Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1980.5.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1980 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 1980 r.
w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym Banku Gospodarki Żywnościowej i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych oraz ulg inwestycyjnych dla banków spółdzielczych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 35 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) oraz § 2 ust. 4 uchwały Nr 117 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz zasad opodatkowania tego Banku i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych (Monitor Polski Nr 23, poz. 144) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Bank Gospodarki Żywnościowej i zrzeszone w nim banki spółdzielcze, zwane dalej podatnikami, opłacają podatek dochodowy.
2. Podstawę opodatkowania stanowi zysk bilansowy wykazany w sprawozdaniu finansowym, zatwierdzonym w obowiązującym trybie.
§  2. Podatek wynosi:
1) od Banku Gospodarki Żywnościowej:
a) 50% od kwoty zysku nie przekraczającej 2.000.000.000 zł
b) 90% od nadwyżki przekraczającej 2.000.000.000 zł, z tym że łączne obciążenie nie może przekraczać 80% zysku,
2) od banków spółdzielczych:
a)10% od kwoty zyskudo50.000 zł,
b)15% od kwoty zyskuponad50.000do150.000 zł,
c)25% od kwoty zysku"150.000do300.000 zł,
d)50% od kwoty zysku"300.000do600.000 zł,
e)65% od kwoty zysku"600.000zł.
§  3.
1. Bank Gospodarki Żywnościowej obowiązany jest uiszczać wpłaty miesięczne podatku dochodowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokości ustalonej według stawek określonych w § 2 pkt 1 na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości finansowej.
2. Banki spółdzielcze dokonują wpłat miesięcznych podatku dochodowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości 1/12 planowanego podatku wykazanego w zatwierdzonym rocznym planie finansowym. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu finansowego podatek dochodowy należy wpłacać w wysokości 1/12 wpłat dokonanych za rok ubiegły.
3. Obowiązek uiszczania wpłat miesięcznych podatku dochodowego nie dotyczy tych banków spółdzielczych, które w rocznych planach finansowych wykazują na dany rok podatek nie przekraczający 200.000 zł.
§  4.
1. Podatnicy obowiązani są w terminie do dnia 5 drugiego miesiąca po upływie I, II i III kwartału dokonać obliczenia podatku dochodowego przypadającego od zysku wykazanego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na koniec tych kwartałów.
2. Podatnicy obowiązani są w ciągu 5 dni od terminu ustalonego do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dokonać wstępnego obliczenia rocznego podatku dochodowego, wynikającego ze sporządzonego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia.
§  5.
1. Jeżeli kwota podatku dochodowego wynikająca ze sprawozdania finansowego będzie wyższa od sumy dokonanych wpłat na koniec okresu sprawozdawczego od początku roku, na podatniku ciąży obowiązek dokonania dodatkowej wpłaty w terminach przewidzianych w § 4.
2. Jeżeli kwota podatku dochodowego wynikająca ze sprawozdania finansowego będzie niższa od sumy dokonanych wpłat na koniec okresu sprawozdawczego od początku roku, nadpłacona kwota podatku podlega zarachowaniu na bieżące należności podatku dochodowego, następnie zaś na inne należności podatkowe, a w razie ich braku podlega zwrotowi.
§  6. Podatnicy obowiązani są w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dokonać ostatecznego rocznego obliczenia podatku dochodowego i w tym terminie uiścić podatek dochodowy w wysokości różnicy między kwotą podatku przypadającą od wykazanego w zatwierdzonym sprawozdaniu zysku a sumą dokonanych uprzednio wpłat za dany rok podatkowy.
§  7.
1. Właściwym do ustalania i poboru podatku dochodowego przypadającego do:
1) Banku Gospodarki Żywnościowej jest Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w m.st. Warszawie,
2) banku spółdzielczego jest terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, na którego terenie znajduje się siedziba banku spółdzielczego.
2. Banki spółdzielcze są obowiązane składać we właściwym urzędzie terenowego organy administracji państwowej stopnia podstawowego w terminach uiszczania wpłat miesięcznych podatku deklarację według ustalonego wzoru. W deklaracji należy podać podstawę obliczenia podatku dochodowego i jego wysokość.
