Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w podległych lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku (Dz. U. Nr 16, poz. 152) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
1) 3 Ministrze - rozumie się przez to Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
2) 4 Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
3) DAR - rozumie się przez to dział administracji rządowej;
4) zadaniach obronnych - rozumie się przez to zadania wykonywane w ramach powszechnego obowiązku obrony wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak również z innych wydanych na jej podstawie aktów prawnych;
5) planach operacyjnych - rozumie się przez to "Plany operacyjne funkcjonowania działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";
6) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra;
7) jednostkach terenowych - rozumie się przez to jednostki podległe kierownikowi jednostki organizacyjnej;
8) procedurze - rozumie się przez to unormowany przepisami, zwyczajami (przyjęty w danej instytucji) sposób postępowania, załatwiania jakiejś sprawy; tok, tryb, przebieg czegoś.
9) 5 ćwiczeniu działowym - rozumie się przez to ćwiczenia służące sprawdzeniu przyjętych w dziale administracji rządowej rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych;
10) 6 ćwiczeniu kompleksowym - rozumie się przez to ćwiczenie służące wszechstronnemu zgrywaniu systemu obronnego państwa w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;
11) 7 ćwiczeniu centralnym - rozumie się przez to ćwiczenie służące doskonaleniu procedur kierowania realizacją wybranych obszarów przygotowań obronnych oraz współdziałania z innymi organami administracji publicznej.
§  3. Do zadań obronnych wykonywanych w Ministerstwie zalicza się realizację zadań w następujących obszarach:
1) przygotowywania do wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) planowania operacyjnego;
3) programowania obronnego;
4) przeglądów obronnych;
5) tworzenia warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
6) przygotowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
7) prowadzenia polityki kadrowej, zapewniającej zdolność do realizacji zadań obronnych;
8) planowania i wnioskowania w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych, przeznaczonych na uzupełnienie etatowych i doraźnych potrzeb Ministerstwa przewidzianych do wykorzystania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
9) rozwijania i doskonalenia współpracy cywilno-wojskowej oraz realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza;
10) planowania i realizacji procesu szkolenia obronnego;
11) prowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych;
12) przygotowania i utrzymania systemów łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz kierowania bezpieczeństwem narodowym.
§  4.
1. Planowanie oraz realizację zadań obronnych wykonywanych w działach administracji rządowej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych w imieniu Ministra koordynuje komórka właściwa w sprawach obronnych Ministerstwa.
2. Jako zadania wspólne wszystkie komórki organizacyjne Ministerstwa realizują zadania obronne wynikające z ustawowych i wewnętrznych regulacji przez:
1) dostosowywanie obowiązujących aktów normatywnych, dotyczących funkcjonowania działów administracji rządowej, kierowanych przez Ministra do realiów i uwarunkowań czasu kryzysu i wojny oraz kształtowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych w tej sprawie;
2) udział w tworzeniu i przygotowaniu:
a) warunków organizacyjno-technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych,
b) warunków niezbędnych do funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów oraz Stanowisk Kierowania Ministra,
c) struktury organizacyjnej, obsady personalnej, regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy na Stanowisku Kierowania Ministra;
3) udział w opracowywaniu:
a) dokumentacji planowania operacyjnego i programowania obronnego,
b) dokumentacji Stałego Dyżuru oraz dokumentacji Stanowisk Kierowania,
c) instrukcji, planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych;
4) udział w dostosowywaniu obiektów oraz pomieszczeń wytypowanych jako miejsca rozwinięcia Stanowisk Kierowania Ministra do warunków określonych w przepisach regulujących organizację i funkcjonowanie Stanowisk Kierowania Ministra;
5) wspieranie:
a) udziału Ministra w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym,
b) zespołów i grup zadaniowych, grup operacyjnych i eksperckich, tworzonych w ramach przyjętej struktury na Stanowiskach Kierowania;
6) wnioskowanie do komórki właściwej w sprawach kadr Ministerstwa w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
7) współpracę z komórką właściwą w sprawach obronnych Ministerstwa w zakresie:
a) planowania i realizacji zamierzeń szkoleniowych, ujętych w planach i programach szkolenia obronnego Ministerstwa,
b) opracowywania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, wykonywanego w ramach przeglądów obronnych;
8) pełnienie funkcji koordynatora zadań operacyjnych realizowanych na szczeblu krajowym oraz w Ministerstwie, zgodnie z opracowaną tabelą realizacji zadań operacyjnych - Załącznikiem C do Planu operacyjnego.
