Opłaty za usługi bankowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1990.5.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 1992 r.

UCHWAŁA Nr 2/90
RADY BANKÓW
z dnia 27 marca 1990 r.
w sprawie opłat za usługi bankowe *

Na podstawie art. 531, ust. 2 oraz art. 91, ust. 1, pkt 9 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320 i Nr 74, poz. 439 i 440), Rada Banków uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Banki mogą pobierać opłaty za usługi bankowe ustalone w niniejszej uchwale.
2.
Pobierane przez banki opłaty o których mowa w ust. 1 powinny być zgodne z taryfą opłat za usługi bankowe w obrocie krajowym, stanowiącą załącznik nr 1 i z taryfą opłat za usługi bankowe w obrocie wartościami dewizowymi stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  2.
1.
Banki nie pobierają opłat:
1)
od wypłat z rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz od wypłat z innych dowodów na złożone wkłady oszczędnościowe,
2)
z zastrzeżeniem ust. 2 od wypłat z rachunku bankowego dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku w banku prowadzącym ten rachunek oraz od wypłat dokonywanych w banku, któremu bank prowadzący rachunek zlecił wykonywanie obsługi kasowej posiadacza rachunku.
2.
Postanowienia ust. 1 pkt 2 nie dotyczą wypłat z rachunków pomocniczych w innych bankach.
§  3.
Opłaty pobrane za usługi wykonane na zlecenie innego banku są przekazywane temu bankowi w uzgodnionej wysokości.
§  4.
Banki mogą:
1)
nie pobierać opłat przewidzianych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały,
2)
pobierać opłaty w wysokościach niższych od ustalonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.
§  5.
1.
Kwoty pobieranych opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
2.
Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczające 4 złotych 99 groszy pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do 10 złotych.
§  6.
Traci moc uchwała Nr 2/89 Rady Banków z dnia 10 listopada 1989 r. w sprawie maksymalnej wysokości prowizji i opłat za czynności bankowe (Dz. Urz. NBP Nr 6, poz. 10).
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 1990 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 1

Taryfa

opłat za czynności bankowe w obrocie krajowym
Lp.Stawki maksymalne
1.Wypłaty czeków gotówkowych z rachunków bankowych
od kwoty wypłaty do zł 50.000150
ponad zł 50.000 do zł 100.000300
ponad zł 100.000 do zł 300.000900
ponad zł 300.000 do zł 700.0002.100
ponad zł 700.000 do zł 1.000.0003.000
ponad zł 1.000.000 za każde następne zł 100.000
lub ich część300
nie więcej jednak niż200.000
2.Stawki opłat, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie także do wypłat gotówkowych dokonywanych na podstawie innych dokumentów (np. asygnaty kasowe).
3.Za dokonanie wypłaty z konta "Zlecenie do wypłaty" pobiera się opłatę w wysokości określonej dla wypłat gotówkowych z rachunków bankowych. Opłatę pobiera bank przyjmujący zlecenie na dobro banku wypłacającego.
4.Otwarcie rachunku bankowego
- pomocniczego15.000
- dla wyodrębnienia środków na

określone cele (tzw. rachunku

dodatkowego w tym samym oddziale)

10.000
5.Prowadzenie rachunku bankowego
- pomocniczego20.000
- dla wyodrębnienia środków na

określone cele (tzw. rachunku

dodatkowego w tym samym oddziale)

15.000

kwartalnie

Opłat nie pobiera się za prowadzenie rachunków jednostek i zakładów budżetowych, rachunków banków i instytucji finansowych, rachunków gromadzących środki na cele społeczne oraz rachunków, których obowiązek prowadzenia wynika z systemu rachunkowości bankowej lub przepisów prawa.
6.Za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do monet - według ceny zakupu podwyższonej o 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych.
7.Za poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielenie pisemnych informacji o środkach
- w jednym oddziale5.000
- w każdym następnym oddziale3.000
Opłaty pobierane są od sądów za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków, o spadek oraz od osób fizycznych dysponujących postanowieniem sądowym o nabyciu praw spadkowych po osobie, na nazwisko której poszukuje się rachunku.
8.Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
a) za bieżący rok
- za każde rozpoczęte 10 pozycji3.000
- ponad 50 pozycji10.000
b) za każdy poprzedni rok opłatę

podwyższa się odpowiednio o połowę

stawki podstawowej.

Uwaga: opłat nie pobiera się:
1) w przypadku, gdy w roku

kalendarzowym, za który sporządza

się odpis, jedyną operacją było

dopisanie odsetek,

2) gdy odpis sporządzany jest na

zlecenie sądu lub prokuratury

dla potrzeb spraw karnych, karno-

skarbowych, o alimenty lub rentę

mającą charakter alimentów.

