Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2020.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE Nr 33
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970) ogłasza się, obowiązującą od 21 grudnia 2020 r. zmianę postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice ogłoszonej ogłoszeniem nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice (Dz. Urz. poz. 66, z 2014 r. poz. 48, z 2015 r. poz. 17 i 51, z 2016 r. poz. 86, z 2017 r. poz. 521, z 2018 r. poz. 70 oraz z 2019 r. poz. 39 i 96), polegającą na tym, że pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu: Z zastrzeżeniem pkt 5.2, opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 5,97 PLN.".