Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 31 maja 2013 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) ogłasza się, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2013 r., opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1  

Taryfa opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice

1. Definicje:

Użyte w cenniku określenia oznaczają:

1.1. maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) - maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie;
1.2. MPL Kraków-Balice - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, spółka zarządzająca lotniskiem Kraków-Balice;
1.3. lotnisko Kraków-Balice - lotnisko zarejestrowane w rejestrze lotnisk cywilnych pod numerem 56;
1.4. nowa trasa - status przyznawany bezpośredniej trasie, która nie jest oferowana na lotnisku Kraków-Balice w chwili jej uruchomienia i nie była uruchamiana w ciągu ostatnich dwóch sezonów przez danego przewoźnika;
1.5. pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, niebędąca członkiem jego załogi;
1.6. pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na lotnisko Kraków-Balice i nie opuszczając pokładu statku powietrznego kontynuuje podróż połączeniem lotniczym o tym samym numerze rejsu;
1.7. połączenie długodystansowe - jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godzin lotu statku powietrznego;
1.8. regularne połączenie - połączenie lotnicze, w którym miejsca w statku powietrznym przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a lot jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów;
1.9. ruch czarterowy - przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu lub poczty, wskazanych przez czarterującego;
1.10. lot cargo - lot statku powietrznego przewożącego wyłącznie towary, z wyjątkiem poczty oraz bagażu rejestrowanego;
1.11. użytkownik statku powietrznego - osoba prawna, fizyczna lub inny podmiot, w którego dyspozycji (posiadaniu) pozostaje statek powietrzny, na rzecz którego wykonywane są usługi lotniskowe;
1.12. użytkownik lotniska - podmiot korzystający z infrastruktury, instalacji i obiektów MPL Kraków-Balice podczas wykonywania obsługi naziemnej lub przewozu lotniczego;
1.13. baza operacyjna - port, w którym użytkownik lotniska posiada własne zaplecze operacyjne wraz z biurem odpraw załóg oraz wykonuje obsługę techniczną jednego lub więcej statków powietrznych. Użytkownik ten realizuje w danym sezonie rozkładowym średnio co najmniej trzy wyloty handlowe z MPL Kraków-Balice w ciągu dnia, oferując jednocześnie z MPL Kraków-Balice bezpośrednie połączenia do co najmniej sześciu różnych portów lotniczych oraz zawarł umowę z MPL Kraków-Balice, z której jednoznacznie wynika, że MPL Kraków-Balice jest dla tego przewoźnika portem bazowym.
2. Postanowienia ogólne:
2.1. Opłaty objęte cennikiem dokonywane są na rzecz MPL Kraków-Balice przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez MPL Kraków-Balice. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami będzie obciążany właściciel statku powietrznego.
2.2. Skorzystanie z usług MPL Kraków-Balice jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego cennika.
2.3. Opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszym cenniku, a świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą być uzgodnione z MPL Kraków-Balice oddzielnie, przed wykonaniem usługi.
2.4. Użytkownik statku powietrznego obsługujący regularne połączenia do/z lotniska Kraków-Balice, zobowiązany jest do przekazywania, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem operacji/nowego sezonu rozkładowego, na adres e-mail: schedule@krakowairport.pl, następujących informacji:
a) planowany w danym sezonie rozkład lotów oraz wszelkie zmiany rozkładu w trakcie trwania sezonu wraz z określeniem typów samolotów i maksymalnych mas startowych statków powietrznych (MTOM). Jeżeli maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) nie została podana, dla celów kalkulacji opłat będzie przyjęta najwyższa maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) danego typu,
b) liczba oferowanych miejsc pasażerskich,
c) potwierdzenie posiadania praw handlowych dla danej trasy w przypadku lotów z/do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2.5. Stawki opłat, określone w niniejszym cenniku, są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
2.6. Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN).
2.7. Opłaty określone w ust. 3-6 są opłatami standardowymi, opłaty dodatkowe są określone w ust. 8 i 9.
2.8. Nie pobiera się opłat lotniskowych na lotnisku Kraków-Balice od użytkownika lotniska realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonywaniem lotu:
1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzonego:
a) statusem lotu:
- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub
- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczo-ratowniczą), lub
- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub
b) odpowiednią uwagą w planie lotu;
2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, potwierdzonego:
a) statusem lotu:
- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub
- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granic), lub
b) odpowiednią uwagą w planie lotu;
3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne, potwierdzonego:
a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub
b) odpowiednią uwagą w planie lotu.
3. Opłata za lądowanie statku powietrznego:
3.1. Opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego, pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku.
3.2. Opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM), niezależnie od rodzaju statku powietrznego oraz lotu, i wynosi 32,00 PLN.
4. Opłata za postój statku powietrznego:
4.1. Opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM) i każde rozpoczęte 24 godziny postoju, i wynosi 12,20 PLN.
4.2. Czas postoju jest liczony od momentu znalezienia się na płycie postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się czas liczony od momentu zajęcia przez statek powietrzny stanowiska na płycie postojowej do momentu jego opuszczenia (tzw. czas blokowy).
4.3. Za postój trwający do 120 min opłaty określonej w pkt 4.1 nie pobiera się.
5. Opłata za pasażera odlatującego:
5.1. Z zastrzeżeniem pkt. 5.2, opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 45,00 PLN.
5.2. Opłacie określonej w pkt 5.1 i 6 nie podlegają:
1) pasażerowie w tranzycie bezpośrednim;
2) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania w samolocie osobnego miejsca pasażerskiego.
6. Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu:

