Organizacja kancelarii tajnej, stosowanie środków ochrony fizycznej oraz obieg informacji niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/09
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie organizacji kancelarii tajnej, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
centrali - należy przez to rozumieć siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego mieszczące się w Warszawie;
2)
dekretacji - należy przez to rozumieć odręczną adnotację właściwego przełożonego na pierwszej stronie pisma, informującą o sposobie dalszego postępowania, z jego podpisem i datą;
3) 1
delegaturze - należy przez to rozumieć delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
4)
dodatkowym wydruku - należy przez to rozumieć dodatkowy egzemplarz dokumentu niejawnego wydrukowany z niezmienionej elektronicznej wersji oryginału dokumentu;
5)
dokumencie niejawnym - należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy;
6)
funkcjonariuszu - należy przez to rozumieć funkcjonariusza lub pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dopuszczonego do pełnienia służby lub pracy na stanowisku związanym z dostępem do informacji niejawnych;
7) 2
jednostka organizacyjna - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, o której mowa w statucie CBA;
8)
jednostce rejestrującej - należy przez to rozumieć kancelarię tajną, oddział kancelarii tajnej lub stanowisko rejestracji;
9)
kierowniku jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć dyrektora lub funkcjonariusza upoważnionego do kierowania jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
10) 3
komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wydział, sekcję lub zespół wchodzące w skład jednostek organizacyjnych;
11)
materiale niejawnym - należy przez to rozumieć materiał, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;
12)
pełnomocniku ochrony - należy przez to rozumieć funkcjonariusza pionu ochrony CBA powołanego do wykonywania funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w CBA na podstawie decyzji Szefa CBA;
13)
pokwitowaniu - należy przez to rozumieć czytelne potwierdzenie w urządzeniu ewidencyjnym, z podaniem imienia i nazwiska, daty oraz podpisu funkcjonariusza odbierającego dokument niejawny;
14)
przesyłce niejawnej - należy przez to rozumieć list lub paczkę zawierającą dokument niejawny;
15)
przewoźniku - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia z dnia 29 września 2005 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 200, poz. 1650);
16)
strefie administracyjnej - należy przez to rozumieć strefę, o której mowa w art. 57 pkt 2 ustawy;
17)
strefie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć strefę, o której mowa w art. 57 pkt 1 ustawy;
18)
urządzeniu ewidencyjnym - należy przez to rozumieć wszelkie dzienniki, rejestry, skorowidze, książki służące do rejestrowania i dokumentowania obiegu dokumentów niejawnych;
19)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
§  2.
Pełnomocnik ochrony może wydawać wytyczne w zakresie funkcjonowania obiegu informacji niejawnych, organizacji obsługi kancelaryjnej oraz sposobu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych.

