Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.114

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE Nr 11
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa/Modlin

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się, obowiązujące od 17 grudnia 2013 r. opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa/Modlin, stanowiące załącznik do ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

Opłaty lotniskowe dla lotniska Warszawa/Modlin

1. Definicje:

1.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) - maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie.

1.2. MPL W-M - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184990, NIP 522-10-25-337, REGON: 011248734 - spółka zarządzająca lotniskiem Warszawa/Modlin.

1.3. Lotnisko Warszawa/Modlin - lotnisko wpisane do rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 60.

1.4. Lotnisko bazowe - lotnisko, na którym przewoźnik łącznie spełnia następujące warunki:

a) wykonuje obsługę techniczną minimum jednego pasażerskiego statku powietrznego kodu C,

b) zawarł z zarządzającym umowę, z której jednoznacznie wynika, że lotnisko Warszawa/Modlin jest dla tego przewoźnika portem bazowym.

1.5. Opłata za lądowanie - to opłata pobierana przez MPL W-M za udostępnienie lotniska Warszawa/Modlin wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

1.6. Opłata pasażerska - opłata pobierana przez MPL W-M za usługi świadczone na rzecz pasażerów odlatujących, przylatujących i w tranzycie pośrednim (transfer). Obejmuje udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

1.7. Opłata postojowa - opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

1.8. Opłata hałasowa - opłata pobierana z tytułu emisji hałasu przez statki powietrzne starszych generacji (statki powietrzne o skumulowanym marginesie hałasu od 0 do 9,99 EPNdB oraz nie posiadające świadectw zdatności w zakresie hałasu) podczas wykonywania startu i lądowania na lotnisku Warszawa/Modlin.

1.9. Nowe połączenie regularne na obszarze UE i EOG - to bezpośrednie, regularne, pasażerskie połączenie lotnicze, które nie jest obsługiwane z lotniska Warszawa/Modlin do innego portu lotniczego na obszarze UE w chwili jego uruchomienia i które w ciągu 12 miesięcy przed datą uruchomienia nie było wykonywane przez żadnego z przewoźników.

1.10. Nowe połączenie regularne poza obszar UE i EOG - to bezpośrednie, regularne, pasażerskie połączenie lotnicze, które nie jest obsługiwane z lotniska Warszawa/Modlin do innego portu lotniczego poza obszar UE, na dystansie którego, zgodnie z rozkładem lotów, pokonanie wymaga poniżej 5 godzin lotu statku powietrznego do WMI w chwili jego uruchomienia i które w ciągu 12 miesięcy przed datą uruchomienia nie było wykonywane przez żadnego z przewoźników.

1.11. Nowe połączenie długodystansowe - bezpośrednie, regularne, pasażerskie połączenie lotnicze, które nie jest obsługiwane z lotniska Warszawa/Modlin do innego portu lotniczego poza UE, na dystansie którego, zgodnie z rozkładem lotów, pokonanie wymaga powyżej 5 godzin lotu statku powietrznego do WMI w chwili jego uruchomienia i które w ciągu 12 miesięcy przed datą uruchomienia nie było wykonywane przez żadnego z przewoźników.

1.12. Połączenie regularne - przewóz lotniczy, w którym w każdym locie publicznie oferowane są do nabycia miejsca przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, a przewóz wykonywany jest między tymi samymi portami lotniczymi według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów, inne niż połączenie czarterowe.

1.13. Połączenie czarterowe - przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

1.14. Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

1.15. Usługi lotniskowe - usługi, za wykonanie których pobierane są opłaty lotniskowe.

1.16. Przewoźnik lotniczy - podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji - w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa - w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

1.17. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez MPL W-M usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:

a) użytkownik statku powietrznego,

b) inna osoba wykonująca, lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego, w szczególności:

- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share), przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny niebędąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

1.16. Pasażer - osoba fizyczna podróżująca na pokładzie statku powietrznego, nie zarejestrowana na dany lot jako członek jego załogi.

