Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2007.5.137

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 54
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie organizacji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.1) ustalam, co następuje:
§  1. W celu rozbudzenia w środowisku akademickim zainteresowania współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, a w szczególności problematyką polskiej polityki zagranicznej, stosunków RP z zagranicą, promocji Polski za granicą oraz praw człowieka, ustanawia się nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.
§  2. Nagroda przyznawana jest przez Ministra Spraw Zagranicznych w wyniku organizowanego corocznie konkursu na najlepszą pracę magisterską.
§  3. Nagroda przyznawana jest w trzech stopniach:
1) I stopień w wysokości 2-krotności kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej;
2) II stopień w wysokości 1,5-krotności kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej;
3) III stopień w wysokości 1-krotności kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej.
§  4.
1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komitet Nagrody w składzie:
1) Przewodniczący;
2) Trzech członków;
3) Sekretarz;

wyznaczonych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

2. Zadaniem Komitetu Nagrody jest przedłożenie Ministrowi Spraw Zagranicznych propozycji odnośnie przyznania i podziału nagrody.
§  5. Organizację i przebieg konkursu określa regulamin konkursu stanowiący załącznik do niniejszej Decyzji.
§  6.
1. Wykonanie decyzji powierza się Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia.
2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia wydzieli w budżecie biura kwotę na pokrycie kosztów organizacji konkursu w wysokości 7-krotności kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej.
§  7.
1. Traci moc decyzja Nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2002 r. Nr 2, poz. 21).
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN

Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
§ 1. Prace magisterskie zgłoszone do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych w zakresie niżej wymienionej problematyki:
1) realizacja interesów Polski w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
2) stosunki Polski z wybranym państwem lub grupą państw;
3) integracja Polski z Unią Europejską;
4) polityka Polski w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
5) polityka Polski na forum organizacji międzynarodowych;
6) problemy prawa międzynarodowego i teorii stosunków międzynarodowych;
7) problematyka wielostronnej współpracy gospodarczej;
8) polityka Polski wobec środowisk polonijnych;
9) promocja Polski za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
10) praw człowieka.
§  2.
1. W konkursie mogą uczestniczyć obywatele polscy.
2. W konkursie mogą brać udział prace obronione w roku ich przedstawienia do nagrody.
§  3.
1. Prace magisterskie zgłaszane do konkursu za pośrednictwem wyższych uczelni krajowych i zagranicznych, w których zostały one obronione winny być zaopatrzone w opinie recenzentów i promotora.
2. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim.
§  4.
1. Prace magisterskie na konkurs mogą być zgłaszane w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród następuje w I połowie roku następnego.
§  5.
1. Komitet Nagrody przedkłada Ministrowi Spraw Zagranicznych propozycje odnośnie przyznania i podziału nagrody, z wyszczególnieniem nagrody specjalnej za pracę magisterską dotyczącą problematyki praw człowieka, po zapoznaniu się z rekomendacjami departamentu, zajmującego się daną problematyką. Komitet ma prawo przedłożyć inne propozycje odnośnie podziału i formy nagrody.
2. Protokół z posiedzeń Komitetu Nagrody podpisują przewodniczący i sekretarz.
§  6. Przewodniczący Komitetu Nagrody podaje do publicznej wiadomości informacje o rozstrzygnięciu Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych za dany rok.