Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia zasad wykonywania czynności konwojowo-ochronnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. Zarządzenie określa:
1) zasady i tryb wykonywania czynności konwojowo-ochronnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", polegających na:
a) ochronie materiałów zawierających informacje niejawne, w trakcie ich przesyłania,
b) konwojowaniu wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych,
c) konwojowaniu broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych,
d) konwojowaniu osób zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych lub skazanych,
e) ochronie osób;
2) sposób dokumentowania czynności, o których mowa w pkt 1, oraz tryb postępowania w razie wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych podczas ich wykonywania.
§  2. Użyte w zarządzenie określenia oznaczają:
1) jednostka - jednostkę organizacyjną, o której mowa statucie CBA;
2) przedmiot konwoju - osoby lub przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 1;
3) konwojent - funkcjonariusza CBA uzbrojonego w broń palną, przeszkolonego w zakresie zasad i trybu konwojowania, wykonującego czynności konwojowo-ochronne;
4) konwój - zespół czynności konwojowo-ochronnych związanych z przemieszczaniem przedmiotu konwoju;
5) dowódca - wyznaczonego konwojenta, odpowiadającego za prawidłowy przebieg i sposób wykonania czynności konwojowo-ochronnych;
6) organizator konwoju - kierownika jednostki lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza, odpowiedzialnego za planowanie, zabezpieczenie materiałowe i przebieg konwoju;
7) zdarzenie nadzwyczajne - sytuację wyjątkową stwarzającą realne zagrożenie dla prowadzonych czynności konwojowo-ochronnych lub w inny sposób zakłócającą prawidłową ich realizację, w szczególności zamach, czynną napaść, kolizję drogową oraz inne zdarzenia powodujące poważne zagrożenie dla konwojentów lub przedmiotu konwoju;
8) jednostka obliczeniowa - jednostkę określającą dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych, wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";
9) Służba Ochrony CBA - służbę, o której mowa w § 2 pkt 4 decyzji nr 192/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji ochrony obiektów oraz służby ochrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 48).

Rozdział  2.

Organizacja konwoju i sposób pełnienia służby konwojowo-ochronnej

§  3.
1. Konwój organizuje i realizuje jednostka, w której zaistniała konieczność przeprowadzenia czynności konwojowo-ochronnych.
2. W przypadku gdy jednostka ze względów technicznych nie ma możliwości zorganizowania konwoju samodzielnie lub gdy konwój dotyczy transportu osób szczególnie niebezpiecznych albo występują inne przesłanki dotyczące potencjalnych zagrożeń, kierownik tej jednostki występuje z pisemnym wnioskiem o zorganizowanie i przeprowadzenie konwoju przez jednostkę, dysponującą odpowiednimi siłami i środkami.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien określać planowaną datę, przedmiot konwoju, trasy lub miejsca, osobę z jednostki zlecającej upoważnioną do ustaleń lub uczestniczenia w konwoju oraz inne informacje istotne dla jego realizacji.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1.
§  4.
1. Organizator konwoju wyznacza konwojentów i dowódcę oraz przydziela środki konieczne do jego realizacji.
2. W skład konwoju może wchodzić osoba, o której mowa w § 3 ust. 3.
3. Organizator konwoju sporządza zlecenie wykonania konwoju, z którym zapoznaje dowódcę.
§  5.
1. Dowódca, na podstawie zlecenia wykonania konwoju, sporządza plan konwoju i przedstawia go do zatwierdzenia organizatorowi konwoju.
2. Konwojentów wyposaża się w broń, środki przymusu bezpośredniego oraz środki ochrony osobistej i środki łączności zgodnie z zatwierdzonym Planem konwoju.
3. Przed rozpoczęciem konwoju, organizator konwoju przeprowadza instruktaż dla konwojentów.
4. Dowódca, przed rozpoczęciem konwoju, nawiązuje kontakt ze Służbą Ochrony CBA, ustala hasła i kryptonimy, omawia trasy, ustala sposób powiadamiania o fakcie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia konwoju.
5. W trakcie realizacji konwoju, dowódca na bieżąco informuje Służbę Ochrony CBA o ich przebiegu, zgodnie z ustaleniami, o których mowa w ust. 4.
§  6.
1. 1 Konwojowanie odbywa się pojazdami służbowymi CBA wyposażonymi w mobilne urządzenie monitorowania pojazdów.
2. W przypadku gdy plan konwoju przewiduje możliwość przejazdu z wykorzystaniem sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej, konwojenci wyznaczeni jako kierowcy pojazdów są obowiązani posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy decyzji nr 11/08 Szefa CBA z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zasad wykorzystywania sygnałów świetlnych i dźwiękowych w pojazdach służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 17).
§  7.
1. Dowódca może odstąpić od wykonania konwoju, jeżeli posiadane środki uniemożliwiają prawidłowe wykonanie tego zadania.
2. O odstąpieniu od wykonania konwoju dowódca natychmiast powiadamia bezpośredniego przełożonego, wskazując przyczyny odstąpienia.
§  8. Dowódcy i konwojentom zabrania się:
1) udzielania osobom nieupoważnionym informacji o konwoju, trasie przejazdu oraz czasie i miejscu jego przeznaczenia,
2) wykonywania w czasie konwojowania innych obowiązków niż wynikające z konwoju.