Rozdział  2

Organizacja obsługi kancelaryjnej

§  3.
1.
Obsługę kancelaryjną dokumentów niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA", w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu zapewniają: kancelaria tajna, oddziały kancelarii tajnej oraz stanowiska rejestracji.
2.
Kancelaria tajna stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną pionu ochrony odpowiedzialną za rejestrowanie, przechowywanie, wysyłanie, obieg i wydawanie dokumentów, podległą pełnomocnikowi ochrony.
3.
Oddział kancelarii tajnej stanowi wyodrębnioną strukturę kancelarii tajnej i jej podległą, funkcjonującą w delegaturach.
4.
W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi pełnomocnik ochrony może utworzyć, w obiektach centrali, oddziały kancelarii tajnej.
5. 4
W jednostkach niebędących delegaturami lub w komórkach organizacyjnych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane dokumenty niejawne, są tworzone stanowiska rejestracji, podległe kancelarii tajnej bezpośrednio lub za pośrednictwem oddziału kancelarii tajnej.
6. 5
Obsługa dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" może być prowadzona przez komórki obsługujące korespondencję jawną w jednostkach organizacyjnych.
7.
Stanowiska rejestracji, za zgodą pełnomocnika ochrony, mogą obsługiwać korespondencję jawną.
8.
Powierzanie stanowiskom rejestracji, a także oddziałom kancelarii tajnej w delegaturach, innych zadań, niż określone w niniejszym zarządzeniu, nie może ograniczać możliwości właściwej obsługi dokumentów niejawnych.
9. 6
O przypadku, o którym mowa w ust. 6, a także powierzeniu zadań, o których mowa w ust. 8, kierownik jednostki organizacyjnej powiadamia na piśmie pełnomocnika ochrony.
§  4.
1. 7
Wniosek w sprawie utworzenia jednostek rejestrujących, o których mowa w § 3 ust. 3-6, kierownik jednostki organizacyjnej składa do pełnomocnika ochrony w dwóch egzemplarzach, po zarejestrowaniu go w jednostce organizacyjnej.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
datę zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych siedziby delegatury, w której ma się znajdować jednostka rejestrująca;
2)
imiona i nazwiska funkcjonariuszy przewidzianych do stałej obsługi kancelaryjnej;
3)
imiona i nazwiska funkcjonariuszy, wyznaczonych do stałego zastępowania funkcjonariuszy prowadzących oddział kancelarii, stanowisko rejestracji;
4)
informacje o posiadanych poświadczeniach bezpieczeństwa i odbytych szkoleniach osób, o których mowa w pkt 2 i 3;
5)
informację o klauzulach tajności dokumentów niejawnych, które ma obsługiwać jednostka rejestrująca;
6)
informację, czy jednostka rejestrująca będzie obsługiwać dokumentację jawną.
3.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1.
§  5.
1. 8
Po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w § 4, pełnomocnik ochrony przesyła do kierownika jednostki organizacyjnej egzemplarz nr 2 wniosku.
2.
W przypadku niezatwierdzenia wniosku pełnomocnik ochrony, przesyłając egzemplarz nr 2, wskazuje przyczyny odmowy.
§  6.
1.
Czynności związane z obsługą kancelarii tajnej wykonują funkcjonariusze Departamentu Ochrony CBA, spełniający wymagania, o których mowa w § 7.
2.
Czynności związane z obsługą jednostek rejestrujących, o których mowa w § 3 ust. 3-6, wykonują wyznaczeni funkcjonariusze jednostki organizacyjnej, w której zostały one zorganizowane, spełniający wymagania, o których mowa w § 7.
3.
W zakresie obsługi jednostek rejestrujących funkcjonariusze, o których mowa w ust. 2, wykonują zadania pionu ochrony w rozumieniu ustawy.
4. 9
Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których funkcjonuje jednostka rejestrująca, są obowiązani do bieżącej współpracy z pełnomocnikiem ochrony w zakresie określonym w ust. 3.
§  7.
1.
Funkcjonariusze, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3, powinni:
1)
posiadać poświadczenie bezpieczeństwa do najwyższej obsługiwanej klauzuli;
2)
odbyć przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
3)
odbyć przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych, zakończone wydaniem zaświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2;
4)
posiadać upoważnienie do prowadzenia obsługi kancelaryjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 3;
5)
posiadać w zakresie obowiązków i odpowiedzialności określenie zakresu zadań właściwych dla obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych.
2.
Funkcjonariusze prowadzący obsługę kancelaryjną są odpowiedzialni za właściwe rejestrowanie i dokumentowanie obiegu dokumentów niejawnych oraz wydawanie ich osobom uprawnionym.
§  8.
1.
Funkcjonariusze, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, są uprawnieni do jednoczesnego prowadzenia obsługi kancelaryjnej (równoległa obsługa kancelaryjna).
2.
Funkcjonariusze, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, prowadzą obsługę kancelaryjną dokumentów niejawnych podczas nieobecności funkcjonariuszy, o których mowa ust. 1.
3.
W przypadku okresowego przejęcia obowiązków od funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 lub 2, sporządza się w pojedynczym egzemplarzu, protokół przekazania niezbędnych urządzeń ewidencyjnych oraz pieczęci, który przechowuje się w jednostce rejestrującej, w której nastąpiło przekazanie.
4.
Do funkcjonariusza przejmującego obowiązki w trybie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się wymagania określone w § 7, z wyłączeniem warunku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 5.
5. 10
W przypadku zmiany funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 lub 2, kierownik jednostki organizacyjnej składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Tryb określony w § 5 stosuje się odpowiednio.
6. 11
Kierownik jednostki organizacyjnej może określić szczególny sposób dokumentowania przejęcia obowiązków pomiędzy funkcjonariuszami, o których mowa w ust. 1 lub 2.
§  9.
1.
Kancelarią tajną kieruje funkcjonariusz Departamentu Ochrony CBA wyznaczony na stanowisko służbowe kierownika kancelarii tajnej.
2.
Do zadań kierownika kancelarii tajnej należy w szczególności:
1)
nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących obiegu dokumentów niejawnych w jednostkach rejestrujących;
2)
opiniowanie wniosków w sprawach utworzenia, łączenia i likwidacji oddziałów kancelarii tajnej oraz stanowisk rejestracji;
3)
prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych;
4)
wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.
§  10.
Kierownik kancelarii tajnej sprawuje nadzór, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, w szczególności przez:
1)
prowadzenie bieżącej kontroli nad ewidencjonowaniem obiegu informacji niejawnych;
2)
pomoc w organizacji obiegu dokumentów niejawnych w jednostkach rejestrujących;
3)
doradztwo i konsultacje w zakresie funkcjonowania obiegu dokumentów niejawnych;
4)
udział w wyjaśnianiu nieprawidłowości, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2.
§  11.
1.
W przypadku zmiany na stanowisku kierownika kancelarii tajnej lub jego nieobecności dłuższej niż 60 dni, przejęcie obowiązków odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w jednym egzemplarzu, według wzoru określonego w załączniku nr 4 i przechowuje w kancelarii tajnej.
3.
W przypadku nieobecności krótszej niż 60 dni, kierownik kancelarii tajnej wyznacza pisemnie funkcjonariusza kancelarii tajnej lub w porozumieniu z pełnomocnikiem ochrony innego funkcjonariusza Departamentu Ochrony CBA, który będzie go zastępował.
4.
W nagłych przypadkach nieobecności kierownika kancelarii tajnej decyzję o zastępstwie podejmuje pełnomocnik ochrony.
§  12.
Do zadań kancelarii tajnej należy w szczególności:
1)
prowadzenie obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych Gabinetu Szefa CBA i jednostek organizacyjnych, w których nie utworzono oddziału kancelarii tajnej lub stanowiska rejestracji;
2)
prowadzenie porządkowego rejestru wewnętrznych przepisów i procedur przechowywanych w kancelarii tajnej niejawnych;
3)
prowadzenie centralnego rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (RDKEiT) dla wszystkich jednostek organizacyjnych i delegatur;
4)
bieżąca kontrola właściwego oznaczania, zabezpieczania i ewidencjonowania przesyłek niejawnych przekazywanych za pośrednictwem kancelarii tajnej;
5)
konsultacje i bieżąca pomoc w przedmiocie prawidłowego ewidencjonowania i oznaczania dokumentów niejawnych;
6)
udział w ustalaniu miejsca przechowywania dokumentów niejawnych wykazanych w protokole rozbieżności dotyczącym rocznej inwentaryzacji dokumentów niejawnych w jednostce lub komórce organizacyjnej obsługiwanej przez kancelarię tajną;
7)
udział w konwojowaniu dokumentów niejawnych kierowanych do adresatów za pośrednictwem przewoźnika;
8)
udział w niszczeniu dokumentów niearchiwalnych kategorii "Bc" wytworzonych w jednostce lub komórce organizacyjnej obsługiwanej przez kancelarię tajną;
9)
możliwość prowadzenia rejestrów wydanych dokumentów dla funkcjonariuszy jednostek lub komórek organizacyjnych obsługiwanych przez kancelarię tajną;
10)
przechowywanie dokumentów niejawnych niestanowiących elementów składowych spraw prowadzonych w jednostce lub komórce organizacyjnej obsługiwanej przez kancelarię tajną;
11)
zapewnienie fizycznej ochrony dokumentów niejawnych przechowywanych w kancelarii tajnej;
12)
odbieranie przesyłek niejawnych dostarczonych bezpośrednio do CBA przez nadawcę, jeżeli nie wskazał on na kopercie zewnętrznej lub wykazie przesyłek nadanych konkretnej jednostki lub komórki organizacyjnej CBA;
13) 12
prowadzenie skorowidza rejestrów wydanych dokumentów dla wszystkich jednostek organizacyjnych.
§  13.
Oddział kancelarii tajnej, o którym mowa w § 3 ust. 3:
1)
prowadzi pełną obsługę kancelaryjną w zakresie rejestrowania, przechowywania, obiegu i udostępniania dokumentów niejawnych w delegaturze;
2)
prowadzi rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (RDKEiT) dla oddziału kancelarii tajnej w delegaturze, zarejestrowany w RDKEiT, o którym mowa w § 12 pkt 3;
3)
odbiera przesyłki niejawne dostarczone bezpośrednio do siedziby oddziału;
4)
przekazuje, w granicach administracyjnych miasta, przesyłki niejawne bezpośrednio do adresata za pośrednictwem funkcjonariuszy delegatury, w której został zorganizowany;
5)
wykonuje odpowiednio zadania, o których mowa w § 12 pkt 4-11.
§  14.
1.
Oddział kancelarii tajnej, o którym mowa w § 3 ust. 4, wykonuje zadania określone przez pełnomocnika ochrony.
2.
Kierownik kancelarii tajnej określa szczegółowy tryb współpracy kancelarii tajnej z oddziałem, o którym mowa w ust. 1.
§  15.
Do zadań stanowiska rejestracji należy w szczególności:
1)
prowadzenie pełnej obsługi kancelaryjnej w zakresie rejestrowania, przechowywania, obiegu i udostępniania dokumentów niejawnych w jednostce lub komórce organizacyjnej;
2)
przekazywanie, w granicach administracyjnych miasta, przesyłek niejawnych bezpośrednio do adresata za pośrednictwem funkcjonariuszy jednostki lub komórki organizacyjnej, w której zostało zorganizowane;
3)
przekazywanie i odbieranie z kancelarii tajnej lub oddziału kancelarii tajnej zlokalizowanego w delegaturze przesyłek niejawnych wysyłanych lub odbieranych od przewoźnika;
4)
odbieranie przesyłek niejawnych, jeżeli jednostka lub komórka organizacyjna, w których zostało zorganizowane, została wskazana na kopercie zewnętrznej lub wykazie przesyłek nadanych;
5)
wykonywanie odpowiednio zadań, o których mowa w § 12 pkt 4-6 oraz pkt 8-11.
§  16.
1. 13
Do przeprowadzenia likwidacji jednostki rejestrującej pełnomocnik ochrony, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, powołuje komisję likwidacyjną, w liczbie co najmniej 3 osób.
2.
Do zadań komisji likwidacyjnej należy w szczególności:
1)
porównanie stanu faktycznego znajdujących się w jednostce rejestrującej urządzeń ewidencyjnych, teczek spraw i dokumentów niejawnych oraz pieczęci i stempli ze stanem ewidencyjnym;
2)
wydzielenie dokumentów niejawnych kategorii "Bc" i przygotowanie protokołu oraz spisu dokumentów przeznaczonych do zniszczenia;
3)
protokolarne przekazanie dokumentów niejawnych wyznaczonemu następcy, na zasadach określonych w § 11. W przypadku braku następcy należy dokonać protokolarnego przekazania dokumentów do archiwum wyodrębnionego CBA;
4)
sporządzenie w dwóch egzemplarzach protokołu likwidacyjnego, do którego załącza się dokumentację z czynności, o których mowa w pkt 2. Jeden egzemplarz protokołu likwidacyjnego wraz z załącznikami przekazuje się pełnomocnikowi ochrony, drugi egzemplarz zaś wyznaczonemu następcy likwidowanej jednostki rejestrującej, w przypadku jego braku do archiwum, o którym mowa w pkt 3.

