Opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa - Radom.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2023.20

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE Nr 8
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 kwietnia 2023 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa - Radom

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) ogłasza się, obowiązującą od dnia 20 kwietnia 2023 r., taryfę opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa - Radom, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Taryfa opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa - Radom

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Opłaty lotniskowe pobierane są przez Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna, zwana dalej "PPL S.A.", która jest zarządzającym Lotniskiem Warszawa - Radom, wpisanym do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

1.2. Opłaty lotniskowe są pobierane za korzystanie z obiektów, urządzeń lub usług udostępnianych przez PPL S.A., związanych ze startem, lądowaniem, oświetleniem, parkowaniem statków powietrznych lub obsługą pasażerów. Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych, opłat z tytułu obsługi naziemnej i opłat za inne usługi, nie wymienione w niniejszym dokumencie.

1.3. Opłaty lotniskowe za usługi standardowe składają się z:

a) opłaty za lądowanie,

b) opłaty pasażerskiej,

c) opłaty postojowej.

1.4. Opłata lotniskowa za usługi dodatkowe jest pobierana za asystę straży pożarnej.

1.5. Skorzystanie ze świadczonych przez PPL S.A. usług, za które są pobierane opłaty lotniskowe, jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.

1.6. Definicje:

1.6.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM lub MTOW) - (ang. Maximum Take-off Mass lub Maximum Take-off Weight) maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w locie statku powietrznego lub w innym oficjalnym dokumencie uznanym przez PPL S.A.. Dalej stosowany jest skrót MTOM.

1.6.2. Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych prowadzonego w państwie, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.

1.6.3. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której udostępniane są przez PPL S.A. obiekty, urządzenia lub usługi, o których mowa w pkt 1.2. Usługobiorcą może być:

a) użytkownik statku powietrznego,

b) inny podmiot eksploatujący statek powietrzny w momencie wykonywania operacji lotniczej, a w szczególności:

- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) - przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

1.6.4. Przewoźnik lotniczy - usługobiorca uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji - w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa - w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

1.6.5. Pasażer - osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania, nie będąca czynnym członkiem jego załogi.

1.6.6. Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na Lotnisko Warszawa - Radom i kontynuuje podróż bez opuszczania pokładu statku powietrznego.

1.6.7. Agent obsługi naziemnej - podmiot świadczący na rzecz usługobiorcy usługi obsługi naziemnej.

1.6.8. Regularne przewozy lotnicze - przewozy lotnicze, w których w każdym locie miejsca w statku powietrznym przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.6.9. Lot handlowy - lot związany z lądowaniem handlowym, tj. lądowaniem w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.

1.6.10. Lot rozkładowy - lot handlowy, oznaczony kodem rodzaju lotu "J" (dla lotu pasażerskiego), wykonywany w celu regularnego przewozu lotniczego przez przewoźnika posiadającego wymagane przez polskie prawo uprawnienia do wykonywania regularnego przewozu lotniczego na trasie, na której lot ten jest wykonywany.

1.6.11. Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych, oznaczony kodem rodzaju lotu "K".

1.6.12. Operacja "touch and go" - operacja polegająca na lądowaniu statku powietrznego, bezpośrednio po którym następuje start bez zatrzymania i opuszczenia przez ten statek powietrzny drogi startowej.

1.7. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu wykonania usługi. Na dzień publikacji stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Do pozostałych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Warunkiem zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% jest:

a) w odniesieniu do przewoźników mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski - umieszczenie przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w odniesieniu do przewoźników nie mających siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski - posiadanie uprawnień do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego lub wpisanie przewoźnika na liście przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

1.8. Usługobiorcy zobowiązani są do przesyłania do PPL S.A. aktualnych informacji dotyczących statków powietrznych, które będą użytkować w lotach na Lotnisko Warszawa - Radom, z podaniem ich znaków rejestracyjnych, typu i wersji, MTOM oraz liczby miejsc pasażerskich, najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania lotów. Niezwłocznie należy przekazywać informacje aktualizujące, jeżeli nastąpiły zmiany.

1.9. Do informacji, o których mowa w pkt 1.8., należy dołączyć dokument, o którym mowa w pkt 1.6.1., zawierający oficjalne potwierdzenie MTOM.

1.10. Dla celów naliczania opłat lotniskowych wykorzystywane będą dane zawarte w będących w posiadaniu PPL S.A. dokumentach, o których mowa w pkt 1.9., z najpóźniejszą datą wystawienia. Jeśli jeden dokument lub kilka dokumentów z tą samą najpóźniejszą datą zawierają kilka MTOM, dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę najwyższa z nich. Aktualne informacje zawarte w tych dokumentach będą uwzględniane przy naliczaniu opłat lotniskowych wyłącznie za usługi wykonane od dnia ich otrzymania przez PPL S.A., z zastrzeżeniem pkt 1.12.