§  5.
1. Do zadań obronnych wykonywanych w jednostkach organizacyjnych zalicza się realizację zadań w następujących obszarach:
1) przygotowywania jednostki organizacyjnej do wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;
2) planowania operacyjnego, programowania obronnego oraz przeglądów obronnych;
3) tworzenia warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
4) przygotowywania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
5) prowadzenia polityki kadrowej zapewniającej zdolność do realizacji zadań obronnych;
6) realizowania procesu szkolenia obronnego;
7) przygotowywania jednostki do kontroli oraz prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w ramach prowadzonego nadzoru nad podległymi strukturami organizacyjnymi.
2. Wykonywanie zadań obronnych należy do obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych kierują całokształtem wykonywania zadań obronnych w jednostce oraz odpowiadają za jej przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
4. Zadania obronne w jednostkach organizacyjnych realizują komórki właściwe w sprawach obronnych, samodzielne stanowiska pracy do spraw obronnych, lub pracownicy wyznaczeni przez kierowników tych jednostek, jak również pozostałe komórki organizacyjne, którym realizację zadań obronnych nałożono wewnętrznymi uregulowaniami.
5. Szczegółowe zakresy obowiązków dla komórek organizacyjnych i stanowisk pracy do spraw obronnych oraz pracowników wyznaczonych do wykonywania zadań obronnych, określą kierownicy jednostek organizacyjnych.
6. Obszary, organizację oraz zakres wykonywanych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w jednostkach terenowych określą kierownicy jednostek organizacyjnych.
7. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony w jednostkach terenowych, sprawują kierownicy jednostek.
8. Za realizację zadań obronnych w jednostkach terenowych odpowiadają kierownicy tych jednostek.
§  6. Wykonując zadania obronne w obszarze przygotowywania do wykonywania zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych:
1) opracowuje oraz aktualizuje się:
a) koncepcje wykonywania zadań obronnych,
b) akty prawne regulujące realizację zadań obronnych;
2) tworzy się warunki:
a) organizacyjno-techniczne do planowania i realizacji zadań obronnych,
b) do przekazywania informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
3) dokonuje się podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju;
4) koordynuje się proces planowania i realizacji zadań obronnych;
5) inicjuje się współdziałanie z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zadań obronnych.
§  7.
1. W obszarze planowania operacyjnego wykonuje się:
1) Plany operacyjne wraz z załącznikami, których sporządzenie koordynuje komórka właściwa do spraw obronnych;
2) "Plany Operacyjne Funkcjonowania jednostek organizacyjnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" wraz z załącznikami, które sporządzają kierownicy tych jednostek.
2. Do planów o których mowa w ust. 1 opracowuje się następujące załączniki:
1) załączniki obligatoryjne:
a) załącznik A - zestawy zadań operacyjnych przekazane przez Ministra (Tabela realizacji zadań operacyjnych), przeznaczone do wykonania przez organ sporządzający plan,
b) załącznik C - zestawy zadań operacyjnych (Tabela realizacji zadań operacyjnych) przeznaczone do wykonania przez organ sporządzający plan,
c) załącznik D - karty realizacji zadań operacyjnych - zawierające procedurę realizacji danego zadania operacyjnego w urzędzie, jednostce organizacyjnej, komórce organizacyjnej,
d) załącznik E - projekty aktów prawnych organu sporządzającego plan, przewidzianych do wydania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
e) załącznik F - porozumienia zawarte z organami administracji publicznej i innymi podmiotami współdziałającymi w realizacji zadań operacyjnych;
2) załączniki fakultatywne:
a) załącznik G - schematy,
b) załącznik H - zestawienia,
c) załącznik I - tablice,
d) załącznik J - rysunki,
e) załącznik K - mapy,
f) załącznik L - inne elementy, stosownie do właściwości organu sporządzającego.