Rozdział  3

Obowiązki funkcjonariuszy uczestniczących w obiegu informacji niejawnych

§  17.
1.
Każdy funkcjonariusz ma obowiązek zapewnić należytą ochronę dokumentom niejawnym odpowiednio do przyznanej tym dokumentom klauzuli tajności.
2. 14
Kierownik jednostki organizacyjnej:
1)
sprawuje bieżący, bezpośredni nadzór nad właściwym zabezpieczeniem i ochroną materiałów niejawnych w podległej mu jednostce;
2)
jest obowiązany do powiadomienia pełnomocnika ochrony o fakcie ujawnienia informacji niejawnych lub utraty materiału niejawnego w podległej mu jednostce oraz innych nieprawidłowościach w zakresie ochrony informacji niejawnych i podjęcia w tym zakresie czynności wyjaśniających;
3)
jest obowiązany do informowania kierownika kancelarii tajnej o wszystkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na obieg kancelaryjny informacji niejawnych w podległej sobie jednostce, a w szczególności o:
a)
zmianie lub braku osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3,
b)
wprowadzeniu szczególnych regulacji w przedmiocie funkcjonowania obiegu informacji niejawnych, w zakresie i przypadkach przewidzianych w przepisach odrębnych.

Rozdział  4

Urządzenia ewidencyjne

§  18.
1.
Podstawowymi urządzeniami ewidencyjnymi przeznaczonymi do rejestracji dokumentów niejawnych wytwarzanych, otrzymywanych i wysyłanych są:
1) 15
(uchylony);
2) 16
(uchylony);
2a) 17
dziennik ewidencji, którego wzór stanowi załącznik nr 6a;
3)
rejestr wydanych przedmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 7.
2.
Podstawowymi urządzeniami ewidencyjnymi przeznaczonymi do dokumentowania obiegu dokumentów niejawnych są:
1)
książka doręczeń przesyłek miejscowych, której wzór stanowi załącznik nr 8;
2)
wykaz przesyłek nadanych, którego wzór stanowi załącznik nr 9.
§  19.
1.
Do dokumentowania obiegu dokumentów niejawnych mogą być stosowane inne urządzenia ewidencyjne, niż wymienione w § 18, w szczególności:
1)
rejestr wydanych dokumentów, którego wzór stanowi załącznik nr 10;
2)
dziennik podawczy, którego wzór stanowi załącznik nr 11;
3)
rejestr teczek dla spraw nieoperacyjnych, którego wzór stanowi załącznik nr 12.
2. 18
Prowadzenie urządzeń, o których mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej zgłasza kierownikowi kancelarii tajnej na piśmie, wskazując klauzulę tajności urządzenia oraz imię i nazwisko funkcjonariusza prowadzącego urządzenie, upoważnionego do jego odbioru. W przypadku zgłoszenia innego urządzenia niż wskazane w ust. 1, do pisma należy dołączyć wzór tego urządzenia (kopie kart).
§  20.
1.
Urządzenia ewidencyjne służące do dokumentowania obiegu dokumentów niejawnych podlegają rejestracji w rejestrze dzienników książek ewidencyjnych i teczek, prowadzonym odpowiednio w kancelarii tajnej lub oddziale kancelarii tajnej.
2.
Tryb określony w § 19 nie narusza zasad stosowania urządzeń ewidencyjnych dokumentujących obieg informacji niejawnych wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział  5

