Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) oraz art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "KRUS", zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w KRUS.
2.  Zastępcy Prezesa KRUS odpowiadają za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanym przez siebie obszarze działalności KRUS, wynikającym ze struktury organizacyjnej KRUS.
3.  Kierownicy komórek organizacyjnych w Centrali KRUS oraz dyrektorzy oddziałów regionalnych KRUS odpowiadają za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych przez nich komórkach i jednostkach organizacyjnych KRUS.
4.  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni składają Prezesowi KRUS:
1) Zastępcy Prezesa KRUS w nadzorowanym przez siebie obszarze działalności KRUS,
2) kierownicy komórek organizacyjnych w Centrali KRUS oraz dyrektorzy oddziałów regionalnych KRUS w kierowanych przez nich komórkach i jednostkach organizacyjnych KRUS

- w terminie określonym przez Prezesa KRUS.

5.  W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w KRUS wprowadza się Regulamin Kontroli Zarządczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Prezes KRUS zobowiązuje dyrektorów zakładów rehabilitacji leczniczej KRUS do złożenia Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok porzedni, w terminie wskazanym przez Prezesa KRUS.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 25 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 27).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Kontroli Zarządczej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego