Opodatkowanie przychodów z działalności gastronomicznej w razie prowadzenia tuczu zwierząt i hodowli ryb.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1979.10.21

Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1979 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 lipca 1979 r.
w sprawie opodatkowania przychodów z działalności gastronomicznej w razie prowadzenia tuczu zwierząt i hodowli ryb.

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) oraz art. 101 ust. 6 i art. 102 ust. 5 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
Podatnicy wykonujący działalność gastronomiczną, którzy prowadzą tucz trzody, królików, ptactwa oraz hodowlę ryb na potrzeby tej działalności dokumentują przychód mięsa pochodzącego z tuczu i hodowli w księgach handlowych i podatkowych dowodami wewnętrznymi odpowiadającymi warunkom określonym w art. 103 ust. 3 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami), z tym że wartość poszczególnych rodzajów mięsa powinna być określona według obowiązujących cen detalicznych.
§  2.
Wartość mięsa pochodzącego z tuczu i hodowli, o których mowa w § 1, uznaje się za koszt uzyskania przychodu.
§  3.
Przepis § 2 ma zastosowanie również przy szacowaniu dochodu dla celów ustalenia wysokości ryczałtu umownego.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.