Organizacja i szczegółowe zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego. - OpenLEX

Organizacja i szczegółowe zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.280

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego

Na podstawie art. 120 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Zarządzenie określa organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego.
§  2.
W celu zapewnienia bezpiecznego, uporządkowanego i sprawnego przepływu ruchu lotniczego statków powietrznych na lotniskach wojskowych, tworzy się wojskowe lotniskowe organy służb ruchu lotniczego, zwane dalej "LOSRL".
§  3.
LOSRL zapewnia:
1)
służby ruchu lotniczego na polu manewrowym lotniska wojskowego oraz w wyznaczonej przestrzeni powietrznej - przy pomocy organów kontroli ruchu lotniczego;
2)
służbę informacji lotniczej - przy pomocy biura odpraw załóg;
3)
współdziałanie i współpracę z właściwymi organami wyznaczonymi do zapewnienia służb ruchu lotniczego oraz organami wojskowymi.
§  4.
1.
LOSRL zapewnia służby ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej wyznaczonej jako strefa kontrolowana lotniska wojskowego (MCTR) i rejon kontrolowany lotniska wojskowego lub węzła lotniska (MTMA), zgodnie z nadaną klasą przestrzeni powietrznej.
2.
W przestrzeni powietrznej wyznaczonej jako strefa ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ), LOSRL zapewnia służby ruchu lotniczego zgodnie z Instrukcją ruchu lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "IRL".
3.
Służby ruchu lotniczego zapewniane są zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, przepisami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, zwanymi dalej "przepisami ICAO" oraz rozporządzeniami Komisji Europejskiej właściwymi w zakresie określającym wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej. Dodatkowe procedury i odstępstwa od przepisów ICAO wynikające z charakteru i specyfiki lotnictwa wojskowego publikowane są w wojskowym zbiorze informacji lotniczych (MIL AIP Polska).
§  5.
Dowódcy Jednostek Lotniczych zapewniają odpowiednie warunki do funkcjonowania LOSRL.
§  6.
Nadzór nad funkcjonowaniem LOSRL sprawuje Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Szefem SSRL SZ RP". Nadzór obejmuje:
1)
działalność operacyjną LOSRL;
2)
aktualność uprawnień lotniczych członków personelu służby ruchu lotniczego;
3)
dokumentację operacyjną LOSRL;
4)
przestrzeganie przez personel LOSRL przepisów lotniczych;
5)
analizę możliwości operacyjnych LOSRL w zakresie utrzymania zdolności w zapewnieniu ciągłości służb ruchu lotniczego.
§  7.
1.
Nadzór merytoryczny nad organizacją i procesem szkolenia personelu służby ruchu lotniczego sprawuje Szef SSRL SZ RP.
2.
Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, przebiega zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 1 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), prawem polskim oraz europejskim i obejmuje:
1)
szkolenie wstępne, uzupełniające oraz rozszerzające, realizowane w certyfikowanych wojskowych i cywilnych ośrodkach szkolenia lotniczego w kraju lub za granicą;
2)
szkolenie początkowe jako element szkolenia w jednostce realizowane w wojskowych, cywilnych i wojskowo-cywilnych organach kontroli ruchu lotniczego;
3)
szkolenie praktyczne (szkolenie w jednostce) realizowane w wojskowych, cywilnych i wojskowo-cywilnych organach kontroli ruchu lotniczego;
4)
szkolenie językowe, specjalistyczne oraz uzupełniające.
§  8.
Zarządzający lotniskiem wojskowym jest odpowiedzialny za:
1)
organizację pracy oraz prawidłowe funkcjonowanie LOSRL z uwzględnieniem obsady etatowej, czasu pracy personelu operacyjnego LOSRL oraz przewidywanego natężenia ruchu lotniczego;
2)
techniczne wyposażenie stanowisk operacyjnych LOSRL.