9.Za sporządzenie odpisu
- wyciągu z rachunku bankowego1.000
- jednego dowodu do wyciągu1.000
10.Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego
- od każdego czeku2.000
11.Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci oraz przyjęcia zmian w tej dyspozycji:
- przyjęcie dyspozycji5.000
- przyjęcie zmiany dyspozycjiz3.000
12.Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta5.000
13.Za przechowywanie depozytu5.000

miesięcznie

Opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp. oraz darczyńców na Fundusz Daru Narodowego.
14.

a)

za przyjęcie na przechowanie każdej kasety
dziennie do 30 dni1.500.-
miesięcznie30.000.-
rocznie240.000.-
b) za najem skrytek sejfowych
dziennie do 30 dni3.000.-
miesięcznie60.000.-
rocznie480.000.-
15.Za przyjęcie i wykonanie pilnej dyspozycji w formie zlecenia telekomunikacyjnego (od każdego przelewu)

Opłatę pobiera się niezależnie od zryczałtowanej opłaty telekomunikacyjno-pocztowej.

20.000
16.Za dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych, w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku
- od każdej operacji1.000
17.Za wydanie książeczki czekowej do realizacji czeków gotówkowych i rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych - według faktycznej ceny zakupu.
18.Za obsługę weksli (przedstawianie weksli do zapłaty, zgłaszanie do protestu w razie niezapłacenia weksli, inkaso weksli itp.)5.000
19.Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych
- wystawienie nowej książeczki zamiast

książeczki zniszczonej lub utraconej

1.000
- umorzenie utraconej książeczki5.000
- ustalenie numeru książeczki1.000
- przepisanie książeczki w związku z

przelewem praw na inną osobę

1.000
20.Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych10.000
21Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie banki mogą pobierać opłatę, której wysokość ustalają we własnym zakresie, nie wyższa jednak niż 60.000

ZAŁĄCZNIK Nr 2 2

Taryfa

opłat za czynności bankowe w obrocie wartościami dewizowymi
Lp.Stawki maksymalne
I.Skup i sprzedaż wartości dewizowych
1.Skup i sprzedaż walut obcychbez opłat
2.Skup czeków wystawionych (sprzedanych) za granicą z wyjątkiem czeków wymienionych w pkt 3 i 4
- od kwoty czeku do USD 10.-bez opłat
- ponad USD 10.- do USD 50.-10.000
- ponad USD 50.- do USD 100.-20.000
- za każde następne USD 100.- lub część10.000
nie więcej jednak niż500.000
Uwaga: w przypadku zapisu na rachunek

walutowy klienta opłaty nie

pobiera się.

3.Skup euroczekówbez opłat
4.Skup czeków rentowych, przekazów rentowych i zleceń dewizowych ZUS
- od kwoty do USD 10.-bez opłat
- ponad USD 10.- do USD 50.-5.000
- ponad USD 50.- do USD 100.-10.000
- za każde następne USD 100.- lub część5.000
nie więcej jednak niż50.000
Uwaga: w przypadku zapisu na rachunek

walutowy klienta opłaty nie

pobiera się.

5.Skup czeków podróżniczych NBP, czeków wystawionych w złotych przez banki krajów z którymi Polska rozlicza się w trybie płatności niehandlowych
- od kwoty do 100 tys. złotychbez opłat
- ponad 100 tys. do 500 tys. złotych5.000
- ponad 500 tys. do 1 mln złotych10.000
- za każde następne 100 tys. złotych

lub część

5.000
nie więcej jednak niż250.000
6.Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) i akredytyw pieniężnychbez opłat
7.Sprzedaż czeków i czeków podróżniczych płatnych za granicą oraz poleceń wypłaty za granicę
- od kwoty do USD 10.-bez opłat
- ponad USD 10.- do USD 50.-5.000
- ponad USD 50.- do USD 100.-10.000
- za każde następne USD 100.- lub część5.000
nie więcej jednak niż250.000
II.Inkaso
1.Inkaso czeków, walut obcych, weksli, kwitów depozytowych i innych dewiz
- od kwoty do USD 10.-bez opłat
- ponad USD 10.- do USD 50.-5.000
- ponad USD 50.- do USD 100.-10.000
- za każde następne USD 100.- lub część5.000
nie więcej jednak niż 250.000
III.Rachunki walutowe
1.Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty20.000
2.Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków walutowych krajowych osób fizycznych w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku
- od każdej operacji10.000
3.Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku walutowym:
a) za bieżący rok
- za każde rozpoczęte 10 pozycji3.000
- ponad 50 pozycji10.000
b) za każdy poprzedni rok opłatę

podwyższa się odpowiednio o połowę

stawki podstawowej

Uwaga: opłat nie pobiera się:
1) w przypadku, gdy w roku

kalendarzowym, za który sporządza

się odpis, jedyną operacją na

rachunku było dopisanie odsetek,

2) gdy odpis sporządzony jest na

zlecenie sądu lub prokuratury dla

potrzeb spraw karnych, karno-

skarbowych, o alimenty lub rentę

mającą charakter alimentów.