Rozdział  3.

Dokumentowanie czynności konwojowo - ochronnych

§  9.
1. Jednostka organizująca konwój jest obowiązana dokumentować jego przebieg.
2. Dokumentację konwoju stanowią:
1) zlecenie wykonania konwoju;
2) plan konwoju;
3) adnotacje funkcjonariuszy Służby Ochrony CBA w Dzienniku wydarzeń dotyczące rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia konwoju.
3. Ponowne wykorzystanie tego samego planu konwoju jest dopuszczalne o ile nie zmieniły się warunki przeprowadzania konwoju pod względem stanu osobowego konwojentów, środków transportu, tras przejazdów, miejsc oraz przedmiotu konwoju.
4. Plan konwoju powinien zawierać:
1) numer planu, składający się z kolejnego numeru porządkowego, oznaczenia jednostki oraz roku;
2) nazwę jednostki organizacyjnej realizującej konwój;
3) nazwę jednostki organizacyjnej zlecającej wykonanie konwoju;
4) dane osoby, o której mowa w § 3 ust. 3;
5) termin realizacji konwoju;
6) przedmiot konwoju;
7) imiona i nazwiska konwojentów;
8) wyposażenie konwojentów;
9) obowiązki konwojentów;
10) środki transportu;
11) trasy konwoju: główną i zapasowe;
12) punkty newralgiczne i rozpoznane zagrożenia;
13) kontakty alarmowe: Służby Ochrony CBA, organizatora konwoju, bezpośredniego przełożonego;
14) jednostki ratownicze na trasie konwoju: pogotowie ratunkowe, szpitale, straż pożarną;
15) miejsca bezpieczne na trasie konwoju: obiekty CBA, Policji i inne;
16) założenia dotyczące ewentualnego używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych;
17) uwagi.
5. Wzór zlecenia wykonania konwoju stanowi załącznik nr 2.

Rozdział  4.

Konwojowanie materiałów zawierających informacje niejawne

§  10.
1. Materiały zawierające informacje niejawne powinny być chronione przez co najmniej dwóch konwojentów posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
2. W szczególnych przypadkach materiały zawierające informacje niejawne może przewozić jeden konwojent, o ile wyrazi na to zgodę kierownik jednostki, z której materiały są przesyłane, lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.
3. Transport przesyłki należy zaplanować w taki sposób, aby mogła być dostarczona w możliwie najkrótszym czasie.
4. W przypadku gdy użycie pojazdu nie jest uzasadnione odległością jednostki, do której są przesyłane materiały zawierające informacje niejawne, transport ich może być wykonany pieszo z zachowaniem szczególnej ostrożności.
5. Zabronione jest pozostawianie przesyłki podczas transportu bez nadzoru.
§  11.
1. Materiały zawierające informacje niejawne są przewożone w zamkniętych przystosowanych i właściwie zabezpieczonych paczkach, workach lub innego rodzaju pojemnikach transportowych, zwanych dalej "pojemnikami" .
2. Na pojemniku umieszcza się:
1) nazwę i adres nadawcy;
2) informację o treści:

"Znalazca niniejszego pojemnika proszony jest o niezwłoczne przekazanie go najbliższej jednostce Policji. Pojemnika nie rozplombowywać i nie otwierać.;";

3) jego numer.
3. W przypadku uszkodzenia pojemnika konwojent jest obowiązany do natychmiastowego jego zabezpieczenia.
§  12. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się przewożenie materiałów niejawnych bez sporządzania Planu konwoju, o ile wyrazi na to zgodę kierownik jednostki, z której materiały są przesyłane lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

Rozdział  5.