1.11. Przewoźnicy nie mający siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski są zobowiązani do przesłania do PPL S.A. dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w pkt 1.7.b). Uprawnienia te będą zastosowane począwszy od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, w trakcie którego wpłynął do PPL S.A. potwierdzający je dokument, o ile w tym czasie obowiązywały, z zastrzeżeniem pkt 1.12.

1.12. Usługobiorca lub reprezentujący go agent obsługi naziemnej, którzy dokonują płatności z tytułu opłat lotniskowych w trybie bieżącym, jest zobowiązany do przesłania do PPL S.A. dokumentów, o których mowa w pkt 1.9. i 1.11. przed wystawieniem faktury. Usługobiorca dokonujący w swoim imieniu płatności w trybie bieżącym jest ponadto zobowiązany do przesłania innych danych niezbędnych do wystawienia i przesłania faktury (w szczególności: pełnej nazwy firmy, dokładnego adresu rejestrowego i adresu korespondencyjnego, identyfikatora podatkowego, adresu poczty elektronicznej do kontaktu w sprawach związanych z naliczaniem opłat i fakturami).

1.13. Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL S.A. dokumentów zgodnie z pkt 1.9. lub 1.12., dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie przyjęta największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego według danych posiadanych przez PPL S.A.. Przekazanie tych informacji po dniu wykonania lotu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu, z wyjątkiem operacji lądowania w sytuacjach awaryjnych.

1.14. Niniejsze opłaty obowiązują od 20 kwietnia 2023 r.

1.15. W razie rozbieżności między dwiema wersjami językowymi Taryfy, obowiązuje wersja polska.

2. OPŁATY ZA USŁUGI STANDARDOWE

2.1. OPŁATA ZA LĄDOWANIE

2.1.1. Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń Lotniska Warszawa - Radom w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.1.2. Opłata jest pobierana za każde lądowanie statku powietrznego na Lotnisku Warszawa - Radom od usługobiorcy wykonującego lądowanie.

2.1.3. Wysokość opłaty za lądowanie wynosi:

Jednostka naliczenia opłatyStawka opłaty
dla statków powietrznych o MTOM do 2 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)
za każde lądowanie (niezależnie od MTOM statku powietrznego)60,00 PLN
dla statków powietrznych o MTOM powyżej 2 ton (z wyjątkiem śmigłowców)
za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego30,00 PLN
dla śmigłowców
za każdą rozpoczętą tonę MTOM15,00 PLN

2.2. OPŁATA PASAŻERSKA

2.2.1. Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń Lotniska Warszawa - Radom związanych z obsługą pasażerów odlatujących i przylatujących w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji ich podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej, w tym standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu.

2.2.2. Opłata pasażerska jest pobierana za każdego pasażera znajdującego się na pokładzie statku powietrznego w momencie startu z Lotniska Warszawa - Radom od usługobiorcy wykonującego start, z zastrzeżeniem pkt 2.2.4.

2.2.3. Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi:

Jednostka naliczenia opłatyStawka opłaty
za każdego pasażera40,00 PLN

2.2.4. Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za:

a) pasażerów w tranzycie bezpośrednim,

b) dzieci do lat 2.

2.2.5. Usługobiorca jest zobowiązany do przesyłania do PPL S.A. kopii depesz w formacie AHM IATA, zawierających wszystkie dane o liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących i w tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia opłaty pasażerskiej oraz zniżek od tej opłaty, w czasie zapewniającym odbiór tych depesz przez PPL S.A. w ciągu 1 h od czasu ATOT (Actual Take-Off Time). Brak depesz lub danych może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej określonej w pkt 2.2.3. i maksymalnej liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji (według danych posiadanych przez PPL S.A.) oraz brakiem naliczenia zniżek od opłaty pasażerskiej. Wymóg ten nie dotyczy lotów lotnictwa ogólnego (ang. "general aviation").

2.3. OPŁATA POSTOJOWA

2.3.1. Opłata postojowa obejmuje udostępnienie i utrzymanie miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej Lotniska Warszawa - Radom oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.3.2. Wysokość opłaty postojowej wynosi:

Jednostka naliczenia opłatyStawka opłaty
dla statków powietrznych o MTOM do 2 ton włącznie
za każde rozpoczęte 24 godziny postoju11,20 PLN
dla statków powietrznych o MTOM powyżej 2 ton
za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju5,60 PLN

2.3.3. Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 2 godzin włącznie.