1.17. Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na lotnisko Warszawa/Modlin i nie opuszczając pokładu statku powietrznego kontynuuje podróż połączeniem lotniczym o tym samym numerze rejsu.

1.18. Pasażer w tranzycie pośrednim (transfer) - pasażer, który przyleciał na lotnisko Warszawa/Modlin i kontynuuje podróż do portu lotniczego, innego niż początkowy port lotniczy, połączeniem lotniczym o innym numerze rejsu, na podstawie tego samego biletu lotniczego.

1.19. Członek załogi - osoba fizyczna podróżująca na pokładzie statku powietrznego, zarejestrowana na dany lot jako członek jego załogi.

1.20. Skumulowany margines hałasu - suma różnic pomiędzy dopuszczalnym poziomem hałasu a poziomem hałasu określonym w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, według pomiarów dokonywanych w punktach referencyjnych; dopuszczalny poziom hałasu oraz punkty referencyjne są określone w części II Tomu I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Opłaty lotniskowe są pobierane od usługobiorcy za świadczenie na lotnisku Warszawa/Modlin usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych oraz w związku z udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą i wyposażeniem.

2.2. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami będzie obciążany właściciel statku powietrznego.

2.3. Opłaty lotniskowe pobierane są przez MPL W-M.

2.4. Skorzystanie ze świadczonych przez MPL W-M usług lotniskowych jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.

2.5. Wszystkie stawki opłat lotniskowych podane są w PLN.

2.6. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu wykonania usługi.

2.7. Usługobiorca obsługujący lub planujący połączenia do/z lotniska Warszawa/Modlin przesyła do MPL W-M aktualne informacje dotyczące statków powietrznych, które będzie użytkować w danym sezonie rozkładowym lub jego części, z podaniem ich znaków rejestracyjnych, typu i wersji, kopii świadectwa zdatności w zakresie hałasu, MTOM, liczby oferowanych w sprzedaży miejsc pasażerskich, planowanego rozkładu lotów na dany sezon rozkładowy, najpóźniej na 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia wykonywania lotów. Usługobiorca niezwłocznie przekazuje informacje aktualizujące, jeżeli wystąpiły zmiany.

2.8. W przypadku nie podania MTOM użytkowanego statku powietrznego, dla kalkulacji opłat lotniskowych stosowany będzie najwyższy dopuszczalny poziom MTOM dla danego typu statku powietrznego.

2.9. Usługobiorca obsługujący lub planujący regularne połączenia do/z lotniska Warszawa/Modlin przesyła do MPL W-M wiarygodną i uzasadnioną w szczególności rozkładem lotów i przewidywanym wskaźnikiem wypełnienia statków powietrznych, informację na temat planowanej na dany rok kalendarzowy (w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku kalendarzowego od momentu rozpoczęcia działalności do końca tego roku kalendarzowego) ilości obsłużonych pasażerów z/do lotniska Warszawa/Modlin, najpóźniej na 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia wykonywania lotów w danym sezonie rozkładowym.

2.10. Opłaty lotniskowe pobierane na lotnisku Warszawa/Modlin to:

a) opłaty standardowe określone w punktach 3-6,

b) opłaty dodatkowe określone w punkcie 8.

2.11. Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.

3. Opłata za lądowanie:

3.1. Opłata za lądowanie statku powietrznego, obejmująca również jego start, pobierana jest od usługobiorcy za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku Warszawa/Modlin.

