Dz.Urz.MF.2019.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie określa organizację oraz nadaje statuty:
1) Krajowej Informacji Skarbowej;
2) izby administracji skarbowej;
3) urzędu skarbowego;
4) urzędu celno-skarbowego;
5) Krajowej Szkoły Skarbowości.
§  2.  Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) KAS - Krajowa Administracja Skarbowa;
2) ustawa o KAS - ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
3) Minister - minister właściwy do spraw finansów publicznych;
4) Ministerstwo - urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
5) Szef KAS - Szef Kraj owej Administracji Skarbowej;
6) KIS - Krajowa Informacja Skarbowa;
7) dyrektor KIS - dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
8) Szkoła - Krajowa Szkoła Skarbowości;
9) izba - izba administracji skarbowej;
10) dyrektor izby - dyrektor izby administracji skarbowej;
11) podległe urzędy - podlegające izbie urzędy skarbowe i urząd celno-skarbowy;
12) funkcjonariusz - funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;
13) pracownik - pracownik zatrudniony w jednostkach organizacyjnych KAS lub funkcjonariusz;
14) liczba pracowników - liczba etatów przyznanych jednostce organizacyjnej KAS;
15) zatrudnienie - zatrudnienie albo pełnienie służby w jednostkach organizacyjnych KAS;
16) centrum kompetencyjne - komórka organizacyjna lub zespół pracowników w izbie lub w podległym urzędzie, których celem jest wykonywanie określonego zakresu zadań należących do Ministra lub Szefa KAS, pod nadzorem właściwej komórki organizacyjnej w Ministerstwie;
17) zadanie scentralizowane - zadanie wykonywane przez wyznaczony organ KAS do wykonywania niektórych zadań KAS albo wyznaczoną jednostkę organizacyjną KAS do wykonywania niektórych zadań KAS na rzecz innych organów i jednostek KAS;
18) EFTA - Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu.
§  3.  Kody identyfikacyjne:
1) KIS określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) izb, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, delegatur urzędów celno-skarbowych oraz oddziałów celnych, w tym oddziałów celnych obsługujących przejścia graniczne określa załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) Szkoły i filii Szkoły określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

Rozdział  2

Krajowa Informacja Skarbowa

§  4.  Dyrektor KIS wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami oraz pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.
§  5. 
1.  Ustala się liczbę stanowisk zastępcy dyrektora KIS na nie większą niż 8.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra, dyrektor KIS może utworzyć dodatkowe stanowiska zastępcy dyrektora.
§  6.  W KIS tworzy się:
1) pion wsparcia;
2) pion logistyki;
3) pion finansowo-księgowy;
4) pion informacji skarbowej;
5) pion nadzoru nad jednolitością informacji skarbowej.
§  7. 
1.  W KIS mogą być tworzone:
1) wydziały - składające się z co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;
2) działy - składające się z co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;
3) referaty - składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;
4) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
5) jednoosobowe stanowiska.
2.  Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.
3.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  8. 
1.  W delegaturach KIS mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w § 7 ust. 1. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
2.  Nadzór nad delegaturami KIS sprawują zastępcy dyrektora KIS.
§  9.  Statut KIS określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

Rozdział  3

Izba administracji skarbowej

§  10.  Dyrektor izby wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora izby, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników działów, kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami, pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.
§  11. 
1.  Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby jest uzależniona od liczby pracowników zatrudnionych w izbie oraz w podległych urzędach.
2.  Liczba stanowisk zastępcy dyrektora izby wynosi nie więcej niż:
1) dwóch zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników nie przekracza 2000;
2) trzech zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 2000 i nie przekracza 3000;
3) czterech zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 3000 i nie przekracza 4500 pracowników;
4) pięciu zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 4500 i nie przekracza 6000;
5) sześciu zastępców dyrektora izby - jeżeli w izbie i podległych urzędach liczba pracowników przekracza 6000.
3.  W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w izbach, którym podlegają urzędy celno-skarbowe obsługujące granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (UE) oraz w izbach, w których są tworzone centra kompetencyjne lub są wykonywane zadania scentralizowane, dyrektor izby może, za zgodą Ministra, utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy dyrektora.
§  12. 
1.  W izbie tworzy się:
1) pion wsparcia;
2) pion zarzadzania;
3) pion orzecznictwa;
4) pion poboru i egzekucji;
5) pion kontroli, cła i audytu;
6) pion finansowo-księgowy;
7) pion logistyki i usług;
8) pion informatyki.
2.  W izbach nadzorujących pracę urzędów celno-skarbowych obsługujących lądową granicę UE może być utworzony pion celno-graniczny. Pion celno-graniczny może być również utworzony w izbach, które nadzorują morskie i lotnicze przejścia graniczne.
3.  Piony, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają bezpośrednio dyrektorowi albo zastępcy dyrektora.
§  13. 
1.  W izbie mogą być tworzone:
1) wydziały - składające się z co najmniej 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału;
2) działy - składające się z co najmniej 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;
3) referaty - składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu;
4) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
5) jednoosobowe stanowiska.
2.  Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.
3.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
4.  Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, działem i referatem kieruje kierownik, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona przez dyrektora izby.
§  14.  Statut izby określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

