Dz.Urz.KGP.2019.2 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa metody i formy organizacji i realizacji przez Policję przedsięwzięć międzynarodowych.
2.  Zarządzenia nie stosuje się do współpracy międzynarodowej:
1) w ramach działań związanych z konwojowaniem osób;
2) związanej z realizacją projektów, w których wykorzystuje się środki finansowe pochodzące z zagranicznych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej;
3) prowadzonej przez oficerów łącznikowych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) prowadzonej przez przedstawicieli dyplomatycznych innych państw w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) prowadzonej przez przedstawicieli instytucji i organizacji zagranicznych posiadających stałe placówki w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) ekspercie wiodącym - należy przez to rozumieć funkcjonariusza lub pracownika Policji odpowiedzialnego za całość prac Policji w grupie roboczej, w której KGP jest instytucją wiodącą;
2) grupie roboczej - należy przez to rozumieć jedno z gremiów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej określonych w wykazie sporządzanym przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej;
3) jednostce organizacyjnej Policji - należy przez to rozumieć Centralne Biuro Śledcze Policji, zwane dalej "CBŚP", Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", komendę "wojewódzką Policji, Komendę Stołeczną Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP";
4) KGP - należy przez to rozumieć Komendę Główną Policji;
5) operacyjnej współpracy Policji - należy przez to rozumieć działania Policji związane z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w ramach prowadzenia międzynarodowej współpracy Policji;
6) poleceniu odbycia zagranicznej podróży służbowej - należy przez to rozumieć polecenie wydane na podstawie:
a) § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz. U. z 2002 r. poz. 1598, z 2005 r. poz. 1282, z 2009 r. poz. 386, z 2014 r. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz. 245) - w przypadku policjantów,
b) art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629) - w przypadku pracowników Policji;
7) pozaoperacyjnej współpracy Policji - należy przez to rozumieć działania Policji, inne niż związane z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych w ramach prowadzenia międzynarodowej współpracy Policji;
8) przedsięwzięciu międzynarodowym - należy przez to rozumieć działanie dotyczące operacyjnej lub pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej Policji, związane z odbyciem zagranicznej podróży służbowej przez przedstawiciela Policji, w tym także z odbyciem zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej lub innego gremium Unii Europejskiej, albo z przyjęciem delegacji zagranicznej przez komórkę organizacyjną KGP lub jednostkę organizacyjną Policji;
9) przedstawicielu Policji - należy przez to rozumieć funkcjonariusza lub pracownika Policji, wyznaczonego do realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.
§  2.  Kierownicy komórek organizacyjnych KGP oraz jednostek organizacyjnych Policji organizują i realizują przedsięwzięcia międzynarodowe z uwzględnieniem kierunków współpracy międzynarodowej określanych przez Komendanta Głównego Policji.
§  3. 
1.  Za organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego odpowiada kierownik właściwej ze względu na przedmiot tego przedsięwzięcia komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji, biorącej udział w tym przedsięwzięciu, zwanej dalej "komórką lub jednostką wiodącą".
2.  W przypadku realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną KGP lub jednostkę organizacyjną Policji, komórką lub jednostką wiodącą jest ta komórka organizacyjna KGP lub jednostka organizacyjna Policji, której przedsięwzięcie międzynarodowe dotyczy w największym zakresie.
3.  W przypadku wątpliwości lub braku uzgodnienia między kierownikami, która komórka organizacyjna KGP lub jednostka organizacyjna Policji jest komórką lub jednostką wiodącą, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, po konsultacji z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych KGP lub jednostek organizacyjnych Policji, przygotowuje opinię o właściwości rzeczowej i źródłach finansowania przedsięwzięcia międzynarodowego, którą następnie przedkłada Komendantowi Głównemu Policji w celu wyznaczenia przez niego komórki lub jednostki wiodącej.
§  4. 
1.  Kierownik komórki lub jednostki wiodącej wyznacza przewodniczącego delegacji udającej się w zagraniczną podróż służbową albo koordynatora przyjęcia delegacji zagranicznej.
2.  Przewodniczący delegacji udającej się w zagraniczną podróż służbową odpowiada za realizację przedsięwzięcia międzynarodowego oraz prezentowane stanowisko.
3.  Koordynator przyjęcia delegacji zagranicznej odpowiada za sprawny przebieg przyjęcia delegacji zagranicznej.
§  5. 
1.  Kierownik komórki lub jednostki wiodącej przygotowuje wniosek o wyrażenie zgody na:
1) odbycie zagranicznej podróży służbowej lub
2) przyjęcie delegacji zagranicznej.
2.  Wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, obejmuje się wszystkie osoby uczestniczące w danym przedsięwzięciu międzynarodowym.
3.  Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej przez przedstawiciela Policji określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na przyjęcie delegacji zagranicznej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  6.  W przypadku realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego na terenie państwa, w którym został akredytowany oficer łącznikowy Policji, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej informuje tego oficera o planowanym przedsięwzięciu.