3.2. Wysokość opłaty za lądowanie wynosi:

Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM)Stawka (PLN)
do 2 ton75
powyżej 2 do 5150
powyżej 5 do 10350
powyżej 10 do 15525
powyżej 15 do 20700
powyżej 20 do 30900
powyżej 30 do 401.200
powyżej 40 do 501.500
powyżej 50 do 601.800
powyżej 60 do 802.000
powyżej 80 do 1002.500
powyżej 100 do 1303.000
powyżej 1303.500

3.3. W przypadku lotów niehandlowych, szkolnych/treningowych oraz innych lotów GA (prywatnych), wykonywanych przez usługobiorców stale korzystających z lotniska (t.j. posiadających umowy najmu powierzchni na terenie lotniska Warszawa/Modlin lub umowę podnajmu powierzchni od jednego z najemców lotniska Warszawa/Modlin) statkami powietrznymi o MTOM do 2 ton opłata za lądowanie za każdy statek powietrzny należący do usługobiorcy, za zgodą MPL W-M udzieloną na wniosek usługobiorcy, może być naliczana w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość wykonywanych operacji, jak w tabeli poniżej.

Rodzaje statków powietrznychStawka (PLN)
śmigłowce do 2 ton MTOM600
pozostałe statki powietrzne do 2 ton MTOM800

4. Opłata hałasowa:

4.1. Opłata hałasowa pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku Warszawa/Modlin.

4.2. Podstawą do określenia skumulowanego marginesu hałasu (EPNdB) stanowi świadectwo zdatności w zakresie hałasu, a w przypadku niedostarczenia świadectwa zdatności w zakresie hałasu, przyjmuje się jako podstawę maksymalny skumulowany margines hałasu dla danego typu samolotu.

4.3. Wysokość opłaty hałasowej zależy od skumulowanego marginesu hałasu oraz MTOM statku powietrznego (podana stawka dotyczy każdej rozpoczętej tony MTOM):

EPNdBStawka (PLN)
Powyżej 90
0-9,0020

5. Opłata za postój:

5.1. Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest od usługobiorcy za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM) i każde rozpoczęte 24 godziny postoju, i wynosi 5 PLN.

5.2. Czas postoju jest liczony od momentu znalezienia się na płycie postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny.

5.3. Za postój trwający do 120 min. opłaty postojowej nie pobiera się.

5.4. Usługobiorcom, którzy na podstawie umowy zawartej z MPL W-M otworzą bazę operacyjną na lotnisku Warszawa/Modlin z co najmniej 1 statkiem powietrzny kodu C, udzielana jest zniżka w wysokości 99 % - w zakresie bazujących statków powietrznych.

5.5. Przy obliczaniu czasu postoju wyłącza się czas w godzinach 23:00-05:59 według czasu lokalnego.

5.6. W przypadku uzasadnionej odmowy świadczenia usług, w szczególności z powodu nieprzestrzegania zasad i warunków niniejszej taryfy opłat lotniskowych, opłata postojowa jest podwyższana o 100 %.

6. Opłata pasażerska:

6.1. Opłata pasażerska pobierana jest od usługobiorcy za obsługę każdego pasażera odlatującego z lotniska Warszawa/Modlin.

6.2. Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za obsługę:

a) pasażerów w tranzycie bezpośrednim,

b) dzieci do lat 2 nieuprawnionych do zajmowania w samolocie osobnego miejsca pasażerskiego,

c) członków załóg zarejestrowanych na loty rozpoczynające/kończące się na lotnisku Warszawa/Modlin.

6.3. Wysokość opłaty pasażerskiej uzależniona jest od terminalu (Terminal Pasażerski albo Terminal General Aviation), w którym dokonywana jest odprawa pasażerska danego lotu.

6.4. Wysokość opłaty pasażerskiej pobieranej za obsługę pasażera w Terminalu General Aviation wynosi 100 PLN.

6.5. Wysokość opłaty pasażerskiej pobieranej za obsługę pasażera w Terminalu Pasażerskim wynosi 40 PLN.

6.6. Opłata pasażerska zawiera koszt ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu.

7. Zniżki od opłat lotniskowych:

7.1 Zniżka na nowym połączeniu regularnym.

7.1.1. Zniżka na nowym połączeniu regularnym dotyczy opłaty za lądowanie na tym połączeniu i udzielana jest na pisemny wniosek usługobiorcy złożony do MPL W-M przed rozpoczęciem operowania na przedmiotowej trasie, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

a) usługobiorca ten na dzień złożenia wniosku oraz na koniec poprzedniego roku kalendarzowego nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz MPL W-M,

b) usługobiorca rozpoczął operowanie na nowym połączeniu regularnym, z częstotliwością lądowań na lotnisku Warszawa/Modlin nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu.

