Opłaty lotniskowe na lotnisku Poznań-Ławica.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2022.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE Nr 26
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Poznań-Ławica

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846 i 2185), ogłasza się, obowiązującą od dnia 15 grudnia 2022 r. taryfę opłat lotniskowych na lotnisku Poznań-Ławica, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Taryfa opłat lotniskowych na lotnisku Poznań-Ławica

Taryfa opłat lotniskowych na lotnisku Poznań-Ławica (Dz. Urz. ULC z 2013 r. poz. 117, z 2014 r. poz. 94, z 2015 r. poz. 5 oraz z 2020 r. poz. 10) otrzymuje następujące brzmienie:

Cennik opłat lotniskowych

Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o. o.

1. Postanowienia ogólne cennika

1.1 Opłaty objęte taryfą, dokonywane są na rzecz Portu Lotniczego Poznań-Ławica przez użytkownika statku powietrznego, korzystającego z usług świadczonych przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. W przypadku wystąpienia trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami obciążony zostanie właściciel statku powietrznego.

1.2 Skorzystanie z usług Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego cennika, a także zasad oraz warunków płatności znajdujących się na stronie internetowej Portu Lotniczego Poznań - Ławica Sp. z o.o.

1.3 Wysokość opłat określona jest w złotych polskich (PLN). Faktury dla usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN). Płatności powinny być dokonywane w złotych polskich (PLN).

1.4 Do stawek opłat określonych w niniejszej taryfie zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości obowiązującej w dniu wykonania usługi.

1.5 W przypadku istnienia kilku portów lotniczych w obrębie aglomeracji lub konurbacji, połączenie do każdego z nich traktowane jest jako odrębne.

2. Definicje

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć:

2.1 Port lotniczy lub Zarządzający - Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

2.2 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) - maksymalna, dopuszczalna do startu masa statku powietrznego, podana w świadectwie zdolności do lotu danego statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie.

2.3 Regularny przewóz lotniczy - przewóz, w którym na każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

2.4 Dodatkowy rejs na połączeniu w regularnym przewozie lotniczym:

a) obsługiwany jest z częstotliwością minimum 1 operacji startu dziennie, przez co najmniej 5 dni w tygodniu

b) jest połączeniem bezpośrednim

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

2.5 Nowe połączenie w regularnym przewozie lotniczym:

a) jest obsługiwane przez danego przewoźnika w większości z częstotliwością minimum 2 operacji startów w tygodniu

b) w momencie ogłoszenia połączenia przez przewoźnika, nie jest ono obsługiwane i nie zostało ogłoszone do uruchomienia przez innego przewoźnika, co skutkowałoby uruchomieniem danego połączenia w perspektywie kolejnych 6 miesięcy

c) nie było obsługiwane w siatce połączeń Portu lotniczego przez okres ostatnich 6 miesięcy, przy czym okres ten liczony jest od dnia wykonania ostatniej operacji na danym połączeniu

d) jest połączeniem bezpośrednim

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

2.6 Pasażer - płatny pasażer odlatujący, powyżej drugiego roku życia.

2.7 Lądowanie - każde lądowanie płatne, od którego jest naliczana opłata lotniskowa tytułem lądowania statku powietrznego.

2.8 Tona - każda rozpoczęta tona maksymalnej masy startowej statku powietrznego, za którą jest naliczana opłata za lądowanie.

2.9 Lot długodystansowy - jednoodcinkowy lot na dystansie dłuższym niż 4000 km.

2.10 Lot promocyjny - lot, który nie ma charakteru handlowego, ale posiada charakter promocyjny dla Portu lotniczego (np. loty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prezentacja statku powietrznego, etc.). Uzyskanie statusu Lotu promocyjnego wymaga pisemnej zgody Zarządzającego.

2.11 Lot "touch and go" - lot polegający na wykonaniu lądowania i startu bez procedur kołowania i obsługi naziemnej statku powietrznego.

2.12 Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych, zgodny z Rozporządzeniem UE nr 1178/2011.

2.13 Konurbacja - zespół leżących blisko siebie miast, powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie, składający się z kilku równorzędnych ośrodków, stymulujących rozwój innych, mniejszych miast.