Rozdział  2

Organizacja i realizacja przedsięwzięć międzynarodowych w ramach operacyjnej i pozaoperacyjnej współpracy Policji

§  7. 
1.  W przypadku uznania przez kierownika komórki wiodącej za celowe zorganizowanie przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, kierownik ten, nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia przedsięwzięcia międzynarodowego, przekazuje w formie zapisu elektronicznego kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej projekt wniosku, o którym mowa w § 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony do 5 dni roboczych.
2.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej dokonuje wstępnej oceny projektu wniosku i przekazuje ją w formie zapisu elektronicznego kierownikowi komórki wiodącej.
3.  Po otrzymaniu pozytywnej wstępnej oceny projektu wniosku, kierownik komórki wiodącej dokonuje wydruku i podpisuje wniosek, a następnie przekazuje go kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.
4.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej parafuje wniosek i przekazuje go kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych.
5.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych wydaje opinię o możliwości zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego, a następnie przekazuje wniosek wraz z opinią kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.
6.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przedkłada do zatwierdzenia wniosek odpowiednio:
1) Komendantowi Głównemu Policji - bezpośrednio nadzorującemu realizację czynności komórki wiodącej;
2) I Zastępcy Komendanta Głównego Policji albo Zastępcom Komendanta Głównego Policji - nadzorującym realizację czynności komórki wiodącej.
6a.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, po zatwierdzeniu wniosku przez właściwy podmiot, o którym mowa w ust. 6, niezwłocznie przekazuje go kierownikowi komórki wiodącej.
7.  Zatwierdzony wniosek kierownik komórki wiodącej niezwłocznie przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych w celu zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego.
8.  Kopię zatwierdzonego wniosku o odbycie zagranicznej podróży służbowej kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych.
9.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych wydaje polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej.
10.  Wnioski, które nie zostały zatwierdzone, pozostawia się bez dalszego biegu, o czym kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie informuje kierownika komórki wiodącej.
§  8. 
1.  W przypadku uznania przez kierownika jednostki wiodącej za celowe zorganizowania przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, kierownik ten, nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia przedsięwzięcia międzynarodowego, zawiadamia o tym przedsięwzięciu Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności gdy udział w przedsięwzięciu międzynarodowym wiąże się z odbyciem zagranicznej podróży służbowej na zaproszenie podmiotu zagranicznego, dopuszcza się termin krótszy.
2.  Wzór zawiadomienia o przedsięwzięciu międzynarodowym związanym z odbyciem zagranicznej podróży służbowej określa załącznik nr 3 do zarządzenia. Wzór zawiadomienia o przedsięwzięciu międzynarodowym związanym z przyjęciem delegacji zagranicznej określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
3.  Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji, biorąc pod uwagę kryterium zgodności planowanego przedsięwzięcia z kierunkami rozwoju i zakładanymi celami międzynarodowej współpracy Policji, może wydać pisemne polecenie wstrzymania, odstąpienia lub innego sposobu realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.
4.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie informuje kierownika jednostki wiodącej o wydaniu przez Komendanta Głównego Policji polecenia wstrzymania, odstąpienia lub innego sposobu realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego.
5.  W przypadku konieczności wydania polecenia odbycia zagranicznej podróży służbowej kierownikowi jednostki wiodącej, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych.
§  9. 
1.  W przypadku uznania przez kierownika komórki wiodącej za celowe zorganizowanie przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, kierownik ten parafuje wniosek, o którym mowa w § 5 oraz przekazuje go kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych w celu wydania opinii o możliwości zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego.
2.  W celu zatwierdzenia wniosku i wydania stanowiska w kwestii udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych przekazuje wniosek wraz z opinią kierownikowi komórki wiodącej, który następnie przedkłada wniosek wraz z tą opinią odpowiednio:
1) Komendantowi Głównemu Policji - bezpośrednio nadzorującemu realizację czynności komórki wiodącej;
2) I Zastępcy Komendanta Głównego Policji albo Zastępcom Komendanta Głównego Policji - nadzorującym realizację czynności komórki wiodącej.
3.  Zatwierdzony wniosek kierownik komórki wiodącej niezwłocznie przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych w celu zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego.
4.  Kopię zatwierdzonego wniosku kierownik komórki wiodącej przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia obsługi kadrowej przedmiotowego przedsięwzięcia.
5.  Przepisy § 7 ust. 8-10 stosuje się.
§  10.  W przypadku uznania przez kierownika jednostki wiodącej za celowe zorganizowania przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, kierownik ten niezwłocznie zawiadamia Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, o planowanym przedsięwzięciu. Przepisy § 8 ust. 2-5 stosuje się.

