Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE Nr 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Wrocław-Strachowice

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) ogłasza się, obowiązujące od 1 sierpnia 2013 r. opłaty lotniskowe na lotnisku Wrocław-Strachowice, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

Opłaty lotniskowe dla lotniska Wrocław-Strachowice

1. DEFINICJE

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć:

1.1 PLW S.A. - Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna, adres: 54-530 Wrocław, ul. Graniczna 190.

1.2 Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

1.3 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) - maksymalna masa startowa statku powietrznego będąca wartością podaną w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego lub innym równorzędnym dokumencie.

1.4 Pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, niebędąca członkiem jego załogi.

1.5 Pasażer w tranzycie - pasażer, który przyleciał na lotnisko i, nie opuszczając statku powietrznego, kontynuuje podróż tym samym statkiem powietrznym.

1.6 Połączenie regularne - połączenie lotnicze, w którym w każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.7 Lot czarterowy - lot dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w którym przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

1.8 Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych.

1.9 Przewoźnik generujący duży ruch - przewoźnik operujący w PLW S.A., obsługujący połączenia regularne w ruchu międzynarodowym, generujące rocznie co najmniej "n" x 4 250 odlatujących pasażerów rocznie każde (gdzie "n" jest liczbą startów w tygodniu).

1.10 Nowe połączenie - połączenie regularne do portu nieobsługiwanego przez żadnego przewoźnika operującego w PLW S.A. w okresie jednego roku poprzedzającego planowane uruchomienie połączenia.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PLW S.A. przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez PLW S.A. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami będzie obciążony właściciel statku.

2.2 Skorzystanie z usług PLW S.A. jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.

2.3 Opłaty składają się z:

2.3.1 Opłat standardowych, w których skład wchodzą:

- opłata za lądowanie obejmująca również start statku powietrznego,

- opłata za postój statku powietrznego,

- opłata za pasażera odlatującego,

- opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu.

2.3.2 Opłat dodatkowych.

2.4 Opłaty za usługi dodatkowe, nieujęte w niniejszej taryfie, a świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą być uzgodnione z PLW S.A. oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

2.5 Stawki opłat podane w niniejszej taryfie są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2.6 Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN).

3. OPŁATY STANDARDOWE

3.1 Opłata za lądowanie statku powietrznego

Opłata pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku powietrznego.

LĄDOWANIE

STATKU POWIETRZNEGO

Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM)STAWKA

[PLN]

Ruch krajowy i międzynarodowydo 3t80,00
powyżej 3 do 10 t275,00
powyżej 10 do 30 t600,00
powyżej 30 do 50 t975,00
powyżej 50 do 100 t1 560,00
powyżej 100 do 150 t3 000,00
powyżej 150 do 200 t7 000,00
powyżej 200 do 250 t12 000,00
powyżej 250 t20 000,00

Dla śmigłowców opłata za lądowanie wynosi 50% stawki określonej w powyższej tabeli.

3.2 Opłata za postój statku powietrznego

Opłata pobierana jest za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska. Czasem postoju statku powietrznego jest czas od momentu znalezienia się na płycie postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny.

OPŁATA POSTOJOWA (za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej (MTOM) STAWKA [PLN]
Pierwsze 4 godziny postoju0,00
Każde rozpoczęte 24 godziny6,00

3.3 Opłata za pasażera odlatującego

Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego. Opłata za pasażera odlatującego, korzystającego z terminala GA wynosi 150 zł netto.

PASAŻER ODLATUJĄCYSTAWKA [PLN]
Ruch krajowy i międzynarodowy32,00

Opłacie nie podlegają:

- pasażerowie w tranzycie,

- dzieci do lat 2, nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie.

3.4 Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu.

Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu pobierana jest za każdego pasażera odlatującego.

PASAŻER ODLATUJĄCYSTAWKA [PLN]
Ruch krajowy i międzynarodowy4,85

Opłacie nie podlegają:

- pasażerowie w tranzycie,

- dzieci do lat 2, nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie.

4. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG

4.1 PLW S.A. może odmówić świadczenia usług usługobiorcom, którzy nie respektują warunków niniejszej taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje płatności.

5. OPŁATY DODATKOWE

5.1 Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych

Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10m2:

RODZAJ OPŁATYSTAWKA
Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów2.000,00
Usunięcie innych zanieczyszczeń1.000,00

5.2 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie postoju

Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczania statków powietrznych podczas postoju w porcie lotniczym:

RODZAJ OPŁATYSTAWKA [PLN]
Ochrona statku powietrznego przez wyznaczonego strażnika za każdą rozpoczętą godzinę pracy każdego strażnika150,00
Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego za każdą rozpoczętą dobę za 1 punkt świetlny50,00
Wygrodzenie stanowiska postojowego500,00

5.3 Zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania/roztankowywania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie, zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego.

RODZAJ OPŁATYSTAWKA
Zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania/roztankowywania statku powietrznego w czasie wchodzenia/ wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie za 1 operację100,00
6. ZNIŻKI WRAZ Z ICH WYSOKOŚCIĄ ORAZ ZASADAMI STOSOWANIA

6.1 Zniżki od opłat za lądowanie

Użytkownikowi statku powietrznego udziela się zniżki od opłat za lądowanie, wyrażonej jako odsetek opłaty określonej w punkcie 3:

- na nowe połączenie - 99% w ciągu pierwszych 6 miesięcy, 50% w ciągu kolejnych 6 miesięcy funkcjonowania połączenia,

- w połączeniach regularnych wykonywanych przynajmniej 6 razy w tygodniu - 5%.

W przypadku możliwości uzyskania kilku zniżek z różnych tytułów, uzyskane zniżki sumuje się, jednak łączna wielkość udzielanej zniżki nie może przekroczyć 99% opłaty.

6.2 Obniżona opłata pasażerska dla przewoźników generujących duży ruch

W przypadku połączeń regularnych w ruchu międzynarodowym, obsługiwanych przez jednego przewoźnika, generujących co najmniej "n" x 4 250 odlatujących pasażerów rocznie każde (gdzie "n" jest liczbą startów w tygodniu), liczbę pasażerów odlatujących, obsłużonych przez jednego przewoźnika, sumuje się i stosuje dla niej obniżoną opłatę pasażerską wg następującej tabeli:

Liczba odlatujących pasażerów obsłużonych w ciągu 12 miesięcySTAWKA [PLN]
10 000 - 50 00024,00
50 001 - 100 00020,00
100 001 - 200 00010,00
200 001 - 300 0008,00
300 001 - 400 0007,00
ponad 400 0005,00

Obniżona opłata pasażerska stosowana jest na podstawie początkowej deklaracji przewoźnika co do planowanej wielkości ruchu upoważniającej do tej zniżki.

Zniżka weryfikowana jest po upływie roku w oparciu o rzeczywistą wielkość wygenerowanego ruchu.

UWAGA

Tabela obniżonych opłat pasażerskich zawarta w punkcie 6.2 nie może być stosowana łącznie ze zniżkami z punktu 6.1.

6.3 Dla statków powietrznych w lotach szkolnych udziela się zniżki na opłatę za lądowanie do 80% od stawek określonych w punkcie 3.

7. ZWOLNIENIA Z OPŁAT

7.1 PLW S.A. nie pobiera opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy),

lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

1 Załącznik zmieniony przez ogłoszenie nr 5 z dnia 3 marca 2017 r. (Dz.Urz.ULC.2017.293) zmieniające nin. ogłoszenie z dniem 3 marca 2017 r.