4.Poszukiwanie rachunków bankowych osób fizycznych, prowadzonych w walutach obcych oraz udzielanie pisemnych informacji o wkładach na tych rachunkach
- w jednym oddziale5.000
- w każdym następnym oddziale3.000
5.Za przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku walutowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci oraz przyjęcia zmian w tej dyspozycji:
- przyjęcie dyspozycji5.000
- przyjęcie zmiany dyspozycji3.000
IV.Różne zlecenia
1.Wykonanie zastrzeżenia zagubionego (skradzionego) czeku50.000
2.Poszukiwanie wpłat, dokonywanych na rzecz osób prawnych na ich pisemne zlecenie
- za poszukiwanie wpłaty w rejestrach

poleceń wypłaty z zagranicy (czeków)

10.000
- za poszukiwanie wpłaty w rejestrach

poleceń wypłaty z zagranicy (czeków)

oraz przeprowadzenie korespondencji z

bankami zagranicznymi w przypadku

stwierdzenia braku wpłaty w rejestrze

12.000
- za dodatkowe czynności wykonane przez

banki zagraniczne w związku z

poszukiwaniem wpłaty

wg kosztów rzeczywistych
3.Wystawienie książeczki walutowej5.000
4.Wystawienie nowej książeczki walutowej w miejsce utraconej lub zniszczonej25.000
5.Potwierdzenie autentyczności podpisów na pozostających w aktach banku pełnomocnictwach do dysponowania rachunkami pomocniczymi w bankach zagranicznych5.000
6.Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę10.000
7.Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość środków na rachunku walutowym10.000
8.Wniosek podlegający rozpoznaniu w sprawie zezwolenia dewizowego na:
1) prowadzenie działalności

gospodarczej polegającej na kupnie

i sprzedaży wartości dewizowych oraz

na pośrednictwie w kupnie i

sprzedaży tych wartości

2.500.000
2) udzielenie bądź zaciągnięcie kredytu

lub pożyczki w obrocie dewizowym z

zagranicą

300.000
3) otwarcie i posiadanie rachunku

bankowego za granicą

300.000
4) nabycie papierów wartościowych

wystawionych za granicą, w tym

udziałów i akcji w spółkach i innych

przedsiębiorstwach z siedzibą za

granicą

300.000
9.Wniosek podlegający rozpoznaniu w sprawach innych niż wymienione w pkt 8 oraz zmiana decyzji dewizowej20.000
Uwaga: wnioski podlegające rozpoznaniu

w sprawach zezwoleń dewizowych

na kupno walut wymienialnych

oraz na przekazanie tych walut z

tytułu rent, emerytur, zapomóg,

alimentów, stypendiów - są

zwolnione od opłat.

10.Wydanie upoważnienia do prowadzenia kas walutowych prowadzonych przez jednostki pozabankowe500.000
11.Wymiana banknotów jednej waluty wymienialnej na banknoty w innej walucie wymienialnej
- od kwoty do USD 10.-bez opłat
- ponad USD 10.- do USD 50.-5.000
- ponad USD 50.- do USD 100.-10.000
- za każde następne USD 100.- lub część5.000
nie więcej jednak niż250.000
12.Wpłaty gotówkowe w walutach obcych z poleceniem przelewu na wskazany rachunek prowadzony w innym banku krajowym
- od kwoty do USD 10.-bez opłat
- ponad USD 10.- do USD 50.-5.000
- ponad USD 50.- do USD 100.-10.000
- za każde następne USD 100.- lub część5.000
nie więcej jednak niż250.000
13.Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie banki mogą pobierać opłatę, której wysokość ustalają we własnym zakresie, nie wyższą jednak niż60.000
* Z dniem 9 kwietnia 1992 r. uchwała traci moc w części wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U.89.4.21) w związku z uchyleniem tych przepisów przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz.U.92.20.78).
1 Załącznik Nr 1 zmieniony przez § 1 uchwały Nr 3/90z dnia 7 czerwca 1990 r. (Dz.Urz.NBP.90.8.14) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 lipca 1990 r.
2 Załącznik Nr 2 zmieniony przez § 1 uchwały Nr 5/90z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz.Urz.NBP.90.15.41) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1991 r.