Z zastrzeżeniem pkt 5.2, opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 5,23 PLN.

7. Zniżki od opłat lotniskowych:

MPL Kraków-Balice zniżki od opłat lotniskowych stosuje na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w stosunku do każdego użytkownika lotniska wykonującego operacje lotnicze w MPL Kraków-Balice. Zniżki od opłat lotniskowych udzielane są po spełnieniu warunków szczegółowych określonych dla każdej ze zniżek.

Zniżki od opłat lotniskowych są przyznawane użytkownikom lotniska, którzy na dzień weryfikacji czy wypełniają warunki danej zniżki, nie zalegają z jakimikolwiek płatnościami na rzecz MPL Kraków-Balice. MPL Kraków Balice zastrzega sobie prawo do cofnięcia wszystkich przyznanych zniżek w przypadku stwierdzenia występowania zaległości w płatnościach w jakimkolwiek czasie. W takim przypadku przed cofnięciem zniżek MPL Kraków-Balice poinformuje użytkownika lotniska o takim zamiarze wyznaczając termin uregulowania zaległości. Brak wpłaty w wyznaczonym dodatkowo terminie będzie skutkował automatycznym cofnięciem przyznanych uprzednio zniżek od wszystkich opłat.

Możliwe jest łączenie różnych zniżek od opłat lotniskowych w tym samym czasie.

Począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej taryfy opłat lotniskowych, użytkownicy lotniska, którzy uzyskali prawo do korzystania ze zniżek na obsługiwanych trasach, dla których okres ważności nie został wyczerpany przed wejściem w życie niniejszej taryfy, zachowują możliwość korzystania ze zniżek przy założeniu, że te trasy są w dalszym ciągu obsługiwane bez zmienionych warunków. Pozostały okres czasu do wyczerpania tych zniżek, jak również ich wysokość zostaną określone zgodnie z zapisami niniejszej taryfy opłat lotniskowych.

7.1 Nowa trasa.

Każdemu użytkownikowi lotniska, który:

- zwróci się do MPL Kraków-Balice z pisemnym wnioskiem o udzielenie zniżki od opłaty określonej w pkt. 3.2. cennika w związku z rozpoczęciem operacji na nowej trasie,
- będzie wykonywał loty na nowej trasie, z częstotliwością co najmniej jednej operacji tygodniowo przez co najmniej dwanaście następujących po sobie tygodni, - nie operował na tej trasie w ciągu dwóch ostatnich sezonów rozkładowych poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia lotów udzielana jest zniżka od opłaty określonej w pkt. 3.2. cennika dla operacji wykonywanych na nowej trasie.

Status nowej trasy przyznawany jest na okres pięciu lat od dnia wykonania pierwszej operacji na nowej trasie. Wysokość zniżki udzielanej w okresie funkcjonowania nowej trasy zróżnicowana jest w zależności od sezonu zgodnie z tabelą poniżej:

sezon latosezon zima
55% dla pierwszego sezonu lato80% dla pierwszego sezonu zima
35% dla drugiego sezonu lato55% dla drugiego sezonu zima
15% dla trzeciego sezonu lato35% dla trzeciego sezonu zima
10% dla czwartego sezonu lato20% dla czwartego sezonu zima
5% dla piątego sezonu lato10% dla piątego sezonu zima

Zniżka na nowej trasie udzielana jest każdemu użytkownikowi spełniającemu wskazane powyżej warunki, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym użytkownikom operującym na nowej trasie.

Zniżka z tytułu operowania na nowej trasie naliczana jest przez maksymalnie 10 następujących po sobie sezonów rozkładowych IATA.

