Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.117

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE Nr 13
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Poznań - Ławica

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się, obowiązujące od 31 grudnia 2013 r. opłaty lotniskowe na lotnisku Poznań - Ławica, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Opłaty lotniskowe dla lotniska Poznań-Ławica

1.

 Postanowienia ogólne

1.1 Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o., przez użytkownika statku powietrznego, korzystającego z usług świadczonych przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. W przypadku wystąpienia trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami obciążony zostanie właściciel statku powietrznego.

1.2 Skorzystanie z usług Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego cennika.

1.3 Wysokość opłat określona jest w złotych polskich (PLN). Faktury dla usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN). Płatności powinny być dokonywane w złotych polskich (PLN).

1.4 Do stawek opłat określonych w niniejszej taryfie zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości obowiązującej w dniu wykonania usługi.

1.5 W przypadku istnienia kilku portów lotniczych w obrębie aglomeracji lub konurbacji, połączenie do każdego z nich traktowane jest jako odrębne.

1.6 Niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.

2.

 Definicje

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć:

2.1 Port lotniczy - Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

2.2 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) - maksymalna, dopuszczalna do startu masa statku powietrznego, podana w świadectwie zdolności do lotu danego statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie.

2.3 Regularny przewóz lotniczy - jest to przewóz, w którym w każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

2.4 Istniejące połączenie (kierunek) w regularnym przewozie lotniczym:

a) jest obsługiwane w ciągu roku w większości z częstotliwością min. 2 operacji startów w tygodniu,

b) jest połączeniem bezpośrednim,

c) istnieje w siatce połączeń Portu Lotniczego w momencie wejścia w życie niniejszego cennika.

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

2.5 Nowe połączenie (kierunek) w regularnym przewozie lotniczym:

a) jest obsługiwane w ciągu roku w większości z częstotliwością min. 2 operacji lądowania w tygodniu,

b) w momencie ogłoszenia połączenia przez przewoźnika, nie jest ono obsługiwane i nie zostało ogłoszone do uruchomienia przez innego przewoźnika, co skutkowałoby uruchomieniem danego połączenia w perspektywie kolejnych 6 miesięcy,

c) nie było obsługiwane w siatce połączeń Portu lotniczego przez okres ostatnich 6 miesięcy, przy czym okres 6 miesięcy liczony jest od dnia wykonania ostatniej operacji na danym połączeniu,

d) jest połączeniem bezpośrednim.

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

2.6 Dodatkowy rejs na połączeniu w regularnym przewozie lotniczym - to rejs, który:

a) w każdym tygodniu obsługiwany jest z częstotliwością minimum 1 operacji lądowania dziennie, przez co najmniej 5 dni w tygodniu,

b) jest połączeniem bezpośrednim.

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

2.7 Przewoźnik bazowy - przewoźnik lotniczy, który:

a) posiada swoje biuro operacyjne na terenie należącym do Portu lotniczego,

b) zawarł umowę z Portem lotniczym jednoznacznie wskazującą Port lotniczy jako port bazowy,

c) bazuje na terenie należącym do Portu lotniczego przynajmniej jeden samolot

pozostający na noc obsługujący połączenia z i do portu lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

2.8 Pasażer - jest to płatny pasażer odlatujący, powyżej drugiego roku życia.

2.9 Lądowanie - rozumie się przez to każde lądowanie płatne, od którego jest naliczana opłata lotniskowa tytułem lądowania statku powietrznego.

2.10 Tona - rozumie się przez to każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego, za którą jest naliczana opłata za lądowanie.

2.11 Lot promocyjny - lot, który nie ma charakteru handlowego, ale posiada charakter promocyjny dla Portu lotniczego (np. loty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prezentacja statku powietrznego, etc). Uzyskanie statusu Lotu promocyjnego wymaga pisemnej zgody Zarządzającego Portem lotniczym.

2.12 Lot "touch and go" - lot polegający na wykonaniu lądowania i startu bez procedur kołowania i obsługi naziemnej statku powietrznego.

2.13 Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych, zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. L 311 z 25.11.2011, str. 1).

2.14 Konurbacja - zespół leżących blisko siebie miast, powiązanych ze sobą gospodarczo i komunikacyjnie. Konurbacja składa się z kilku równorzędnych ośrodków, stymulujących rozwój innych, mniejszych miast.

2.15 Aglomeracja - skupienie miast o układzie monocentrycznym, charakteryzujące się zgrupowaniem miejsc pracy i głównych ośrodków usługowych, z których jeden, np. śródmieście wielkiego miasta, ma charakter dominujący.

2.16 Godziny nocne - godziny określone przez zarządzającego Portem lotniczym jako czas pomiędzy godziną 22:00 a 05:59 dnia następnego.

2.17 Ustawa - ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393).

3.

 Opłaty lotniskowe

3.1 Opłata za lądowanie statku powietrznego

3.1.1 Opłata za lądowanie, pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego w porcie lotniczym. Opłata obejmuje również start statku powietrznego.

3.1.2 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 2 ton włącznie, opłata za lądowanie wynosi 75,00 PLN.

3.1.3 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 2 ton, opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i wynosi 50,00 PLN.

3.2 Opłata postojowa

3.2.1 Opłata postojowa dla statku powietrznego za postój na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska, pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej (MTOM) oraz za każde rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi 10,00 PLN

3.2.2 Postój statku powietrznego trwa od momentu znalezienia się na płycie postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się czas liczony od momentu zajęcia przez statek powietrzny stanowiska na płycie postojowej do momentu jego opuszczenia (tzw. czas blokowy).

3.2.3 Za postój trwający do 3 godzin opłaty nie pobiera się.

3.2.4 Za postój wynikający z zatrzymania statku powietrznego celem zabezpieczenia roszczeń tytułem zalegania z zapłatą jakiejkolwiek należności względem Portu Lotniczego naliczona zostanie specjalna opłata postojowa w wysokości 300% stawki.

3.3 Oplata pasażerska

3.3.1 Opłata pasażerska pobierana jest za pasażera i wynosi 35,00 PLN.

3.4 Opłaty dodatkowe

3.4.1 Opłata za dodatkowe oświetlenie stanowiska postojowego, za każdą rozpoczętą dobę, za jeden punkt świetlny wynosi 125,00 PLN.

3.4.2 Opłata za wygrodzenie stanowiska postojowego wynosi 250,00 PLN.

3.4.3 Opłata za usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych spowodowanych przez użytkowników lotniska oraz za dodatkowe odśnieżanie i odladzanie na wniosek użytkownika lotniska, w wysokości 250,00 PLN za każdy rozpoczęty 1m2 oczyszczonej powierzchni.

3.4.4 Usługi wymienione w pkt 3.4.1 - 3.4.2, mogą być świadczone w przypadku wcześniejszego potwierdzenia z Portem lotniczym.

4.

 Zwolnienia od opłat

4.1 Nie pobiera się opłat lotniskowych, na warunkach określonych w Ustawie, od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

4.1.1 W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

4.1.2 W przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

4.1.3 Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

5.

 Zniżki od opłat lotniskowych

W przypadku pojawienia się przeterminowanych należności na koncie przewoźnika, Port lotniczy zastrzega sobie prawo do zawieszenia naliczania zniżek.

W przypadku możliwości uzyskania kilku zniżek z różnych tytułów dla danej opłaty lotniskowej, uzyskane zniżki sumuje się z zastrzeżeniem przepisów pkt 5.1.19 i 5.2.11.

5.1 Zniżki od opłaty za lądowanie statku powietrznego

5.1.1 Dla przewoźników generujących wolumen ruchu pasażerskiego, na poziomie powyżej 150 000 pasażerów rocznie w regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 6 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 49,74% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na każdym obsługiwanym przez przewoźnika połączeniu.

5.1.2 Dla przewoźników bazowych generujących wolumen ruchu pasażerskiego na poziomie powyżej 135 000 pasażerów rocznie w regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 5 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 49,74% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na każdym obsługiwanym przez przewoźnika połączeniu.

5.1.3 Dla przewoźników bazowych generujących ponad 1 430 lądowań rocznie, na co najmniej 6 połączeniach udziela się zniżki w wysokości 20,96% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.1.4 Dla przewoźników bazowych generujących ponad 1 200 lądowań rocznie, na co najmniej 6 połączeniach udziela się zniżki w wysokości 16,76% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.1.5 Dla przewoźników bazowych generujących ponad 900 lądowań rocznie, na co najmniej 5 połączeniach udziela się zniżki w wysokości 6,7% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.1.6 Dla przewoźników generujących ponad 1 850 lądowań rocznie, na co najmniej 6 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 40% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.1.7 Dla przewoźników generujących ponad 1 600 lądowań rocznie, na co najmniej 6 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 16,76% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.1.8 W przypadku punktów 5.1.1 -5.1.7 stosuje się następujące zasady:

a) Naliczenie zniżki wymaga podpisania stosownej umowy pomiędzy przewoźnikiem, a Portem lotniczym. Umowa będzie zawierała deklarację ze strony przewoźnika co do planowanej liczby pasażerów lub lądowań oraz sposobu rozliczenia związanego z naliczaniem zniżki. Umowa nie będzie zawierać innych warunków handlowych w zakresie opłat lotniskowych, niż te opublikowane w cenniku.

b) Zniżka będzie weryfikowana na koniec roku kalendarzowego w oparciu o rzeczywistą liczbę pasażerów lub lądowań. W przypadku gdy przewoźnik obsłuży liczbę pasażerów lub lądowań inną niż zadeklarowane na podstawie pkt 5.1.1 - 5.1.7, na koniec roku kalendarzowego, Port lotniczy wystawi stosowną korektę faktur.

c) Zniżka będzie naliczana w stosunku do połączeń w regularnym przewozie lotniczym, przekierowanych oraz dodatkowych na połączeniach objętych zniżką.

5.1.9 W przypadku punktów 5.1.3 - 5.1.7 stosuje się następujące zasady:

a) jeżeli dane połączenie, które zostało objęte zniżką, zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, a było dotychczas obsługiwane lub zostanie uruchomione przez innego, to będzie on uprawniony do otrzymania zniżki w odniesieniu do tego połączenia, do czasu powrotu pierwszego przewoźnika; zniżka zostanie mu przyznana definitywnie, jeśli pierwszy przewoźnik nie powróci do obsługi zawieszonego połączenia w ciągu 6 miesięcy od daty jego zawieszenia,

b) o ile pierwszy przewoźnik nie powróci do obsługi istniejącego połączenia w ciągu 6 miesięcy, traci prawo do zniżki względem połączenia; nie wyklucza to jednak możliwości ponownego przyznania zniżki, na warunkach odnoszących się do nowych połączeń w regularnym przewozie lotniczym.

5.1.10 Udziela się 50% zniżki na okres 12 miesięcy, dla nowego połączenia w regularnym przewozie lotniczym:

a) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszone przez pierwszego przewoźnika, a było dotychczas obsługiwane lub zostanie uruchomione przez innego przewoźnika, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do przedmiotowego połączenia,

b) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, który powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do tego połączenia, o ile obsługi tego połączenia nie podjął się inny przewoźnik,

c) o ile pierwszy przewoźnik nie powróci do obsługi istniejącego połączenia w ciągu 6 miesięcy, bezwzględnie traci prawo do zniżki, względem danego połączenia. Nie wyklucza to jednak możliwości ponownego przyznania zniżki, na warunkach odnoszących się do nowych połączeń w regularnym przewozie lotniczym

d) uprawnienie do otrzymania zniżki, o której mowa w pkt a i b, nie może przekroczyć okresu 12 miesięcy, w których jest naliczona zniżka dla danego połączenia, od momentu jej przyznania po raz pierwszy.

5.1.11 Dla przewoźników operujących w regularnym przewozie lotniczym, przyznaje się zniżki za lądowanie na danym połączeniu w ciągu doby, na okres 5 lat, według poniższego schematu:

a) 25% zniżki dla średniej liczby 2,5 lądowań w ciągu 24 godzin,

b) 35% zniżki dla średniej liczby 3 lądowań w ciągu 24 godzin,

c) 45% zniżki dla średniej liczby 3,5 lądowań w ciągu 24 godzin,

d) 50% zniżki dla średniej liczby 4 lądowań w ciągu 24 godzin.

Zniżka rozliczana jest miesięcznie poprzez podzielenie sumy lotów na danym połączeniu przez liczbę dni.

5.1.12 Przewoźnikowi przysługuje zniżka w wysokości 50% za tonę, za każde lądowanie, które będzie zwiększało wyjściową liczbę lądowań w regularnym przewozie lotniczym danego przewoźnika, co najmniej o 100%, na następujących warunkach:

a) o zniżkę mogą ubiegać się jedynie przewoźnicy obsługujący połączenia z Portu

lotniczego od minimum 6 następujących po sobie miesięcy, którzy wykonują operacje w regularnym przewozie lotniczym z Portu lotniczego, z częstotliwością co najmniej 5 operacji lądowań w tygodniu,

b) zniżka będzie naliczana wyłącznie w stosunku do połączeń w regularnym przewozie lotniczym (nie dotyczy przekierowanych oraz dodatkowych),

c) zniżka będzie obowiązywać maksymalnie przez 18 miesięcy, w których jest naliczona od momentu jej przyznania po raz pierwszy. Niniejszym dopuszcza się przerwę w obsłudze, o ile nie przekroczy ona 6 miesięcy,

d) naliczenie zniżki wymaga podpisania stosownej umowy pomiędzy przewoźnikiem, a Portem lotniczym; umowa będzie zawierała deklarację ze strony przewoźnika co do planowanej liczby lądowań oraz sposobu rozliczenia związanego z naliczaniem zniżki; umowa nie będzie zawierać innych warunków handlowych w zakresie opłat lotniskowych, niż te opublikowane w cenniku.

5.1.13 Udziela się 70% zniżki w przypadku wykonywania lotów szkolnych pod warunkiem, iż lądowanie i start, którego dotyczy naliczenie zniżki, nie będzie wykonane w godzinach nocnych.

5.1.14 Udziela się zniżki w wysokości 90% dla lotów "touch and go", pod warunkiem, iż lądowanie i start, którego dotyczy naliczenie zniżki, nie będzie wykonane w godzinach nocnych.

5.1.15 Udziela się zniżki w wysokości 50% w przypadku wykonywania lotów przez śmigłowce pod warunkiem, iż lądowanie i start, którego dotyczy naliczenie zniżki, nie będzie wykonane w godzinach nocnych.

5.1.16 Udziela się zniżki w wysokości 50% dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym połączeniu, którego waga jest równa lub mniejsza niż 30 t, na cięższy o wadze do 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

5.1.17 Udziela się zniżki w wysokości 70% dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym połączeniu, którego waga jest równa lub mniejsza niż 30 t, na cięższy o wadze powyżej 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

5.1.18 Udziela się zniżki w wysokości 35% dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym połączeniu, którego waga jest mniejsza niż 50 t, na cięższy lub równy 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

5.1.19 Jedna ze zniżek w pkt 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 i 5.1.7 może sumować się z jedną ze zniżek z pkt 5.1.1 i 5.1.2. Pozostałe zniżki nie sumują się.

5.2 Zniżki od opłaty pasażerskiej

5.2.1 Dla przewoźników generujących wolumen ruchu pasażerskiego, na poziomie powyżej 150 000 pasażerów rocznie w regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 6 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 32,43% na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na każdym obsługiwanym przez przewoźnika połączeniu.

5.2.2 Dla przewoźników bazowych generujących wolumen ruchu pasażerskiego na poziomie powyżej 135 000 pasażerów rocznie w regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 5 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 32,43% na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na każdym obsługiwanym przez przewoźnika połączeniu.

5.2.3 Dla przewoźników generujących wolumen ruchu pasażerskiego, na poziomie powyżej 150 000 pasażerów rocznie w regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 6 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 63,48% na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.2.4 Dla przewoźników bazowych generujących wolumen ruchu pasażerskiego na poziomie powyżej 135 000 pasażerów rocznie w regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 5 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 58,68% na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.2.5 W przypadku pkt 5.2.1 - 5.2.4 stosuje się następujące zasady:

a) naliczenie zniżki wymaga podpisania stosownej umowy pomiędzy przewoźnikiem, a Portem lotniczym; umowa przewiduje złożenie deklaracji ze strony przewoźnika co do planowanej liczby pasażerów oraz sposobu rozliczenia związanego z naliczaniem zniżki; umowa nie będzie zawierać innych warunków handlowych w zakresie opłat lotniskowych, niż te opublikowane w cenniku,

b) zniżka będzie weryfikowana na koniec roku kalendarzowego w oparciu o rzeczywistą ilość pasażerów; w przypadku gdy przewoźnik obsłuży liczbę pasażerów lub lądowań inną niż zadeklarowane na podstawie pkt 5.2.1 - 5.2.4, na koniec roku kalendarzowego, Port lotniczy wystawi stosowną korektę faktur.