§  8.
1. Bankom spółdzielczym, które podjęły budowę nowych budynków, rozbudowę posiadanych budynków lub lokali użytkowych, są współinwestorami inwestycji wspólnej, zakupiły budynki albo dokonały nakładów inwestycyjnych polegających na zakupie maszyn biurowych i rządzeń skarbcowych lub alarmowych, przyznaje się ulgi podatkowe w podatku dochodowym z tytułu inwestycji, zwane dalej ulgami inwestycyjnymi.
2. Ulgi inwestycyjne stosuje się przez okres budowy, rozbudowy, adaptacji lub przez okres spłaty kredytu zaciągniętego na te cele, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od daty zaciągnięcia kredytu.
3. Ulgi inwestycyjne z tytułu nakładów inwestycyjnych dokonanych na zakupu maszyn biurowych i urządzeń skarbcowych lub alarmowych stosuje się w roku, w którym nastąpił zakup.
§  9.
1. Kwotę ulgi inwestycyjnej podlegającej potrąceniu z podatku dochodowego za dany rok podatkowy ustala terenowy organ administracji państwowej wymieniony w § 7 ust. 1 pkt 2 na pisemny wniosek banku spółdzielczego złożony w terminie miesiąca po rozpoczęciu inwestycji lub dokonaniu zakupów określonych w § 8 ust. 1.
2. Wysokość kwoty ulgi inwestycyjnej podlegającej potrąceniu z podatku dochodowego za dany rok podatkowy nie może:
1) być wyższa od kwoty należnego podatku dochodowego za ten rok,
2) przekraczać różnicy pomiędzy kwotą poniesionych w danym roku nakładów, wniesionych udziałów inwestycje wspólne i towarzyszące, kwotą rat kredytu bankowego i z funduszu rozwoju przypadających do spłaty w danym roku a wielkością środków zgromadzonych na funduszu inwestycyjnym na początek roku powiększonym o zwiększenia tego funduszu w ciągu roku, z tym że odpisy z zysku za rok ubiegły na ten fundusz nie mogą być niższe jak 25% nadwyżki bilansowej.
3. Przyznana kwota ulgi inwestycyjnej podlega potrąceniu z bieżących wpłat podatku dochodowego. Ostateczne ustalenia wysokości ulgi za dany rok następuje po sporządzeniu przez bank spółdzielczy rocznego sprawozdania finansowego i przedstawieniu faktycznego rozliczenia akumulacji i poniesionych nakładów inwestycyjnych w danym roku.
§  10. Do wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1 banki spółdzielcze dołączają:
1) rozliczenie planu akumulacji i przeznaczenia środków funduszu inwestycyjnego sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia,
2) odpis zawiadomienia właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego lub Centrali Banku Gospodarki Żywnościowej określającego wysokość i rodzaj kredytu udzielonego bankowi spółdzielczemu na inwestycje, terminy płatności oraz kwotę kredytu przypadającego do spłaty w danym roku.
§  11. Do rozliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych, o których mowa w § 8 stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia ministra Finansów z dnia 23 września 1975 r. w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym (Monitor Polski Nr 30, poz. 187).
§  12. Traci moc zarządzenie Nr 116 Ministra Finansów z dnia 15 sierpnia 1975 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym Banku Gospodarki Żywnościowej i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych oraz ulg inwestycyjnych dla banków spółdzielczych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 28).
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do zysków osiągniętych od dnia 1 stycznia 1980 r.

ZAŁĄCZNIK 

Rozliczenie planu akumulacji i przeznaczenia środków funduszu inwestycyjnego na 19...... r.

Lp.WyszczególnienieKwota tys. złLp.WyszczególnienieKwota tys. zł
1Nakłady i wydatki na inwestycje1Stan funduszu inwestycyjnego na początek roku
...........................2Odpisy amortyzacyjne za dany rok
...........................

...........................

...........................

3Zwiększenie funduszu inwestycyjnego z tytułu podziału nadwyżki bilansowej za rok ubiegły
2Spłata kredytu pobranego na inwestycje4Inne zwiększenia (+),
zmniejszenia (-)
funduszu
3Inne wydatki o charakterze inwestycyjnym
4Razem nakłady i wydatki5Razem środki
6Niedobór środków na pokrycie nakładów i wydatków inwestycyjnych
Planowany zysk na 19.... r. ......................... tys. zł

Planowany podatek dochodowych za 19... r. ........... tys. zł

...................., dnia ............. 19... r.

.................... ................................

(Główny Księgowy) (Dyrektor Banku Spółdzielczego)