Rozdział  3

Oferty przedsięwzięć międzynarodowych otrzymywane od podmiotów zagranicznych

§  11. 
1.  Do organizacji i realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego w związku z otrzymaniem przez komórkę organizacyjną KGP oferty od podmiotu zagranicznego w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, stosuje się odpowiednio § 7.
2.  Do organizacji i realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego w związku z otrzymaniem przez jednostkę organizacyjną Policji oferty od podmiotu zagranicznego w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, stosuje się odpowiednio § 8.
§  12. 
1.  Do organizacji i realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego w związku z otrzymaniem przez komórkę organizacyjną KGP oferty od podmiotu zagranicznego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, stosuje się odpowiednio § 9.
2.  Do organizacji i realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego w związku z otrzymaniem przez jednostkę organizacyjną Policji oferty od podmiotu zagranicznego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków jednostki organizacyjnej Policji, stosuje się odpowiednio § 10.
§  13. 
1.  W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do wskazania:
1) właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej KGP;
2) komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji, z której limitu finansowego będą pokryte koszty związane z ofertą otrzymaną od podmiotu zagranicznego, dotyczącą udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym,

- kierownik komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji przekazuje ofertę kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej w celu określenia właściwości rzeczowej lub wskazania komórki organizacyjnej Policji lub jednostki organizacyjnej Policji, z której limitu finansowego będą pokryte koszty związane z ofertą.

2.  W przypadku braku możliwości określenia właściwości, o której mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, po konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP lub jednostkami organizacyjnymi Policji, przygotowuje opinię w tym zakresie, którą następnie przedkłada Komendantowi Głównemu Policji.
3.  Komendant Główny Policji na podstawie opinii, o której mowa w ust. 2, wskazuje komórkę organizacyjną KGP lub jednostkę organizacyjną Policji właściwą do organizacji, realizacji lub sfinansowania przedsięwzięcia międzynarodowego albo podejmuje decyzję o odstąpieniu od udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym.
4.  W przypadku wyznaczenia przez Komendanta Głównego Policji komórki organizacyjnej KGP jako właściwej do organizacji, realizacji lub sfinansowania przedsięwzięcia międzynarodowego stosuje się odpowiednio:
1) § 7 - w przypadku przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji;
2) § 9 - w przypadku przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ramach operacyjnej współpracy Policji.
5.  W przypadku wyznaczenia przez Komendanta Głównego Policji jednostki organizacyjnej Policji jako właściwej do organizacji, realizacji lub sfinansowania przedsięwzięcia międzynarodowego stosuje się odpowiednio:
1) § 8 - w przypadku przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ramach pozaoperacyjnej współpracy Policji;
2) § 10 - w przypadku przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ramach operacyjnej współpracy Policji.

Rozdział  4

Zagraniczne podróże służbowe związane z udziałem przedstawicieli Policji w posiedzeniach grup roboczych oraz innych gremiów Unii Europejskiej