5.2.6 W przypadku pkt 5.2.3 - 5.2.4 stosuje się następujące zasady:

a) jeżeli dane połączenie, które zostało objęte zniżką, zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, a było dotychczas obsługiwane lub zostanie uruchomione przez innego, to będzie on uprawniony do otrzymania zniżki w odniesieniu do tego połączenia, do czasu powrotu pierwszego przewoźnika; zniżka zostanie mu przyznana definitywnie, jeśli pierwszy przewoźnik nie powróci do obsługi zawieszonego połączenia w ciągu 6 miesięcy od daty jego zawieszenia,

b) o ile pierwszy przewoźnik nie powróci do obsługi istniejącego połączenia w ciągu 6 miesięcy, traci prawo do zniżki względem danego połączenia; nie wyklucza to jednak możliwości ponownego przyznania zniżki, na warunkach odnoszących się do nowych połączeń w regularnym przewozie lotniczym,

c) zniżka będzie naliczana w stosunku do połączeń w regularnym przewozie lotniczym, przekierowanych oraz dodatkowych na połączeniach objętych zniżką.

5.2.7 Udziela się zniżki na każde nowe połączenie obsługiwane w regularnym przewozie lotniczym, która w poszczególnych okresach operowania wynosi:

a) 71,43% w okresie od 1 do 6 miesiąca,

b) 57,14% w okresie od 7 do 12 miesiąca,

c) 42,86% w okresie od 13 do 18 miesiąca,

d) 28,57% w okresie od 19 do 24 miesiąca.

5.2.8 W odniesieniu do pkt. 5.2.7, obowiązują następujące zasady:

a) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, a było dotychczas obsługiwane, lub zostanie uruchomione przez innego przewoźnika, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do danego połączenia,

b) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, który powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do

otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do danego połączenia, o ile obsługi tego połączenia nie podjął się inny przewoźnik,

c) całkowity okres obowiązywania zniżki nie może przekroczyć 24 miesięcy od momentu jej przyznania po raz pierwszy,

d) jeżeli przewoźnik powróci do obsługi danego połączenia w okresie późniejszym niż 6 miesięcy od momentu jego zawieszenia, przedmiotowa zniżka przestaje obowiązywać, a przewoźnik może ubiegać się o zniżkę na zasadach zniżki dla nowego połączenia.

5.2.9 Udziela się zniżki na każdy dodatkowy rejs w regularnym przewozie lotniczym, na połączeniu już obsługiwanym przez danego przewoźnika co najmniej 5 razy w tygodniu, która w poszczególnych okresach operowania wynosi:

a) 42,86% zniżki w okresie od 1 do 6 miesiąca,

b) 28,57% zniżki w okresie od 7 do 12 miesiąca,

c) 14,29% zniżki w okresie od 13 do 18 miesiąca.

5.2.10 W odniesieniu do pkt. 5.2.9, obowiązują następujące zasady:

a) naliczenie zniżki wymaga podpisania stosownej umowy pomiędzy przewoźnikiem, a Portem lotniczym; umowa przewiduje złożenie deklaracji ze strony przewoźnika co do planowanej liczby lądowań oraz sposobu rozliczenia związanego z naliczaniem zniżki. Umowa nie będzie zawierać innych warunków handlowych w zakresie opłat lotniskowych, niż te opublikowane w cenniku,

b) jeżeli dany dodatkowy rejs w regularnym przewozie lotniczym, któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie zawieszony przez danego przewoźnika, który powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do danego dodatkowego rejsu; niniejszym dopuszcza się przerwę w obsłudze, o ile nie przekroczy ona 6 miesięcy,

c) całkowity okres obowiązywania zniżki nie może przekroczyć 18 miesięcy od momentu jej przyznania,