Rozdział  4

Urząd skarbowy

§  15. 
1.  Naczelnik urzędu skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępców naczelnika urzędu, kierowników działów i kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami i pracowników zatrudnionych na jednoosobowych stanowiskach.
2.  Naczelnik urzędu skarbowego odpowiada przed dyrektorem izby za prawidłową i terminową realizację zadań wykonywanych przez urząd skarbowy.
§  16.  Naczelnik urzędu skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie.
§  17. 
1.  Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu skarbowego jest uzależniona od liczby pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym.
2.  Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu skarbowego nie wynosi więcej niż:
1) jeden zastępca naczelnika urzędu skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym nie przekracza 100;
2) dwóch zastępców naczelnika urzędu skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym przekracza 100 i nie przekracza 200;
3) trzech zastępców naczelnika urzędu skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym przekracza 200.
3.  W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w urzędach skarbowych, w których są tworzone centra kompetencyjne lub są wykonywane zadania scentralizowane, na wniosek naczelnika urzędu skarbowego dyrektor izby, za zgodą Ministra, może utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.
§  18. 
1.  W urzędach skarbowych tworzy się:
1) pion wsparcia;
2) pion obsługi podatnika;
3) pion orzecznictwa;
4) pion poboru i egzekucji;
5) pion kontroli.
2.  W Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie funkcjonuje pion Centrum Obsługi Podmiotów Kluczowych (COPK), które zarządza i koordynuje działaniami wirtualnego biura obsługi realizowanymi przez urzędy skarbowe wykonujące zadania w odniesieniu do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o KAS.
3.  Piony, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego albo właściwemu zastępcy naczelnika urzędu skarbowego.
§  19. 
1.  W urzędach skarbowych mogą być tworzone:
1) działy - składające się z co najmniej 10 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierownikiem działu;
2) referaty - składające się z co najmniej 5 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierownikiem referatu;
3) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników realizujących zadania w urzędzie skarbowym, włącznie z kierującym stanowiskiem;
4) jednoosobowe stanowiska.
2.  Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.
3.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
4.  Komórka egzekucji administracyjnej działa jako samodzielna komórka i bez podziałów wewnętrznych.
5.  Działami i referatami kierują kierownicy, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona przez naczelnika urzędu skarbowego.
§  20. 
1.  W wyznaczonych przez Szefa KAS urzędach skarbowych funkcjonują centra obsługi.
2.  Wykaz urzędów skarbowych, w których funkcjonują centra obsługi stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  21. 
1.  W miejscowościach będących siedzibami władz powiatu, a niebędących siedzibami urzędów skarbowych, funkcjonują stałe punkty obsługi podatników poza siedzibą urzędu.
2.  Wykaz siedzib stałych punktów obsługi podatników urzędów skarbowych stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  22.  Statut urzędu skarbowego określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

