Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.3.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 13 kwietnia 1988 r.
w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1988/89

Na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 4 i w związku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz.U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Organizację kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1988/89 oraz zadania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych określają "Wytyczne w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1988/89", stanowiące załącznik do zarządzenia.
2. Wytyczne dotyczą wszystkich szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych powołanych na podstawie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania, a także wszystkich organów prowadzących i nadzorujących te szkoły i placówki.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1987/88 (Dz. Urz. MOiW Nr 2, poz. 10).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYTYCZNE

w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1988/89

I.

Podstawowe kierunki działania

Zadania zintegrowanego resortu edukacji narodowej w roku szkolnym 1988/89 koncentrować się będą na przyspieszaniu zmian jakościowych systemu dydaktyczno-wychowawczego, wskazanych w uchwałach X Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej XXIV i VI Plenum KC PZPR, X Kongresu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, XIII Kongresu Stronnictwa Demokratycznego oraz w postanowieniach Sejmu i Rządu PRL.

Dokumentem niezbędnym w programowaniu pracy szkół i administracji oświatowej wszystkich szczebli w najbliższym roku i w latach następnych są "Podstawowe kierunki działalności resortu edukacji narodowej". Nakreślone w nim nadrzędne cele i tendencje rozwojowe edukacji pomogą konstruować plany pracy, wyodrębniać specyfikę i eksponować właściwe miejsce placówek w środowisku lokalnym.

W związku z postępującą demokratyzacją życia społecznego właściwe organy administracji państwowej powinny zapewnić szkołom większą samodzielność w wyborze form i metod działania, rozszerzać kompetencje dyrektorów szkół przekazując im część swoich uprawnień, a także przysposabiać ich do pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

1. W roku szkolnym 1988/89 należy kontynuować pracę szkoły w zakresie:

- kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży szkolnej oraz społecznie pożądanych cech osobowości, takich jak: dzielność, pracowitość, uczciwość, rzetelność, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności, umiejętność przezwyciężania trudności, przedsiębiorczość, krytycyzm, odwaga cywilna;

- upowszechniania postępowych tradycji narodowych, popularyzowania historii oręża polskiego i współczesnej roli Ludowego Wojska Polskiego, uświadamiania potrzeby umacniania obronności państwa i spełniania patriotycznego obowiązku odbywania służby wojskowej;

- konsekwentnej realizacji zadań wynikających z programu wychowania dla pokoju oraz programów edukacji historycznej, prawnej, ekonomicznej, ekologicznej, wychowania estetycznego, fizycznego;

- rozszerzania samorządności szkoły, zwiększenia udziału rodziców w społecznej ocenie pracy szkoły;

- tworzenia warunków efektywnej współpracy z zakładami opiekuńczymi i patronackimi;

- rozwijania różnych form samorządności uczniowskiej, zwiększenia efektywności oddziaływania wychowawczego organizacji młodzieżowych i społecznych, prawidłowego wdrażania nowego Kodeksu Ucznia.

Ponadto w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w kształtowaniu postaw patriotycznych i internacjonalistycznych należy wykorzystać udział uczniów w obchodach rocznic wydarzeń historycznych i świąt państwowych, a w szczególności 70 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 45 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego oraz rocznic wymienionych w rozdziale BI. 9, ust. 3 programu "Główne kierunki i zadania w pracy wychowawczej szkół".

2. W zakresie doskonalenia organizacji nauczania należy:

- stwarzać korzystne warunki dla innowacyjnej pracy nauczycieli;

- eliminować zbędną wiedzę faktograficzną w realizacji treści programowych;

- przeprowadzać okresowe analizy ilości i jakości zadawanych prac domowych i dążyć do maksymalnego ich ograniczenia; przeciwdziałać zwłaszcza obciążaniu uczniów zadaniami wynikającymi z wadliwej interpretacji programu, złej organizacji zajęć lub absencji nauczycieli;

- indywidualizować proces kształcenia i wymagania, uwzględniając uzdolnienia kierunkowe uczniów; szerzej wprowadzać aktywizujące formy i metody nauczania;

- tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi uzdolnień uczniów, poprzez m.in. pomoc w przygotowaniu do turniejów, olimpiad, konkursów przedmiotowych i zawodowych, upowszechnianie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizowanie szkolnego ruchu racjonalizatorskiego;