§  14. 
1.  Za organizację i realizację zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, w której KGP jest instytucją wiodącą, odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP eksperta wiodącego w danej grupie roboczej.
2.  W przypadku posiedzenia grupy roboczej, o której mowa w ust. 1, w którym nie bierze udziału ekspert wiodący, za organizację i realizację zagranicznej podróży służbowej na posiedzenie tej grupy odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP przedstawiciela Policji, biorącego udział w posiedzeniu tej grupy w zastępstwie eksperta wiodącego.
3.  Podstawą do organizacji i realizacji zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, o której mowa w ust. 1, jest agenda posiedzenia, inna informacja o posiedzeniu tej grupy lub harmonogram posiedzeń grup roboczych.
4.  Szczegółowy zakres obowiązków eksperta wiodącego i zasady jego wyznaczania określają odrębne przepisy.
§  15. 
1.  Za organizację i realizację zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, w której KGP nie jest instytucją wiodącą, odpowiada kierownik tej komórki organizacyjnej KGP, której przedmiot posiedzenia dotyczy w największym zakresie.
2.  Podstawą do organizacji i realizacji zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, o której mowa w ust. 1, jest agenda posiedzenia lub zaproszenie do udziału w posiedzeniu tej grupy.
§  16.  Do organizacji i realizacji zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu gremium Unii Europejskiej, innego niż grupa robocza, stosuje się odpowiednio § 7-10, w zależności od charakteru współpracy oraz od źródeł finansowania zagranicznej podróży służbowej.
§  17.  (uchylony)
§  18.  Kierownik komórki wiodącej jest zobowiązany do rozliczenia kosztów podróży przedstawiciela Policji, który wziął udział w posiedzeniu grupy roboczej, zgodnie z zasadami uzyskiwania refundacji ze środków Unii Europejskiej, określonymi w przepisach o refundowaniu przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej kosztów podróży związanych z udziałem w pracach Rady Unii Europejskiej i grup roboczych Rady Unii Europejskiej.
§  19. 
1.  W związku z zagraniczną podróżą służbową w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, o której mowa w § 14 albo § 15, w przypadku, gdy agenda posiedzenia grupy roboczej, inna informacja o posiedzeniu tej grupy lub harmonogram posiedzeń grup roboczych, wpłynęły do komórki wiodącej później niż 3 dni robocze przed posiedzeniem tej grupy, kierownik tej komórki niezwłocznie przekazuje wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.
2.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przeprowadza robocze konsultacje z kierownikiem komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych dotyczące możliwości zapewnienia środków finansowych na odbycie zagranicznej podróży służbowej.
3.  Po przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 2, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przedkłada wniosek Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia, a następnie niezwłocznie przekazuje go kierownikowi komórki wiodącej. Przepisy § 7 ust. 7-10 stosuje się odpowiednio.
§  20.  W przypadku, gdy zaproszenie do udziału w posiedzeniu grupy roboczej, w której KGP nie jest instytucją wiodącą, wpłynie bezpośrednio do komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji, jej kierownik niezwłocznie informuje o tym komórkę organizacyjną KGP właściwą w sprawach współpracy międzynarodowej. Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.

Rozdział  5

Międzynarodowa współpraca szkoleniowa w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

§  21. 
1.  Na potrzeby niniejszego rozdziału przez współpracę szkoleniową w ramach CEPOL rozumie się przedsięwzięcia szkoleniowe, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępującego i uchylającego decyzję Rady 2005/681/WSiSW (Dz. Urz. UE L 319 z 4.12.2015, str. 1), w szczególności:
1) szkolenia stacjonarne;
2) program wymiany.
2.  Za koordynację współpracy szkoleniowej w ramach Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), zwanej dalej "CEPOL", odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.
3.  Za organizację zagranicznej podróży służbowej w związku ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP lub kierownik jednostki organizacyjnej Policji, której przedstawiciel został wyznaczony do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach tej współpracy.
§  21a. 
1.  W przypadku przedsięwzięć szkoleniowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje ofertę szkoleniową właściwym rzeczowo kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub Dyrektorowi CLKP wraz ze wskazaniem procedury finansowania.
2.  W przypadku uznania zasadności odbycia zagranicznej podróży służbowej związanej z realizacją przedsięwzięć szkoleniowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1:
1) kierownik właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej KGP:
a) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników - w przypadku szkoleń kierowanych wyłącznie do przedstawicieli KGP,
b) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz przekazuje je komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantom szkół policyjnych - w pozostałych przypadkach,
c) wybiera kandydata lub kandydatów do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL;
2) Komendant CBŚP lub Komendant BSWP:
a) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników,
b) wybiera kandydata lub kandydatów do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL;
3) Dyrektor CLKP:
a) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników - w przypadku szkoleń kierowanych wyłącznie do przedstawicieli CLKP,
b) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników oraz przekazuje je do laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji - w pozostałych przypadkach,
c) wybiera kandydata lub kandydatów do udziału w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL.
3.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, na podstawie zgłoszeń kandydatów otrzymanych od właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, BSWP i CLKP, dokonuje wyboru uczestnika lub uczestników przedsięwzięcia szkoleniowego w ramach CEPOL.
§  21b.  W przypadku przedsięwzięć szkoleniowych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej:
a) rozpowszechnia oferty wśród kierowników komórek organizacyjnych KGP oraz kierowników jednostek organizacyjnych Policji,
b) sporządza listę zgłoszonych kandydatów do udziału w programie wymiany CEPOL i przekazuje ją do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji,
c) przesyła do CEPOL zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji listę zgłoszonych kandydatów do udziału w programie wymiany CEPOL,
d) koordynuje dalsze czynności związane z przygotowaniem realizacji programu wymiany CEPOL w przypadku zakwalifikowania przez CEPOL do udziału w nim przedstawiciela Policji.
§  21c.  Za dopełnienie formalności związanych z udziałem w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL, określonych przez CEPOL oraz kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, odpowiada przedstawiciel Policji wyznaczony do udziału w tym przedsięwzięciu, kierownik jego komórki organizacyjnej KGP albo kierownik jego jednostki organizacyjnej Policji.
§  22. 
1.  Do wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej przez przedstawiciela Policji z komórki organizacyjnej KGP w związku z realizacją przedsięwzięcia szkoleniowego w ramach CEPOL stosuje się odpowiednio § 7 z zastrzeżeniem, iż przez komórkę wiodącą rozumie się komórkę organizacyjną KGP, której przedstawiciel został wyznaczony do udziału w tym przedsięwzięciu.
2.  Do wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej przez przedstawiciela Policji z jednostki organizacyjnej Policji w związku z realizacją przedsięwzięcia szkoleniowego w ramach CEPOL stosuje się odpowiednio § 8 z zastrzeżeniem, iż przez jednostkę wiodącą rozumie się jednostkę organizacyjną Policji, której przedstawiciel został wyznaczony do udziału w tym przedsięwzięciu.