d) jeżeli przewoźnik powróci do obsługi danego dodatkowego rejsu w regularnym przewozie lotniczym, w okresie późniejszym niż 6 miesięcy od momentu jego zawieszenia, przedmiotowa zniżka przestaje obowiązywać, a przewoźnik może ubiegać się o zniżkę na zasadach dotyczących dodatkowego rejsu w regularnym przewozie lotniczym, na połączeniu już obsługiwanym przez danego przewoźnika,

e) zniżka ma zastosowanie wobec dodatkowych rejsów spełniających wymogi, o których mowa w pkt 5.2.9 i 5.2.10, uruchamianych od sezonu zimowego W13/14; zniżka zostanie naliczona poprzez wystawienie stosownych korekt faktur na koniec 2013 r.

5.2.11 Jedna ze zniżek w pkt 5.2.3 i 5.2.4 może sumować się z jedną ze zniżek z pkt 5.2.1 i 5.2.2. Pozostałe zniżki nie sumują się.

5.3 Zniżki od opłaty postojowej

5.3.1 Dla przewoźników operujących w ciągu doby w regularnym przewozie lotniczym, przyznaje się na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszego cennika zniżki za postój statku powietrznego według poniższego schematu:

a) 30% zniżki dla przewoźników parkujących w Porcie lotniczym 2 samoloty na dobę,

b) 40% zniżki dla przewoźników parkujących w Porcie lotniczym powyżej 2 samolotów na dobę.

5.3.2 Udziela się 99% zniżki od opłaty postojowej dla samolotów przewoźnika bazowego na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszego cennika lub od momentu uruchomienia bazy operacyjnej danego przewoźnika.

a) Naliczenie zniżki wymaga podpisania stosownej umowy pomiędzy przewoźnikiem, a Portem lotniczym. Umowa będzie zawierała deklarację ze strony przewoźnika co do planowanej liczby parkowań oraz sposobu rozliczenia związanego z naliczaniem zniżki. Umowa nie będzie zawierać innych warunków handlowych w zakresie opłat lotniskowych, niż te opublikowane w cenniku.

5.3.3 Przewoźnikowi przysługuje zniżka w wysokości 50% dla postoju samolotu, który towarzyszy lądowaniu, które będzie zwiększało wyjściową liczbę lądowań w regularnym przewozie lotniczym danego przewoźnika, co najmniej o 100%, zgodnie z pkt. 5.1.12.

Naliczenie zniżki wymaga podpisania stosownej umowy pomiędzy przewoźnikiem, a Portem lotniczym. Umowa będzie zawierała deklarację ze strony przewoźnika co do planowanej liczby parkowań oraz sposobu rozliczenia związanego z naliczaniem zniżki. Umowa nie będzie zawierać innych warunków handlowych w zakresie opłat lotniskowych, niż te opublikowane w cenniku.

5.3.4 Udziela się zniżki w wysokości 30% dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym połączeniu, którego waga jest równa lub mniejsza niż 30 t, na cięższy o wadze do 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

5.3.5 Udziela się zniżki w wysokości 60% dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym połączeniu, którego waga jest równa lub mniejsza niż 30 t, na cięższy o wadze powyżej 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

5.3.6 Udziela się zniżki w wysokości 30% dla statków powietrznych wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym połączeniu, którego waga jest mniejsza niż 50 t, na cięższy lub równy 50 t.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

5.3.7 Zniżki nie sumują się.

5.4 Pozostałe zniżki

5.4.1 Udziela się 99% zniżki od opłat lotniskowych, w przypadku wykonywania lotów promocyjnych, z wyjątkiem opłat wymienionych w punkcie 3.4 niniejszego cennika.

6.

 Odmowa świadczenia usług

6.1 Port lotniczy może odmówić podmiotowi, o którym mowa w art. 75 ust. 1 Ustawy, korzystania z obiektów, urządzeń lub świadczenia usług, jeżeli podmiot ten dopuścił się zwłoki, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w regulowaniu opłat lotniskowych należnych Portowi lotniczemu, pod warunkiem że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, pasażerów lub ładunków (towarów i poczty).

6.2 Port lotniczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie statku powietrznego.

7.

 Zasady płatności

7.1 Wszelkie informacje dotyczące zasad oraz warunków płatności znajdują się na stronie internetowej Portu lotniczego.