- zapewniać uczniom szczególnie uzdolnionym opiekę w całym cyklu edukacyjnym; szczególna rola w tym zakresie spoczywa na szkołach średnich, które winny pozostawać w stałym kontakcie ze szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi;

- rozwijać różne formy pomocy dla nauczycieli opiekujących się uczniami szczególnie uzdolnionymi, zacieśniać współpracę szkoły z rodzicami tych dzieci;

- zapewniać uczniom, zwłaszcza ostatnich klas szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących, możliwość korzystania z różnych form orientacji zawodowej, przygotowującej do wyboru zawodu, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz potrzeb gospodarki narodowej;

- zwiększyć troskę o warunki pracy uczniów i nauczycieli, wykorzystywać wszelkie dostępne środki pomocy socjalnej, dbać o zdrowie i higienę środowiska szkolnego, organizować różne formy żywienia i dożywiania.

II.

Zadania programowo-organizacyjne

1. Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych wdrożą od 1 września 1988 r. zarządzenie w sprawie zmian w planach nauczania, zmniejszające tygodniowe obciążenie uczniów zajęciami dydaktycznymi.
2. W szkołach podstawowych, w związku z doraźnymi zmianami w programach nauczania, szerzej należy wykorzystywać możliwości indywidualnego doboru treści programowych przez nauczycieli i komisje przedmiotowe rad pedagogicznych.

Szkoły te powinny dążyć do tworzenia stabilnego systemu organizacyjnego praktyk uczniowskich we współpracy z zakładami pracy, komitetami rodzicielskimi, OHP i itp.

W przypadkach wyjątkowych, spowodowanych istotnymi trudnościami kadrowymi lub bazowymi, uniemożliwiającymi realizację praktyk, dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o ich zawieszeniu w klasie VI, VII lub VIII.

Oceny z praktyk uczniowskich stanowią element składowy stopnia z przedmiotu praca-technika.

3. W klasach trzecich szkół ponadpodstawowych dla niepracujących (na podbudowie szkoły podstawowej) kontynuowane jest nauczanie następujących przedmiotów ogólnokształcących, według nowych programów:

- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, kultura fizyczna, przysposobienie obronne, przysposobienie do życia w rodzinie, godziny do dyspozycji wychowawcy (we wszystkich typach szkół),

- języki zachodnioeuropejskie (w liceach ogólnokształcących i liceach ekonomicznych),

- język łaciński (w liceach ogólnokształcących o profilu humanistycznym i klasycznym oraz jako przedmiot nadobowiązkowy we wszystkich profilach),

- język grecki (w liceach ogólnokształcących o profilu klasycznym),

- biologia z higieną i ochroną środowiska (w liceach ogólnokształcących),

- geografia (w liceach ogólnokształcących),

- fizyka (we wszystkich typach średnich szkół zawodowych),

- chemia (w liceach ogólnokształcących oraz w liceach zawodowych, technikach i szkołach równorzędnych, w których przedmiot ten jest realizowany jako ogólnokształcący),

- plastyka, muzyka (szkoły wszystkich typów, w których przedmioty te występują w planie nauczania kl. III, kontynuują realizację dotychczasowego lub nowego programu).

Uzupełniające przedmioty nauczania realizuje się w klasach drugich i trzecich tych szkół, których dyrektorzy - w porozumieniu z radą pedagogiczną - zadecydowali o możliwości ich prowadzenia.

Zajęcia z przedmiotów uzupełniających mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, przy czym liczba grup powinna być zgodna z liczbą oddziałów klas objętych nauczaniem tych przedmiotów. Należy zapewnić uczniom możliwość wyboru przedmiotu.

Przedmiot "elementy informatyki" może być prowadzony w grupach 10-15 uczniów i tylko w tych szkołach, które zatrudnią nauczyciela przygotowanego do nauczania tego przedmiotu i dysponują co najmniej 5 zestawami mikrokomputerowymi.

4. Uczniom klas pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących, realizującym praktyki uczniowskie, należy zapewnić właściwe warunki wykonania założeń programowych. Decyzje w sprawie prowadzenia praktyk podejmują dyrektorzy szkół w porozumieniu z radą pedagogiczną. Zawiesza się obowiązkowe praktyki w okresie ferii letnich dla uczniów, którzy ukończyli klasę III.