Konwojowanie wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych

§  13.
1. Wartości pieniężne powinny być transportowane w pojemnikach, o których mowa w § 11 ust. 1.
2. W przypadku, gdy użycie pojazdu nie jest uzasadnione z uwagi na odległość jednostki, z której wartości pieniężne są pobierane, a wysokość wartości nie przekracza jednej jednostki obliczeniowej, dopuszczalne jest transportowanie ich pieszo, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
§  14.
1. Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających pięć jednostek obliczeniowych powinien być chroniony przez co najmniej dwóch konwojentów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku transportu z Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego CBA w Lucieniu do najbliższej placówki banku, wartości pieniężnych nieprzekraczających 0.025 jednostki obliczeniowej, który może być chroniony przez jednego konwojenta.
3. Transport wartości pieniężnych powyżej pięć jednostek obliczeniowych powinien być chroniony przez co najmniej czterech konwojentów. Transport ten ubezpiecza się przez przydzielenie co najmniej jednego pojazdu ubezpieczającego.
§  15. Transport przedmiotów wartościowych powinien być chroniony przez co najmniej dwóch konwojentów.
§  16. Zabrania się łącznego transportowania wartości pieniężnych i materiałów zawierających informacje niejawne.
§  17. Do transportowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 3 i 5 oraz § 11 ust. 2 i 3.

Rozdział  6.

Konwojowanie broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych

§  18.
1. Transport nie więcej niż 30 jednostek broni powinien być chroniony przez co najmniej dwóch konwojentów.
2. Transport w liczbie powyżej 30 jednostek broni powinien być chroniony przez co najmniej czterech konwojentów. Transport ten ubezpiecza się poprzez przydzielenie co najmniej jednego samochodu ubezpieczającego.
§  19.
1. Transport nie więcej niż 50 tysięcy sztuk amunicji powinien być chroniony przez co najmniej dwóch konwojentów.
2. Transport w liczbie powyżej 50 tysięcy sztuk amunicji powinien być chroniony jest przez co najmniej czterech konwojentów. Transport ten ubezpiecza się poprzez przydzielenie co najmniej jednego pojazdu ubezpieczającego.
§  20. Dopuszcza się jednoczesne przewożenie broni i amunicji, o ile będą załadowane w oddzielnych skrzyniach.
§  21. Transport materiałów niebezpiecznych powinien być chroniony przez co najmniej czterech konwojentów. Transport ten ubezpiecza się poprzez przydzielenie co najmniej jednego pojazdu ubezpieczającego.
§  22. W przypadku konwojowania broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych jednostka zlecająca konwój sporządza wykaz numerowy przewożonej broni, wykaz ilościowy przewożonej amunicji lub wykaz materiałów niebezpiecznych. Jeden egzemplarz wykazu należy przekazać organizatorowi konwoju, celem dołączenia go jako załącznika do Planu konwoju.
§  23. Zabrania się łącznego transportowania materiałów niebezpiecznych oraz broni lub amunicji.
§  24. Do transportowania broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 3 i 5.

Rozdział  7.

Konwojowanie osób zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych i skazanych

§  25. Funkcjonariusze CBA wykonują konwój w stosunku do osób zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych lub skazanych w celu przetransportowania ich do wyznaczonych miejsc w związku z prowadzonymi czynnościami dochodzeniowo-śledczymi lub procesowymi.
§  26.
1. Transport osób, o których mowa w § 25 powinien być chroniony przez co najmniej trzech konwojentów.
2. W przypadku konwojowania osób, o których mowa w § 25, uznanych za szczególnie niebezpieczne lub w innych uzasadnionych okolicznościach, transport powinien być chroniony przez co najmniej czterech konwojentów. Transport ten ubezpiecza się poprzez przydzielenie co najmniej jednego samochodu ubezpieczającego.

Rozdział  8.

Konwojowanie osób ochranianych przez funkcjonariuszy CBA

§  27. W sytuacjach szczególnych, ze względu na dobro służby, funkcjonariusze CBA mogą wykonywać konwój wobec obecnych lub byłych funkcjonariuszy CBA, a także wobec innych osób udzielających pomocy CBA celem zapewnienia im bezpieczeństwa lub nieujawnienia ich tożsamości w związku z:
1) ochroną szczególnie ważnych informacji niejawnych posiadanych przez te osoby;
2) zabezpieczeniem działań operacyjnych, w których osoby te uczestniczą lub uczestniczyły;
3) zapewnieniem ciągłości działań dochodzeniowo-śledczych lub procesowych, w których wymienione osoby uczestniczą.
§  28. Konwój, o którym mowa w § 27, w zależności od poziomu zagrożenia oraz dostępnych sił i środków prowadzone są przez jednego lub więcej konwojentów.