2.14 Aglomeracja - skupienie miast o układzie monocentrycznym, charakteryzujące się zgrupowaniem miejsc pracy i głównych ośrodków usługowych, z których jeden, np. śródmieście wielkiego miasta, ma charakter dominujący.

2.15 Godziny nocne - ustanowione przez Zarządzającego godziny od 22:00 do 06:00 dnia następnego włącznie.

2.16 Ustawa - ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.).

2.17 Grupa kapitałowa - wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również ten przedsiębiorca.

2.18 Operator bazowy:

a) posiada swoje biuro operacyjne na terenie należącym do Portu lotniczego

b) zawarł umowę z Portem lotniczym wskazującą Port lotniczy jako siedzibę działalności

c) bazuje na terenie należącym do Portu lotniczego przynajmniej jeden statek powietrzny pozostający na noc

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

2.19 Powtarzalne serie lotów czarterowych - seria minimum 4 lotów handlowych do/z Poznania obsługiwanych przez przewoźnika lotniczego w jednym sezonie rozkładowym, na zlecenie organizatora imprez turystycznych.

3. Opłaty za usługi standardowe

3.1 Opłata za lądowanie statku powietrznego

Opłata za lądowanie, pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego w Porcie lotniczym. Opłata obejmuje również start statku powietrznego i wynosi:

100,00 PLNDla statków powietrznych

o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 2 ton włącznie

75,00 PLNDla statków powietrznych, o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 2 ton, z wyłączeniem samolotów kodu D, E i F, opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego
100,00 PLNDla statków powietrznych kodu D opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego
150,00 PLNDla statków powietrznych kodu E i F opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego

3.2 Opłata postojowa

3.2.1 Opłata postojowa dla statku powietrznego za postój na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska, pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę i wynosi:

0,00 PLNZa postój trwający do 3 godzin
10,00 PLNZa postój trwający dłużej niż 3 godziny, za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej oraz za każde rozpoczęte

24 godziny postoju

3.2.2 Postój statku powietrznego trwa od momentu znalezienia się na płycie postojowej, do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się czas liczony od momentu zajęcia przez statek powietrzny stanowiska na płycie postojowej, do momentu jego opuszczenia.

3.2.3 Za postój wynikający z zatrzymania statku powietrznego celem zabezpieczenia roszczeń tytułem zalegania z zapłatą jakiejkolwiek należności względem Portu lotniczego, naliczona zostanie specjalna opłata postojowa w wysokości 300 % stawki określonej w punkcie 3.2.1.

3.3 Oplata pasażerska

Opłata pasażerska pobierana jest za pasażera i wynosi 35,00 PLN.

3.4 Opłata hałasowa

3.4.1 Opłata hałasowa naliczana jest od każdej operacji startu i lądowania wykonanej w godzinach nocnych.

3.4.2 Wysokość opłaty jest uzależniona od przyznanej punktacji Quota Count statku powietrznego oraz od MTOW zgodnie ze wzorem:

(QCl + QC8) x MTOM x stawka

3.4.3 Stawka opłaty hałasowej za każdą rozpoczętą tonę statku powietrznego wynosi 5,00 PLN.

3.4.4 Punktacja Quota Count: statki powietrzne klasyfikowane są w grupach na podstawie parametrów akustycznych, ustalonych w oparciu o dane o poziomie hałasu w EPNdB emitowanego w czasie startu i lądowania, określone w procesie certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu.

Klasyfikacja hałasowaQuota Count
Poniżej 84 EPNdB0
84-86,9 EPNdB0,25
87-89,9 EPNdB0,5
90-92,9 EPNdB1
93-95,9 EPNdB2
96-98,9 EPNdB4
99-101,9 EPNdB8
powyżej 101,9 EPNdB16

3.4.5 Poziom hałasu w EPNdB na potrzeby ustalenia punktacji Quota Count z tabeli zamieszczonej w pkt 3.4.4 wyznacza się według wzoru:

a) Starty QCs: [EPNdB (lateral)+EPNdB (flyover)]/2

b) Lądowania QCl: EPNdB (approach) - 9

3.4.6 Podstawę wyliczenia QCli QCsstanowi świadectwo zdatności

w zakresie hałasu zawierające wszystkie informacje niezbędne do ustalenia stawki opłaty hałasowej. Scan przedmiotowego dokumentu należy wysłać na adres: invoices@airport- poznan.com.pl, najpóźniej do 24 godzin, po wykonaniu operacji. W przypadku braku dostarczenia takiego świadectwa, przyjmuje się że QCli QCswynoszą 16.