2.3.4. Czas postoju jest liczony od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po lądowaniu do momentu rozpoczęcia kołowania lub holowania statku powietrznego do startu lub na stanowisko odladzania przed startem. Zmiana stanowiska postojowego stanowi kontynuację rozpoczętego postoju, a czas kołowania lub holowania statku powietrznego między stanowiskami wlicza się do łącznego czasu postoju, z zastrzeżeniem pkt 2.3.5. Jeśli po odladzaniu zaistnieje konieczność kontynuacji postoju, czas od momentu zatrzymania się statku powietrznego po powrocie na płytę postojową do ponownego rozpoczęcia kołowania lub holowania do startu lub na stanowisko odladzania przed startem dolicza się do łącznego czasu postoju.

2.3.5. Przy obliczaniu czasu postoju wyłącza się czas od momentu rozpoczęcia kołowania lub odholowania statku powietrznego poza płytę postojową PPL S.A. do momentu zatrzymania się statku powietrznego po kołowaniu lub holowaniu na płytę postojową PPL S.A.

2.3.5. Czas postoju jest obliczany na podstawie danych ewidencjonowanych przez PPL S.A.

2.3.6. Opłata postojowa za dany postój jest pobierana od usługobiorcy, który wykonał start kończący ten postój.

2.3.7. Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie zatrzymania statku powietrznego w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.

3. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE

Opłata za usługę asysty straży pożarnej, z wykorzystaniem pojazdu gaśniczego, wynosi 150 zł za każdą operację.

4. ZWOLNIENIA I WYŁĄCZENIA

4.1. Dopuszcza się zwolnienia z opłat lotniskowych wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach polskiego prawa, o których mowa w pkt 4.2. Żadne inne loty nie będą zwalniane z opłat lotniskowych, z zastrzeżeniem pkt 4.4.

4.2. Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą- ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

4.3. Podmiot realizujący w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotów, o których mowa w pkt 4.2., potwierdza prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych, przesyłając do PPL S.A., nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu. Jeśli kopia planu lotu zawierająca informację o statusie lotu uprawniającym do zwolnienia lub odpowiednią uwagę nie zostanie przesłana lub zostanie przesłana po upływie tego terminu, podmiot ten jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat lotniskowych w pełnej wysokości. Przekazanie kopii planu lotu po upływie powyższego terminu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu.

4.4. Opłaty lotniskowe za loty wojskowych statków powietrznych i wojskowych statków powietrznych państw obcych są pobierane w wysokości określonej w umowie operacyjnej zawartej między PPL S.A., a stroną wojskową.

5. ZNIŻKI

5.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

5.1.1. Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego określone poniżej warunki i kryteria udzielania zniżek.

5.1.2. Zniżki udzielane są po spełnieniu łącznie warunków szczegółowych określonych dla każdej ze zniżek i warunków dodatkowych, o których mowa w pkt 5.5.

5.2. ZNIŻKA DLA NOWYCH TRAS

5.2.1. Zniżka od opłaty za lądowanie dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie123
Wysokość zniżki:60%40%20%

5.2.2. Zniżka od opłaty pasażerskiej dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie123
Wysokość zniżki:60%40%20%

5.2.3. Za nową trasę uznaje się trasę z Lotniska Warszawa - Radom do portu lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia na tej trasie nie były wykonywane pasażerskie loty rozkładowe.

5.2.4. Zniżki są udzielane wyłącznie przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do pasażerskich lotów rozkładowych, wykonywanych przez niego na danej trasie z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu, jeżeli przewoźnik ten oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 50% miejsc pasażerskich oferowanych przez niego w tych lotach na tej trasie. Ponadto przewóz przez tego przewoźnika przynajmniej 50% pasażerów na tej trasie w ciągu sezonu rozkładowego musi być wykonany na podstawie biletów oferowanych publicznie do nabycia przez tego przewoźnika.

5.2.5. Na żądanie PPL S.A. przewoźnik jest zobowiązany do wykazania, w szczególności przez umożliwienie PPL S.A. wglądu do wewnętrznej dokumentacji, spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 5.2.4.

5.2.6. Przewoźnik, który nie będzie w stanie wykazać spełnienia na danej trasie wymogów, o których mowa w pkt 5.2.4., nie uzyska wnioskowanej zniżki, o której mowa w pkt 5.2.1. i 5.2.2., a jeśli uzyskał ją wcześniej, będzie zobowiązany do jej zwrotu w odniesieniu do tej trasy.

5.2.7. Zniżka na danej trasie jest udzielana każdemu przewoźnikowi lotniczemu, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym przewoźnikom, spełniającemu warunki określone w pkt 5.2.4. i rozpoczynającemu wykonywanie pasażerskich lotów rozkładowych w okresie obowiązywania zniżki na tej trasie.

