Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie organizacji Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664) oraz § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M.P. Nr 76, poz. 953), postanawia się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. Zarządzenie określa:
1) zadania Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu, zwanego dalej "Ośrodkiem",
2) organizację pracy i zasady wykorzystania Ośrodka, w szczególności:
a) pobytu grup szkoleniowych w Ośrodku i ich rozliczania,
b) organizacji pobytów indywidualnych w Ośrodku i ich rozliczania.
§  2. Tworzy się Ośrodek.
§  3. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) funkcjonariusz - także pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", oraz byłego funkcjonariusza CBA, korzystającego ze świadczeń emerytalnych, z zastrzeżeniem § 15;
2) Kierownik - kierownika komórki organizacyjnej w Biurze Logistyki CBA, zwanym dalej "BL CBA", odpowiedzialnej za obsługę Ośrodka;
3) organizator szkolenia - Biuro Kadr i Szkolenia CBA, zwane dalej "BKS CBA" lub jednostkę organizacyjną CBA odpowiedzialną za realizację własnego szkolenia;
4) szkolenie - formę zbiorowego kształcenia taką jak warsztat, seminarium, sympozjum, konferencja, a także odprawy i spotkania kierownictwa CBA.

Rozdział  2.

Zadania Ośrodka

§  4.
1. Ośrodek pełni funkcję szkoleniową, związaną z realizacją potrzeb szkoleniowych CBA.
2. Inne podmioty mogą organizować szkolenia w Ośrodku na zasadzie wzajemności lub na podstawie zawartych porozumień.
3. W organizowanych przez CBA w Ośrodku szkoleniach mogą brać udział również osoby niebędące funkcjonariuszami.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, przebywają na szkoleniach organizowanych przez CBA na podstawie skierowania przez instytucję delegującą.

Rozdział  3.

