Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.116

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2016 r.

OGŁOSZENIE Nr 12
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się, obowiązujące od 31 grudnia 2013 r. opłaty lotniskowe na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

Opłaty lotniskowe dla lotniska Bydgoszcz-Szwederowo

1.

 DEFINICJE

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje użytych w niej pojęć:

1.1. PLB S.A. - Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych Błotach, 86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1; Spółka zarządzająca lotniskiem Bydgoszcz-Szwederowo.

1.2. Lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo - lotnisko użytku publicznego położone na obszarze gm. Białe Błota i m. Bydgoszczy, zarejestrowane w rejestrze lotnisk cywilnych pod numerem rejestracyjnym EPBY.

1.3. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) - maksymalna masa statku powietrznego, będąca wartością podaną w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego lub w innym równorzędnym dokumencie.

1.4. Pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, niebędąca członkiem jego załogi.

1.5. Pasażer tranzytowy - pasażer, który przyleciał na lotnisko i, nie opuszczając statku powietrznego, kontynuuje podróż tym samym statkiem powietrznym.

1.6. Nowe połączenie - połączenie regularne do portu nieobsługiwanego przez żadnego przewoźnika operującego na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających uruchomienie połączenia.

1.7. Lot "touch & go" - lot polegający na wykonaniu lądowania i startu bez procedur kołowania i obsługi naziemnej statku powietrznego.

1.8. Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana, jako użytkownik danego statku powietrznego do rejestru statków powietrznych.

1.9. Lot przekierowany "diverted flight" - lot statku powietrznego, który planowo miał lądować na innym lotnisku, jednak z przyczyn pogodowych, technicznych bądź innych został skierowany na lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo.

1.10. Połączenie regularne - jest to regularny przewóz lotniczy, jeżeli w każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów i bagażu, są publicznie oferowane do nabycia, wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.11. Lot czarterowy - jest to przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

1.12. Regularny lot cargo - jest to transport lotniczy obejmujący wyłącznie przewóz towarów, wykonywany między tymi samymi punktami w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.13. Obloty statków powietrznych - loty związane z wykonywaniem serwisów technicznych statków powietrznych realizowanych przez podmioty realizujące usługi na rzecz statków powietrznych Sił Zbrojnych RP.

1.14. Termin "miesięczny" - oznacza pełny miesiąc kalendarzowy.

1.15. Baza ośrodka szkolenia lotniczego - Infrastruktura zlokalizowana na terenie lotniska Bydgoszcz-Szwederowo służąca Organizacji Szkolenia Lotniczego ATO certyfikowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego do prowadzenia szkoleń lotniczych. Przez infrastrukturę rozumie się budynek posiadający sale szkoleniowe, z zapleczem sanitarnym oraz statki powietrzne i zaplecze techniczne umożliwiające hangarowanie statków powietrznych spełniające wymagania ULC dla ATO.

1.16. Płyta postojowa - oznacza określony obszar wydzielony dla postoju statków powietrznych, na którym odbywa się wsiadanie lub wysiadanie pasażerów, załadunek i wyładunek towarów lub poczty, tankowanie, pakowanie lub obsługa techniczna samolotu.

1.17. Stanowisko postojowe - oznacza miejsce na płycie postojowej wyznaczone do postoju statku powietrznego.

2.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PLB S.A., przez użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świadczonych przez PLB S.A. W przypadku wystąpienia trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego niebędącego jednocześnie jego właścicielem, opłatami obciążony zostanie właściciel statku.

2.2. Skorzystanie z usług PLB S.A. jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.

2.3. Stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2.4. Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN).

3.

 OPŁATA ZA LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO

3.1. Opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego, pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo.

3.2. Opłata za lądowanie statku powietrznego o masie do 2 t MTOW wynosi 50 PLN. Opłata za lądowanie statków powietrznych przekraczających masę 2 t MTOW pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), i wynosi:

powyżej 2,01 t do 25 t MTOW50,00 PLN/t
powyżej 25,01 t do 40 t MTOW45,00 PLN/t
powyżej 40,01 t do 60 t MTOW40,00 PLN/t
powyżej 60,01 t do 80 t MTOW35,00 PLN/t
powyżej 80,01 t MTOW30,00 PLN/t

3.3. Opłaty określone w pkt 3.2. obniża się o 50% dla śmigłowców.

4.

 OPŁATA POSTOJOWA

4.1. Opłata postojowa statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska Bydgoszcz-Szwederowo pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i za każde rozpoczęte 24 h i wynosi odpowiednio:
Długość postojuCena [PLN] za każde rozpoczęte 24 godziny postoju PPS 1 i PPS 2 oraz stanowiska postojowe
Do 3 dób8,00
Powyżej 3 dób - do 5 dób6,00
Powyżej 5 dób4,00
Długość postojuCena [PLN] za każde rozpoczęte 24 godziny postoju PPS 3 i PPS 4
Do 5 dób4,00
Powyżej 5 dób3,50

4.2. Czasem postoju statku powietrznego jest czas od momentu znalezienia się na płycie postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny.