5.2.8. Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego pasażerskiego lotu rozkładowego na tej trasie.

5.2.9. Jeżeli w czasie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania zniżki na danej trasie wykonywanie pasażerskich lotów rozkładowych zostanie wstrzymane, okres obowiązywania zniżki rozpoczyna się ponownie od dnia ich uruchomienia przez innego przewoźnika.

5.2.10. Zniżka nie przysługuje przewoźnikowi, który w ciągu 1 roku przed datą rozpoczęcia lotów na nowej trasie zaprzestał wykonywania pasażerskich lotów rozkładowych na trasie do innego portu lotniczego, obsługującego tę samą konurbację nie spełniającej kryteriów nowej trasy, jeżeli spowodowało to całkowitą likwidację połączenia do tego portu z Lotniska Warszawa - Radom. Jeżeli jednak trasa zlikwidowana spełniała kryteria nowej trasy, to przewoźnik zachowuje prawo do zniżki dla nowych tras w okresie:

a) do 3 lat od rozpoczęcia udzielania zniżki na trasie zlikwidowanej, jeśli na nowej trasie w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia nie były wykonywane pasażerskie loty rozkładowe,

b) do 3 lat od dnia wykonania pierwszego lotu handlowego w celu pasażerskiego regularnego przewozu lotniczego na nowej trasie, jeśli były na niej w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia wykonywane pasażerskie loty rozkładowe.

5.2.11. Dla rejsów łączonych, tj. rejsów wykonywanych z co najmniej jednym planowanym międzylądowaniem, zniżka od opłaty za lądowanie jest naliczana w wysokości średniej arytmetycznej zniżki należnej na trasach z poszczególnych portów, o ile przewoźnik ma prawa handlowe i oferuje przewóz pasażerów do Lotniska Warszawa - Radom z tych portów. Zniżka od opłaty pasażerskiej jest naliczana w wysokości uwzględniającej port docelowy lotu każdego pasażera.

5.3. POZOSTAŁE ZNIŻKI

5.3.1. Udziela się zniżki od opłaty za lądowanie dla operacji "touch and go" w wysokości 90%.

5.3.2. Udziela się zniżki od opłaty za lądowanie dla lotów szkolnych w wysokości 50%. Zniżka nie dotyczy operacji, o których mowa w pkt 5.3.1.

5.3.3. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie statku powietrznego, jeśli zaistniała konieczność jego powrotu, bez żadnego międzylądowania, na Lotnisko Warszawa - Radom z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych (w szczególności usterka techniczna statku powietrznego lub nagła choroba pasażera lub członka załogi).

5.4. WNIOSKI O UDZIELENIE ZNIŻEK

Przyznanie zniżek, o których mowa w pkt 5.2. następuje na wniosek zainteresowanego usługobiorcy przesłany do PPL S.A. Zniżka jest udzielana nie wcześniej, niż od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku do PPL S.A. Pozostałe zniżki stosowane są bez konieczności składania wniosku.

5.5. POSTANOWIENIA DODATKOWE

5.5.1. Zniżki są uwzględniane na bieżąco w momencie naliczania opłat lotniskowych.

5.5.2. Wstrzymuje się udzielanie zniżek, o których mowa w pkt 5.2. usługobiorcy, który w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych w okresie korzystania ze zniżek, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL S.A. z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Warszawa - Radom o więcej niż 5 dni w stosunku do terminów płatności wskazanych na fakturach. Usługobiorca ten może ponownie uzyskać zniżkę od następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności wobec PPL S.A. z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Warszawa - Radom, pod warunkiem całkowitego uregulowania wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec PPL S.A. z tytułu opłat lotniskowych na tym lotnisku. Dotyczy to zarówno zniżek, z których przewoźnik korzysta, jak i zniżek, o które wnioskuje, z zastrzeżeniem pkt 5.5.3.

5.5.3. Wniosek, o którym mowa w pkt 5.4., od przewoźnika który w dniu złożenia wniosku nie korzysta z żadnej zniżki, zostanie przyjęty tylko pod warunkiem, że przewoźnik ten w dniu złożenia wniosku nie ma wymagalnych zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Warszawa - Radom. Przewoźnik może złożyć taki wniosek po uregulowaniu powyższych zobowiązań w pełnej wysokości.

5.5.4. Dla celów decyzji o wstrzymaniu lub braku udzielenia zniżek nie są brane pod uwagę opóźnienia płatności o wartości nie przekraczającej 1% wartości zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych danego przewoźnika w danym okresie rozliczeniowym.