Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2015 r.

WYTYCZNE Nr 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie opracowywania Indywidualnych Programów Szkolenia (IPS) w Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia (ATO) 1

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 oraz pkt FCL.625 lit. c) i pkt FCL.740 lit. b) Załącznika nr 1 (Cześć-FCL) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 2 zwanym dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1178/2011" oraz pkt AMC1 FCL.625(c) lit. b) i pkt AMC1 FCL.740(b)(1) lit. b) akceptowalnych sposobów potwierdzenia spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do Załącznika nr 1 do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 3 , w sytuacjach, o których mowa w § 1 niniejszych wytycznych, zatwierdzona organizacja szkolenia lotniczego, zwana dalej "ATO", może odstąpić od realizacji pełnego szkolenia lotniczego zarówno teoretycznego, jak i praktycznego oraz opracować i zatwierdzić Indywidualny Program Szkolenia, zwany dalej "IPS", dla osoby posiadającej udokumentowaną wiedzę i praktykę lotniczą w zakresie niezbędnym do uzyskania licencji lub uprawnienia lotniczego. Celem niniejszych wytycznych jest wskazanie ATO procedury postępowania, określającej sytuacje w jakich możliwym jest sporządzenie IPS oraz zarekomendowanie trybu postępowania przy sporządzaniu IPS.
§  1. ATO może odstąpić od realizacji pełnego szkolenia lotniczego zarówno teoretycznego, jak i praktycznego oraz opracować i zatwierdzić IPS dla osoby posiadającej udokumentowaną wiedzę i praktykę lotniczą w zakresie do uzyskania licencji lub uprawnienia lotniczego w przypadku:
1) wznawiania ważności uprawnienia na typ lub klasę statku powietrznego;
2) wznawiania ważności uprawnienia IR;
3) kontynuowania szkolenia rozpoczętego i przerwanego w innej ATO, za wyjątkiem przypadków określonych w Dodatku 3 pkt 2 Części-FCL do rozporządzenia UE nr 1178/2011 (szkolenie do licencji CPL lub ATPL);
4) szkolenia kandydatów posiadających licencję pilota, na inną kategorię statku powietrznego lub posiadających wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca (np. przy wnioskowaniu o licencję LAPL);
5) wydawania licencji Part-FCL na podstawie licencji państwa trzeciego.
6) 4 wydania licencji lub uprawnień do niej wpisywanych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym (Dz. U. poz. 654).
§  2.
1. Decyzję o przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o IPS podejmuje Kierownik Szkolenia (zwany dalej: HT) danego ATO, po wcześniejszym dokonaniu wstępnej analizy przedłożonych przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 2.
2. W zależności od zaistniałej indywidualnie sytuacji, oprócz dokumentów określonych w instrukcjach wykonawczych ATO, zaleca się aby kandydat przedłożył do HT między innymi następujące dokumenty:
1) przy wznawianiu ważności uprawnienia:
- licencję z wpisanym uprawnieniem lub inny dokument potwierdzający wcześniej zdobyte kwalifikacje dotyczące nieważnego uprawnienia;
2) przy kontynuowaniu szkolenia rozpoczętego i przerwanego w innej ATO:
- potwierdzoną przez HT kopię karty przebiegu szkolenia w innej ATO lub zaświadczenie o zakresie odbytego nieukończonego szkolenia;
3) przy szkoleniu kandydatów posiadających licencję pilota, na inną kategorię SP lub posiadających wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca (dotyczy licencji LAPL):
- dokumenty określone programem szkolenia dla danej licencji;
4) przy wydawaniu licencji Part-FCL na podstawie licencji państwa trzeciego:
- obcą licencję (wraz z jej uwierzytelnionym tłumaczeniem jeżeli ATO uzna to za konieczne) oraz zaświadczenie o zgodności ww. licencji z wymaganiami (standardami określonymi Załącznikiem 1 ICAO, w sytuacji, gdy powyższe nie wynika z treści licencji).
5) 5 przy uznawaniu kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym:
- osobistą książkę pilota,
- certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje nabyte w lotnictwie państwowym, jeżeli kandydat posiada,
- licencję pilota wojskowego, jeżeli kandydat posiada.
§  3.
1. Weryfikacji wiedzy teoretycznej kandydata, polegającej na analizie złożonych przez niego dokumentów oraz przeprowadzeniu wewnętrznego testu wiedzy dokonuje:
1) HT lub
2) Szef instruktorów wyszkolenia teoretycznego (CTKI) lub
3) Instruktor szkolenia teoretycznego wyznaczony do tego zadania przez HT.