Wytwarzanie, kopiowanie i rejestracja dokumentów niejawnych

§  21.
1.
Dokumenty niejawne wytwarza się, przetwarza, przechowuje i udostępnia w pomieszczeniach znajdujących się w strefie bezpieczeństwa.
2.
W strefie administracyjnej dopuszczalne jest wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie wyłącznie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone".
3.
Wytwarzanie dokumentów niejawnych w formie elektronicznej i ich wydruk odbywa się wyłącznie w systemach i sieciach teleinformatycznych, dopuszczonych do eksploatacji na podstawie przepisów odrębnych.
§  22.
1. 19
Wytworzony dokument niejawny, bez względu na technikę wytworzenia, rejestruje się pod kolejnym numerem pozycji dziennika ewidencji, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów.
2. 20
Rejestracji podlega dokument niejawny podpisany lub parafowany. W przypadku wprowadzenia zmian merytorycznych w dokumencie niejawnym już zarejestrowanym, nowo powstały dokument otrzymuje nowy numer z dziennika ewidencji.
3.
Wadliwe wydruki, odbitki, matryce, kalki oraz brudnopisy powstałe w toku prac nad ostateczną wersją dokumentu niejawnego, jeżeli nie podlegają rejestracji, powinny zostać bezzwłocznie zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub odtworzenie.
4.
Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 3 nie zostaną zniszczone w trybie określonym w tym przepisie, podlegają rejestracji, o której mowa w ust. 2.
5.
Zasady oznaczania dokumentów niejawnych regulują przepisy odrębne.
§  23.
Zasady obiegu oraz rejestracji dokumentów ewidencji operacyjnej oraz ewidencji analitycznej regulują odrębne przepisy.
§  24.
1.
Zezwolenie na sporządzenie kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, tłumaczeń oraz dodatkowych wydruków dokumentu zawierającego informacje niejawne wydaje odpowiednio:
1)
Szef CBA lub jego zastępca;
2) 21
kierownik jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy w odniesieniu do dokumentów znajdujących się w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych;
3) 22
w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku wniosków o sporządzenie kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, tłumaczeń oraz dodatkowych wydruków dokumentu, składanych przez dyrektora Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych lub pisemnie upoważnionego przez niego funkcjonariusza, inny funkcjonariusz w którego dyspozycji znajduje się dokument.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, po wykonaniu kopii funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie uzyskać pisemne potwierdzenie zezwolenia przełożonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
3.
Zezwolenie na sporządzenie kopii, odpisów, wyciągów, wypisów, tłumaczeń oraz dodatkowych wydruków dokumentu zawierającego informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, może wydać również naczelnik wydziału lub jego zastępca.
§  25.
1.
Zezwolenie, o którym mowa w § 24, odnotowuje się na dokumencie niejawnym, z którego ma być wykonana kopia, odpis, wyciąg, wypis, tłumaczenie albo dodatkowy wydruk, z wyjątkiem dokumentacji kartotecznej, ewidencyjnej, procesowej lub innej, gdy jest to uzasadnione szczególnymi względami. Zezwolenie powinno zawierać:
1)
imię i nazwisko funkcjonariusza wydającego zezwolenie wraz z podpisem i datą;
2)
imię i nazwisko funkcjonariusza wyznaczonego do wykonania kopii, odpisu, wyciągu, wypisu, tłumaczenia albo dodatkowego wydruku;
3)
zakres dokumentu, którego dotyczy zezwolenie;
4)
liczbę egzemplarzy;
5)
podmioty, którym mają być wydane kopie, odpisy, wyciągi, wypisy, tłumaczenia.
2.
Na oryginałach aktów prawnych zezwolenie umieszcza się na ostatniej stronie, a w przypadku aktu jednostronicowego, na odwrocie strony.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wydanie zezwolenia na sporządzenie kopii, odpisu, wyciągu, wypisu, tłumaczenia, może mieć inną formę.
4.
W przypadku wykonywania dodatkowego wydruku zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie musi być składane na oryginale dokumentu. Dopuszcza się odnotowanie jej na karcie technicznego nośnika informacji niejawnych lub sporządzenie jej w jakiejkolwiek formie pisemnej.