7.1.2. Zniżka na nowym połączeniu regularnym jest udzielana na równych zasadach w trakcie okresu obowiązywania usługobiorcy, który ogłosił zamiar uruchomienia nowego połączenia z WMI, rozpoczął publiczną sprzedaż biletów i operowanie na nowym połączeniu regularnym.

7.1.3. Okres obowiązywania zniżki na nowym połączeniu regularnym rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego lotu na tym połączeniu i wynosi 4 lata.

7.1.4. Jeżeli w czasie krótszym niż 60 dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania zniżki na nowym połączeniu regularnym, jedyny usługobiorca operujący na danym nowym połączeniu regularnym wstrzyma wykonywanie pasażerskich regularnych przewozów lotniczych na tej trasie, okres obowiązywania zniżki na danym nowym połączeniu regularnym rozpoczyna się ponownie od dnia uruchomienia operacji przez innego usługobiorcę.

7.1.5. Zniżka nie przysługuje usługobiorcy, który w ciągu 1 roku przed datą rozpoczęcia lotów na nowym połączeniu regularnym, na podstawie autonomicznej decyzji (nie dotyczy przewoźnika, który z przyczyn niezależnych musieli zaprzestać operowania z/do lotniska Warszawa/Modlin), zaprzestał wykonywania pasażerskich regularnych przewozów lotniczych na trasie do tego samego albo innego portu lotniczego obsługującego daną konurbację, jeżeli spowodowało to całkowitą likwidację połączenia z/do tego portu do/z lotniska Warszawa/Modlin.

7.1.6. Zniżka przestaje być naliczana w przypadku nieprzestrzegania ustalonych przez MPL W-M warunków płatności.

7.1.7. Usługobiorca może ponownie uzyskać prawo do utraconych zniżek od początku miesiąca następującego po 2 miesiącach terminowego regulowania należności z tytułu opłat lotniskowych.

7.1.8. Zniżka na nowym, regularnym połączeniu na obszarze UE:

Okres trwania zniżkiWielkość zniżki
1 rok50 %
2 rok40 %
3 rok30 %
4 rok20 %

7.1.9. Zniżka na nowym, regularnym połączeniu poza obszar UE:

Okres trwania zniżkiWielkość zniżki
1 rok70 %
2 rok60 %
3 rok50 %
4 rok30 %

7.1.10. Zniżka na nowym, regularnym połączeniu długodystansowym:

Okres trwania zniżkiWielkość zniżki
1 rok99 %
2 rok80 %
3 rok60 %
4 rok40 %

7.2 Zniżka za lot promocyjny

7.2.1. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie oraz opłat pasażerskich usługobiorcy wykonującemu lot promocyjny, tj. lot wykonany w celach promocyjnych związanych z transportem lotniczym z/do lotniska Warszawa/Modlin. Zniżka ta jest udzielana nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym dla jednego usługobiorcy.

7.3 Zniżka za lądowanie w godzinach nocnych (22.00-0.00 i 4.00-6.00)

7.3.1. Użytkownikowi statku powietrznego, wykonującemu połączenie regularne, według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów, udzielana jest zniżka od opłaty za lądowanie wykonane po godzinie 22.00 i przed 0.00 oraz po godzinie 4.00 i przed 6.00 w wysokości 50 %.

7.3.2 Zniżka za lądowanie w godzinach nocnych nie kumuluje się ze zniżką na nowych połączeniach. Aplikowana jest ta zniżka, która jest wyższa.