Rozdział  5a

Uzupełnianie lub zmiana wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej lub wniosku o wyrażenie zgody na przyjęcie delegacji zagranicznej

§  22a.  W przypadku potrzeby uzupełnienia lub zmiany wniosków, o których mowa w § 5, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji, I Zastępcę Komendanta Głównego Policji albo Zastępców Komendanta Głównego Policji, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 2-5.

Rozdział  6

Zasady ponoszenia wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć międzynarodowych

§  23. 
1.  Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej następuje na podstawie wypełnionego formularza rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej, którego wzór określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
2.  Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej finansowanej w całości lub w części ze środków KGP wymaga zatwierdzenia przez:
1) kierownika komórki wiodącej - w przypadku zagranicznej podróży służbowej przedstawiciela Policji;
2) Komendanta Głównego Policji - w przypadku zagranicznej podróży służbowej kierownika komórki organizacyjnej KGP.
3.  Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedstawiciela Policji z komórki organizacyjnej KGP, realizowanej w związku ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL, finansowanej w całości lub w części ze środków KGP, wymaga zatwierdzenia przez:
1) Komendanta Głównego Policji - w przypadku uczestnictwa kierownika komórki organizacyjnej KGP w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL;
2) kierownika komórki organizacyjnej KGP, której przedstawiciel uczestniczył w przedsięwzięciu szkoleniowym w ramach CEPOL.
4.  Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedstawiciela Policji z jednostki organizacyjnej Policji, realizowanej w związku ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL, następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej Policji.
§  24.  Rozliczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego dokonuje się zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w KGP lub jednostce organizacyjnej Policji, w zależności od źródła finansowania.
§  25. 
1.  Koszty przedsięwzięć międzynarodowych z udziałem przedstawiciela komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji pokrywane są ze środków określonych odpowiednio w limicie środków finansowych właściwej komórki organizacyjnej KGP lub w planie finansowym właściwej jednostki organizacyjnej Policji na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Koszty przedsięwzięć międzynarodowych, finansowanych z planu finansowego KGP są pokrywane ze środków określonych w limicie finansowym komórki wiodącej, chyba że Komendant Główny Policji nie wyodrębnił takich limitów lub postanowił inaczej.
§  26. 
1.  Pobranie zaliczki na odbycie zagranicznej podróży służbowej oraz jej rozliczenie spoczywa na przedstawicielu Policji.
2.  Przedstawiciele Policji biorący udział w zagranicznej podróży służbowej mogą upoważnić jedną osobę spośród siebie do pobrania zaliczki oraz do jej rozliczenia.
§  27.  Komórka organizacyjna KGP właściwa w sprawach finansowych:
1) zapewnia środki finansowe na realizację przedsięwzięć międzynarodowych uwzględnionych w planie finansowym KGP w zakresie dotyczącym komórek organizacyjnych KGP;
2) udziela zaliczki na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć międzynarodowych, o których mowa w pkt 1, na podstawie odrębnych przepisów.
§  28.  Zasady ponoszenia wydatków związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych regulują odrębne przepisy.

Rozdział  7

Sprawozdania z realizacji przedsięwzięć międzynarodowych oraz ich wykorzystywanie