Religioznawstwa można nauczać w tych liceach ogólnokształcących, które zatrudniają nauczyciela przygotowanego do nauczania tego przedmiotu i prowadzą ten przedmiot od roku szkolnego 1986/87 lub 1987/88 oraz w tych, których dyrektorzy w porozumieniu z radą pedagogiczną podejmą decyzję o realizacji przedmiotu w bieżącym roku szkolnym.

5. Niezależnie od typu szkoły udział uczniów w zajęciach z przedmiotów uzupełniających, religioznawstwa i w praktykach uczniowskich jest oceniany w formie zaliczenia (skrót: "zal.") lub niezaliczenia. Niezaliczenie nie ma wpływu na promocję i nie jest wpisywane do arkusza ocen i na świadectwie szkolnym.
6. W odpowiednich klasach szkół zawodowych wprowadza się sukcesywnie nowe programy nauczania przedmiotów zawodowych, określonych w planach nauczania dla poszczególnych zawodów i specjalności, zawartych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

W zasadniczych szkołach zawodowych dopuszcza się - za zgodą kuratora oświaty i wychowania lub innego organu prowadzącego szkołę - w porozumieniu z kuratorem - możliwość stosowania przemiennego systemu zajęć teoretycznych i praktycznej nauki zawodu.

7. W szkolnictwie zawodowym szczególna uwaga organów prowadzących szkoły, dyrektorów i rad pedagogicznych powinna być zwrócona na:

- zapewnienie większej zbieżności rozmiarów kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalnościach z potrzebami kadrowymi zakładów pracy,

- dalsze rozszerzanie bezpośredniej współpracy i kooperacji szkół zawodowych i warsztatów szkolnych z odpowiednimi branżowo zakładami pracy,

- większą skuteczność dydaktyczną i wychowawczą oraz poprawę warunków realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych prowadzonych na terenie zakładów pracy,

- zwiększenie samodzielności warsztatów szkolnych w wyborze rozwiązań ekonomiczno-organizacyjnych optymalnych dydaktycznie i zgodnych z zasadami II etapu reformy gospodarczej,

- pełniejsze dostosowanie zakresu, form i organizacji pracy szkół dla pracujących do potrzeb poszczególnych grup słuchaczy i zainteresowanych zakładów pracy,

- zwiększenie elastyczności rozwiązań organizacyjno-programowych szkół zawodowych specjalnych, zapewniających lepszy start zawodowy absolwentów.

8. Szkoły średnie powinny szerzej współpracować ze szkołami wyższymi, wykorzystywać informacje o potrzebach gospodarki narodowej, zasadach rekrutacji, warunkach studiów w kraju i za granicą; inicjować i korzystać z istniejących różnych form pomocy dydaktycznej i opiekuńczej dla młodzieży ze środowisk robotniczych i chłopskich oraz zaniedbanych kulturowo (konsultacje, wakacyjne obozy naukowe, kursy przygotowawcze).
9. W zakresie doboru kadr organy zatrudniające nauczycieli oraz dyrektorzy szkół powinni zmierzać przede wszystkim do:

- pozyskania maksymalnej liczby absolwentów szkół wyższych, studiów nauczycielskich oraz pedagogicznych studiów technicznych i zatrudnienia ich zgodnie z wyuczoną specjalnością,

- zachęcania do podjęcia pracy w szkolnictwie - w szerszym niż dotychczas zakresie - nauczycieli zatrudnionych w innych działach gospodarki narodowej,

- zatrudniania, w niepełnym wymiarze godzin, pracowników spoza oświaty, zwłaszcza pracowników szkół wyższych oraz innych instytucji, w szczególności do nauczania przedmiotów zawodowych i uzupełniających w szkołach ponadpodstawowych,

- zachęcania nauczycieli uprawnionych do emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela do pozostawania w służbie na pełnym etacie m.in. przez przyznawanie im dodatkowego awansu po 30 latach pracy zawodowej,

- promowania nauczycieli o wysokim poczuciu odpowiedzialności zawodowej - poprzez nagrody i wyróżnienia,

- pełniejszego wykorzystania możliwości zatrudniania w niepełnym wymiarze godzin nauczycieli-emerytów oraz nauczycielek przebywających na urlopach wychowawczych,

- ograniczania, wyłączanie do przypadków koniecznych, zatrudniania absolwentów szkół średnich bez przygotowania pedagogicznego; zatrudnianie tej grupy nauczycieli może nastąpić po 15 sierpnia, na podstawie pisemnej zgody kuratora oświaty i wychowania.