4.3. Za postój trwający do 90 min. opłaty określonej w pkt 4.1. nie pobiera się.

5.

 OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO

5.1. Opłata pasażerska za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 30,00 PLN za osobę.

5.2. Opłacie określonej w pkt 5.1 nie podlegają:

a) pasażerowie tranzytowi,

b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania w samolocie osobnego miejsca pasażerskiego.

6.

 OPŁATY DODATKOWE

6.1. Zanieczyszczenia nawierzchni lotniskowych.

Opłaty pobiera się za zanieczyszczenie nawierzchni lotniskowych spowodowanych przez użytkowników lotniska Bydgoszcz-Szwederowo w następującej wysokości za każdy rozpoczęty 1 m2 zanieczyszczonej powierzchni:

Rodzaj opłatyCena [PLN]
Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów80,00
Usunięcie innych zanieczyszczeń50,00

6.2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie postoju.

Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statku powietrznego podczas parkowania w porcie lotniczym:

Rodzaj opłatyCena [PLN]
Ochrona statku powietrznego przez pracownika SOL (PLN/godzinę) za każdego pracownika140,00
Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny105,00
Wygrodzenie stanowiska postojowego250,00

6.3. Zabezpieczenie statku powietrznego podczas tankowania przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą.

Opłatę pobiera się za usługę zabezpieczenia tankowania statku powietrznego przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą podczas wsiadania, przebywania na pokładzie lub wysiadania pasażerów. Cena jednej operacji wynosi 80,00 PLN.

6.4. Zabezpieczenie statku przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą podczas prób silnikowych oraz oblotów statków powietrznych wynosi 500,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę.

6.5. Otwarcie bramy do strefy zastrzeżonej lotniska przez pracownika Służby Ochrony Lotniska z wyłączeniem bramy centralnej. Otwarcie bramy wiąże się z przeprowadzeniem kontroli bezpieczeństwa osób i pojazdów. Cena jednej operacji wynosi 50,00 PLN.

6.6. W przypadku gdy operacja określona w pkt 6.5. będzie wiązała się z koniecznością pozostania przy bramie pracownika Służby Ochrony Lotniska i fizycznym zabezpieczeniem strefy zastrzeżonej lotniska przez czas trwający powyżej 15 minut, w miejsce opłaty określonej w pkt 6.5. zastosowanie będzie miała opłata w wysokości 100,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę trwania tej usługi.

7.

 ZNIŻKI OD OPŁAT

7.1. Opłaty określone w pkt 3.2. taryfy obniża się o 10,00 PLN/t dla statków powietrznych realizujących regularne połączenia pasażerskie.

7.2. Użytkownikowi statku powietrznego, który otworzy nowe połączenie regularne udziela się zniżki w wysokości:

60%W okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania nowego połączenia
50%W okresie od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania nowego połączenia
40%W okresie od 25 do 36 miesiąca funkcjonowania nowego połączenia

od opłaty określonej w pkt 3. taryfy.

7.3. Użytkownikowi statku powietrznego realizującego regularne loty pasażerskie udziela się zniżki w wysokości:

10%przy 4 - 10 operacji miesięcznie
15%przy 11 - 30 operacji miesięcznie
20%przy 31 i więcej operacji miesięcznie

od opłaty określonej w pkt 3. taryfy, za lądowanie jednego statku powietrznego oraz pkt 4. taryfy za postój statku powietrznego.

7.4. Użytkownikowi statku powietrznego realizującego regularne połączenia pasażerskie udziela się zniżki w wysokości:

5%przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 650-1300 pasażerów miesięcznie
10%przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 1301-2500 pasażerów miesięcznie
15%przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 2501-3800 pasażerów miesięcznie
20%przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 3801-5100 pasażerów miesięcznie
30%przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 5101-6400 pasażerów miesięcznie
40%przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 6401-8000 pasażerów miesięcznie
50%przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) powyżej 8000 pasażerów miesięcznie

od opłaty określonej w pkt 5. taryfy, za pasażera odlatującego. Zniżka będzie przyznawana w następujący sposób:

a) w przypadku przyjęcia miesięcznego okresu rozliczeniowego - zniżka za dany miesiąc będzie obliczana na podstawie ilości przewiezionych pasażerów w danym miesiącu i zostanie uwzględniona w fakturze wystawionej po upływie tego miesiąca,

b) w przypadku przyjęcia okresu rozliczeniowego krótszego niż miesięczny - zniżka będzie przyznawana po zakończeniu danego miesiąca na podstawie ilości przewiezionych pasażerów w danym miesiącu i zostanie uwzględniona w fakturze korygującej, wystawionej po upływie tego miesiąca, w której to wszystkie faktury z danego miesiąca, wystawione zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym, zostaną skorygowane o nabyta zniżkę.

c) w przypadku przyjęcia okresu rozliczeniowego dłuższego niż miesięczny - zniżka będzie przyznana odrębnie za każdy miesiąc w ramach przyjętego okresu rozliczeniowego, w którym zostały spełnione warunki do jej nabycia; wartość nabytych zniżek zostanie uwzględniona w fakturze wystawionej po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego.