2. Od przeprowadzenia wewnętrznego testu wiedzy można odstąpić w przypadku, gdy z analizy dokumentów kandydata wynika, że posiada on ważne zaliczenie egzaminów państwowych lub kontroli wiadomości teoretycznych przeprowadzonej w danej ATO, które pokrywają swoim zakresem wymagane szkolenie teoretyczne. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje HT.
§  4.
1. Weryfikację umiejętności praktycznych kandydata, polegającą na analizie dokumentów potwierdzających wcześniejsze szkolenia praktyczne oraz dotychczasowe doświadczenie jak również przeprowadzenie lotu kontrolnego, w którym powinny zostać wykonane elementy najważniejsze dla rodzaju i kategorii danej licencji lub uprawnienia, o które kandydat się ubiega, przeprowadza:
1) HT lub
2) Szef instruktorów szkolenia praktycznego (CFI) lub
3) Instruktor szkolenia praktycznego wyznaczony do tego zadania przez HT.
2. Możliwym jest odstąpienie od wykonania lotu kontrolnego z kandydatem w przypadkach, gdy z dokonanej analizy dokumentów dotyczących szkolenia kandydata oraz posiadanego przez niego dotychczasowego doświadczenia praktycznego wynika konieczność przeprowadzenia szkolenia praktycznego uzupełniającego. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje HT.
§  5.
1. Po dokonaniu analizy wyników weryfikacji, o której mowa w § 3 i 4 wytycznych, zaleca się aby HT podjął odpowiednio decyzję o:
1) ustaleniu zakresu wymaganego doszkolenia teoretycznego lub
2) ustaleniu zakresu wymaganego doszkolenia praktycznego lub
3) ustaleniu zakresu wymaganego doszkolenia teoretycznego i praktycznego.
2. W przypadku, gdy w procesie weryfikacji, o którym mowa w § 3 i 4, oprócz HT biorą udział inne osoby, zaleca się aby analizy wyników tej weryfikacji dokonywał Zespół pod kierownictwem HT, składający się z osób, które oprócz niego uczestniczyły w tym procesie.
§  6. l. IPS opracowuje się w oparciu o weryfikację wiedzy, umiejętności lub udokumentowanej praktyki lotniczej kandydata, w odniesieniu do i w ramach programu szkolenia zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do użytku w tym ATO, w którym dokonuje się ww. weryfikacji.
2. IPS opracowuje HT lub osoba przez niego wyznaczona.
§  7. IPS zatwierdzony przez HT, jak również podpisane przez HT protokoły z przeprowadzenia kontroli wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych przechowuje się i archiwizuje w ten sam sposób, w jaki przechowywana jest pozostała dokumentacja przebiegu szkolenia w ATO.
§  8. Przeprowadzone i ukończone w oparciu o zatwierdzony IPS szkolenie uzupełniające dla kandydata, ATO potwierdza wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego lub praktycznego z jednoczesną rekomendacją do dopuszczenia ww. do państwowego egzaminu teoretycznego lub praktycznego lub wpisu uprawnienia.
§  9. Do zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie IPS, przekazywanego egzaminatorowi państwowemu komisji egzaminacyjnej, ATO dołącza odpowiednio:
1) poświadczoną przez HT za zgodność z oryginałem kopię IPS;
2) poświadczoną przez HT za zgodność z oryginałem kopię protokołu z kontroli wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych, z odpowiednim uzasadnieniem dotyczącym przyczyn zwolnienia kandydata ze szkolenia uzupełniającego, jeżeli powyższe nie stoi w sprzeczności z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
§  10. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zastrzeżenie prawne: Niniejsze wytyczne Prezesa ULC nie mają mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Stanowią one jedynie źródło wiedzy o sposobach realizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które w ocenie Prezesa ULC będą mogły zostać uznane za spełniające wymagania prawne.
2 Dz. U. L 311 z 25.11.2011, s. 1.
3 AMC oraz GM do Załącznika nr 1 (Cześć-FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 wprowadzono Wytycznymi nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC z 2012 r, poz. 67).
4 § 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 wytycznych nr 6 z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.Urz.ULC.2015.38) zmieniającego nin. wytyczne z dniem 14 lipca 2015 r.
5 § 2 ust. 2 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 wytycznych nr 6 z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.Urz.ULC.2015.38) zmieniającego nin. wytyczne z dniem 14 lipca 2015 r.