. 
Pełnomocnik ochrony ABW odpowiada za zapewnienie przestrzegania w ABW przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne ABW, o których mowa w § 2, wchodzące w skład pionu ochrony ABW.
2. 
Wydziały Ochrony delegatur ABW oraz COS ABW, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, podlegają odpowiednio dyrektorom delegatur ABW oraz dyrektorowi COS ABW.
3. 
Pełnomocnik ochrony ABW, w porozumieniu z właściwymi kierownikami jednostek organizacyjnych ABW, określa zakresy obowiązków naczelników wydziałów Ochrony delegatur ABW oraz COS ABW oraz zadań wydziałów Ochrony delegatur ABW oraz COS ABW;
4. 
Naczelników wydziałów Ochrony delegatur ABW oraz COS ABW i ich zastępców, mianuje się na stanowisko i odwołuje ze stanowiska, po zasięgnięciu pisemnej opinii pełnomocnika ochrony ABW.
5. 
W przypadku powierzenia pełnienia obowiązków naczelnika wydziału Ochrony delegatury ABW lub COS ABW lub ich zastępcy przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  4. 
1. 
Wydziały Ochrony delegatur ABW oraz COS ABW realizują zadania z zakresu:
1)
bezpieczeństwa wewnętrznego;
2)
bezpieczeństwa teleinformatycznego;
3)
ochrony obiektów;
4)
prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy ABW, pracowników i kandydatów do służby bądź pracy w ABW, a także osób, którym zlecono pracę na rzecz ABW, związaną z dostępem do informacji niejawnych, a także kontrolnych postępowań sprawdzających wobec osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, wydane po przeprowadzeniu poszerzonego postępowania sprawdzającego przez pion ochrony ABW, albo jeżeli akta tego postępowania zostały wcześniej przekazane do pionu ochrony ABW w związku z zatrudnieniem bądź przyjęciem danej osoby do służby w ABW;
5)
prowadzenia szkoleń, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, dla funkcjonariuszy i pracowników ABW posiadających lub ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych oraz osób, którym zlecono w ABW pracę na rzecz ABW, związaną z dostępem do informacji niejawnych;
6)
prowadzenia, w imieniu Szefa ABW, czynności związanych z analizą formalną i merytoryczną danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym, o których mowa w art. 80a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz sporządzanie w tym zakresie okresowych sprawozdań;
7)
zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;
8)
załatwiania w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego skarg i wniosków kierowanych do dyrektora delegatury ABW lub COS ABW;
9)
obsługi kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej ABW.
2. 
W skład wydziału Ochrony delegatury ABW oraz COS ABW może wchodzić stanowisko oficera dyżurnego.
3. 
Funkcjonariuszowi wydziału Ochrony delegatury ABW lub COS ABW można powierzyć wykonywanie obowiązków wynikających z więcej niż jednego zakresu zadań określonych w ust. 1 pkt 1-8.
4. 
Dyrektorzy delegatur ABW oraz COS ABW, w porozumieniu z pełnomocnikiem ochrony ABW, określają liczbę stanowisk koniecznych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-9.
5. 
Dyrektorzy delegatur ABW oraz COS ABW, po uzyskaniu pozytywnej opinii pełnomocnika ochrony ABW, mogą powierzyć funkcjonariuszom ABW lub komórkom organizacyjnym ABW, o których mowa w ust. 1, inne zadania, o ile nie kolidują one z realizacją zadań pionu ochrony ABW.
§  5. 
1. 
Wydział IX Departamentu VI - Centralna Kancelaria Tajna ABW oraz kancelarie tajne funkcjonujące w strukturze wydziałów Ochrony w delegaturach ABW i COS ABW realizują zadania określone w rozdziale 7 ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także przepisach Szefa ABW regulujących obieg informacji w ABW.
2. 
