Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2007.12.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie organizacji kontroli resortowej

Na podstawie art. 14b ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa organizację kontroli resortowej.
§  2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może upoważnić dyrektora lub zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wykonywania zadań kontroli resortowej w jego imieniu, a w szczególności do wydawania:
1) upoważnień do przeprowadzania kontroli resortowej;
2) wyników kontroli;
3) innych postanowień w zakresie kontroli resortowej.
§  3. Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej i kontroli skarbowej oraz dyrektorzy departamentów (biur) w Ministerstwie Finansów obowiązani są do niezwłocznego przekazywania, na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, bądź osoby, o której mowa w § 2, wszelkich dokumentów i informacji oraz udzielania wyjaśnień w sprawach należących do zakresu działania kontroli resortowej.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 25 Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie organizacji i trybu działania kontroli resortowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 70, z 2005 r. Nr 15, poz. 129), które utraciło moc z dniem 11 listopada 2006 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1413).