3.4.7 W przypadku gdy w godzinach nocnych wykonywana jest jedna operacja statku powietrznego, opłatę nalicza się tylko dla tej operacji.

3.5 Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu

Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu, pobierana jest za każdego pasażera i wynosi 8,08 PLN.

4. Opłaty dodatkowe

OpłataRodzaj usługiUwagi
125,00 PLNOpłata za dodatkowe oświetlenie stanowiska postojowego, za każdą rozpoczętą dobę, za jeden punkt świetlnyUsługa może zostać wykonana w przypadku wcześniejszego ustalenia i potwierdzenia przez Port lotniczy możliwości jej wykonania
250,00 PLNOpłata za wygrodzenie stanowiska postojowego
250,00 PLNOpłata za usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych spowodowanych przez użytkownika lotniska oraz za dodatkowe odśnieżanie i odladzanie na wniosek użytkownika lotniskaOpłata naliczana za każdy rozpoczęty 1 m2 powierzchni

5. Odstępstwa

Nie pobiera się opłat lotniskowych, na warunkach określonych w Ustawie, od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

5.1 W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzonego:

a) statusem lotu:

* HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

* SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą), lub

* HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu

5.2 W przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

* STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

* GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu

5.3 Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

* HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Komendanta Służby Ochrony Państwa), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu

5.4 Podmioty wykonujące loty podlegające zwolnieniu z opłat lotniskowych, o których mowa w pkt 5, zobowiązane są przekazać Zarządzającemu kopię planu lotu potwierdzającego prawo do skorzystania ze zwolnienia.

Kopia planu lotu musi być przesłana najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres mailowy: invoices@airport-poznan.com.pl. W przeciwnym wypadku Port lotniczy obciąży dany podmiot opłatami lotniskowymi zgodnie z cennikiem.

6. Zniżki od opłat lotniskowych

a) przy naliczaniu zniżek dla danego przewoźnika, uwzględnia się okoliczności dotyczące tego przewoźnika oraz pozostałych przewoźników korzystających z usług Portu lotniczego, a wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy dany przewoźnik

b) w przypadku pojawienia się przeterminowanych należności na koncie przewoźnika, Port lotniczy zastrzega sobie prawo do zawieszenia naliczania zniżek

c) zniżki będą naliczane na podstawie planowanego rozkładu lotów, przekazanego Zarządzającemu w formie pisemnej lub na podstawie informacji ze strony internetowej Przewoźnika, a także na podstawie planu lotu W przypadku braku możliwości pozyskania stosownych informacji uprawniających do udzielenia zniżek, Port lotniczy naliczy opłaty w pełnej wysokości

d) zniżki danej opłaty lotniskowej, nie sumują się, chyba, że zapisy wyraźnie stanowią inaczej.

6.1 Zniżki od opłaty za lądowanie statku powietrznego

6.1.1 Dla nowego połączenia w regularnym przewozie lotniczym udziela się zniżek zgodnie z poniższymi zasadami:

Zniżka w pierwszym rokuZniżka w drugim roku
90%50%

a) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszone przez przewoźnika, a było również obsługiwane przez innego przewoźnika, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do przedmiotowego połączenia w pozostałym okresie czasu

b) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, który powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do tego połączenia, o ile obsługi tego połączenia nie podjął się inny przewoźnik

c) o ile przewoźnik nie powróci do obsługi istniejącego połączenia w ciągu 6 miesięcy, bezwzględnie traci prawo do zniżki względem danego połączenia. Nie wyklucza to jednak możliwości ponownego przyznania zniżki, na warunkach dotyczących nowych połączeń w regularnym przewozie lotniczym

d) uprawnienie do otrzymania zniżki, nie może przekroczyć okresu 12 miesięcy, w których jest naliczona zniżka dla danego połączenia, od momentu jej przyznania po raz pierwszy