Rozdział  6

Obieg dokumentów niejawnych

§  26.
1.
Obieg dokumentów niejawnych odnotowuje się prowadząc urządzenia ewidencyjne. Urządzenia odzwierciedlają przekazywanie dokumentów w obiegu:
1)
wewnętrznym - w ramach jednej strefy bezpieczeństwa;
2)
zewnętrznym - poza strefę bezpieczeństwa.
2.
Zasady pakowania, nadawania, przewożenia oraz odbioru przesyłek niejawnych określają przepisy odrębne, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.
§  27.
1.
Przekazywanie przesyłek od nadawcy do adresata zapewniają jednostki organizacyjne we własnym zakresie, o ile przepisy niniejszego zarządzenia nie stanowią inaczej.
2.
Przekazywanie przesyłek niejawnych pomiędzy centralą a delegaturami odbywa się za pośrednictwem przewoźnika, bądź bezpośrednio przez funkcjonariuszy.
3.
Kierownik kancelarii tajnej określi szczegółowy tryb wykonywania zadań, o których mowa w § 12 pkt 7, ze szczególnym uwzględnieniem godzin przyjęć, konwojów oraz odbioru przesyłek.
§  28.
1.
Przyjmowanie i przekazywanie przesyłek niejawnych przez jednostki rejestrujące polega na:
1)
sprawdzeniu prawidłowości nazwy adresata i adresu;
2)
sprawdzeniu zgodności odcisku pieczęci na opakowaniu z nazwą nadawcy, umieszczonej na wykazie przesyłek nadanych;
3)
sprawdzeniu zgodności numerów na przesyłce z numerami na wykazie przesyłek nadanych;
4)
sprawdzeniu poprawności zapakowania koperty zewnętrznej i wewnętrznej oraz czy nie zostały naruszone pieczęcie i opakowania;
5)
otwarciu koperty zewnętrznej w celu ustalenia właściwego adresata;
6)
niezwłocznym zarejestrowaniu i przekazaniu za pokwitowaniem w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym:
a)
w książce doręczeń przesyłek miejscowych, w obiegu wewnętrznym, jeżeli na kopercie wewnętrznej jest wskazana jednostka lub komórka organizacyjna, która posiada własną jednostkę rejestrującą,
b) 23
w dzienniku ewidencji, jeżeli przesyłka podlega rejestracji w jednostce organizacyjnej, do której została zaadresowana.
2.
Dokument niejawny mylnie skierowany nie podlega rejestracji i jest zwracany nadawcy protokołem zwrotu razem z jego pierwotnym opakowaniem.
3.
Pełnomocnik ochrony dla jednostek organizacyjnych centrali lub dyrektor delegatury określi szczególny sposób przyjmowania i przekazywania przesyłek niejawnych po godzinach służby tych jednostek.
§  29.
1.
Wysyłanie przesyłek niejawnych za pośrednictwem jednostek rejestrujących polega na:
1) 24
zarejestrowaniu dokumentu niejawnego pod właściwą pozycją z dziennika ewidencji;
2)
zapakowaniu przesyłki niejawnej;
3)
sporządzeniu wykazu przesyłek nadanych.
2.
W obiegu wewnętrznym dokumenty niejawne zawierające informacje stanowiące tajemnicę państwową mogą być przekazywane w zabezpieczonych kopertach wewnętrznych, natomiast dokumenty niejawne zawierające informacje stanowiące tajemnicę służbową mogą być przekazywane tylko w okładkach lub teczkach.
3.
Przekazywanie dokumentów niejawnych, o których mowa w ust. 2, odbywa się za pośrednictwem książki doręczeń przesyłek miejscowych.
4.
Przekazywanie dokumentów niejawnych w obiegu zewnętrznym pomiędzy jednostkami organizacyjnymi CBA w granicach administracyjnych miasta może odbywać się za pośrednictwem książki doręczeń przesyłek miejscowych.
§  30.
Przesyłki niejawne wysyłane za pośrednictwem przewoźnika, po wykonaniu czynności, o których mowa w § 29 ust. 1, przekazuje się do kancelarii tajnej lub oddziału kancelarii tajnej w delegaturze, za pokwitowaniem w książce doręczeń przesyłek miejscowych.
§  31.
1.
W jednostkach rejestrujących nie otwiera się kopert wewnętrznych, zawierających informacje stanowiące tajemnicę państwową, na których adresat został wskazany imiennie, w sposób poprawny, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.
Nie otwiera się przesyłek oznaczonych adnotacjami typu: "do rąk własnych". Są one przekazywane wyłącznie wskazanemu na kopercie adresatowi z zaznaczeniem tych adnotacji w rubryce "uwagi/informacje uzupełniające" urządzenia ewidencyjnego.
3.
W przypadku nieobecności adresata, o którym mowa w ust. 2, o przesyłce należy powiadomić przełożonego adresata lub funkcjonariusza upoważnionego przez adresata do odbioru, który podejmie decyzję w sprawie dalszego postępowania z przesyłką.
4.
Kierownik jednostki organizacyjnej lub dyrektor delegatury może określić odrębne zasady otwierania przesyłek niejawnych w podległej jednostce rejestrującej, o czym powiadamia na piśmie pełnomocnika ochrony.
§  32.
1.
Rejestracja przesyłek wpływających polega w szczególności na:
1)
sprawdzeniu przez funkcjonariusza obsługującego jednostkę rejestrującą, przy udziale funkcjonariusza uprawnionego do dysponowania dokumentem niejawnym, prawidłowości adresu, zgodności zawartości przesyłki z pisemnie zadeklarowaną zawartością;
2)
ostemplowaniu otrzymanego dokumentu niejawnego pieczęcią wpływu, wpisaniu kolejnego numeru z urządzenia ewidencyjnego oraz daty wpływu - bezpośrednio na dokumencie, a w przypadkach, o których mowa w § 31 ust. 1 i 2, w pierwszej kolejności na kopercie wewnętrznej;
3)
założeniu przez funkcjonariusza prowadzącego obsługę kancelaryjną karty zapoznania się z dokumentem zawierającym informacje stanowiące tajemnicę państwową - obligatoryjnie, jeżeli nie jest on włączany do zbioru dokumentów, lub fakultatywnie - dla dokumentu zawierającego informacje stanowiące tajemnicę służbową.
2.
W przypadku braku możliwości otwarcia koperty wewnętrznej, o którym mowa w § 31, czynności określone w ust. 1, przeprowadza osoba upoważniona.
§  33.
1.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub śladów jej otwierania, funkcjonariusz kwitujący odbiór przesyłki sporządza w obecności doręczającego protokół uszkodzenia. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla nadawcy i adresata.
2.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w przesyłce przychodzącej, dotyczących elementów, o których mowa w § 32 ust. 1 pkt 1, funkcjonariusz:
1)
kwitujący odbiór przesyłki sporządza w dwóch egzemplarzach protokół z otwarcia przesyłki, z przeznaczeniem dla nadawcy i adresata;
2) 25
prowadzący jednostkę rejestrującą dokonuje w odpowiednim dzienniku ewidencji adnotacji o sporządzeniu protokołu.
3.
Po otrzymaniu protokołu otwarcia przesyłki wychodzącej z CBA sporządzonego przez instytucję zewnętrzną, kierownik kancelarii tajnej lub funkcjonariusz prowadzący oddział kancelarii tajnej:
1)
zwraca się do odpowiedniej jednostki rejestrującej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i dokonanie adnotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2;
2)
powiadamia pisemnie adresata o wynikach ustaleń.
4.
W przypadku gdy protokół, o którym mowa w ust. 3, wpłynie bezpośrednio do jednostki organizacyjnej, egzemplarz pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekazuje się do wiadomości kierownika kancelarii tajnej.
5.
Czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, nie powinny wstrzymywać, ani bez koniecznej potrzeby opóźniać toku sprawy, której przesyłka dotyczy.
§  34.
1.
Przekazanie lub udostępnienie dokumentu niejawnego kolejnemu funkcjonariuszowi następuje tylko na pisemne polecenie przełożonego w formie dekretacji lub rozdzielnika.
2.
Rozdzielnik i karta zapoznania się z dokumentem przechowywane są razem z udostępnianym dokumentem niejawnym.
3.
Fakt przejęcia dokumentu niejawnego przez kolejnego funkcjonariusza potwierdza się w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym lub w protokole zdawczo-odbiorczym. Za prawidłowe przekazanie dokumentu niejawnego odpowiada funkcjonariusz, na którego stanie jest dokument. Ma on również obowiązek przekazania do właściwej jednostki rejestrującej protokołu zdawczo-odbiorczego, w celu uzupełnienia ewidencji.
4. 26
W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do innej jednostki lub komórki organizacyjnej albo zwolnienia ze służby, funkcjonariusz przekazuje znajdujące się na jego stanie dokumenty niejawne zgodnie z trybem określonym w ust. 1 i 3.

