Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 38
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) ogłasza się, obowiązującą od 1 listopada 2019 r., zmianę poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie, ogłoszonej ogłoszeniem nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116 z późn. zm., stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zatwierdzone zmiany poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

W taryfie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (Dz. Urz. ULC z 2012 r. poz. 116, z 2014 r. poz. 74, z 2015 r. poz. 59, z 2016 r. poz. 176, z 2017 r. poz. 532 oraz z 2018 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1.14. otrzymuje brzmienie:

"1.14. Niniejsze opłaty obowiązują od 1 listopada 2019 r.";

2) w pkt 2.2. ppkt 2.2.8. otrzymuje brzmienie:

"2.2.8. Jeżeli PPL dysponuje dokumentem, o którym mowa w pkt 1.6.1. innym, niż świadectwo zdatności w zakresie hałasu, potwierdzającym że MTOM wynosi poniżej 9 ton lub według danych posiadanych przez PPL największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego wynosi poniżej 9 ton, statek powietrzny zostanie zaliczony dla celów naliczenia opłaty hałasowej do kategorii 1, nawet jeśli usługobiorca nie przekazał świadectwa zdatności w zakresie hałasu lub przekazane świadectwo nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w pkt 1.9.";

3) w pkt 2.4. ppkt 2.4.2. otrzymuje brzmienie:

"2.4.2. Wysokość opłaty postojowej wynosi

Jednostka naliczenia opłatyStawka opłaty
dla statków powietrznych o MTOM do 25 ton włącznie
dla postojów do 12 godzin
za każdą rozpoczętą godzinę postoju17,50 PLN
dla postojów powyżej 12 godzin
za pierwsze rozpoczęte 24 godziny postoju280,00 PLN
za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju420,00 PLN
dla statków powietrznych o MTOM powyżej 25 ton
dla postojów do 12 godzin
za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każdą rozpoczętą godzinę postoju0,70 PLN
dla postojów powyżej 12 godzin
za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i pierwsze rozpoczęte 24 godziny postoju11,20 PLN
za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju16,80 PLN";
4) w pkt 4.1. ppkt 4.1.4. otrzymuje brzmienie:

"4.1.4. Konieczność spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 4.1.3. dotyczy również tras, na których przewoźnik nabył prawo do zniżek przed 15 grudnia 2017 r.";

5) w pkt 4.2. ppkt 4.2.2. otrzymuje brzmienie:

"4.2.2. Zniżka od opłaty pasażerskiej dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie123
Wysokość zniżki:
na trasie wewnątrzeuropejskiej30%20%10%
na trasie pozaeuropejskiej60%40%20%

Zniżka jest naliczana po uprzednim uwzględnieniu zniżki za pasażerów tranzytowych.".