Okresowy pomiar ruchu w 2020 r. na drogach krajowych. - OpenLEX

Okresowy pomiar ruchu w 2020 r. na drogach krajowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2019.12

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie okresowego pomiaru ruchu w 2020 r. na drogach krajowych

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z art. 20 pkt 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządza się dokonanie w roku 2020 okresowego pomiaru ruchu na drogach krajowych przy zastosowaniu "Wytycznych organizacji i przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w 2020 roku na drogach krajowych", stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
1. 
Zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Strategii i Studiów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej GDDKiA, do zapewnienia nadzoru nad przygotowaniem, przeprowadzeniem i odbiorem wyników okresowego pomiaru ruchu, o którym mowa w § 1.
2. 
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Departamenty Strategii i Studiów jest uprawniony do:
a)
powoływania zespołów zadaniowych do przygotowania niezbędnej dokumentacji, składających się z pracowników GDDKiA;
b)
określania zasad i organizacji kontroli pomiarów, wraz z wyznaczaniem osób do prowadzenia kontroli będących pracowników GDDKiA;
c)
dopuszczania do stosowania w okresowym pomiarze ruchu, o którym mowa w § 1 automatycznych liczników ruchu drogowego.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA GENERALNEGO POMIARU RUCHU W 2020 ROKU NA DROGACH KRAJOWYCH