Rozdział  7

Niszczenie i archiwizacja

§  35.
Sposób niszczenia i archiwizowania dokumentów niejawnych regulują przepisy odrębne.

Rozdział  8

Środki ochrony fizycznej

§  36.
1.
Pomieszczenia, w których są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane informacje niejawne oznaczone klauzulą "poufne" lub wyższą, w tym jednostki rejestrujące powinny być zlokalizowane w strefie bezpieczeństwa.
2.
Dostęp do strefy bezpieczeństwa powinien być zabezpieczony i monitorowany przez elektroniczne systemy dostępu.
3.
W przypadku braku możliwości zastosowania systemów, o których mowa w ust. 2, po konsultacji z pełnomocnikiem ochrony, dopuszczalne jest stosowanie innych systemów kontroli wejścia, wyjścia i przebywania w strefie bezpieczeństwa.
4.
Wejścia do strefy bezpieczeństwa są nadzorowane przez system telewizji przemysłowej.
5.
Na podstawie oceny ryzyka nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, stosuje się dodatkowe środki ochrony fizycznej, w szczególności: drzwi antywłamaniowe, kraty lub inne zabezpieczenia okien przed włamaniem, systemy alarmowe, odrębne elektroniczne systemy dostępu, a także całodobową ochronę wykonywaną przez służbę ochrony CBA lub inny uprawniony podmiot.
§  37.
1.
Dokumenty niejawne przechowuje się w zestawach kartotecznych, certyfikowanych szafach metalowych lub w odrębnie zamykanych skrytkach, będących częścią szafy metalowej.
2.
Klasa odporności na włamanie szaf metalowych, o których mowa w ust. 1, powinna odpowiadać klauzuli przechowywanych w nich dokumentów niejawnych.
3.
Dopuszcza się przechowywanie, za zgodą pełnomocnika ochrony, dokumentów niejawnych w szafach o niższej klasie odporności; o ile zostaną one zabezpieczone plombą.
4.
W jednostkach organizacyjnych, po uprzednim powiadomieniu o tym pełnomocnika ochrony, dopuszcza się przechowywanie w zestawach kartotecznych dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych na więcej niż jednego funkcjonariusza, o ile jest to uzasadnione potrzebami służby.
5.
Przechowywanie dokumentów niejawnych zaewidencjonowanych na więcej niż jednego funkcjonariusza w szafach metalowych, nieposiadających wydzielonych skrytek, jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia przed wglądem nieuprawnionych do tego innych użytkowników szafy.
6.
Dopuszcza się przechowywanie dokumentów niejawnych poza szafami metalowymi pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia, w którym będą przechowywane.
7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, należy przeprowadzić ocenę ryzyka nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych, zapewnić dodatkowe środki ochrony fizycznej, o których mowa w § 36 ust. 5, określić procedury użytkowania tego pomieszczenia i uzyskać zgodę pełnomocnika ochrony.
§  38.
1.
Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony fizycznej w odniesieniu do pomieszczeń, w których są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane informacje niejawne, w tym kancelarii tajnej, jej oddziałów oraz stanowisk rejestracji określają plany ochrony informacji niejawnych, zwane dalej "planami ochrony".
2.
Plany ochrony opisują środki ochrony fizycznej stosowane w ramach systemu ochrony informacji niejawnych obejmującego obiekty oraz pomieszczenia użytkowane przez CBA. Plany ochrony stanowią integralną część planów ochrony fizycznej obiektów użytkowanych przez CBA.
3.
Projekty planów ochrony dla obiektów centrali opracowuje Departament Ochrony CBA.
4.
Za opracowanie projektów planów ochrony dla delegatur odpowiadają dyrektorzy delegatur.
5.
Projekty planów ochrony oraz ich aktualizacje zatwierdza pełnomocnik ochrony.
6.
Niezbędne elementy planu ochrony określa pełnomocnik ochrony.
§  39.
1.
Szafy i pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty niejawne, po zakończeniu służby zamyka się i zabezpiecza zgodnie z planem ochrony.
2.
Po zakończeniu pracy funkcjonariusz, w którego dyspozycji znajdują się dokumenty niejawne jest obowiązany sprawdzić prawidłowość zamknięcia szaf, skrytek, pojemników, bezpiecznych kopert i innych zabezpieczeń przewidzianych w planie ochrony oraz pomieszczeń, w których te dokumenty są przechowywane. Szafy, skrytki, pojemniki, bezpieczne koperty oraz pomieszczenia, w których przechowuje się dokumenty niejawne po zakończeniu pracy zamyka się i zabezpiecza zgodnie z planem ochrony.
3.
Zasady i sposób zdawania, przechowywania i wydawania kluczy oraz ich duplikatów do pomieszczeń oraz szaf metalowych, określa plan ochrony.
4.
Przed otwarciem pomieszczeń oraz szaf, w których są przechowywane dokumenty niejawne należy sprawdzić, czy drzwi, zamki i inne zabezpieczenia nie noszą śladów uszkodzeń bądź śladów wskazujących na podejmowanie próby nieuprawnionego dostania się do pomieszczeń lub do szaf.
5.
Na polecenie kierownika komórki organizacyjnej otwarcia pomieszczeń, szaf metalowych, a także uzyskanie dostępu do informacji niejawnych zapisanych w wewnętrznej pamięci masowej komputera, pod nieobecność ich dysponenta, dokonuje się w obecności co najmniej dwóch osób.
6.
Czynności, o których mowa w ust. 5, dokumentuje się w formie protokołu, który zatwierdza kierownik właściwej komórki organizacyjnej. Z protokołem zapoznaje się dysponenta pomieszczenia, szafy lub komputera, który potwierdza ten fakt podpisem.
7. 27
W przypadku utraty kluczy od pomieszczeń, szaf, pojemników i innych miejsc przechowywania dokumentów niejawnych, funkcjonariusz zawiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. Powiadomiony przełożony niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do prawidłowego zabezpieczenia dokumentów przechowywanych w szafach metalowych lub pomieszczeniach, do których klucze utracono oraz zawiadamia o utracie i podjętych działaniach kierownika jednostki. Kierownik jednostki lub upoważniony przez niego funkcjonariusz przeprowadza czynności wyjaśniające i zawiadamia pełnomocnika ochrony o utracie oraz podjętych czynnościach wyjaśniających.
8.
Hasła (kody) zamków szyfrowych nie mogą się powtarzać i zmieniane są:
1)
każdorazowo, w przypadku zmiany użytkownika;
2)
w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia ich ujawnienia;
3)
każdorazowo, po naprawie uszkodzonego zamka szyfrowego;
4)
na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej;
5)
w przypadkach przewidzianych w planie ochrony.
9.
Szczegółowe zasady zmieniania haseł (kodów) zamków szyfrowych oraz deponowania dokumentów zawierających treść haseł (kodów) określa plan ochrony.
§  40.
1.
Naruszenie zasad, o których mowa w § 36, 37 i 39, należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi jednostki organizacyjnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.
2. 28
Kierownik jednostki organizacyjnej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz podejmuje niezwłocznie czynności wyjaśniające. O ich wynikach kierownik jednostki organizacyjnej zawiadamia pełnomocnika ochrony.

