Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2007.20.154

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2007 r.

POROZUMIENIE
MIĘDZY KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI I DELEGATEM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DUSZPASTERSTWA POLICJI
zawarte w dniu 19 października 2007 r. w Warszawie
w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Policji

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29 z 1989 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) uwzględniając możliwość tworzenia stanowisk kapelanów Policji, Komendant Główny Policji oraz Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji mając na uwadze dobro duchowe i religijne oraz należyty profesjonalizm w służbie funkcjonariuszy i pracowników Policji, a także nawiązując do bogatych tradycji posługi duszpasterskiej w formacjach policyjnych II Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się przyjętymi standardami we współczesnych państwach demokratycznych ustalają, co następuje:
§  1. Kapelani Policji mają prawo do:
1) organizowania opieki duszpasterskiej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich rodzin, a także weteranów i kombatantów oraz emerytów i rencistów formacji policyjnych;
2) organizowania, przeprowadzenia zajęć z etyki normatywnej;
3) organizowania nabożeństw, w tym z okazji świąt Policji i uroczystości państwowych;
4) współdziałania z komendantami: wojewódzkimi, powiatowymi (miejskimi i rejonowymi), komisariatów Policji, kierownikami ośrodków szkolenia, szkół policyjnych, jednostek badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych, w zakresie prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji;
5) współorganizowania uroczystości patriotyczno-religijnych z udziałem funkcjonariuszy, pracowników Policji i ich rodzin, a także weteranów i kombatantów oraz emerytów i rencistów;
6) wyjazdów celem realizacji wyżej wymienionych obowiązków oraz innych zadań z zakresu działalności duszpasterskiej;
7) udziału z funkcjonariuszami i pracownikami Policji, weteranami i kombatantami oraz emerytami i rencistami formacji policyjnych w pielgrzymowaniu na cmentarze wojenne i miejsca pamięci narodowej, celem oddania hołdu bohaterom z formacji policyjnych i bohaterom narodowym;
8) noszenia emblematów oznaczających duszpasterstwo Policji;
9) zabezpieczenia logistycznego prowadzonej działalności duszpasterskiej.
§  2.
1. Strony Porozumienia działają w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa.
2. Porozumienie nie narusza uprawnień Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji wynikających z przepisów prawa kanonicznego oraz ustawowych uprawnień Komendanta Głównego Policji.
3. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i kapelani realizują w Policji zadania duszpasterskie przewidziane dla nich prawem kościelnym.
§  3.
1. W celu zapewnienia właściwej realizacji działalności duszpasterskiej w Policji zgodnie z potrzebami, stosownie do przepisów prawa kanonicznego, tworzy się ośrodki duszpasterskie przy komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych), komisariatach, ośrodkach szkolenia, szkołach policyjnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych Policji.
2. Na czele duszpasterstwa Policji stoi Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Pomocą w koordynacji przedsięwzięć duszpasterskich służy mu Naczelny Kapelan Policji.
3. W Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych), komisariatach, ośrodkach szkolenia, szkołach policyjnych, jednostkach badawczo-rozwojowych, wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych posługę duszpasterską pełnią kapelani Policji.
§  4. Współdziałanie pomiędzy komendantami lub kierownikami poszczególnych szczebli organizacyjnych Policji a kapelanami odbywa się na zasadzie współpracy i wzajemnego wspierania się w realizacji zadań na szczeblu:
1) Komendant Główny Policji z Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i Naczelnym Kapelanem Policji;
2) Komendanci i kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Policji z odpowiednimi kapelanami Policji.
§  5.
1. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji w porozumieniu z biskupem diecezjalnym (lub - wyższym przełożonym zakonnym) kieruje kapelanów do realizacji zadań duszpasterskich w Policji na podstawie stosownego dekretu.
2. Stosownie do przepisów prawa kanonicznego Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji ma prawo wnioskowania do Komendanta Głównego Policji o mianowanie i odwołanie ze stanowiska służbowego Naczelnego Kapelana i kapelanów Policji.
3. W zakresie doboru metod pracy i programów duszpasterskich Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji i kapelani są samodzielni.
§  6. W zakresie przestrzegania przepisów służby duszpasterskiej w Policji przełożonym dyscyplinarnym w stosunku do kapelanów Policji jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.
§  7. Zatrudnianie kapelanów Policji odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  8. Komendant Główny Policji, komendanci Policji i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji:
1) podejmują niezbędne czynności w celu zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania przez Naczelnego Kapelana i kapelanów Policji praktyk i posług religijnych oraz korzystania z tych posług przez funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji;
2) umożliwiają wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom Policji i ich rodzinom, weteranom i kombatantom oraz emerytom i rencistom swobodę spełniania, zależnie od ich woli, praktyk religijnych, a w szczególności:
a) swobodę kontaktowania się z kapelanami Policji,
b) udział w nabożeństwach i uroczystościach patriotyczno-religijnych;
3) stwarzają kapelanom Policji warunki do wykonywania zadań duszpasterskich oraz zasięgają ich opinii w sprawach organizacji posług religijnych;
4) umożliwiają kapelanom Policji uczestnictwo w naradach i odprawach poświęconych stanowi dyscypliny i stosunków międzyludzkich oraz informują ich o niekorzystnych zjawiskach występujących w tym zakresie;
5) umożliwiają kapelanom Policji kształtowanie w środowisku funkcjonariuszy i pracowników Policji pożądanych postaw moralnych, obywatelskich, patriotycznych i religijnych;
6) współpracują z kapelanami Policji w zakresie realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z rocznego planu duszpasterskiego.
§  9. Dla zapewnienia posługi duszpasterskiej w jednostkach organizacyjnych Policji tworzy się, w miarę możliwości, kaplice lub izby modlitwy z odpowiednim zabezpieczeniem logistycznym i zgodnie z wymogami liturgicznymi, po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności prawa budowlanego oraz ustawy o finansach publicznych.
§  10.
1. W Komendzie Głównej Policji, w komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych), ośrodkach szkolenia i szkołach policyjnych zapewnia się kapelanom Policji, w miarę możliwości, pomieszczenia kancelaryjne wraz z wyposażeniem.
2. Zapewnienie budynków i pomieszczeń duszpasterstwu Policji odbywa się na zasadach obowiązujących w Policji.
3. Umożliwia się kapelanom Policji, w razie potrzeby, korzystanie ze środków transportu na zasadach obowiązujących w Policji.
§  11. W sytuacjach szczególnych posługi religijne są organizowane przez kapelanów Policji w wyznaczonych przez właściwego komendanta lub kierownika miejscu w rejonie działań funkcjonariuszy i pracowników Policji.
§  12. Komendant Główny Policji i Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji dokonują na początku każdego roku kalendarzowego oceny działalności duszpasterskiej w Policji oraz ustalają zamierzenia na rok bieżący. Uzgadniają terminy wspólnych spotkań według własnego uznania.
§  13. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia może być dokonana na podstawie pisemnego aneksu.
§  14. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może nastąpić w formie pisemnej z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
§  15. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§  16. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.