Rozdział  2

Funkcjonowanie LOSRL

§  9.
1.
W zależności od klasy przestrzeni powietrznej LOSRL zapewnia służby ruchu lotniczego:
1)
służbę kontroli ruchu lotniczego;
2)
służbę informacji powietrznej;
3)
służbę alarmową.
2.
Nadzór nad jakością zapewnianych przez LOSRL służb ruchu lotniczego, o których mowa w ust. 1, sprawuje Szef SSRL SZ RP.
§  10.
LOSRL współdziała z instytucją wyznaczoną do zapewnienia służb żeglugi powietrznej w rejonie informacji powietrznej Warszawa (FIR Warszawa) i właściwymi organami wojskowymi w zakresie zapewniania załogom statków powietrznych służb:
1)
informacji lotniczej;
2)
meteorologicznej;
3)
poszukiwania i ratownictwa lotniczego.
§  11.
LOSRL współpracuje z właściwymi organami systemu obrony powietrznej w zakresie obejmującym koordynację i zapewnianie służb ruchu lotniczego podczas realizacji działań z użyciem sił dyżurnych obrony powietrznej.
§  12.
Obsada etatowa LOSRL może być zróżnicowana w zależności od zakresu zadań realizowanych przez użytkowników przestrzeni powietrznej oraz charakteru i natężenia operacji lotniczych w przestrzeni odpowiedzialności danego LOSRL.
§  13.
Personel operacyjny organów kontroli ruchu lotniczego wchodzących w skład LOSRL uprawniony jest do zapewnienia służb ruchu lotniczego załogom statków powietrznych na podstawie posiadanych, ważnych uprawnień lotniczych wpisanych do licencji wojskowego kontrolera ruchu lotniczego lub Wykazu Uprawnień kontrolera ruchu lotniczego.
§  14.
1.
Uprawnienia lotnicze, o których mowa w § 13, nadaje w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Szef SSRL SZ RP, na zasadach określonych w Załączniku 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego i europejskiego.
2.
Uzyskanie i aktualność uprawnień lotniczych potwierdzone jest wpisem do:
1)
licencji wojskowego kontrolera ruchu lotniczego lub Wykazu Uprawnień kontrolera ruchu lotniczego;
2)
rejestru personelu służby ruchu lotniczego prowadzonego przez SSRL SZ RP.
3.
Szczegółowe zasady nadawania uprawnień lotniczych personelowi LOSRL określa IRL.

Rozdział  3

Skład i zadania LOSRL

§  15.
W skład LOSRL wchodzą:
1)
organy kontroli ruchu lotniczego: organ kontroli lotniska oraz organ kontroli zbliżania;
2)
biuro odpraw załóg.
§  16.
Do zadań organu kontroli lotniska należy w szczególności:
1)
zapobieganie kolizjom podczas lotu statków powietrznych z innymi statkami powietrznymi;
2)
zapobieganie kolizjom statków powietrznych ze sobą na polu manewrowym i z przeszkodami na tym polu;
3)
usprawnianie i utrzymywanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego;
4)
udzielanie wskazówek i informacji dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów;
5)
zawiadamianie właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz współdziałanie z tymi organami.
§  17.
Do zadań organu kontroli zbliżania należy w szczególności:
1)
zapobieganie kolizjom podczas lotu statków powietrznych z innymi statkami powietrznymi;
2)
usprawnianie i utrzymywanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego;
3)
udzielanie wskazówek i informacji dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów;
4)
zawiadamianie właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz współdziałanie z tymi organami.
§  18.
Do zadań biura odpraw załóg należy w szczególności:
1)
współpraca z Komórką Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej w zakresie wymiany informacji dotyczącej zamawiania elastycznych elementów przestrzeni powietrznej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ruchu lotniczego;
2)
dystrybucja planów lotu i depesz ruchu lotniczego;
3)
nadzorowanie poprawności publikowanych informacji lotniczych;
4)
współpraca z właściwymi służbami operacyjnymi Sił Zbrojnych w zakresie obiegu informacji dotyczących przelotów wojskowych statków powietrznych.
§  19.
Szczegółowe obowiązki oraz zasady pracy w organach, o których mowa w § 15, określają instrukcje operacyjne: organów kontroli ruchu lotniczego oraz biur odpraw załóg.
§  20.
Czas pracy na stanowiskach operacyjnych w organach, o których mowa w § 15 pkt 1, określa IRL.
§  21.
Wyposażenie techniczne wykorzystywane do zabezpieczenia funkcjonowania LOSRL musi zapewniać sprawną i bezpieczną realizację zadań. Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego LOSRL określa IRL.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  22.
Czas pracy LOSRL, zatwierdzony przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, publikowany jest w MIL AIP Polska.
§  23.
Traci moc zarządzenie Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 93).
§  24.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 22, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.