Rozdział  9

Szczegółowe zasady przekazywania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

§  41.
1.
W obiegu zewnętrznym dokumenty niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" można przesyłać jako przesyłki polecone lub wartościowe za pośrednictwem PPUP "Poczta Polska" lub innych podmiotów, które uzyskały koncesję na prowadzenie usług pocztowych i jednocześnie spełniają wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.
Kancelaria ogólna pośredniczy w przesyłaniu dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 1.
3. 29
Jednostki i komórki organizacyjne mogą przekazywać dokumenty niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" poza granice administracyjne miasta za pośrednictwem funkcjonariuszy.
4.
Szczegółowe zasady, o których mowa w ust. 1-3, mogą być stosowane do dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".

Rozdział  10

Zadania kontrolne i sprawozdawczość

§  42.
1. 30
Do przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentów niejawnych, kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisję inwentaryzacyjną. Zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji określa pełnomocnik ochrony.
2.
Departament Ochrony CBA jest uprawniony do weryfikacji wyników z inwentaryzacji przeprowadzonej w jednostkach organizacyjnych.
3.
Departament Ochrony CBA przedstawia do zatwierdzenia Szefowi CBA raport z przeprowadzonej weryfikacji inwentaryzacji.

Rozdział  11

Postanowienia końcowe

§  43.
1.
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do ochrony materiałów niejawnych niebędących dokumentami niejawnymi.
2. 31
Kierownicy jednostek organizacyjnych dostosują środki ochrony fizycznej do wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu w ciągu 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
3.
Urządzenia ewidencyjne, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 2-3 do zarządzenia nr 15/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zasad stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów.
4.
Tracą moc:
1)
zarządzenie nr 15/07 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zasad stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 2, poz. 38).
2)
zarządzenie nr 5/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie organizacji kancelarii tajnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zasad stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 3, poz. 28).
3)
zarządzenie nr 9/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zasad stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2010 r. Nr 1, poz. 5).
§  44.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 Egz. nr .............

WNIOSEK

1) o utworzenie oddziału kancelarii tajnej/stanowiska rejestracji*;

2) o zmianę na stanowisku funkcjonariusza prowadzącego stałą obsługę kancelaryjną/stale zastępującego*;

3) o likwidację oddziału kancelarii tajnej/stanowiska rejestracji*;

4) inne*.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

w ............................................................................................................................................

(jednostka/komórka organizacyjna/delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego)

posiadającej zatwierdzony plan ochrony z dnia ..........................................................................,

w którym do prowadzenia obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych o klauzulach: ściśle tajne/tajne/poufne/zastrzeżone oraz korespondencji jawnej*, zostali wyznaczeni następujący funkcjonariusze:

1) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................... ..................................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis kierownika

jednostki organizacyjnej/dyrektora delegatury)

ZATWIERDZAM .................................................................................

(data, podpis i pieczęć pełnomocnika ochrony)

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O ODMOWIE1)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................

(data i podpis pełnomocnika ochrony)

______

1) Wypełnia pełnomocnik ochrony.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR ....

o odbyciu przeszkolenia w zakresie obsługi kancelaryjnej dokumentów niejawnych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WZÓR

Upoważniam

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WZÓR

Protokół zdawczo-odbiorczy ......

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 DZIENNIK KORESPONDENCYJNY

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

ZASTRZEŻONE

(po wypełnieniu)

Klauzula tajnościNumer kolejny zapisuData rejestracji dokumentuNadawca (adresat)Numer i data dokumentu otrzymanegoNazwa dokumentu lub czego dotyczyLiczba
stron lub innych jednostek miary dokumentu bez załącznikówzałączników niejawnych/ jawnychstron lub innych jednostek miary załączników niejawnych/ jawnych
123456789

ZASTRZEŻONE

Strona __/__

ZASTRZEŻONE

(po wypełnieniu)

Nr DEWD dokumentu wysyłanego bez załącznikówEgzemplarz a/a (nr egz. i ilość stron z załącznikami)Imię i nazwisko osoby pobierającej dokumentData i podpis osoby pobierającej dokumentPotwierdzenie zwrotu dokumentu do kancelarii, data i podpisAdnotacje o wysłaniu dokumentu (poz. z ks. dor. przesyłek miejscowych/ wykazu przesyłek nadanych)Numer protokołu brakowaniaSygnatura archiwalna lub numer protokołu zdawczo odbiorczegoUwagi/informacje uzupełniające (np. numery ewidencyjne załączników)
101112131415161718

ZASTRZEŻONE

strona __/__

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 DZIENNIK EWIDENCJI WYKONANYCH

DOKUMENTÓW

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

TAJNE

(po wypełnieniu)

Klauzula tajnościNumer kolejny zapisuData rejestracji dokumentuAdresat lub nazwa dokumentuNazwisko/numer identyfikacyjny sporządzającego dokument, oddającej brudnopis do przepisania, dokument do reprodukcjiNumer dokumentu kopiowanegoNazwisko/numer identyfikacyjny wykonującego dokumentLiczba wykonanych
egzemplarzystron (innych jednostek) jednego egzemplarza
123456789

TAJNE

strona __/__

TAJNE

(po wypełnieniu)

Pokwitowanie odbioruAdnotacjeUwagi/informacje uzupełniające
imię i nazwiskodatapodpiso wysłaniu dokumentu (nr korespondencyjny)o archiwizacji/ brakowaniu (sygnatura archiwalna/nr protokołu)
101112131415

TAJNE

Strona __/__

ZAŁĄCZNIK Nr  6A

  32 DZIENNIK EWIDENCJI

Strona lewa
Oznaczenie klauzuli tajnościNumer kolejny zapisuAdnotacje dot. przedłużenia okresu ochrony, zniesienia bądź zmiany klauzuli tajnościData rejestracji dokumentuNazwa nadawcy/

adresata

Numer i data dokumentu otrzymanegoNazwa dokumentu lub czego dotyczyLiczba egzemplarzy/

stron jednego egzemplarza

Liczba (wychodzących/przychodzących)
stron dokumentu lub innych jednostek miaryzałącznikówstron wszystkich załączników lub innych jednostek miary
1234567891011

...../.....