6.1.2 Udziela się zniżki na okres 24 miesięcy, dla nowego połączenia w regularnym przewozie lotniczym będącego lotem długodystansowym według poniższego schematu:

Zniżka w pierwszym rokuZniżka w drugim roku
90%60%

a) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka, zostanie zawieszone przez przewoźnika, a było również obsługiwane przez innego przewoźnika, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do przedmiotowego połączenia w pozostałym okresie czasu

b) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka, zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, który powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do tego połączenia, o ile obsługi tego połączenia nie podjął się inny przewoźnik

c) o ile przewoźnik nie powróci do obsługi połączenia w ciągu 6 miesięcy, bezwzględnie traci prawo do zniżki względem danego połączenia. Nie wyklucza to jednak możliwości ponownego przyznania zniżki, na warunkach odnoszących się do nowych połączeń w regularnym przewozie lotniczy, będących lotem długodystansowym

d) uprawnienie do otrzymania przedmiotowej zniżki, nie może przekroczyć okresu 24 miesięcy, w których jest naliczona zniżka dla danego połączenia, od momentu jej przyznania po raz pierwszy

6.1.3 Przewoźnikowi przysługuje zniżka w wysokości 50%, za każde lądowanie, które będzie zwiększało wyjściową liczbę lądowań w regularnym przewozie lotniczym danego przewoźnika, co najmniej o 100%:

a) o zniżkę, mogą ubiegać się jedynie przewoźnicy obsługujący połączenia z Portu lotniczego przez minimum 6 następujących po sobie miesięcy, którzy wykonują operacje w regularnym przewozie lotniczym z Portu lotniczego, z częstotliwością co najmniej 5 operacji lądowań w tygodniu

b) zniżka będzie obowiązywać przez okres 18 miesięcy, od momentu jej przyznania po raz pierwszy. Dopuszcza się przerwę w obsłudze połączenia, o ile nie przekroczy ona okresu 6 miesięcy

6.1.4 W przypadku zmiany statku powietrznego na większy, obsługującego istniejące dotychczas połączenie w regularnym przewozie lotniczym, z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu, przyznaje się zniżki w wysokości:

a) 50% w przypadku gdy statek powietrzny o MTOM równym lub mniejszym niż 30 t, zostanie zmieniony na większy, ale poniżej 50 t

b) 70% w przypadku gdy statek powietrzny o MTOM równym lub mniejszym niż 30 t, zostanie zmieniony na większy, powyżej 50 t

c) 35% w przypadku gdy statek powietrzny o MTOM równym lub mniejszym niż 50 t, zostanie zmieniony na większy, powyżej 50 t

d) przedmiotowe zniżki przyznawane są na okres 24 miesięcy

6.1.5 Dla przewoźników operujących w regularnym przewozie lotniczym, przyznaje się zniżki za lądowanie na danym połączeniu według poniższego schematu:

Wysokość zniżkiWarunek przyznania dla danego połączenia
25%min 45 000 pasażerów w roku kalendarzowym
35%min 55 000 pasażerów w roku kalendarzowym
45%min 75 000 pasażerów w roku kalendarzowym
50%min 85 000 pasażerów w roku kalendarzowym

6.1.6 Udziela się zniżki w wysokości 35% dla połączeń w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, obsługiwanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) dany przewoźnik obsługuje w Porcie lotniczym, co najmniej 4 połączenia w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym w danym roku kalendarzowym

b) na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, dany przewoźnik generuje minimum 90 000 pasażerów w danym roku kalendarzowym

c) obie przesłanki muszą być spełnione łącznie

6.1.7 Udziela się zniżki w wysokości 50% dla połączeń w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, obsługiwanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) dany przewoźnik obsługuje w Porcie lotniczym, co najmniej 5 połączeń w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym w danym roku kalendarzowym

b) na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, dany przewoźnik generuje minimum 160 000 pasażerów w danym roku kalendarzowym

c) obie przesłanki muszą być spełnione łącznie

6.1.8. Udziela się zniżki w wysokości 65% na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, obsługiwanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) dany przewoźnik obsługuje w Porcie lotniczym, co najmniej 7 połączeń w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym w danym roku kalendarzowym