Organizacja i zasady wykorzystania Ośrodka

§  5.
1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka pełni dyrektor BL CBA.
2. Za bieżącą kontrolę wykorzystania miejsc noclegowych i posiłków przez uczestników szkoleń jest odpowiedzialny Kierownik.
3. Kierownik jest odpowiedzialny ponadto za prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z rozliczaniem pobytu osób przebywających w Ośrodku i przekazywanie jej do Biura Finansów CBA.
§  6.
1. Za wykorzystanie Ośrodka do celów szkoleniowych, w tym za opracowanie rocznego harmonogramu szkoleń, jest odpowiedzialny dyrektor BKS CBA.
2. Roczny harmonogram szkoleń opracowywany jest zgodnie z terminami przewidzianymi dla opracowania rocznego planu szkoleń.
3. Harmonogram szkoleń określa w szczególności terminy szkoleń przewidzianych do realizacji w Ośrodku, liczbę uczestników wraz z kadrą wykładowców oraz dodatkowe wskazówki istotne dla organizacji szkoleń.
4. W harmonogramie można wskazać dodatkowe wymagania dotyczące poszczególnych szkoleń, w tym zgłoszone przez organizatora szkolenia, w szczególności konieczność zapewnienia ochrony tożsamości uczestników szkolenia lub potrzebę wyłączenia w danym czasie Ośrodka dla innych szkoleń lub pobytów indywidualnych.
§  7.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych CBA mogą zgłaszać zapotrzebowanie na organizację w Ośrodku własnych szkoleń oraz szkoleń realizowanych przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 2 do dyrektora BKS CBA zgodnie z terminami przewidzianymi dla opracowania rocznego planu szkoleń.
2. W zapotrzebowaniu określa się w szczególności propozycje terminów zaplanowanych szkoleń, liczbę uczestników wraz z kadrą wykładowców oraz dodatkowe wskazówki istotne dla organizacji danego szkolenia, takie jak konieczność wyłączenia w danym czasie Ośrodka dla innych przedsięwzięć, a także ewentualne dodatkowe wymagania, związane z potrzebą zapewnienia ochrony tożsamości uczestników szkolenia lub koniecznością wyłączenia w danym czasie Ośrodka dla innych szkoleń lub pobytów indywidualnych.
3. Jednostki organizacyjne planują, w miarę możliwości, szkolenia własne oraz inne przedsięwzięcia na miesiące styczeń, maj i październik.
4. Decyzję w sprawie możliwości organizacji oraz terminów szkoleń własnych i innych przedsięwzięć zgłaszanych przez kierowników jednostek organizacyjnych CBA, podejmuje dyrektor BKS CBA po konsultacji z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej CBA.
§  8.
1. BKS CBA przekazuje do realizacji Kierownikowi roczny harmonogram szkoleń bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Szefa CBA rocznego planu szkoleń.
2. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na liczbę uczestników danego szkolenia lub na inne warunki dodatkowe, wynikających w szczególności z konieczności wyłączenia dostępności Ośrodka dla innych grup szkoleniowych i funkcjonariuszy, dokonuje się korekty harmonogramu szkoleń.
§  9.
1. Najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem organizator szkolenia przekazuje Kierownikowi imienną listę jego uczestników.
2. Jeżeli uczestnikami szkolenia lub wykładowcami mają być osoby niebędące funkcjonariuszami, organizator szkolenia przekazuje Kierownikowi dane tych osób, w zakresie nieprzekraczjącym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz nazwy i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli uczestnikami szkolenia lub wykładowcami mają być osoby pełniące służbę w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Celnej oraz Biurze Ochrony Rządu, organizator szkolenia przekazuje Kierownikowi dane tych osób, w zakresie nieprzekraczjącym imienia i nazwiska, numeru legitymacji służbowej oraz nazwy organu, który ją wydał.
§  10.
1. W okresach, w których Ośrodek nie jest wykorzystany do realizacji zadań wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 lub też realizacja tych zadań nie powoduje pełnego obciążenia Ośrodka, może być on wykorzystany do wypoczynku funkcjonariuszy w formie indywidualnego pobytu.
2. W Ośrodku mogą być organizowane, na podstawie indywidualnej zgody udzielonej przez Szefa CBA, przedsięwzięcia inne niż szkolenie.
§  11.
1. Osoby przebywające w Ośrodku są obowiązane przestrzegać Regulaminu Ośrodka.
2. Regulamin Ośrodka opracowuje i publikuje dyrektor BL CBA.
§  12.
1. Do zasad ochrony Ośrodka nie stosuje się przepisów decyzji:
1) nr 192/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji ochrony obiektów oraz służby ochrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 48), z zastrzeżeniem ust. 2;
2) nr 193/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i organizacji dostępu do obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ruchu pojazdów w tych obiektach (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 49).
2. W ramach systemu ochrony Ośrodka mają zastosowanie zasady ochrony obiektów określone w § 15 - 17 decyzji nr 192/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji ochrony obiektów oraz służby ochrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
§  13. Wyciąg z Instrukcji kontroli ruchu osobowego oraz wyciąg z Instrukcji ochrony, zawierające podstawowe zasady ochrony Ośrodka, a w szczególności uprawnienia i obowiązki osób przebywających na jego terenie oraz zasady ruchu pojazdów, stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka, o którym mowa w §

II ust. 1.

Rozdział  4.

Zasady pobytu grup szkoleniowych i ich rozliczania

§  14.
1. Funkcjonariusz skierowany na szkolenie ma obowiązek udziału w szkoleniu w terminie określonym przez jego organizatora.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej, kierującej funkcjonariusza na szkolenie do Ośrodka, może wycofać jego udział najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia tego szkolenia. W pozostałych przypadkach należy wskazać innego funkcjonariusza, który weźmie udział w szkoleniu.
§  15. W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusz, przebywający w Ośrodku na szkoleniu, może być kierowany do pełnienia służby na jego terenie. W tym zakresie funkcjonariusz jest obowiązany stosować się do poleceń wydawanych przez Kierownika.
§  16.
1. Koszty pobytu osób niebędących funkcjonariuszami rozlicza się zgodnie z zawartymi porozumieniami albo dokonanymi na ich podstawie innymi ustaleniami.
2. Pobyt osób, o których mowa w ust. 1, rozlicza się na podstawie not obciążeniowych, kierowanych przez Biuro Finansów CBA do podmiotów ich delegujących.

Rozdział  5.