Rozdział  9.

Postępowanie w przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego

§  29.
1. W przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego konwojenci są obowiązani:
1) podjąć działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osób konwojowanych lub do zapobieżenia utraty przedmiotu konwoju;
2) podjąć działania zmierzające do wyeliminowania przyczyn i skutków zaistniałej sytuacji;
3) niezwłocznie powiadomić Służbę Ochrony CBA oraz bezpośredniego przełożonego.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, polegają w szczególności na zorganizowaniu i kierowaniu czynnościami mającymi doprowadzić do zachowania bezpieczeństwa konwojentów i przewożonych osób lub przesyłek, ewentualnego odparcia ataku, ewakuacji z miejsca zdarzenia do miejsca bezpiecznego, zapewnieniu pomocy medycznej osobom poszkodowanym.
3. Konwojenci w przypadku zaistnienia zdarzenia nadzwyczajnego są obowiązani podjąć działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
§  30. Z przebiegu zdarzenia nadzwyczajnego, lub jakiegokolwiek innego zdarzenia mającego wpływ na przebieg konwoju dowódca konwoju sporządza notatkę służbową, w której szczegółowo opisuje:
1) miejsce i czas wystąpienia zdarzenia;
2) imię i nazwisko dowódcy konwoju, funkcjonariusza CBA zlecającego konwój oraz konwojentów;
3) charakter zdarzenia;
4) podjęte przez dowódcę i konwojentów działania i środki zmierzające do wyeliminowania przyczyn i skutków zaistniałej sytuacji;
5) rodzaj ewentualnych obrażeń u osób ochranianych lub konwojentów, poniesionych strat, uszkodzeń konwojowanych przesyłek;
6) przypadki zapewnienia pomocy medycznej poszkodowanym (w szczególności poprzez wskazanie czy pomocy udzielono samodzielnie lub czy wezwano pogotowie ratunkowe);
7) przypadki wezwania Policji;
8) przypadki użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

Rozdział  10.

Przepisy końcowe

§  31. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

................................................. r.

(miejscowość i data)

......................................................................................

(pieczęć imienna kierownika jednostki organizacyjnej)

........................................

........................................

........................................

........................................

(adresat wniosku)

o zorganizowanie i przeprowadzenie konwoju

Zwracam się z wnioskiem o zorganizowanie i przeprowadzenie konwoju .................................

................................................................................................................................................

(podać przedmiot konwoju zgodnie z § 1 pkt 1 zarządzenia)

w dniu .....................................................................................................................................

Planowana trasa konwoju .........................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Osobą odpowiedzialną do dokonywania ustaleń uczestnictwa w konwoju jest: .........................

................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe)

Dodatkowe informacje .............................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

......................................................................................................................

(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej składającej wniosek)

AKCEPTUJĘ/NIE AKCEPTUJĘ*

.....................................................................................

(podpis kierownika jednostki do której złożono wniosek)

______

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZLECENIE WYKONANIA KONWOJU

..................................

(numer zlecenia)

Zlecam wykonanie konwoju w dniu ......................................................................................

celem przetransportowania ....................................................................................................

.............................................................................................................................................

(przedmiot konwoju zgodnie z § 1 pkt 1 zarządzenia)

na trasie ................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Do realizacji zadania wyznaczam następujący skład osobowy konwoju:

Dowódca konwoju ........................................................

Konwojent ....................................................................

Konwojent ....................................................................

Konwojent ....................................................................

Konwojent ....................................................................

Konwojent* ..................................................................

oraz przydzielam pojazdy: .....................................................................................................

.............................................................................................................................................

Uwagi: ..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Do dnia ............ sporządzić Plan konwoju i przedstawić do zatwierdzenia/konwój realizować zgodnie z Planem konwoju nr** ...........................................................................

.......................................................................

(data, pieczęć i podpis organizatora konwoju)

Zapoznałem się ze zleceniem.

......................................................................................

(data, imię i nazwisko oraz podpis dowódcy konwoju)

______

* w przypadku, o którym mowa w § 3 zarządzenia należy zamieścić imię i nazwisko funkcjonariusza upoważnianego do uczestnictwa w konwoju

** niepotrzebne skreślić

1 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 5 ust. 1 zarządzenia nr 15/15 z dnia 1 lipca 2015 r. (Dz.Urz.CBA.2015.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2015 r.