b) na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, dany przewoźnik generuje minimum 240 000 pasażerów w danym roku kalendarzowym

c) obie przesłanki muszą być spełnione łącznie

6.1.9 Udziela się zniżki w wysokości 75% na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, obsługiwanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) dany przewoźnik obsługuje w Porcie lotniczym, co najmniej 8 połączeń w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym w danym roku kalendarzowym

b) na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, dany przewoźnik generuje minimum 280 000 pasażerów w danym roku kalendarzowym

c) obie przesłanki muszą być spełnione łącznie

6.1.10 Udziela się zniżki w wysokości 90% na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, obsługiwanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) dany przewoźnik obsługuje w Porcie lotniczym, co najmniej 9 połączeń w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym w danym roku kalendarzowym

b) na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, dany przewoźnik generuje minimum 320 000 pasażerów w danym roku kalendarzowym,

c) obie przesłanki muszą być spełnione łącznie

6.1.11 Zniżki, o których mowa w pkt 6.1.5-6.1.10 będą weryfikowane na koniec roku kalendarzowego w oparciu o rzeczywistą liczbę pasażerów oraz kierunków tam gdzie ma to zastosowanie. W przypadku gdy przewoźnik w danym roku kalendarzowym obsłuży liczbę pasażerów i kierunków inną niż zadeklarował, Zarządzający wystawi stosowne korekty faktur.

6.1.12 Operatorom bazowym udziela się zniżki dla lotów szkolnych oraz "touch and go", zgodnie z tabelą poniżej:

Wysokość zniżki35%45%50%
Liczba operacji w roku kalendarzowym51-100101-400401 i więcej

6.1.13 Pozostałym operatorom udziela się zniżki dla lotów szkolnych oraz "touch and go" zgodnie z tabelą poniżej:

Wysokość zniżki20%25%
Liczba operacji w roku kalendarzowym51-100101 i więcej

6.1.14 Zniżki, o których mowa w pkt 6.1.12-6.1.13 zostaną udzielone pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

a) lądowanie i start, którego zniżka ma dotyczyć, wykonywane jest przez certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego,

b) lot nie odbywa się w porze nocnej

Dane na temat wykonanych operacji zostaną pozyskane z dostępnych systemów, jednakże w przypadku braku możliwości ich pozyskania lub wymogów przekraczających możliwości Zarządzającego, operatorzy będą zobowiązani do przekazania informacji o wykonanych lotach w formie planu lotu potwierdzającego status lotu szkolnego lub "touch and go", najpóźniej w terminie 24 godzin po wykonaniu operacji.

6.1.15 Operatorzy lotniczy, o których mowa w pkt 6.1.12-6.1.13, są zobowiązani do przekazania Zarządzającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii certyfikatu potwierdzającego status Ośrodka Szkolenia Lotniczego, najpóźniej w terminie 24 godzin po wykonaniu pierwszej operacji w danym roku kalendarzowym. Certyfikat oraz plany lotu upoważniające do zniżek należy przekazywać:

* osobiście w Biurze Opłat Lotniskowych Zarządzającego lub

* pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres mailowy: invoices@airport-poznan.com.pl

6.1.16 Zniżki, o których mowa w pkt 6.1.12-6.1.13, będą naliczana na podstawie oświadczenia przesłanego przez operatora. Zniżka będzie weryfikowana na koniec danego roku, w oparciu o rzeczywistą liczbę operacji. W przypadku wykonania innej liczby operacji niż zadeklarowana, Zarządzający wystawi stosowne korekty faktur.

6.1.17 Udziela się zniżki w wysokości 50% w przypadku wykonywania lotów przez śmigłowce pod warunkiem, iż lądowanie i start, którego dotyczy naliczenie zniżki, nie będzie odbywać się w godzinach nocnych.

6.1.18 Dla statków powietrznych kodu D wykonujących regularny przewóz lotniczy lub powtarzalne serie lotów czarterowym na zlecenie organizatora turystyki, udziela się zniżki w wysokości 25%

6.1.19 Dla statków powietrznych kodu E i F wykonujących regularny przewóz lotniczy lub powtarzalne serie lotów czarterowym na zlecenie organizatora turystyki, udziela się zniżki w wysokości 50%

6.1.20 Zniżki, o których mowa w pkt 6.1.18-6.1.19 łączą się z innymi zniżkami, przy czym naliczana jest w pierwszej kolejności.

