B.I.LP.2018.11.171

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2018 r.

DECYZJA Nr 186
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie organizacji kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

GS.0210.4.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  (zwanego dalej Statutem) - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 3 , mając na względzie, że:

1) według § 1 i § 2 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych - szkolenie i doskonalenie zawodowe obejmuje wszystkich strażników leśnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, a na szczeblu centralnym prowadzi się kurs dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej;

2) według § 7-9 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną 4 , szkolenie dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej, o którym mowa w § 6 ust. 1, organizuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, natomiast według § 8 zasady organizacji szkolenia, jego tematykę, tryb przeprowadzenia egzaminu, jego zakres oraz skład komisji egzaminacyjnej określa odrębne zarządzenie DGLP,

zarządzam, co następuje:

§  1.  W celu przygotowania pracowników Służby Leśnej do wykonywania zadań polegających na zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia, określonych w art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, polecam podjęcie działań mających na celu organizację kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej w terminach od 20 do 28 października oraz od 18 do 30 listopada 2018 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku na terenie RDLP w Radomiu.
§  2.  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu zapewni bieżące kierowanie kursem oraz warunki organizacyjne mające na celu realizację kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.
§  3.  Kurs, o którym mowa w § 1, będzie obejmował zagadnienia określone w programie szkolenia określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 45 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych (GO-021-230/99 ze zm.) 5 .
§  4. 
1.  Kierujący kursem sporządzi harmonogram zajęć kursantów i działa na rzecz jego realizacji, a w szczególności:
1) organizuje zakwaterowanie i wyżywienie kursantom;
2) zabezpiecza lokalizację, urządzenia i amunicję do przeprowadzenia ćwiczeń i treningów;
3) zapewnia w porozumieniu z Głównym Inspektorem Straży Leśnej wykładowców i instruktorów;
4) prowadzi w czasie kursu na bieżąco dziennik obecności na wykładach i ćwiczeniach.
2.  Po zakończonym kursie kierujący kursem przedstawia do zatwierdzenia przez komisję egzaminacyjną protokół i zaświadczenia o ukończonym kursie.
§  5. 
1.  Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i poziomu wykładów, wykładowcy i instruktorzy powinni prezentować niezbędny poziom wiedzy merytorycznej, właściwy dla funkcjonariuszy policji i służby zdrowia oraz Służby Leśnej, którzy predysponowani są do prowadzenia zajęć z zakresu nauki o broni palnej, kryminalistyki, kontroli ruchu drogowego, udzielania pomocy medycznej czy z zakresu prawa i leśnictwa, i innych.
2.  Mając na uwadze § 4 pkt 3, preferowane jest w pierwszej kolejności wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników PGL LP, którzy mogliby przeprowadzić zajęcia zgodnie z ich kompetencjami w ramach delegacji służbowych lub za zgodą pracodawcy odpłatnie w czasie wolnym na podstawie stosunku pracy w formie umowy cywilnoprawnej, przy czym należy kierować się rachunkiem ekonomicznym.
§  6.  Do nadzoru nad realizacją kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej zobowiązuję Głównego Inspektora Straży Leśnej, który sporządzi dla Dyrektora Generalnego sprawozdanie z realizacji szkolenia.
§  7.  Koszty organizacji kursu i szkolenia ponosi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, natomiast koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz badań lekarskich pokrywają nadleśnictwa delegujące kandydatów do pracy w Straży Leśnej.
§  8.  Kierujący kursem ze swojej pracy przygotuje protokół w terminie 7 dni od zakończenia kursu i przeprowadzenia egzaminu, który przedstawi Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji LP w Radomiu i Głównemu Inspektorowi Straży Leśnej, a ten Dyrektorowi Generalnemu.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, a także nadzoruje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla leśnictwa oraz popularyzacji wiedzy leśnej (art. 33 ust. 3 pkt 5).
4 Według § 7 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną (znak: GS.0210.1.2016) szkolenie dla kandydatów do Straży Leśnej, o którym mowa w § 6 ust. 1, organizuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, natomiast według § 8 zasady organizacji szkolenia, jego tematykę, tryb przeprowadzenia egzaminu, jego zakres oraz skład komisji egzaminacyjnej określa odrębne zarządzenie DGLP. Koszty związane z wydaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych ponosi pracodawca (§ 9).
5 Załącznik nr 2 zmieniony zarządzeniem nr 90 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2008 r. (GS-021-2/08).