Rozdział  5

Urząd celno-skarbowy

§  23.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje zadania przy pomocy zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego, naczelników wydziałów, kierowników oddziałów celnych, kierowników działów i kierowników referatów, kierujących wieloosobowymi stanowiskami oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
§  24.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego może regulować sposób realizacji należących do niego zadań oraz związany z tym obieg dokumentów w urzędzie.
§  25. 
1.  Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego jest uzależniona od liczby pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym.
2.  Liczba stanowisk zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego nie wynosi więcej niż:
1) jeden zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym nie przekracza 500;
2) dwóch zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza 500 i nie przekracza 1000;
3) trzech zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego - jeżeli liczba pracowników realizujących zadania w urzędzie celno-skarbowym przekracza 1000 i nie przekracza 1500.
3.  W urzędach celno-skarbowych mogą być tworzone dodatkowe stanowiska zastępców naczelnika urzędu celno-skarbowego w liczbie odpowiadającej liczbie delegatur.
4.  W przypadkach uzasadnionych liczbą lub zakresem wykonywanych zadań, w szczególności w urzędach celno-skarbowych obsługujących granicę zewnętrzną UE lub porty morskie i lotnicze oraz w urzędach celno-skarbowych, w których są tworzone centra kompetencyjne lub są wykonywane zadania scentralizowane, na wniosek naczelnika urzędu celno-skarbowego dyrektor izby, za zgodą Ministra, może utworzyć dodatkowe stanowisko zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.
§  26. 
1.  W urzędzie celno-skarbowym tworzy się:
1) pion wsparcia;
2) pion kontroli celno-skarbowej;
3) pion analityki;
4) pion orzecznictwa;
5) pion zwalczania przestępczości ekonomicznej;
6) pion obsługi zgłoszeń celnych.
2.  W urzędach celno-skarbowych obsługujących lądową granicę UE tworzy się pion celno-graniczny.
3.  Za zgodą Ministra pion celno-graniczny może być również utworzony w urzędach celno-skarbowych obsługujących porty morskie i lotnicze.
4.  Piony, o których mowa w ust. 1-3, podlegają bezpośrednio naczelnikowi urzędu celno-skarbowego albo zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.
§  27. 
1.  W urzędzie celno-skarbowym mogą być tworzone:
1) wewnętrzne komórki organizacyjne:
a) wydziały - składające się co najmniej z 20 pracowników, włącznie z naczelnikiem wydziału,
b) działy - składające się co najmniej z 10 pracowników, włącznie z kierownikiem działu,
c) referaty - składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem referatu,
d) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem,
e) jednoosobowe stanowiska;
2) zewnętrzne komórki organizacyjne - oddziały celne;
3) terenowe komórki kontroli wyodrębnione z komórek kontroli celno-skarbowej rynku.
2.  Komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie tworzy się w miejscowościach, w których funkcjonują oddziały celne, komórki kontroli celno-skarbowej lub komórki dochodzeniowo-śledcze.
3.  Komórki organizacyjne, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. b-e i pkt 3, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórek organizacyjnych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. a albo lit. b.
4.  Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do delegatur urzędów celno-skarbowych.
§  28. 
1.  W oddziałach celnych mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. c-e, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Referaty mogą być tworzone w oddziałach celnych, w których liczba pracowników wynosi więcej niż 30 pracowników.
3.  W oddziałach celnych wyznaczonych przez dyrektora izby funkcjonują Centra Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), zapewniające kompleksową obsługę elektronicznych dokumentów celnych w ramach właściwości naczelnika urzędu celno-skarbowego.
§  29. 
1.  Delegaturą urzędu celno-skarbowego kieruje zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego wyznaczony przez naczelnika urzędu.
2.  Wydziałem kieruje naczelnik wydziału, działem, referatem i oddziałem celnym kieruje kierownik, a wieloosobowym stanowiskiem osoba wyznaczona odpowiednio przez naczelnika urzędu albo kierownika oddziału celnego.
3.  W przypadku oddziałów celnych, w których jest zatrudnionych więcej niż 60 pracowników, kierownik oddziału celnego może kierować pracą oddziału przy pomocy jednego zastępcy kierownika oddziału celnego.
4.  W przypadku komórek dochodzeniowo-śledczych i komórek realizacji, w których jest zatrudnionych więcej niż 60 pracowników, kierujący komórką organizacyjną może kierować pracą komórki przy pomocy jednego zastępcy kierującego komórką.
§  30.  Statut urzędu celno-skarbowego określa załącznik nr 9 do zarządzenia.

Rozdział  6

Krajowa Szkoła Skarbowości

§  31.  Siedzibą Szkoły jest Warszawa.
§  32.  W ramach struktury organizacyjnej Szkoły funkcjonują filie w Białobrzegach, Jastrzębiej Górze, Krakowie, Muszynie, Otwocku, Przemyślu i Wrocławiu.
§  33. 
1.  Dyrektor Szkoły realizuje zadania przy pomocy zastępcy albo zastępców dyrektora Szkoły, głównego księgowego i kierowników filii Szkoły.
2.  Ustala się liczbę stanowisk zastępcy dyrektora Szkoły na nie większą niż 2.
§  34. 
W Szkole mogą być tworzone:
1) działy - składające się z co najmniej 5 pracowników, włącznie z kierownikiem działu;
2) zespoły - składające się z co najmniej 3 pracowników, włącznie z kierującym zespołem;
3) wieloosobowe stanowiska - składające się z co najmniej 2 pracowników, włącznie z kierującym stanowiskiem;
4) jednoosobowe stanowiska.
2.  W filiach Szkoły mogą być tworzone komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3.  Struktura organizacyjna obejmująca komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, może być dwustopniowa.
4.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
5.  Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, mogą działać jako samodzielne komórki organizacyjne albo wchodzić w skład komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
§  35.  Powołuje się Radę Programową Szkoły, zwaną dalej "Radą", która jest organem opiniującym i doradczym Szkoły.
§  36. 
1.  Rada składa się z nie więcej niż 7 członków.
2.  Członków Rady powołuje i odwołuje Minister na wniosek dyrektora Szkoły.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymaga zaopiniowania przez Szefa KAS.
4.  Członkiem Rady może zostać wyłącznie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
5.  W uzasadnionych przypadkach członkiem Rady może zostać osoba niespełniająca warunku, o którym mowa w ust. 3.
§  37. 
1.  Kadencja członków Rady trwa 4 lata.
2.  Członkiem Rady można być nie więcej niż dwie kadencje.
3.  Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci członka Rady albo jego odwołania.
4.  W razie odwołania członka Rady albo jego śmierci, jego następca pełni obowiązki do końca kadencji zastępowanego członka Rady.
§  38. 
1.  Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady i zastępcę Przewodniczącego Rady.
2.  Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i kieruje jej pracami.
§  39. 
1.  Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.
2.  Głosowania są jawne, chyba że Rada postanowi inaczej.
3.  W posiedzeniach Rady z prawem głosu uczestniczy dyrektor Szkoły.
4.  Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.
§  40.  Statut Szkoły określa załącznik nr 10 do zarządzenia.