Kancelarią tajną w delegaturze ABW oraz COS ABW kieruje funkcjonariusz pionu ochrony pisemnie wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej ABW, po zasięgnięciu pisemnej opinii pełnomocnika ochrony ABW.
§  6. 
1. 
Pełnomocnik ochrony ABW lub upoważnieni przez niego funkcjonariusze pionu ochrony ABW prowadzą postępowania określone w rozdziale 5 i 6 ustawy w stosunku do:
1)
kierowników jednostek organizacyjnych ABW i ich zastępców;
2)
funkcjonariuszy i pracowników ABW;
3)
osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w ABW, a także osób, którym zlecono pracę związaną z dostępem do informacji niejawnych na rzecz ABW;
4)
funkcjonariuszy oddelegowanych do wykonywania pracy poza ABW, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
2. 
Pełnomocnik ochrony ABW lub upoważnieni przez niego funkcjonariusze pionu ochrony ABW prowadzą wykaz osób pełniących służbę, zatrudnionych w ABW a także osób, którym zlecono pracę na rzecz ABW, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia lub je cofnięto.
3. 
Pełnomocnik ochrony ABW koordynuje udostępnianie informacji niejawnych w trybie określonym w art. 34 ust. 5 ustawy funkcjonariuszom i osobom wymienionym w ust. 1.
4. 
Pełnomocnik ochrony ABW wydaje funkcjonariuszom i pracownikom ABW, osobom ubiegającym się o przyjęcie do służby lub pracy w ABW oraz osobom, którym zlecono pracę na rzecz ABW związaną z dostępem do informacji niejawnych, poświadczenia bezpieczeństwa albo decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, umarza lub zawiesza postępowanie sprawdzające.
5. 
Pełnomocnik ochrony ABW przedstawia Szefowi ABW wnioski kierowników jednostek organizacyjnych ABW o pisemne upoważnienie osoby do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w trybie określonym w art. 21 ust. 4 ustawy.
6. 
Pełnomocnik ochrony ABW podejmuje decyzję o wszczęciu kontrolnego postępowania sprawdzającego w rozumieniu art. 33 ustawy, w przypadku gdy o osobie, której wydano poświadczenie bezpieczeństwa zostaną ujawnione nowe informacje wskazujące, że nie daje rękojmi zachowania tajemnicy.
§  7. 
1. 
Szef ABW wnioskuje do pełnomocnika ochrony ABW o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego określonego w rozdziale 5 ustawy wobec kierowników jednostek organizacyjnych ABW.
2. 
Z upoważnienia Szefa ABW, o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego określonego w rozdziale 5 ustawy, w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie, wnioskują do pełnomocnika ochrony ABW lub do upoważnionego przez niego funkcjonariusza pionu ochrony w delegaturach ABW i COS ABW odpowiednio, w stosunku do:
1)
funkcjonariuszy i pracowników ABW - kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych ABW;
2)
osób ubiegających się o przyjęcie do służby lub pracy w ABW - w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie - dyrektor Biura Kadr ABW, w delegaturach ABW oraz COS ABW - kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych ABW. Wniosek o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w stosunku do wymienionych osób podpisuje dyrektor Biura Kadr ABW;
3)
osób, którym zlecono pracę w ABW związaną z dostępem do informacji niejawnych kierownicy jednostek organizacyjnych ABW, zlecający tym osobom pracę związaną z dostępem do informacji niejawnych.
§  8. 
Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych ABW są obowiązani zapewnić funkcjonariuszom Wydziału I Departamentu VI pełniącego służbę w delegaturze ABW, niezbędne wsparcie organizacyjno-logistyczne, w zakresie określonym w przepisach odrębnych.
§  9. 
Traci moc zarządzenie nr 58 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zmienione zarządzeniem nr 52 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 2012 r.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 30 z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 czerwca 2017 r.
2 § 1 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 30 z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 czerwca 2017 r.
3 § 1 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 30 z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dz.Urz.ABW.2017.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 czerwca 2017 r.