§  29. 
1.  Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego przekazuje się na podstawie odrębnych przepisów w formie elektronicznej.
2.  Obowiązek przekazania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego nie dotyczy przedsięwzięć międzynarodowych:
1) realizowanych w ramach współpracy przygranicznej, z wyjątkiem przedsięwzięć, które służą wypracowaniu nowych rozwiązań dotyczących tej współpracy;
2) zagranicznych podróży służbowych lub przyjęć delegacji zagranicznych w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych;
3) związanych z udziałem w posiedzeniach grup roboczych, w przypadku których sposób składania sprawozdań określają odrębne przepisy;
4) związanych z udziałem w posiedzeniach Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (Eurpean Crime Prevention Network - EUCPN).
3.  W przypadku przedsięwzięć międzynarodowych, o których mowa w ust. 2, sporządza się i przesyła zestawienie zrealizowanych przedsięwzięć międzynarodowych.
§  30.  Wzory oraz terminy składania sprawozdań i zestawień, o których mowa w § 29 ust. 1 i 3, komórkę właściwą do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze określają odrębne przepisy.
§  31. 
1.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej prowadzi elektroniczną bazę sprawozdań i zestawień, o których mowa w § 29 ust. 1 i 3 oraz przekazuje wnioski zawarte w sprawozdaniach do policyjnego serwisu internetowego dobrych praktyk oraz kierownikom właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP.
2.  Kierownicy, o których mowa w ust. 1, przekazują wnioski otrzymane od kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej kierownikom właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych jednostek organizacyjnych Policji.
§  32.  Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej dokonuje analizy otrzymanych sprawozdań i zestawień, o których mowa w § 29 ust. 1 i 3, pod kątem wpływu realizowanych przedsięwzięć na dalszy rozwój współpracy międzynarodowej, a w szczególności ich wpływu na kierunki współpracy międzynarodowej określane przez Komendanta Głównego Policji, planowanie strategii rozwoju Policji i wdrażanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych.

Rozdział  8

(pominięty)

Rozdział  9

Przepis przejściowy i końcowy

§  35.  (pominięty)
§  36.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r., z wyjątkiem § 34, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

ZATWIERDZAM

Miejscowość, data ..............................., data ...............

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYCIE ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ PRZEZ PRZEDSTAWICIELA POLICJI

Ogólne informacje na temat przedsięwzięcia międzynarodowego (określenie rodzaju przedsięwzięcia, tematyki spotkania, wskazanie organizatora i gospodarza, data i miejsce przedsięwzięcia);

Cel i zakres uczestnictwa przedstawiciela Policji w przedsięwzięciu międzynarodowym (wskazanie przyczyn, dla których celowe jest uczestnictwo w przedsięwzięciu przedstawicieli Policji oraz zakresu uczestnictwa);

Oczekiwania organizatora wobec przedstawiciela/przedstawicieli Policji (podanie informacji na temat ewentualnych kryteriów, które powinny zostać uwzględnione podczas typowania delegata/delegatów);

Kandydat/kandydaci (stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, wskazanie przewodniczącego delegacji, określenie niezbędnej znajomości języków obcych osób delegowanych do udziału w przedsięwzięciu);

Plan zagranicznej podróży służbowej (określenie i uzasadnienie wyboru środka transportu, wskazanie miejsca oraz terminu przekroczenia granicy państwowej przy wyjeździe oraz powrocie);

Preliminarz wydatków (określenie zakresu świadczeń gwarantowanych przez organizatora oraz zakresu i wysokości świadczeń pokrywanych przez Policję);

Inne informacje (wskazanie źródła finansowania przedsięwzięcia lub podanie innych informacji istotnych dla sprawy).

Adnotacja komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych:

"Preliminarz został sprawdzony pod względem formalnym i rachunkowym. Koszt przedsięwzięcia do sfinansowania z limitu1) /planu finansowego ..............................................

(nazwa komórki

........................................................................................."

organizacyjnej KGP/jednostki organizacyjnej Policji)

........................................................................................................

(data i podpis głównego księgowego lub upoważnionej osoby)

1) jeżeli ustanowiono limity dla komórek organizacyjnych KGP

2) dotyczy tylko wydruku wniosku

Podpis i odcisk pieczątki kierownika

komórki organizacyjnej KGP2) /jednostki organizacyjnej Policji

Opracował/Sporządził:

stopień, imię i nazwisko

nr tel. służbowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór

ZATWIERDZAM

Miejscowość .................., data ...........................

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZYJĘCIE DELEGACJI ZAGRANICZNEJ

Ogólne informacje na temat przedsięwzięcia międzynarodowego (określenie rodzaju przedsięwzięcia, tematyki spotkania, wskazanie organizatora i gospodarza, data i miejsce realizacji przedsięwzięcia);

Cel i zakres uczestnictwa przedstawiciela Policji w przedsięwzięciu międzynarodowym (wskazanie przyczyn, dla których celowe jest zorganizowanie wizyty w Polsce);

Skład delegacji zagranicznej oraz strony polskiej biorącej udział w przedsięwzięciu międzynarodowym (stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe);

Program wizyty;

Preliminarz wydatków (określenie wysokości świadczeń pokrywanych przez Policję);

Inne informacje (wskazanie źródła finansowania przedsięwzięcia lub podanie innych informacji istotnych dla sprawy);

Adnotacja komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych:

"Preliminarz został sprawdzony pod względem formalnym i rachunkowym. Koszt przedsięwzięcia do sfinansowania z limitu1) /planu finansowego ...............................................