7.5. Użytkownikowi statku powietrznego udziela się zniżki 97 % od opłaty określonej w pkt 3. taryfy z tytułu wykonywanych lotów "touch & go".

7.6. Użytkownikowi statku powietrznego udziela się zniżki 50% od opłaty określonych w pkt 3. taryfy z tytułu lotu przekierowanego (diverted flight).

7.7. Użytkownikowi statku powietrznego, który otworzy nowy regularny lot cargo udziela się zniżki w wysokości:

95%W okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania nowego regularnego lotu cargo
90%W okresie od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania nowego regularnego lotu cargo
85%W okresie od 25 do 36 miesiąca funkcjonowania nowego regularnego lotu cargo

od opłaty określonych w pkt 3. taryfy.

7.8. Użytkownikowi statku powietrznego realizującego loty szkolne lub treningowe w ramach certyfikatu Organizacji Szkolenia Lotniczego ATO, loty usługowe w ramach certyfikatów usługowych (AWC, AOC lub PART), który posiada bazę w rozumieniu pkt 1.15., na terenie lotniska Bydgoszcz-Szwederowo udziela się zniżek od opłaty za lądowanie zdefiniowanej w pkt 3.2. w wysokości:

Ilość operacji lądowań w roku kalendarzowymZniżka
0-7020%
71-20060%
201-40074%
401-80076%
801-160080%
1601 +84%

7.9.W przypadku uzyskania kilku rabatów użytkownikowi przysługują wszystkie rabaty z wyjątkiem zniżek opisanych w pkt 7.8. z uwzględnieniem reguły, iż rabaty dotyczące tej samej opłaty nie podlegają sumowaniu i są przyznawane zgodnie z kolejnością wymienioną w taryfie tzn. cenę podstawową obniża się o przysługujący rabat, a następnie od obniżonej ceny odejmuje się kolejny rabat.

Przykładowe naliczenie rabatu z tytułu lądowania dla nowego połączenia regularnego: Dane:

OP - opłata za lądowanie za 1 MTOW zgodnie z tabelą w pkt 3.2. - dla przykładu ustalono samolot o masie 80 MTOW, tj. z tytułu lądowania 35,00 PLN za każdą rozpoczętą masę startową (pkt 3.2. taryfy)

Ra - Zniżka dla regularnego połączenia pasażerskiego (pkt 7.1. taryfy) - 10,00 PLN

Rb - Zniżka z tytułu nowego połączenia regularnego (pkt 7.2. taryfy) - 60%

Rc - Wykonano 10 operacji lotniczych w miesiącu (pkt 7.3. taryfy) - 10%

T - wysokość opłaty za 1 MTOW po przyznanych rabatach

Wzór: T = ((OP-Ra)-Rb)-Rc Dla podanego przykładu:

T = ((35.00 PLN - 10.00 PLN) -60%) -10%

T = 9.00 PLN /1 MTOW

8.

 ZWOLNIENIA Z OPŁAT

PLB S.A. nie pobiera opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

8.1 W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego odpowiednią uwagą w planie lotu lub następującym statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej).

8.2 W przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego odpowiednią uwagą w planie lotu lub następującym statusem lotu:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy).

8.3 Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego odpowiednią uwagą w planie lotu lub następującym statusem lotu:

- statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu).

8.4. Podmiot, uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z opłaty, przekazuje zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu potwierdzającego prawo do skorzystania ze zwolnienia. Kopię planu lotu należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres:

a) info@bzg.aero

b) kasa@bzg.aero

9.

 ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG

9.1. PLB S.A. może odmówić świadczenia usług podmiotowi korzystającemu z usług lotniska, jeżeli podmiot ten dopuścił się zwłoki, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w regulowaniu opłat lotniskowych należnych PLB S.A., pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, pasażerów lub ładunków (towarów i poczty). PLB S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie.

10.

  TARYFA OPŁAT WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 05.10.2016 ROKU.

1 Załącznik zmieniony przez ogłoszenie nr 13 z dnia 4 października 2016 r. (Dz.Urz.ULC.2016.81) zmieniającego nin. ogłoszenie z dniem 5 października 2016 r.