3. Tryb i szczegółowe zasady opracowywania, uzgadniania, zatwierdzania oraz aktualizowania planów, o których mowa w ust. 1, określa "Podręcznik Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075. Planowanie obronne. Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej", zatwierdzony decyzją Nr 308/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. MON nr 13, poz. 166).
§  8.
1. W obszarze programowania obronnego, co cztery lata, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, sporządza się:
1) Programy pozamilitarnych przygotowań obronnych Działów Administracji Rządowej "Kierowanych przez Ministra", w których uwzględnia się przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe związane z:
a) przygotowaniem systemu kierowania,
b) zaspakajaniem potrzeb sił zbrojnych,
c) organizacją szkolenia obronnego w Ministerstwie oraz szkolenia organizowanego w jednostkach organizacyjnych nie będących dysponentami części budżetowych;
2) Programy pozamilitarnych przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych, które sporządzają kierownicy jednostek będących dysponentami części budżetowych.
2. Planuje oraz uzgadnia się wydatki w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych.
3. Realizuje się przedsięwzięcia wynikające z programów pozamilitarnych przygotowań obronnych dotyczące, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, organizacji szkolenia obronnego oraz kontroli realizacji zadań obronnych.
4. Tworzy się rezerwy sprzętu i środków materiałowych, zabezpieczających osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa, funkcjonowanie Stałego Dyżuru, oraz zabezpieczających funkcjonowanie Stanowisk Kierowania lub Punktów Kontaktowych.
5. 8 Zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięć szkolenia obronnego, o których mowa w § 15 ust. 11, jednostki organizacyjne nie będące dysponentami części budżetowych, składają do Ministra przez dyrektora komórki właściwej w sprawach obronnych Ministerstwa, do dnia 15 maja roku parzystego poprzedzającego obowiązywanie programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
6. Szczegółowe zasady sporządzania programów pozamilitarnych przygotowań obronnych zawierają: metodyka, wytyczne lub wskazówki Ministra Obrony Narodowej.
§  9.
1. W obszarze przeglądów obronnych wykonuje się:
1) Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych - zawierający dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych DAR "Kierowanych przez Ministra", którego sporządzenie koordynuje komórka właściwa do spraw obronnych;
2) Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych - zawierający dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych, który sporządzają kierownicy jednostek będących dysponentami części budżetowych;
3) sprawozdania w formie wyciągu z Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych - zawierającego dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych jednostek organizacyjnych, które sporządzają kierownicy jednostek nie będący dysponentami części budżetowych.
1a. 9 Kierownicy jednostek organizacyjnych o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wykonują w formie załączników do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych następujące dokumenty:
a) wykaz organów administracji rządowej uprawnionych do preferencyjnej obsługi,
b) dane teleadresowe jednostki organizacyjnej.
1b. 10 Dokumenty, o których mowa w ust. 1a podpisuje osoba sporządzająca Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, a zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do komórki właściwej w sprawach obronnych Ministerstwa, w terminie określonym przez dyrektora komórki właściwej do spraw obronnych.
3. Dane liczbowe i oceny opisowe dotyczące stanu przygotowań obronnych DAR "Kierowanych przez Ministra", o których nowa w ust. 1 pkt 1, kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa przekazują do komórki właściwej w sprawach obronnych Ministerstwa, w terminie określonym przez dyrektora komórki właściwej do spraw obronnych.
4. Szczegółowe zasady opracowywania dokumentów wykonywanych w ramach przeglądów obronnych, określa "Metodyka Opracowywania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych".
§  10.
1. W obszarze tworzenia warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa:
1) ustala się czynności dla komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz dla komórek organizacyjnych jednostek organizacyjnych realizowane podczas wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej;
2) zapewnia się ciągłość i terminowość działania Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podczas podnoszenia gotowości obronnej;
3) tworzy się System Stałych Dyżurów Ministra na potrzeby uruchamiania przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz przekazywania decyzji w sprawach dotyczących uruchamiania zadań operacyjnych, jak również przedsięwzięć wynikających z planu zarządzania kryzysowego.
2. Warunki tworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra, skład, dokumentację, zasady działania Stałych Dyżurów w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych, normują przepisy w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Ministra.
§  11.
1. Minister uczestniczy w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym w granicach i kompetencjach określonych w odrębnych przepisach.
2. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania DAR kierowanych przez Ministra w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w stanie stałej gotowości obronnej państwa w Ministerstwie tworzy się System Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie.
3. Strukturę systemu kierowania, zasady organizowania Stanowisk Kierowania, oraz tworzenia Punktów Kierowania w jednostkach organizacyjnych normują przepisy w sprawie przygotowania Stanowisk Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych.
4. Zasady organizacji pracy i funkcjonowania Ministra wraz z wydzieloną częścią obsługującego go urzędu na Stanowisku Kierowania, określają regulaminy oraz "Instrukcja Organizacji Pracy na Stanowisku Kierowania Ministra Pracy i Polityki Społecznej".
5. Zasady organizacji pracy i funkcjonowania kierowników jednostek organizacyjnych wraz z wydzieloną częścią obsługujących ich urzędów na Stanowiskach Kierowania (Punktach Kierowania), określają regulaminy oraz Instrukcje Organizacji Pracy na Stanowiskach Kierowania (Punktach Kierowania).
§  12.
1. W obszarze prowadzenia polityki kadrowej, zapewniającej zdolność do realizacji zadań obronnych:
1) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz w jednostkach organizacyjnych typuje się pracowników niezbędnych do realizacji zadań w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
2) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa typuje się pracowników niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Stanowiska Kierowania Ministra;
3) w jednostkach organizacyjnych typuje się pracowników niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Stanowisk Kierowania (Punktów Kierowania);
4) w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych wyznacza się szefów zespołów i grup zadaniowych przewidzianych do realizacji zadań na Stanowiskach Kierowania (Punktach Kierowania);
5) opracowuje i wysyła się zawiadomienia (imienne wykazy osób) o reklamowaniu z urzędu do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w sprawie reklamowania pracowników Ministerstwa, jednostek organizacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
6) opracowuje i występuje się do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, z wnioskami w sprawie reklamowania pracowników Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
2. Wnioski w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, sporządzają i przesyłają właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień:
1) w Ministerstwie - Biuro Dyrektora Generalnego;
2) w jednostkach organizacyjnych - kierownicy komórek właściwych w sprawach kadr.
3. Ewidencję pracowników reklamowanych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny prowadzą:
1) w Ministerstwie - Biuro Dyrektora Generalnego;
2) w jednostkach organizacyjnych - kierownicy komórek właściwych w sprawach kadr.
4. Szczegółowe warunki i tryb reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny regulują odrębne przepisy.
§  13.
1. W celu pozyskania nieruchomości, rzeczy ruchomych Minister oraz kierownik jednostki organizacyjnej wykonujący zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, występują do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) z wnioskiem o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń planowanych do wykorzystania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
2. Łącznie z wnioskiem o przeznaczenie rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych, w celu obsługi przedmiotu świadczeń rzeczowych, można wystąpić do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) z wnioskiem o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych.
3. Szczegółowy tryb zakres planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych oraz rzeczowych, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny regulują odrębne przepisy.
§  14.
1. W ramach planowania obronnego NATO, zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności państwom członkowskim, w tym zobowiązań stawianych Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz zadań dla DAR w realizacji celów NATO - 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej, w Ministerstwie tworzy się Punkt Konsultacyjny na potrzeby pozyskiwania informacji, o występujących zasobach specjalistów cywilnych zainteresowanych udziałem w misjach pokojowych lub operacjach stabilizacyjnych w ramach CIMIC.
2. Informuje się pracowników Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych o liczbie oraz specjalnościach pracowników potrzebnych do udziału w zabezpieczeniu misji pokojowej lub operacji stabilizacyjnej prowadzonej przez NATO.
3. Sposób zbierania, utrwalania i przechowywania danych, o których mowa w ust. 2, a także tryb i zakres ich udostępniania, określają odrębne przepisy.
§  15. 11
1. W celu skutecznego realizowania zadań obronnych w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych realizuje się proces szkolenia obronnego na zasadach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. poz. 1829).