Strona prawa

Nr dokumentu, z którego sporządzono kopię, wyciąg, odpis, tłumaczenie, lub numer nośnikaNazwisko osoby sporządzającej/

wykonującej dokument

Imię i nazwisko osoby otrzymującej dokument, data i podpisPotwierdzenie zwrotu dokumentu, data i podpisAdnotacjeInformacje uzupełniające/

Uwagi

o wysłaniu dokumentu lub załącznika (poz. ks. dor. przesyłek miejscowych/poz. wykazu przesyłek nadanych/zał. do pisma nr...)o wybrakowaniu lub archiwizacji
12131415161718

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 Rejestr Wydanych PrzedmiotówDo użytku wewnętrznego

Lp.Typ nośnika1)Data, nazwisko i podpis pobierającego nośnikData zwrotu i podpis przyjmującego nośnikData zniszczenia nośnika i nr protokołu zniszczeniaUwagi/informacje uzupełniające
123456
______

1) np.: HDD, FDD, VHS, ZIP, CD-RW itp.

1/ ...

Numer kolejny zapisuDataAdresatNumer pisma (rodzaj przesyłki)Potwierdzenie odbioru (podpis, pieczęć, data)
12345

__/__

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 KSIĄŻKA DORĘCZEŃ

PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  9

 WZÓR

......................................................................... ........................, dnia ......-......-......... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej) (miejscowość)

WYKAZ Nr __

PRZESYŁEK NADANYCH

przekazanych przez ......................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej wysyłającego)

do wysłania......................................................................................... w ......................................

(nazwa przewoźnika lub nazwisko doręczyciela)

Lp.Numer przesyłkiRodzaj przesyłki (list, paczka itp.)Do kogo adresowanyUwagi
12345
Ogółem przesyłek: ..........................................................................
(liczbowo)(słownie)(podpis sporządzającego wykaz)
...............................
(podpis doręczającego)
mp................................
(pieczęć przewoźnika)(podpis przyjmującego
...............................
(data i godzina przyjęcia)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

 Karta RWD Do użytku wewnętrznego

RWD nr ..............................................

Imię i nazwisko

......................................................

Nazwa jednostki organizacyjnej

Lp.Nr ewidencyjny dokumentu*/nazwa materiałuLiczba arkuszy, innych jednostek miary oraz nr egz.Pokwitowanie odbioru - data, podpis**Informacje o przekazaniu lub rozliczeniu pozycjiAdnotacje o miejscu przechowywania/zniszczeniu /uwagi
Pokwitowanie zwrotu - data, podpis
* podawać nr rejestracyjny i liczbę dziennika, w przypadku nośników do zapisu informacji niejawnych w postaci cyfrowej numer RWP

** dotyczy potwierdzenia odbioru dokumentu, materiału, itp., dla którego RWD jest urządzeniem ewidencyjnym, w którym rejestrowany jest fakt wytworzenia dokumentu i na jego podstawie nadawany jest numer strona .....................

Oznaczenie klauzuliNumer kolejny zapisuData wpływuNadawcaNumer przesyłkiDokąd skierowanoData i godzina odbioruPokwitowanie odbioruUwagi

ZAŁĄCZNIK Nr  11

 ...........................................

(pieczęć nagłówkowa)

(numer z ewidencji)

DZIENNIK PODAWCZY

...................................................................

(komórka organizacyjna)

Rozpoczęto dn. ...............

Od pozycji nr ..................

Zakończono dn. ..............

Na pozycji nr ..................

ZAŁĄCZNIK Nr  12

 REJESTR TECZEK DLA SPRAW NIEOPERACYJNYCH

______________________

(klauzula tajności)

Klauzula tajnościLp.Data rejestracjiZakres tematyczny teczki wg RWAImię i nazwisko pobierającegoData i podpis pobierającegoPotwierdzenie zwrotu teczki do jednostki rejestrującejAdnotacje o przekazaniu teczki do archiwum/wysłaniuUwagi

__/__

1 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 13 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
2 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 13 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
3 § 1 pkt 10 zmieniony przez § 13 pkt 1 lit. c) zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
4 § 3 ust. 5 zmieniony przez § 13 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
5 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 13 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
6 § 3 ust. 9 zmieniony przez § 13 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
7 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 13 pkt 3 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
8 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 13 pkt 4 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
9 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 13 pkt 5 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
10 § 8 ust. 5 zmieniony przez § 13 pkt 6 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
11§ 8 ust. 6 zmieniony przez § 13 pkt 6 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
12 § 12 pkt 13 zmieniony przez § 13 pkt 7 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
13 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 13 pkt 8 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
14 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 13 pkt 9 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
15 § 18 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.
16 § 18 ust. 1 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.
17 § 18 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.
18 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 13 pkt 10 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
19 § 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.
20 § 22 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.
21 § 24 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 13 pkt 11 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
22 § 24 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 7/11 z dnia 21 lutego 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.7) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 lutego 2011 r.
23 § 28 ust. 1 pkt 6 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.
24 § 29 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.
25 § 33 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.
26 § 34 ust. 4 zmieniony przez § 13 pkt 12 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
27 § 39 ust. 7 zmieniony przez § 13 pkt 13 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
28 § 40 ust. 2 zmieniony przez § 13 pkt 14 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
29 § 41 ust. 3 zmieniony przez § 13 pkt 15 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
30 § 42 ust. 1 zmieniony przez § 13 pkt 16 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
31 § 43 ust. 2 zmieniony przez § 13 pkt 17 zarządzenia nr 21/10 z dnia 22 października 2010 r. Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.48) z dniem 26 października 2010 r.
32 Załącznik nr 6a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. (Dz.Urz.CBA.11.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2 stycznia 2011 r.