10. Zasady zaopatrzenia uczniów w roku szkolnym 1988/89 w podręczniki oraz zasady i tryb zaopatrzenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne określone są w odrębnym trybie.
11. Przy ustalaniu i realizacji zadań organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych obowiązuje racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi. Zadania powodujące koszty mogą być podejmowane jedynie wówczas, gdy na ich wykonanie zapewniono w planie i budżecie odpowiednie środki.
12. Kuratorzy oświaty i wychowania oraz inne organy prowadzące szkoły, współpracując z ogniwami Związku Nauczycielstwa Polskiego zgodnie z zasadami zawartego porozumienia, powinni sprzyjać wszelkim działaniom środowiska nauczycielskiego zmierzającym do podniesienia poziomu pracy szkół.

III.

Kalendarz roku szkolnego

1. Rok szkolny 1988/89 w szkołach wszystkich typów oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych trwa od 1 września 1988 r. do 31 sierpnia 1989 r. Obowiązują w nim następujące okresy zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terminy ferii szkolnych, z wykluczeniem możliwości dokonywania zmian przez rady pedagogiczne (kończący zajęcia lub ferie dzień należy traktować włącznie):
a) w szkołach podstawowych, w szkołach podstawowych dla pracujących w miastach, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 1988 r., a kończą się w dniu 23 czerwca 1989 r., z następującymi wyjątkami:

– w szkołach podstawowych dla pracujących na wsi zajęcia lekcyjne są prowadzone od 10 października 1988 r. do 17 marca 1989 r. lub od 2 listopada 1988 r. do 31 marca 1989 r.,

– w klasach VIII szkół podstawowych i w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych zajęcia lekcyjne kończą się w dniu 9 czerwca 1989 r.,

– w klasach programowo najwyższych szkół średnich, w związku z przeprowadzaniem egzaminów dojrzałości, zajęcia lekcyjne kończą się w dniu 28 kwietnia 1989 r,

– w szkołach zawodowych, w których realizowany jest program przysposobienia wojskowego dopuszcza się - za zgodą kuratora oświaty i wychowania lub innego organu prowadzącego szkołę - możliwość zakończenia zajęć szkolnych w dniu 16 czerwca 1989 r. dla tych klas, które odbywają obowiązkowe obozy przysposobienia wojskowego,

– w szkołach ponadpodstawowych dla pracujących oraz w szkołach średnich zawodowych dla młodzieży niepracującej o 2,5-letnim cyklu nauczania, organizujących egzaminy dojrzałości w sesji zimowej, zajęcia lekcyjne klas programowo najwyższych kończą się w dniu 16 grudnia 1988 r.,

– w klasach programowo najwyższych policealnych studiów zawodowych zajęcia lekcyjne kończą się w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów z nauki zawodu lub przygotowania zawodowego oraz egzaminów z wybranych przedmiotów, wprowadzonych uchwałą rady pedagogicznej; sesja egzaminacyjna nie powinna trwać dłużej niż 14 dni;

b) w szkołach wszystkich typów zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 1988 r., ferie zimowe od 30 stycznia do 11 lutego 1989 r., wiosenna przerwa świąteczna od 23 do 28 marca 1989 r., ferie letnie - od 24 czerwca do 31 sierpnia 1989 r.; rady pedagogiczne szkół specjalnych i ośrodków wychowawczych - w porozumieniu z organem nadzorującym szkołę (placówkę) - mogą podjąć decyzje o połączeniu zimowej przerwy świątecznej z feriami zimowymi;
c) rok szkolnych zajęć dzieli się na dwa okresy (semestry):

I - od 1 września 1988 r. do 27 stycznia 1989 r.,

II - od 13 lutego do 23 czerwca 1989 r.;

d) w zależności od potrzeb, medyczne studia zawodowe o 2,5-letnim okresie nauczania oraz szkoły dla pracujących, mogą dokonywać rekrutacji i rozpoczynać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od lutego 1989 r.
2. W zależności od warunków pracy szkoły, rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych może być realizowany w pięciu lub sześciu dniach tygodnia, z uwzględnieniem następujących ustaleń:

- szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości przekracza dwa (stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń do zajęć dydaktycznych), prowadzą zajęcia przez 6 dni w tygodniu,

