Organizacja centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2018.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 2020 r.

ROZKAZ Nr 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. d i f ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1240, z późn. zm.) rozkazuję, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznaczam Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadzorującego Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności na dowódcę centralnego odwodu operacyjnego.
2.  1
 Wyznaczam Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadzorującego Biuro Logistyki na zastępcę dowódcy centralnego odwodu operacyjnego.
3. 
Wyznaczam Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności na szefa sztabu centralnego odwodu operacyjnego.
§  2. 
1. 
Komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej sformują z sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oddziały i pododdziały centralnego odwodu operacyjnego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozkazu.
2. 
Komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku długotrwałych akcji ratowniczych, mogą utrzymywać, na czas określony przez dowódcę centralnego odwodu operacyjnego, pododdziały szkolone stanowiące odwód operacyjny po zakończeniu nauki, nie dłużej niż do czasu zakończenia służby kandydackiej.
3. 
Oddziały i pododdziały centralnego odwodu operacyjnego, o których mowa w ust. 1, spełniają standardy organizacyjne i techniczne określone w zasadach organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg opracowanych zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 21 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2017 poz. 1319 i 1394).
4. 
W okresie letnich wakacji oraz zimowej przerwy świątecznej skład pododdziałów szkolnych centralnego odwodu operacyjnego może być ograniczony w uzgodnieniu z dowódcą centralnego odwodu operacyjnego z zachowaniem 24-godzinnego okresu alarmowania pozostałej części pododdziału, a także pozostałych stanów osobowych szkoły Państwowej Straży Pożarnej.
5. 
W przypadku, kiedy skład lub liczba pododdziałów, o których mowa w ust. 1, nie odpowiadają rzeczywistemu zapotrzebowaniu na siły centralnego odwodu operacyjnego, Dyżurny Operacyjny Kraju może sformować nowy pododdział z sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
6. 
Oddziały i pododdziały, o których mowa w ust. 1 i 5, zobowiązane są do prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania zgodnie z § 49 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
§  3. 
1. 
W celu sprawdzenia zdolności do podjęcia działań ratowniczych przez oddziały i pododdziały centralnego odwodu operacyjnego przeprowadza się inspekcje gotowości operacyjnej oddziałów i pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego, zwane dalej "inspekcjami".
2. 
Inspekcje zarządzają:
1)
dowódca centralnego odwodu operacyjnego - w stosunku do wszystkich sił centralnego odwodu operacyjnego;
2)
komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do podległych sobie sił.
3. 
Zakres, tryb i sposób prowadzenia inspekcji określają zasady organizacji centralnego odwodu operacyjnego ksrg opracowane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 21 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego.
§  4. 
Zmian sił pododdziałów, o których mowa w § 2 ust. 1, dokonują komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem, iż wszelkie wprowadzone zmiany nie mogą powodować obniżenia standardów organizacyjnych i technicznych, o którym mowa w § 2 ust. 3.
§  5. 
Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, we współpracy z komendantami wojewódzkimi i komendantami szkół Państwowej Straży Pożarnej, aktualizuje obszary chronione dla specjalistycznych grup ratowniczych, nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku ich zmiany przekazuje je do wykorzystania przez komendy wojewódzkie i szkoły Państwowej Straży Pożarnej.
§  6. 
Komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej do dnia 11 czerwca 2018 r. dokonają:
1)
weryfikacji oddziałów i pododdziałów sformowanych na podstawie rozkazu nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz zameldują dowódcy centralnego odwodu operacyjnego o ich gotowości;
2)
aktualizacji dokumentacji operacyjnej oddziałów i pododdziałów określonej przez dowódcę centralnego odwodu operacyjnego i prześlą ją w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej stanowiska kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
§  7. 
Traci moc rozkaz nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. Urz. KG PSP poz. 4).
§  8. 