2. Szkolenie obronne realizuje się zgodnie z:
1) Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów kierujących działami administracji rządowej do szkolenia obronnego realizowanego w kolejnych latach;
2) Programem szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra, o którym mowa w ust. 9 pkt 1;
3) Planem szkolenia obronnego sporządzanym na dany rok szkoleniowy, dla działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra, o którym mowa w ust. 9 pkt 2;
4) Wytycznymi Ministra do szkolenia obronnego na dany rok szkoleniowy w DAR kierowanych przez Ministra i dla jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 13 pkt 1.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, opracowuje i przekazuje do jednostek organizacyjnych, dyrektor komórki właściwej w sprawach obronnych Ministerstwa.
4. Szkolenie obronne realizuje się w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych, w tym w ramach wyższych kursów obronnych.
5. Organizatorami szkolenia obronnego są:
1) Minister - w ramach kierowanego przez niego DAR w odniesieniu do:
a) zajęć teoretycznych oraz gier i treningów - realizowanych w cyklu rocznym,
b) ćwiczeń działowych - prowadzonych nie rzadziej niż raz na trzy lata z każdym DAR kierowanym przez Ministra,
c) ćwiczeń kompleksowych - prowadzonych nie rzadziej niż raz na sześć lat;
2) kierownicy centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi, kierownicy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do:
a) zajęć teoretycznych oraz gier i treningów realizowanych w cyklu rocznym,
b) ćwiczeń centralnych - prowadzonych nie rzadziej niż raz na trzy lata.
6. Na potrzeby szkolenia obronnego organizowanego przez Ministra tworzy się następujące grupy szkoleniowe:
1) pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska w Ministerstwie:
a) Minister,
b) sekretarze stanu i podsekretarze stanu,
c) Dyrektor Generalny;
2) dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz ich zastępcy;
3) pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Ministerstwa wytypowani do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań obronnych;
4) pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Ministerstwa wytypowani do realizacji zadań w ramach Stałego Dyżuru Ministra;
5) pracownicy Ministerstwa wytypowani do realizacji zadań na Stanowisku Kierowania Ministra, jako szefowie zespołów i grup zadaniowych oraz ich zastępcy;
6) kierownicy centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi;
7) kierownicy jednostek organizacyjnych;
8) pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych na stanowiskach związanych z obronnością lub pracownicy wyznaczeni przez kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji zadań obronnych;
9) inne grupy szkoleniowe tworzone doraźnie w zależności od potrzeb.
7. Za przygotowanie pracowników w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w zakresie sposobu realizacji zadań obronnych na określonym stanowisku pracy odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa.
8. Na potrzeby szkolenia obronnego organizowanego przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 2, tworzy się następujące grupy szkoleniowe:
1) pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska i ich zastępcy;
2) kierownicy komórek organizacyjnych w centralnych organach administracji rządowej podległych Ministrowi oraz ich zastępcy;
3) kierownicy komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych oraz ich zastępcy;
4) pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, wytypowani do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań obronnych;
5) pracownicy wytypowani do realizacji zadań w ramach Stałego Dyżuru;
6) kierownicy zespołów i grup zadaniowych realizujący zadania w ramach organizowanego Stanowiska Kierowania lub Punktu Kierowania;
7) inne grupy szkoleniowe w zależności od struktury i potrzeb jednostki organizacyjnej.
9. Do obowiązków organizatora szkolenia obronnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, należy w szczególności:
1) opracowywanie programów szkolenia obronnego - na sześcioletni okres planistyczny i ich aktualizowanie co dwa lata;
2) opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego oraz ich uzgadnianie z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie ich zgodności z wydanymi wytycznymi;
3) kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu obronnemu;
4) zapewnienie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia obronnego;
5) organizowanie i prowadzenie szkolenia zgodnie z dokumentacją sporządzaną na potrzeby szkolenia obronnego, o której mowa w ust. 17 i 18;
6) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego.
10. Do obowiązków organizatora szkolenia obronnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, należy w szczególności:
1) opracowywanie programów szkolenia obronnego - na trzyletni okres planistyczny i ich aktualizowanie co dwa lata;
2) opracowywanie rocznych planów szkolenia obronnego oraz ich uzgadnianie z Ministrem w zakresie ich zgodności z wydanymi wytycznymi;
3) kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu obronnemu;
4) zapewnienie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia obronnego;
5) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego, zgodnie z dokumentacją sporządzaną na potrzeby szkolenia obronnego, o której mowa w ust. 17 i 18;
6) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego - w jednostkach organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.
11. Szkolenie obronne organizowane przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niebędące dysponentami środków budżetowych, finansowane jest z części budżetu państwa, której dysponentem jest organ sprawujący nadzór nad tymi podmiotami na zasadach określonych w § 8 ust. 5.
12. Szkolenie obronne koordynują:
1) Minister - w odniesieniu do szkolenia obronnego organizowanego w kierowanych przez siebie DAR oraz szkolenia obronnego organizowanego przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 2;
2) kierownik jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do szkolenia obronnego organizowanego w jednostkach terenowych.
13. Do zadań koordynatora szkolenia obronnego, o którym mowa w ust. 12 pkt 1, należy:
1) sporządzenie i przekazanie wytycznych do szkolenia obronnego dla organizatorów szkolenia obronnego, o których mowa ust. 5 pkt 2 - raz w roku;
2) uzgadnianie planów szkolenia obronnego sporządzonych przez podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, w zakresie ich zgodności z wydanymi wytycznymi.
14. Do zadań koordynatora szkolenia obronnego, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, należy:
1) wytyczenie głównych kierunków szkolenia obronnego dla jednostek terenowych - raz w roku;
2) uzgadnianie planów szkolenia obronnego sporządzanych przez kierowników jednostek terenowych w zakresie ich zgodności z wytyczonymi głównymi kierunkami szkolenia obronnego.
15. W wyższych kursach obronnych, o których mowa w ust. 4, uczestniczą:
1) Minister, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, Dyrektor Generalny;
2) kierownicy centralnych organów administracji rządowej podległych Ministrowi i ich zastępcy;
3) kierownicy jednostek organizacyjnych i ich zastępcy;
4) dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz ich zastępcy;
5) dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących centralne organach administracji rządowej podległe Ministrowi i ich zastępcy.
16. Pierwszeństwo uczestnictwa w wyższych kursach obronnych mają osoby, o których mowa w ust. 15, obejmujące stanowiska po raz pierwszy.
17. Na potrzeby szkolenia obronnego sporządza się następujące dokumenty:
1) wytyczne do szkolenia obronnego, zawierające:
a) wnioski z realizacji szkolenia obronnego za okres, na który zostały wydane poprzednie wytyczne,
b) kierunki szkolenia obronnego na dany okres planistyczny,
c) wskazówki dotyczące planowania, organizowania i realizacji szkolenia obronnego przez wskazanych organizatorów szkolenia obronnego,
d) formę sporządzanych programów szkolenia obronnego i planów szkolenia obronnego;
2) programy szkolenia obronnego, zawierające:
a) cele szkolenia obronnego,
b) problematykę szkolenia obronnego realizowaną w danym okresie planistycznym, o której mowa w ust. 20,
c) zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe podmiotu sporządzającego program szkolenia obronnego,
d) zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe innych organizatorów szkolenia obronnego, w których jest planowany udział przedstawicieli podmiotu sporządzającego program szkolenia obronnego,
e) grupy szkoleniowe;
3) roczne plany szkolenia obronnego, które określają:
a) cele szkolenia obronnego wynikające z programu szkolenia obronnego,
b) tematy szkolenia obronnego opracowane na podstawie problematyki ujętej w programie szkolenia obronnego, dostosowanej do roli organizatora szkolenia obronnego w systemie obronnym państwa oraz uwarunkowań wynikających z realizowanych zadań obronnych,
c) formę szkolenia obronnego, termin i miejsce szkolenia obronnego,
d) wybrane grupy szkoleniowe,
e) ustalenia dotyczące organizacji szkolenia obronnego.
18. Organizatorzy szkolenia obronnego, o których mowa w ust. 5 pkt 2, informują Ministra, za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej do spraw obronnych o:
1) terminie organizowanego przedsięwzięcia szkoleniowego - przesyłając jednocześnie szczegółowy plan szkolenia obronnego, o którym mowa w ust. 19 pkt 1;
2) osiągniętych efektach szkoleniowych przesyłając - w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. b - stosowne omówienie.