7.3.3 Zniżka obowiązuje przez 5 lat od daty rozpoczęcia jej naliczania.

7.4 Zniżka od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych

7.4.1. Zniżka od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych w przypadku obsłużenia z lotniska Warszawa/Modlin więcej niż 50 000 pasażerów rocznie (zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej) zależy od ilości pasażerów przewiezionych przez przewoźnika. Opłata ta obliczana jest na podstawie uprzednio zadeklarowanej i stosownie uzasadnionej przez usługobiorcę planowanej ilości pasażerów obsłużonych na jego połączeniach regularnych z/do lotniska Warszawa/Modlin, zgodnie z pkt 2.9:

liczba pasażerów obsłużonych (odlatujących i przylatujących) w roku kalendarzowymopłata za pasażera odlatującego (PLN)
50 001 - 100 00036
100 001 - 300 00032
300 001 - 500 00030
500 001 - 700 00028
700 001 - 900 00026
900 001 - 1 100 00024
1 100 001 - 1 300 00022
1 300 001 - 1 500 00020
1 500 001 - 1 700 00018
1 700 001 - 1 900 00016
1 900 001 - 2 100 00012,5
2 100 001 - 2 35 0 00010
2 350 001 - 2 700 0009
2 700 001 - 2 800 0007
2 800 001 - 3 000 0006
powyżej 3 000 0005

7.4.2 Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie rozliczona ewentualna różnica pomiędzy opłatą pobraną od usługobiorcy, wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę obliczoną na podstawie zadeklarowanej liczby pasażerów, a opłatą wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę obliczoną na podstawie rzeczywistej liczby odprawionych pasażerów.

7.4.3 W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych przez usługobiorcę w trakcie roku kalendarzowego, zniżki od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych są ustanawiane proporcjonalnie w stosunku do części roku kalendarzowego przez jaką będą świadczone.

7.4.4 Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego przesyłania do MPL W-M depesz zawierających wszystkie informacje o liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących i w tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia opłat pasażerskich. Brak depesz może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej i maksymalnej liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji.

7.4.5 Zniżka przestaje być naliczana w przypadku nieprzestrzegania ustalonych przez MPL W-M warunków płatności.

7.4.6 Usługobiorca może ponownie uzyskać prawo do utraconych zniżek od początku miesiąca następującego po 2 miesiącach terminowego regulowania należności z tytułu opłat lotniskowych.

8. Opłaty dodatkowe:

8.1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych

8.1.1. Opłaty pobiera się od usługobiorcy za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez usługobiorców w następującej wysokości za każdy rozpoczęty 1m2 oczyszczonej powierzchni:

Rodzaj opłatyOpłata
Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów (PLN/mkw) za każdy rozpoczęty mkw150
Usunięcie innych zanieczyszczeń (PLN/mkw)100
Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie nawierzchni lotniskowych na wniosek użytkownika statku powietrznego (PLN/usługa) za każdy rozpoczęty mkw400

8.2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania

8.2.1 Opłaty pobiera się od usługobiorcy za ponadstandardowe usługi zabezpieczania statku powietrznego podczas postoju na lotnisku Warszawa/Modlin:

Rodzaj opłatyOpłata
Ochrona statku powietrznego przez specjalnego strażnika (PLN/h za każdego strażnika)150
Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny100
Wygrodzenie stanowiska postojowego (PLN/za stanowisko)300

8.3. Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/ roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie

8.3.1 Opłaty pobiera się od usługobiorcy za usługi zabezpieczenia przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu, w szczególności w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie, zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego.

Rodzaj opłatyOpłata
Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu w czasie wchodzenia/ wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie (PLN/1 operacja)100

9. Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotów realizujących w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

9.1. W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub Dziennik Ustaw - 2 - Poz. 134

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

9.2. W przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

9.3. Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

1 Motyw zmieniony przez ogłoszenie nr 14 z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.ULC.2013.118) zmieniającego nin. ogłoszenie z dniem 24 grudnia 2013 r.