Rozkaz wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK 2  

Wykaz oddziałów i pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego do sformowania z sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Województwo/SzkołaRodzaj dowódzctwa / pododdziałuUzgodniona ilośćPoziom gotowości operacyjnej
DolnośląskieDowództwo batalionu1
Dowództwo pierwszej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo drugiej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A3
Sekcja typu F1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C1
Sekcja typu E1
Dowództwo kompani logistycznej1
Sekcja materiałowo-techniczna1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 100 ratowników)*1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 100 ratowników)*1
Moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego WROCŁAW 11A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego LEGNICA 11A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego JELENIA GÓRA1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna WROCŁAW 31A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna LEGNICA 21A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna WAŁBRZYCH 21В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego WROCŁAW 91A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego LEGNICA 31A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego ŚWIDNICA1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego WROCŁAW 41A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego BOLESŁAWIEC1A
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza LUBIN1A
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza WAŁBRZYCH 11A, В, С, U )**
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza WROCŁAW 51A
Kujawsko-pomorskieDowództwo batalionu1
Dowództwo pierwszej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Dowództwo drugiej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną)1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A3
Sekcja typu D1
Sekcja typu F1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 75 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 75 ratowników)*1
Moduł pomp wysokiej wydajności1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego BYDGOSZCZ1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego WŁOCŁAWEK 11A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna TORUŃ1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna BYDGOSZCZ1В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna WŁOCŁAWEK1В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa wvsokościowego BYDGOSZCZ1A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego TORUŃ1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego KUJAWY1A
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza CHEŁMŻA1A
LubelskieDowództwo kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В2
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A2
Sekcja typu D1
Sekcja typu F1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 50 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 50 ratowników)*1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego LUBLIN 4 - BIŁGORAJ1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna LUBLIN 11A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna BIAŁA 11В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna ZAMOŚĆ 11В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego LUBLIN 21A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego LUBLIN 3 PUŁAWY1A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza CHEŁM1A
LubuskieDowództwo kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A2
Sekcja typu D1
Sekcja typu E1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 50 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 50 ratowników)*1
Moduł pomp wysokiej wydajności1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego CENTRUM1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego POŁUDNIE1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna GORZÓW1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna ZIELONA GÓRA1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego ZIELONA GÓRA1A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego GORZÓW1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego ŚWIEBODZIN1A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza KROSNO ODRZAŃSKIE1A
ŁódzkieDowództwo batalionu1
Dowództwo pierwszej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo drugiej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A3
Sekcja typu E1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 100 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 100 ratowników)*1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego ŁÓDŹ1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego PIOTRKÓW1A, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego SIERADZ1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna ŁÓDŹ1A, B, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna PIOTRKÓW1B
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego ŁÓDŹ1A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego ŁÓDŹ1A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza ŁÓDŹ1A, B, C, U )**
MałopolskieDowództwo batalionu1
Dowództwo pierwszej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo drugiej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A3
Sekcja typu F1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 100 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 100 ratowników)*1
Moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów1
Moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego KRAKÓW1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego TARNÓW1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego MAŁOPOLSKA (Kraków+Tarnów)1C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna TARNÓW 11A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna KRAKÓW 61A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna NOWY SĄCZ 11В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna NOWY TARG 11В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna OŚWIĘCIM1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego KRAKÓW 31A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego LIMANOWA1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego KRYNICA1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego TARNÓW1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego KRAKÓW1A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza NOWY SĄCZ1A, B, C, U1"
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza KRAKÓW 51A
MazowieckieDowództwo batalionu1
Dowództwo pierwszej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В2
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo drugiej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A3
Sekcja typu D1
Sekcja typu F1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В3
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 150 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 150 ratowników)*1
Moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego WARSZAWA 51A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego PŁOCK 51A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego SOKOŁÓW 51A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego RADOM 51A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkoweαo MAKÓW 51A
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna WARSZAWA 61A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna RADOM 61B, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna PŁOCK 61В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna CIECHANÓW 61В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno - ekologicznego SIEDLCE 61В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna OSTROŁĘKA 61В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego WARSZAWA 71A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego RADOM 71A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego PŁOCK 71A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego OSTROŁĘKA 71A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego SIEDLCE 71A
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego WARSZAWA 81A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza WARSZAWA 91A, В, С, U )**
OpolskieDowództwo kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo kompani specjalnej1
Sekcja typu A2
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 50 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 50 ratowników)*1
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego BRZEG1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego OPOLE1A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna KĘDZIERZYN-KOŹLE1A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna OPOLE1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego OPOLE1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego GŁUCHOŁAZY1A
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza BRZEG1A
PodkarpackieDowództwo kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A2
Sekcja typu D1
Sekcja typu F1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 50 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 50 ratowników)*1
Moduł pomp wysokiej wydajności1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego RZESZÓW 41A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego SANOK1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego SOLINA (Rzeszów 4 - Sanok)1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna LEŻAJSK1A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna RZESZÓW 21В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego RZESZÓW 11A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego KROSNO1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego RZESZÓW 31A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza DĘBICA1A
