Opodatkowanie podatkiem dochodowym Banku Gospodarki Żywnościowej i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych oraz ulg inwestycyjnych dla banków spółdzielczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1975.10.28

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1975 r.

ZARZĄDZENIE Nr 116
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 sierpnia 1975 r.
w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym Banku Gospodarki Żywnościowej i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych oraz ulg inwestycyjnych dla banków spółdzielczych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 35 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) oraz § 2 ust. 4 uchwały Nr 117 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarki Żywnościowej oraz zasad opodatkowania tego Banku i zrzeszonych w nim banków spółdzielczych (Monitor Polski Nr 23, poz. 144) zarządza się, co następuje:
§  1.
Bank Gospodarki Żywnościowej oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze, zwane dalej podatnikami, opłacają podatek dochodowy.
§  2.
Podstawę opodatkowania stanowi zysk bilansowy, wykazany w sprawozdaniu finansowym, zatwierdzonym w obowiązującym trybie.
§  3.
Podatek wynosi:
1)
od Banku Gospodarki Żywnościowej:
a)
50% od kwoty zysku nie przekraczającej 2.000.000.000 zł
b)
90% od nadwyżki przekraczającej 2.000.000.000 zł, z tym że łączne obciążenie nie może przekraczać 80% zysku,
2)
od banków spółdzielczych (BS):
10% od kwoty zyskudo50.000 zł
15% od kwoty zyskuponad50.000 złdo150.000 zł
25% od kwoty zysku"150.000 złdo300.000 zł
50% od kwoty zysku"300.000 złdo600.000 zł
65% od kwoty zysku"600.000 zł-
§  4.
1.
Bank Gospodarki Żywnościowej obowiązany jest uiszczać wpłaty miesięczne podatku dochodowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokości ustalonej według stawek określonych w § 3 pkt 1 na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości finansowej.
2.
BS dokonują wpłat miesięcznych podatku dochodowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni w wysokości 1/12 kwoty przewidzianej w zatwierdzonym rocznym planie finansowym. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu finansowego podatek należy wpłacać w wysokości wpłaty dokonanej za poprzedni miesiąc.
3.
Obowiązek uiszczania wpłat miesięcznych podatku nie dotyczy tych podatników, którzy w rocznych planach finansowych wykazują na dany rok podatek nie przekraczający 200.000 zł.
§  5.
1.
Podatnicy obowiązani są w terminie do dnia 5 drugiego miesiąca po upływie I, II i III kwartału dokonać obliczenia podatku przypadającego od zysku wykazanego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na koniec tych kwartałów.
2.
Podatnicy obowiązani są w ciągu 5 dni od terminu ustalonego do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dokonać wstępnego obliczenia rocznego podatku, wynikającego ze sporządzonego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia.
§  6.
1.
Jeżeli kwota podatku wynikająca ze sporządzonych sprawozdań finansowych na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia będzie wyższa od sumy dokonanych wpłat na koniec okresu sprawozdawczego od początku roku, na podatniku ciąży obowiązek dokonania dodatkowej wpłaty w terminach przewidzianych w § 5.
2.
Jeżeli kwota podatku wynikająca ze sporządzonych sprawozdań finansowych będzie niższa od sumy dokonanych wpłat na koniec okresu sprawozdawczego od początku roku, nadpłacona kwota podlega zarachowaniu na bieżące należności podatku dochodowego, następnie zaś na inne należności podatkowe, a w razie ich braku podlega zwrotowi.
§  7.
Podatnicy obowiązani są w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dokonać ostatecznego rocznego obliczenia podatku i w tym terminie uiścić podatek w wysokości różnicy między kwotą podatku przypadającą od wykazanego w zatwierdzonym sprawozdaniu zysku a sumą dokonanych uprzednio wpłat za dany rok podatkowy.
§  8.
1.
Właściwym do ustalania i poboru podatku dochodowego przypadającego od:
1)
Banku Gospodarki Żywnościowej jest Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w m. st. Warszawie,
2)
BS jest terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, na którego terenie znajduje się siedziba BS.
2.
Podatnicy obowiązani są do terminowego obliczania i wpłacania należnego podatku dochodowego; równocześnie z wpłacaniem podatku należy złożyć deklarację według ustalonego wzoru. W deklaracji należy podać podstawę obliczenia podatku i jego wysokości.
§  9.
1.
BS, które podjęły budowę nowych budynków, rozbudowę posiadanych budynków lub lokali bądź zakupiły budynki albo dokonały nakładów inwestycyjnych polegających na zakupie maszyn biurowych i urządzeń skarbcowo-alarmowych, przyznaje się ulgi podatkowe w podatku dochodowym z tytułu inwestycji, zwane dalej ulgami inwestycyjnymi.
2.
Ulgi inwestycyjne z tytułu budowy nowych budynków, rozbudowy posiadanych budynków lub lokali bądź zakupu budynków stosuje się przez okres budowy, rozbudowy, adaptacji, lub przez okres spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na te cele, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od daty zaciągnięcia kredytu.
3.
Ulgi inwestycyjne z tytułu dokonanych nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn biurowych lub urządzeń skarbcowo-alarmowych stosuje się w okresie roku, w którym nastąpił zakup.
§  10.
1.
Wysokość kwoty ulgi inwestycyjnej podlegającej potrąceniu z podatku dochodowego za dany rok podatkowy nie może:
1)
być wyższa od kwoty należnego podatku dochodowego za ten rok,
2)
przekraczać różnicy pomiędzy kwotą poniesionych nakładów i kwotą kredytu bankowego (rata wraz z odsetkami) przypadającą do spłaty w danym roku a wielkością środków zgromadzonych na funduszu inwestycyjnym, zwiększoną o odpisy z zysku w wysokości co najmniej 25% nadwyżki bilansowej.
2.
Podstawę obliczenia ulgi inwestycyjnej stanowią wydatki wynikające z ewidencji księgowej BS poniesione na nabycie materiałów, budynków oraz robociznę jak również na nabycie maszyn biurowych i urządzeń skarbcowo-alarmowych.
§  11.
1.
Kwotę ulgi inwestycyjnej podlegającej potrąceniu z podatku dochodowego za dany rok podatkowy ustala terenowy organ administracji państwowej wymieniony w § 8 ust. 1 pkt 2 na pisemny wniosek BS złożony w terminie jednego miesiąca po rozpoczęciu inwestycji bądź dokonania zakupów, określonych w § 10 ust. 2.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
obliczenie planowanego rocznego podatku dochodowego,
2)
rozliczenie planu akumulacji i przeznaczenia środków funduszu inwestycyjnego,
3)
odpis zawiadomienia właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego Banku Gospodarki Żywnościowej określającego wysokość i rodzaj kredytu bankowego udzielonego BS na inwestycje, terminy płatności oraz kwotę kredytu bankowego przypadającą do spłaty w danym roku (rata wraz z odsetkami).
3.
Do rozliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych, o których mowa w § 9, stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym (Monitor Polski z 1973 r. Nr 2, poz. 14), z tym że rozliczenia w każdym roku należy przeprowadzać po raz pierwszy za okres trzech kwartałów a następnie po upływie czwartego kwartału w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego.
§  12.
Traci moc zarządzenie Nr 38 Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1975 r. w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym dla spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 4, poz. 10).
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do zysków osiągniętych od dnia 1 lipca 1975 r.