6.1.21 Udziela się zniżki w wysokości 99%, jeśli zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego międzylądowania, z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych (w szczególności usterka techniczna statku powietrznego lub choroba pasażera lub członka załogi)

6.2 Zniżki od opłaty pasażerskiej.

6.2.1 Udziela się zniżki dla nowego połączenia w regularnym przewozie lotniczym:

a) która w poszczególnych okresach operowania wynosi:

Wysokość zniżkiOkres, w którym przysługuje zniżka
70 %od 1 do 6 miesiąca
55 %od 7 do 12 miesiąca
40 %od 13 do 18 miesiąca
25 %od 19 do 24 miesiąca

b) która przyznawana jest zgodnie z poniższymi zasadami:

* jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszone przez przewoźnika, a było również obsługiwane przez innego przewoźnika, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do przedmiotowego połączenia w pozostałym okresie czasu

* jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, który powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do tego połączenia, o ile obsługi tego połączenia nie podjął się inny przewoźnik

* o ile przewoźnik nie powróci do obsługi istniejącego połączenia w ciągu 6 miesięcy, bezwzględnie traci prawo do zniżki względem danego połączenia. Nie wyklucza to jednak możliwości ponownego przyznania zniżki, na warunkach dotyczących nowych połączeń w regularnym przewozie lotniczym

* uprawnienie do otrzymania zniżki, nie może przekroczyć okresu 24 miesięcy, w których jest naliczona zniżka dla danego połączenia, od momentu jej przyznania po raz pierwszy

6.2.2 Udziela się zniżki na dodatkowy rejs, na połączeniu w regularnym przewozie lotniczym, już obsługiwanym przez danego przewoźnika co najmniej 5 razy w tygodniu:

a) która, w poszczególnych okresach operowania wynosi:

Wysokość zniżkiOkres, w którym przysługuje zniżka
40 %od 1 do 6 miesiąca
30 %od 7 do 12 miesiąca
15 %od 13 do 18 miesiąca

b) która przyznawana jest zgodnie z poniższymi zasadami:

* zniżka będzie naliczana na podstawie planowanego rozkładu lotów przekazanego Zarządzającemu pisemnie lub pocztą elektroniczną lub informacji ze strony przewoźnika

* jeżeli dodatkowy rejs, na połączeniu w regularnym przewozie lotniczym, już obsługiwanym przez danego przewoźnika, któremu przysługiwała zniżka, zostanie zawieszony przez danego przewoźnika, a następnie przewoźnik ten powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do danego dodatkowego rejsu

* jeżeli przewoźnik powróci do obsługi dodatkowego rejsu na połączeniu w regularnym przewozie lotniczym, już obsługiwanym przez danego przewoźnika, w okresie późniejszym niż 6 miesięcy od momentu jego zawieszenia, przedmiotowa zniżka przestaje obowiązywać, a przewoźnik może ubiegać się o zniżkę na zasadach dotyczących dodatkowego rejsu w regularnym przewozie lotniczym, na połączeniu już obsługiwanym przez danego przewoźnika

* całkowity okres obowiązywania zniżki nie może przekroczyć 18 miesięcy od momentu jej przyznania

6.2.3 Udziela się zniżki w wysokości 30% na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, obsługiwanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) dany przewoźnik obsługuje w Porcie lotniczym, co najmniej 4 połączenia w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym

b) na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, dany przewoźnik generuje minimum 90 000 pasażerów w danym roku kalendarzowym

c) obie przesłanki muszą być spełnione łącznie

6.2.4 Udziela się zniżki w wysokości 60% na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, obsługiwanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) dany przewoźnik obsługuje w Porcie lotniczym, co najmniej 5 połączeń w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym

b) na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, dany przewoźnik generuje minimum 125 000 pasażerów w danym roku kalendarzowym

c) obie przesłanki muszą być spełnione łącznie

6.2.5 Udziela się zniżki w wysokości 95,00% na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, obsługiwanych zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) dany przewoźnik obsługuje w Porcie lotniczym, co najmniej 6 połączeń w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym

b) na połączeniach w regularnym, zagranicznym przewozie lotniczym, dany przewoźnik generuje minimum 160 000 pasażerów w danym roku kalendarzowym

c) obie przesłanki muszą być spełnione łącznie

6.2.6 Zniżki, o których mowa w pkt 6.2.3-6.2.5 będą weryfikowane na koniec roku kalendarzowego w oparciu o rzeczywistą liczbę pasażerów i kierunków. W przypadku gdy przewoźnik w danym roku kalendarzowym obsłuży inną liczbę pasażerów i kierunków niż zadeklarował, Zarządzający wystawi stosowną korektę faktur.

6.2.7 Dla przewoźników operujących w regularnym przewozie lotniczym, na danym połączeniu w ruchu krajowym, przyznaje się zniżki według poniższego schematu:

Wysokość zniżkiWarunek przyznania dla danego połączenia
30%min 60 000 pasażerów w roku kalendarzowym
40%min 75 000 pasażerów w roku kalendarzowym
50%min 95 000 pasażerów w roku kalendarzowym
60%min 115 000 pasażerów w roku kalendarzowym

6.2.8 Zniżka, o której mowa w pkt 6.2.7 będzie weryfikowana na koniec roku kalendarzowego w oparciu o rzeczywistą liczbę pasażerów. W przypadku gdy przewoźnik w danym roku kalendarzowym obsłuży liczbę pasażerów inną niż zadeklarował, Zarządzający wystawi stosowne korekty faktur.

6.3 Zniżki od opłaty postojowej.

6.3.1 Udziela się zniżki od opłaty postojowej dla samolotów obsługujących połączenia z Poznania w regularnym przewozie lotniczym według poniższego schematu:

Wysokość zniżkiWarunki przyznania zniżki
30%dla przewoźników parkujących w Porcie lotniczym 2 samoloty na dobę
40%dla przewoźników parkujących w Porcie lotniczym 3 samoloty na dobę
50%dla przewoźników parkujących w Porcie lotniczym co najmniej 4 samoloty na dobę

6.3.2 Udziela się 99% zniżki od opłaty postojowej dla samolotów o MTOM > 60 t obsługujących połączenia z Poznania w regularnym przewozie lotniczym lub w ramach powtarzalnej serii lotów czarterowych.

6.3.3 Udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty postojowej dla samolotu, który towarzyszy lądowaniu, które będzie zwiększało wyjściową liczbę lądowań w regularnym przewozie lotniczym danego przewoźnika, co najmniej o 100%, zgodnie z zapisami pkt 6.1.3.

Zniżka przyznawana jest na okres 24 miesięcy.

6.3.4 Udziela się zniżki w wysokości 30% od opłaty postojowej dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach, w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już operującego na danym połączeniu, którego MTOM jest równe lub mniejsze niż 30 t, na większy o MTOM do 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 24 miesięcy, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

6.3.5 Udziela się zniżki w wysokości 60% od opłaty postojowej dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach, w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już operującego na danym połączeniu, którego MTOM jest równe lub mniejsze niż 30 t, na większy o MTOM powyżej 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 24 miesięcy, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

6.3.6 Udziela się zniżki w wysokości 30% od opłaty postojowej dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach, w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już operującego na danym połączeniu, którego MTOM jest równe lub mniejsze niż 50 t, na większy o MTOM powyżej 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 24 miesięcy, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

7. Pozostałe zniżki.

Udziela się 99% zniżki od opłat lotniskowych w przypadku wykonywania lotów promocyjnych, z wyjątkiem opłat wymienionych w punkcie 3.4, 3.5 oraz 4.

8. Odmowa świadczenia usług

8.1 Port lotniczy może odmówić podmiotowi, o którym mowa w art. 75 ust. 1 Ustawy, korzystania z obiektów, urządzeń lub świadczenia usług, jeżeli podmiot ten dopuścił się zwłoki, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w regulowaniu opłat lotniskowych należnych Portowi lotniczemu, pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, pasażerów lub ładunków (towarów i poczty).

8.2 Port lotniczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie statku powietrznego.