PodlaskieDowództwo kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo kompani specjalnej1
Sekcja typu A2
Sekcja typu В1
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 50 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 50 ratowników)*1
Moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego AUGUSTÓW1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego ŁOMŻA1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego SUWAŁKI1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego BIEBRZA1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna BIAŁYSTOK1A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego BIAŁYSTOK 11A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego BIAŁYSTOK1A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza ŁOMŻA1A
PomorskieDowództwo batalionu1
Dowództwo pierwszej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną)1
Pluton typu D1
Dowództwo drugiej kompani gaśniczej1
Pluton typu A1
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A2
Sekcja typu D1
Sekcja typu F1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 75 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 75 ratowników)*1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego GDAŃSK1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego USTKA1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego KOŚCIERZYNA1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego GDAŃSK-KOŚCIERZYNA1C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna GDYNIA1A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna STAROGARD1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna BYTÓW1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna KWIDZYN1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego GDYNIA1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego SŁUPSK1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego GDAŃSK1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego TCZEW1A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza GDAŃSK1A, В, С, U )**
ŚląskieDowództwo batalionu1
Dowództwo pierwszej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В2
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo drugiej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A1
Sekcja typu D1
Sekcja typu F2
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu В3
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 150 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 150 ratowników)*1
Moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek1
Moduł pomp wysokiej wydajności1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego BYTOM1A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna BIELSKO-BIAŁA1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna CZĘSTOCHOWA1В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna GLIWICE ŁABĘDY1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna KATOWICE PIOTROWICE1A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego RADZIONKÓW1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego JASTRZĘBIE ZDRÓJ1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego DĄBROWA GÓRNICZA - GLIWICE1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego BIELSKO-BIAŁA1A
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza JASTRZĘBIE-ZDRÓJ1A, B, C
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza RADZIONKÓW1A
ŚwiętokrzyskieDowództwo kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo kompani specjalnej1
Sekcja typu A1
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Sekcja typu D1
Sekcja typu F1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 50 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 50 ratowników)*1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego ŚWIĘTOKRZYSKIE1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna KIELCE 11A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna OSTROWIEC 21В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna SKARŻYSKO1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego KIELCE 31A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego KIELCE1A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza KIELCE 31A
Warmińsko-mazurskieDowództwo kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В2
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Dowództwo kompani specjalnej1
Sekcja typu A2
Sekcja typu В1
Sekcja typu C1
Sekcja typu D1
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 50 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 50 ratowników)*1
Moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego GIŻYCKO1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego OLSZTYN1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego KORMORAN (Olsztyn-Giżycko)1С
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego BARTOSZYCE1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego ELBLĄG1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego OSTRÓDA1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego MRĄGOWO1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego WĘGORZEWO1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna OLSZTYN1A, В, С
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna EŁK1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna ELBLĄG1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego GOŁDAP1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego OLSZTYN1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego ŻURAW1A, В
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza NIDZICA1A
WielkopolskieDowództwo batalionu1
Dowództwo pierwszej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo drugiej kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo pierwszej kompani specjalnej1
Sekcja typu A3
Sekcja typu D1
Sekcja typu F1
Dowództwo drugiej kompani specjalnej1
Sekcja typu -B2
Sekcja typu C2
Sekcja typu E1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 100 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 100 ratowników)*1
Moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów1
Moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego POZNAŃ1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego KONIN1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego KOŚCIAN1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego PIŁA1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna POZNAŃ 61A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna PIŁA 11A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna OSTRÓW1A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna KONIN1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna LESZNO1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego POZNAŃ 51A, В, C
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego KALISZ1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego POZNAŃ 71A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego TECHNIKA1A
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza POZNAŃ1A, В, С U )**
ZachodniopomorskieDowództwo kompani gaśniczej1
Pluton typu A2
Pluton typu В1
Pluton typu C (wraz z sekcją wodną i zaopatrzenia w środek pianotwórczy)1
Pluton typu D1
Pluton typu E1
Dowództwo kompani specjalnej1
Sekcja typu A3
Sekcja typu В2
Sekcja typu C2
Sekcja typu D1
Dowództwo plutonu logistycznego1
Sekcja obozowiskowa (nocleg dla min. 50 ratowników)*1
Sekcja żywnościowa (wyżywienie dla min. 50 ratowników)*1
Moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów1
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego SZCZECIN1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego KOSZALIN1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna GRYF1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologiczna POMERANIA1В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego PAJĄK1A, В
Specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego KOŁOBRZEG1A
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego SZCZECIN1A
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza STARGARD SZCZECIŃSKI1A
Specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza BIAŁOGARG1A
SGSP WarszawaDowództwo2
Pluton ratowniczy3
Sekcja obozowiskowa2
SA PSP KrakówDowództwo1
Pluton ratowniczy2
Sekcja obozowiskowa1
SA PSP PoznańDowództwo1
Pluton ratowniczy2
Sekcja obozowiskowa1
CS PSP CzęstochowaDowództwo1
Pluton ratowniczy2
Sekcja obozowiskowa1
Specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego SZKOŁA CZĘSTOCHOWA1A
SP PSP BydgoszczDowództwo1
Pluton ratowniczy2
Sekcja obozowiskowa1
)* Minimalna liczba ratowników podana przy sekcji obozowiskowej i żywnościowej oznacza liczbę ratowników możliwych do jednoczesnego zadysponowana przez SK KG PSP w ramach skonfigurowanych pododdziałów COO dla których należy przygotować wymagane zabezpieczenie w zakresie wyżywienia i noclegu.

)** Poziom gotowości U w poszczególnych miesiącach jest regulowany Planem najbardziej prawdopodobnego dysponowania modułów zatwierdzanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub dowódcę centralnego odwodu operacyjnego

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozkazu nr 34 z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.KGPSP.2020.19) zmieniającego nin. rozkaz z dniem 11 sierpnia 2020 r.
2 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 2 rozkazu nr 34 z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.KGPSP.2020.19) zmieniającego nin. rozkaz z dniem 11 sierpnia 2020 r.