Zasady organizacji pobytu indywidualnego w Ośrodku

§  17.
1. Funkcjonariusz może korzystać z pobytu indywidualnego w Ośrodku w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1.
2. Pobyt indywidualny i przedsięwzięcie inne niż szkolenie nie może:
1) uniemożliwiać realizacji szkoleń zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 6 ust. 4;
2) stwarzać zagrożenia ujawnienia osobom nieuprawnionym charakteru zadań wykonywanych w toku służby przez funkcjonariuszy CBA uczestniczących w szkoleniu.
3. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z pobytu indywidualnego kieruje się do Kierownika.
4. O przyjęciu zgłoszeń decyduje ich kolejność.
§  18.
1. W Ośrodku może przebywać z funkcjonariuszem korzystającym z pobytu indywidualnego łącznie do pięciu osób dorosłych lub dzieci, które ukończyły 16 rok życia. Liczba dzieci, które nie ukończyły tego wieku nie podlega ograniczeniom.
2. Dane osób towarzyszących, w zakresie nieprzekraczającym imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz nazwy i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, funkcjonariusz przekazuje Kierownikowi przed planowanym rozpoczęciem pobytu.
3. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi funkcjonariusz, który je zgłosił.
§  19.
1. Rozliczenie kosztów pobytu indywidualnego funkcjonariusza oraz osób mu towarzyszących, odbywa się na poziomie rzeczywistych i szacunkowych kosztów.
2. Do kosztów rzeczywistych zalicza się w szczególności koszty posiłków oraz prania pościeli i ręczników.
3. Do kosztów szacunkowych zalicza się koszty utrzymania Ośrodka, w szczególności zużytych mediów.
4. Pobyt dzieci niekorzystających z posiłków i pościeli Ośrodka jest do ukończenia przez nie trzeciego roku życia bezpłatny.
5. Płatności za pobyt indywidualny dokonuje się w formie gotówkowej u Kierownika lub osoby przez niego upoważnionej. Potwierdzeniem rozliczenia jest dowód wpłaty, wystawiany przez osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym.
6. Osoby, o których mowa w ust. 5 rozliczają pobrane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni, dokonując wpłaty na rachunek dochodów CBA.
§  20.
1. Jednostkowe koszty szacunkowe oblicza się dzieląc koszty całkowite roczne przez liczbę dni roku oraz stałą liczbę miejsc noclegowych w Ośrodku.
2. Szacunkowe koszty podawane są do wiadomości w formie powszechnie dostępnego dla funkcjonariuszy komunikatu, w terminie do 31 marca danego roku, z okresem obowiązywania do czasu wydania kolejnego komunikatu.
3. W pierwszym roku działalności Ośrodka koszty szacunkowe ustala się w oparciu o dane przekazane przez poprzedniego użytkownika Ośrodka lub na podstawie innych dostępnych danych, z okresem obowiązywania do czasu wydania kolejnego komunikatu.
4. Za obliczanie wysokości kosztów pobytu w Ośrodku oraz ich publikowanie jest odpowiedzialny dyrektor BL CBA.

Rozdział  6.

Zaciąganie zobowiązań przez Kierownika

§  21.
1. Kierownik ośrodka, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Szefa CBA, ma prawo zaciągać w jego imieniu i na jego rzecz, zobowiązania do wysokości 5.000 zł, w tym także prowadzić rozliczenia z tytułu podatków lokalnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Ośrodek może posiadać subkonto, które jest zasilane na podstawie pisemnego wniosku Kierownika, składanego do Biura Finansów CBA.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymaga zatwierdzenia przez dyrektora Biura Finansów CBA po uprzednim zabezpieczeniu środków finansowych, w budżecie ośrodka, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§  22. Przepisy § 23-27 zarządzenia nr 38/12 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym stosuje się odpowiednio.

Rozdział  7.

Przepisy końcowe

§  23.
1. Dyrektor Departamentu Ochrony CBA, w porozumieniu z dyrektorem BL CBA, określi w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:
1) Instrukcję ochrony, zawierającą w szczególności zasady organizacji ochrony fizycznej Ośrodka,
2) Instrukcję kontroli ruchu osobowego, zawierającą w szczególności zasady i organizację dostępu do Ośrodka oraz ruchu pojazdów na jego terenie
2. Dyrektor BL CBA, określi w terminie 14 dni od określenia Instrukcji ochrony oraz Instrukcji kontroli ruchu osobowego regulamin, o którym mowa w § 11 ust. 1.
§  24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.