Rozdział  7

Centra kompetencyjne oraz zadania scentralizowane

§  41. 
1.  W izbach, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych mogą być tworzone centra kompetencyjne.
2.  Zakres zadań realizowanych w centrach kompetencyjnych określa regulamin właściwej jednostki organizacyjnej KAS.
§  42.  W izbach, urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych mogą być realizowane zadania scentralizowane.
2.  Zakres zadań scentralizowanych określa regulamin właściwej jednostki organizacyjnej KAS.
§  43.  Wykaz izb, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych, w których tworzy się centra kompetencyjne lub w których są wykonywane zadania scentralizowane oraz zakresy zadań wykonywanych przez centra kompetencyjne i zadań scentralizowanych określa załącznik nr 11 do zarządzenia.

Rozdział  8

Przepisy przejściowe i końcowe

§  44.  Nie później niż w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.:
1) dyrektorzy izb, dyrektor KIS i dyrektor Szkoły przedłożą Ministrowi do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych odpowiednio izb, KIS i Szkoły,
2) naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych przedłożą dyrektorom izb do zatwierdzenia projekty regulaminów organizacyjnych odpowiednio urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych; w przypadku gdy w urzędach skarbowych lub urzędach celno-skarbowych funkcjonują centra kompetencyjne lub komórki organizacyjne realizujące zadania scentralizowane, dyrektorzy izb przedłożą projekty regulaminów organizacyjnych do akceptacji Ministrowi

- zgodne ze statutem nadanym niniejszym zarządzeniem, z zastrzeżeniem § 45.

§  45.  W projektach regulaminów organizacyjnych izb, urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych mogą być uwzględnione odpowiednio dodatkowe stanowiska zastępców dyrektora izby, dodatkowe stanowiska zastępców naczelników urzędów skarbowych i dodatkowe stanowiska zastępców naczelników urzędów celno-skarbowych, które zostały utworzone za zgodą Ministra do dnia 31 grudnia 2018 r., jeżeli jest to uzasadnione zakresem realizowanych zadań.
§  46.  Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 1).
§  47.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KODY IDENTYFIKACYJNE KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KODY IDENTYFIKACYJNE IZB, URZĘDÓW SKARBOWYCH, URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH, DELEGATUR URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH ORAZ ODDZIAŁÓW CELNYCH, W TYM ODDZIAŁÓW CELNYCH, OBSŁUGUJĄCYCH PRZEJŚCIA GRANICZNE

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KODY IDENTYFIKACYJNE SZKOŁY I FILII SZKOŁY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

STATUT KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWE

ZAŁĄCZNIK Nr  5

STATUT IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ URZĘDÓW SKARBOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ CENTRA OBSŁUGI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ SIEDZIB STAŁYCH PUNKTÓW OBSŁUGI PODATNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  8

STATUT URZĘDU SKARBOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  9

STATUT URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  10

STATUT KRAJOWEJ SZKOŁY SKARBOWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WYKAZ IZB, URZĘDÓW SKARBOWYCH I URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH, W KTÓRYCH TWORZY SIĘ CENTRA KOMPETENCYJNE LUB W KTÓRYCH SĄ WYKONYWANE ZADANIA SCENTRALIZOWANE ORAZ ZAKRESY ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ CENTRA KOMPETENCYJNE I ZADAŃ SCENTRALIZOWANYCH

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 155 1654 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125.