- dyrektorzy pozostałych szkół decydują o organizacji tygodnia pracy we własnym zakresie, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, komitetem rodzicielskim oraz właściwym ogniwem Związku Nauczycielstwa Polskiego, zaś w szkołach zawodowych przyzakładowych lub organizujących naukę zawodu w zakładzie pracy - w porozumieniu z tym zakładem; zasady organizacji tygodnia pracy zatwierdza organ bezpośrednio nadzorujący szkołę - w terminie umożliwiającym poinformowanie uczniów i ich rodziców przed rozpoczęciem ferii letnich,

- w klasach I-III szkół podstawowych prowadzi się zajęcia dydaktyczne przez kolejnych 5 dni w tygodniu; w soboty należy organizować dla uczniów tych klas zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

- w soboty wolne od zajęć dydaktycznych szkoły powinny organizować praktyki uczniowskie, zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne; w te soboty, w które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej pracują uspołecznione zakłady pracy szkoły obowiązane są organizować zajęcia zapewniające opiekę wszystkim uczniom,

- internaty i bursy działają przez wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych i letnich,

- czas pracy przedszkoli powinien być dostosowany do potrzeb rodziców i czasu ich pracy zawodowej; w soboty wolne od pracy należy wyznaczyć dyżury przedszkoli do opieki nad dziećmi z tych placówek, do których zgłoszono na ten dzień mniej niż 10 dzieci; placówki, które mają liczbę zgłoszeń większą niż 10, są zobowiązane prowadzić zajęcia; terminy przerw w pracy przedszkoli ustala - na wniosek dyrektora placówki, uzgodniony z komitetem rodzicielskim - organ bezpośrednio nadzorujący placówki wychowania przedszkolnego; czas pracy przedszkoli na wsi dostosować należy - w okresie letnim - do potrzeb rolników.

3. Dyrektor szkoły uprawniony jest do takiego ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć, by uczniowie, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, korzystali z pracowni przedmiotowych wówczas, gdy wymaga tego - ze względów dydaktycznych - temat danej lekcji; w pozostałych przypadkach lekcje powinny być prowadzone w pomieszczeniach przydzielonych na stałe poszczególnym oddziałom uczniów.
4. Organ bezpośrednio nadzorujący szkołę może wyrazić zgodę na okresowe zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych całej szkoły lub niektórych klas w przypadku trudnych warunków klimatycznych, zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży lub w celu umożliwienia udziału młodzieży w jesiennych pracach polowych. Przy podejmowaniu decyzji o zawieszeniu zajęć lekcyjnych dyrektorzy obowiązani są zadbać o to, aby szkoła zapewniła uczniom zrealizowanie programu nauczania w innym terminie.
5. Pisemne egzaminy dojrzałości w roku szkolnym 1988/89 odbędą się w następujących terminach:
a) w sesji zimowej - w szkołach średnich zawodowych dla młodzieży niepracującej o 2,5-letnim cyklu nauczania:

– język polski - 5 stycznia 1989 r. (czwartek) godz. 8.00,

– drugi przedmiot - 6 stycznia 1989 r. (piątek) godz. 8.00.

W szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych dla pracujących egzaminy pisemne rozpoczną się o godz. 15.00 w terminach podanych wyżej,

b) w sesji wiosennej - w szkołach średnich dla młodzieży niepracującej:

– język polski - 10 maja 1989 r. (środa) godz. 8.00,

– drugi przedmiot - 11 maja 1939 r. (czwartek) godz. 8.00,

– język ojczysty - w szkołach z niepolskim językiem nauczania - 12 maja 1989 r. (piątek) godz. 8.00.

W szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych dla pracujących egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej rozpoczynają się w godz. 15.00 w terminach podanych wyżej.

6. Ustne egzaminy dojrzałości powinny być zakończone w sesji zimowej do 27 stycznia 1989 r., a w sesji wiosennej do 10 czerwca 1989 r.
7. Pisemne egzaminy wstępne do szkół średnich dla niepracujących na podbudowie szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej odbędą się w dniach 13 i 14 czerwca 1989 r.
8. Terminy egzaminów wstępnych do liceów wojskowych ustalą rady pedagogiczne w porozumieniu z organem nadzorującym. Przeprowadzenie kwalifikacji zdrowotno-sprawnościowych do tych liceów powinno być dokonane do 31 maja 1989 r.
9. Kalendarz roku szkolnego dla studiów nauczycielskich zostanie ustalony w odrębnym trybie.