(nazwa komórki

......................................................................................."

organizacyjnej KGP/jednostki organizacyjnej Policji)

.........................................................................................................

(data i podpis głównego księgowego lub upoważnionej osoby)

1) jeżeli ustanowiono limity dla komórek organizacyjnych KGP

2) dotyczy tylko wydruku wniosku

Podpis i odcisk pieczątki kierownika

komórki organizacyjnej KGP 2)

jednostki organizacyjnej Policji

Opracował/Sporządził:

stopień, imię i nazwisko

nr tel. służbowego

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wzór

AKCEPTUJĘ

Miejscowość .................., data.......................

ZAWIADOMIENIE O PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM ZWIĄZANYM Z ODBYCIEM ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Ogólne informacje na temat przedsięwzięcia międzynarodowego (określenie rodzaju przedsięwzięcia, tematyka spotkania);

Wskazanie organizatora i gospodarza;

Data i miejsce spotkania, termin odbycia zagranicznej podróży służbowej;

Przedstawiciel/przedstawiciele Policji delegowani do udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym (stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, określenie niezbędnej znajomości języków obcych osób delegowanych do udziału w przedsięwzięciu);

Uzasadnienie celowości odbycia zagranicznej podróży służbowej;

Określenie wysokości kosztów ponoszonych przez jednostkę organizacyjną Policji w związku z odbyciem zagranicznej podróży służbowej wraz z zapewnieniem o możliwości ich pokrycia z planu finansowego jednostki; Informacje dodatkowe.

Podpis i odcisk pieczątki

kierownika jednostki organizacyjnej Policji

Opracował/Sporządził:

stopień, imię i nazwisko

nr tel. służbowego

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wzór

AKCEPTUJĘ

Miejscowość ................................., data.........................

ZAWIADOMIENIE O PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM ZWIĄZANYM Z PRZYJĘCIEM DELEGACJI ZAGRANICZNEJ

Ogólne informacje na temat przedsięwzięcia międzynarodowego (charakter wizyty, szczebel delegatów, tematyka spotkania);

Data i miejsce spotkania;

Skład delegacji zagranicznej oraz skład przedstawicieli ze strony polskiej biorących udział w przedsięwzięciu międzynarodowym;

Ramowy program przebiegu spotkania;

Określenie wysokości kosztów ponoszonych przez jednostkę organizacyjną Policji w związku z przyjęciem delegacji zagranicznej wraz z zapewnieniem o możliwości ich pokrycia z planu finansowego jednostki;

Informacje dodatkowe.

Podpis i odcisk pieczątki

kierownika jednostki organizacyjnej Policji

Opracował/Sporządził:

stopień, imię i nazwisko

nr tel. służbowego

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wzór

Miejscowość ......................., data.......................

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

1. Imię i nazwisko osoby delegowanej ......................................................................................

2. Nazwa komórki org. jednostki org. Policji osoby delegowanej ............................................

3. Zgodnie z ........................................................ z dnia ...........................................................

4. Czas pobytu za granicą:

w ..................... od dnia ............ godz. ........... do dnia ................. godz. .......... razem dni ........

w ..................... od dnia ............ godz. ........... do dnia ................. godz. .......... razem dni ........

w ..................... od dnia ............ godz. ........... do dnia ................. godz. .......... razem dni ........

A. O TRZYMAŁEM/AM

1) Zaliczkę w kwocie ..................................................................... nazwa waluty ....................

2) Od strony zagranicznej środki pieniężne w kwocie .................. nazwa waluty ....................

OGÓŁEM DYSPONOWAŁEM/AM KWOTĄ: .............................. nazwa waluty ..............

B. WYDATKOWAŁEM/AM

1. Dieta (kwota) (waluta)

a) Dieta .................. liczba dni ............ liczba osób .............. razem ..................................

b) 85 % diety ......... liczba dni ............ liczba osób .............. razem ..................................

c) 70 % diety ......... liczba dni ............ liczba osób .............. razem ..................................

d) 55 % diety ......... liczba dni ............ liczba osób .............. razem ..................................

e) 25 % diety ......... liczba dni ............ liczba osób .............. razem ..................................

2. Koszt noclegu 1 osoby ....................... liczba noclegów ........ liczba osób ........ razem ........

Ryczałt za nocleg ............................... liczba noclegów ........ liczba osób ........ razem .........

3. Ryczałt na dojazd dworzec/port ........ liczba noclegów ........ liczba osób ........ razem .........

4. Ryczałt 10 % diety ............................. liczba noclegów ........ liczba osób ........ razem ........

5. Inne .......................................................................................................................................

OGÓŁEM WYDATKOWAŁEM/AM ....................... .......................