7.2. Wzrost liczby pasażerów.

Każdy użytkownik lotniska, który przedstawi wiarygodną deklarację prognozowanej liczby pasażerów w danym roku kalendarzowym, z której wynika, że jego wzrost w stosunku do roku poprzedniego lub średnioroczny wzrost od początku nieprzerwanego operowania z Kraków Airport wyniesie co najmniej 25 000 pasażerów odlatujących, otrzyma zniżkę od opłaty określonej w pkt. 5.1. cennika. Opłata za każdego pasażera odlatującego w trakcie całego roku kalendarzowego, uwzględniająca przyznaną zniżkę, będzie zgodna z poniższą tabelą:

zadeklarowana liczba pasażerów odlatujących (w roku kalendarzowym)opłata za pasażera odlatującego (PLN)
poniżej 50 00044
powyżej 50 00043
powyżej 100 00042
powyżej 150 00041
powyżej 200 00040
powyżej 250 00038
powyżej 300 00037
powyżej 350 00036
powyżej 400 00035
powyżej 450 00034
powyżej 500 00033
powyżej 550 00031
powyżej 600 00029
powyżej 650 00027
powyżej 700 00025
powyżej 750 00023
powyżej 800 00021
powyżej 850 00020
powyżej 900 00019
powyżej 950 00018
powyżej 1 000 00017

Średnioroczny wzrost wyliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

tn - rok kalendarzowy, którego dotyczy deklaracja

t0 - pierwszy rok kalendarzowy nieprzerwanego funkcjonowania przewoźnika na lotnisku Kraków-Balice (nie wcześniej niż 2004)

xtn - liczba odlatujących pasażerów przewoźnika (zgodnie ze złożoną deklaracją)

Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie rozliczona ewentualna różnica pomiędzy opłatą pobraną od użytkownika statku powietrznego, wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę obliczoną na podstawie deklarowanej liczby pasażerów, a opłatą wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę obliczoną na podstawie rzeczywistej liczby odprawionych pasażerów.

Zniżka z tytułu wzrostu liczby pasażerów jest ograniczona w czasie i naliczana jest przez maksymalnie 5 lat (60 miesięcy).

7.3 Postój w związku z bazą operacyjną.

Opłata za postój dla użytkowników lotniska, dla których lotnisko Kraków-Balice jest bazą operacyjną pobierana jest w wysokości 1,00 PLN za każde rozpoczęte 24 godziny (dobę) postoju.

W przypadku wielokrotnych postojów statku powietrznego o tych samych znakach rejestracyjnych w ciągu 24 godzin (doby), opłata za postój będzie pobierana wyłącznie jednorazowo.

8. Inne opłaty:
8.1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m2 oczyszczonej powierzchni:
Rodzaj opłatyOpłata
Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów2.459,00 PLN
Usunięcie innych zanieczyszczeń1.639,30 PLN
Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie nawierzchni lotniskowych na wniosek użytkownika statku powietrznego1.065,60 PLN
8.2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania. Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczania statku powietrznego podczas parkowania w porcie lotniczym:
Rodzaj opłatyOpłata
Ochrona statku powietrznego przez dedykowanego wartownika (PLN/h za każdego wartownika)368,90 PLN
Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny245,90 PLN
Wygrodzenie stanowiska postojowego491,80 PLN
9. Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie. Opłaty pobiera się za usługi zabezpieczenia przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie, zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego.
Rodzaj opłatyOpłata
Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu w czasie wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie (PLN/1 operacja)82,00 PLN
10. Warunki i formy płatności:
10.1. Płatności za usługi wymienione w niniejszym cenniku są dokonywane na podstawie otrzymywanych faktur VAT wystawianych w złotych polskich:
1) gotówką - płatności dokonywane w gotówce podlegają zaokrągleniu zgodnie z regułą arytmetyczną do pełnej jednostki waluty płatności;
2) kartą kredytową;
3) przelewem na rachunek bankowy, po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem do MPL Kraków-Balice, na podstawie uprzednich ustaleń stron.
10.2. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń finansowych w przypadku odroczonych terminów płatności.
10.3. Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane ustawowe odsetki w obowiązującej wysokości.
11. Odmowa świadczenia usług:
11.1. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług użytkownikom lotniska, którzy nie respektują warunków niniejszego cennika, w tym nieterminowo regulują swoje płatności.
11.2. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska Kraków-Balice, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie statku powietrznego.
1 Załącznik:

- zmieniony przez ogłoszenie nr 6 z dnia 1 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.ULC.2015.17) zmieniające nin. ogłoszenie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez ogłoszenie nr 17 z dnia 16 października 2015 r. (Dz.Urz.ULC.2015.51) zmieniającego nin. ogłoszenie z dniem 19 października 2015 r.

- zmieniony przez ogłoszenie nr 14 z dnia 13 października 2016 r. (Dz.Urz.ULC.2016.86) zmieniającego nin. ogłoszenie z dniem 13 października 2016 r.

- zmieniony przez ogłoszenie nr 44 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.ULC.2018.70) zmieniającego nin. ogłoszenie z dniem 28 grudnia 2018 r.

- zmieniony przez ogłoszenie nr 19 z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.ULC.2019.39) zmieniające nin. ogłoszenie z dniem 13 czerwca 2019 r.

- zmieniony przez ogłoszenie nr 19 z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.Urz.ULC.2019.39) zmieniające nin. ogłoszenie z dniem 13 czerwca 2019 r.