19. Do szkolenia obronnego organizowanego zgodnie z rocznym planem szkolenia obronnego sporządza się dokumentację zawierającą:
1) szczegółowe plany szkolenia obronnego, które określają:
a) czas prowadzenia zajęć,
b) temat zajęć,
c) forma prowadzenia zajęć,
d) imię i nazwisko wykładowcy,
e) miejsce szkolenia obronnego,
f) uwagi;
2) lista obecności;
3) prezentacja, koncepcja, plan przeprowadzenia - do każdego zajęcia zawartego w planie o którym mowa w pkt 1.
20. W programach szkolenia obronnego ujmuje się:
1) problematykę dotyczącą:
a) międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa,
b) procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa państwa,
c) podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa,
d) polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
e) zasad funkcjonowania państwa w stanach gotowości obronnej państwa,
f) organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów,
g) planowania operacyjnego i programowania obronnego,
h) przygotowań gospodarczo-obronnych,
i) realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych,
j) współpracy cywilno-wojskowej,
k) ochrony ludności w warunkach prowadzenia działań obronnych,
l) ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
m) ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego,
n) ochrony informacji niejawnych podczas prowadzonych przygotowań obronnych;
2) inną niż wymienioną w pkt 1 związaną z realizacją zadań obronnych, wynikającą ze specyfiki działania jednostki organizacyjnej.
§  16.
1. Kontrole prawidłowości wykonywania zadań obronnych prowadzą:
1) Minister w stosunku do:
a) komórek organizacyjnych Ministerstwa,
b) jednostek organizacyjnych;
2) kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonego nadzoru nad realizacją zadań obronnych w stosunku do:
a) komórek organizacyjnych - w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej,
b) podległych sobie terenowych jednostek organizacyjnych.
2. Kontrole problemowe planuje, organizuje oraz prowadzi Minister w stosunku do jednostek organizacyjnych - nie częściej niż raz w roku.
3. Kontrole doraźne organizuje i prowadzi:
1) Minister w stosunku do komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych - w każdym czasie;
2) Kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do komórek organizacyjnych w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej oraz w podległych sobie terenowych jednostkach organizacyjnych - w każdym czasie.
4. Zakres i sposób prowadzenia kontroli regulują odrębne przepisy.
5. 12 Na ocenę wykonywanych zadań obronnych, o których mowa w § 5 ust. 1, realizowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa § 5 ust. 3, maja wpływ czynniki:
1) zgodność przyjętych rozwiązań z aktami prawnymi i wytycznymi wydanymi przez Ministra;
2) realność przyjętych rozwiązań;
3) jakość opracowanych dokumentów i ich przydatność w praktycznym działaniu;
4) znajomość zadań obronnych, o których mowa w § 5 ust. 1, stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego;
5) terminowość realizacji zadań wynikających z niniejszego zarządzenia;
6) inne określone w Planie kontroli wykonywania zadań obronnych.
§  16a. 13 Kierownicy jednostek organizacyjnych przesyłają do Ministra za pośrednictwem dyrektora komórki właściwej do spraw obronnych roczne opisowe sprawozdania z realizacji zadań obronnych, o których mowa w § 5 ust. 1, w terminie do 30 stycznia.
§  17. 14
1. Udział w szkoleniach obronnych organizowanych przez Ministra, jest służbowym obowiązkiem etatowych pracowników zakwalifikowanych do grup szkoleniowych, o których mowa w § 15 ust. 6.
2. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w szkoleniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 15 ust. 6 pkt 6-7, w szkoleniu powinien uczestniczyć jego etatowy zastępca.
§  18.
1. Ustalenia zawarte w zarządzeniu należy wdrożyć w terminie 90 dni od czasu wejścia w życie zarządzenia.
2. W razie konieczności, do czasu wdrożenia ustaleń zawartych w niniejszym zarządzeniu, zastosowanie mają postanowienia zarządzenia Nr 4 Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
§  19. Traci moc zarządzenie Nr 4 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.
§  20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
3 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
4 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
5 § 2 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
6 § 2 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
7 § 2 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
8 § 8 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
9 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
10 § 9 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
11 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
12 § 16 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
13 § 16a dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
14 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 16 z dnia 31 marca 2016 r. (Dz.Urz.MRPiPSp.2016.16) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2016 r.