C. ROZLICZENIE

1. Ogółem dysponowałem/am ....................... ......................

2. Ogółem wydatkowałem/am ....................... ......................

3. Pozostało do zwrotu ...................... ......................

4. Wydatkowano ponad kwotę zaliczki ...................... ......................

___________________________________________________________________________

2. WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO ROZLICZENIA

Lp.Nazwa dokumentuKwota
1.Oświadczenie dot. naliczenia należnościx

............................................................................................

(podpis przedstawiciela Policji składającego rozliczenie)

Stwierdzam fakt pobytu delegowanego za granicą w okresie podanym w rozliczeniu, wykonanie zadań służbowych oraz konieczność i celowość wydatkowania kwot w walutach obcych

......................................................................................................

(podpis kierownika komórki org. KGP/jednostki org. Policji)

___________________________________________________________________________

Zestawienie oraz załączone dokumenty sprawdzono pod względem:

1. merytorycznym ......................................................................

/imię i nazwisko, data i podpis/

2. formalnym i rachunkowym ......................................................................

/imię i nazwisko, data i podpis/

___________________________________________________________________________

ZATWIERDZAM:

KOSZTY NA KWOTĘ: ............................... (słownie) ............................................................

DO WYPŁATY / DO ZWROTU KWOTĘ:.............................................................................

(słownie) .......................................................................................................................................

............................................................ ..............................................................................

(data i podpis głównego księgowego) (data i podpis kierownika komórki właściwej w

sprawach finansowych)

___________________________________________________________________________

ŚRODKI Z ROZLICZENIA WYPŁACONO:

............................................

(data i podpis kasjera)

___________________________________________________________________________

POKWITOWANIE ODBIORU:

Kwotę .......................................................... (słownie) ................................................................

.......................................................................................................................................................

Otrzymałem/am

.......................................................................................................................................................

..............................................................................

(data i podpis

przedstawiciela Policji składającego rozliczenie)

___________________________________________________________________________

EWIDENCJA KSIĘGOWA:

Konto winienRodzaj operacjiKwota w walucie obcejKurs waluty obcejKwota

PLN

Konto

Ma

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR FORMULARZA NR V/1

ZAPOZNAŁEM SIĘ

Miejscowość ........................., data ........................

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO (konsultacje/spotkanie robocze/seminarium/szkolenie)

Podstawa realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego (zgoda Komendanta Głównego Policji, zgoda Komendanta Wojewódzkiego Policji, umowa, porozumienie, inne);

Podmiot organizujący przedsięwzięcie międzynarodowe;

Termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego;

Uczestnicy biorący udział w przedsięwzięciu międzynarodowym:

- przedstawiciele strony polskiej;

- partner zagraniczny (krótka charakterystyka);

Cel realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego (dokonanie uzgodnień, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy na określony temat, realizacja programów unijnych, realizacja współpracy dzięki pozyskanym funduszom unijnym, inne);

Przebieg przedsięwzięcia międzynarodowego (przedstawienie stanowisk, przyjęte lub zaplanowane do przyjęcia rozwiązania /w całości lub w części/, identyfikacja potrzeb legislacyjnych /nowa umowa, porozumienie/, opis dokonanych uzgodnień, wskazanie zidentyfikowanych problemów oraz możliwości ich rozwiązania);

Wnioski (wskazanie działań podjętych w celu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej przez przedstawicieli Policji dzięki wzięciu udziału w realizacji przedsięwzięcia, sugestie przedstawicieli Policji realizujących przedsięwzięcie dotyczące sposobów rozpowszechniania pozyskanej wiedzy);

Materiały otrzymane w trakcie realizacji przedsięwzięcia międzynarodowego (prezentacje, zdjęcia, wykłady, broszury, itp.)

Podpis i odcisk pieczątki

kierownika komórki organizacyjnej KGP**)

jednostki organizacyjnej Policji

Opracował/Sporządził:

stopień, imię i nazwisko

nr tel. służbowego

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR FORMULARZA NR V/2

ZAPOZNAŁEM SIĘ

Miejscowość ............................., data ........................

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIĘDZYNARODOWYCH W ............ KWARTALE .....................ROKU

.......................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej KGP

jednostki organizacyjnej Policji)

Lp.Termin i miejsceLiczba polskich uczestników

(w przypadku zagranicznej podróży służbowej)

Liczba przyjętych gości

(w przypadku przyjęcia delegacji zagranicznej)

Typ przedsięwzięcia

(np. współpraca przygraniczna, czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, posiedzenia grup roboczych, posiedzenia Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej)

Uwagi

Podpis i odcisk pieczątki kierownika

komórki organizacyjnej KGP **)

jednostki organizacyjnej Policji

Opracował/Sporządził:

stopień, imię i nazwisko

nr tel. służbowego