Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania z aktami kontroli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz planowania i sprawozdawczości czynności kontrolnych

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa zasady i tryb postępowania z aktami kontroli prowadzonymi w celu udokumentowania przebiegu i wyników czynności kontrolnych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz zasady planowania i sprawozdawczości tych czynności.
§  2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
2) rozporządzenie - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 165, poz. 1171);
3) upoważnienie - upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA";
4) kontrola - czynności kontrolne prowadzone przez funkcjonariuszy CBA na podstawie przepisów ustawy.
§  3. Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne określają przepisy odrębne.
§  4. Akta kontroli prowadzone są w formie teczek zakładanych każdorazowo dla poszczególnych kontroli.
§  5.
1. Akta kontroli stanowią: dokumentacja kontroli i akta sprawy.
2. Dokumentacja kontroli zawiera materiały dowodowe i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, a w szczególności:
1) upoważnienie;
2) odpisy, kserokopie, wyciągi z dokumentów, zestawienia, obliczenia i wykazy danych;
3) pokwitowania pobrania materiałów dowodowych lub zwolnienia spod zabezpieczenia i zwrotu pobranych materiałów dowodowych;
4) odmowę zwolnienia spod zabezpieczenia materiałów dowodowych;
5) protokół pobrania rzeczy;
6) protokół oględzin;
7) protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień;
8) protokół przyjęcia ustnych oświadczeń;
9) postanowienie o powołaniu biegłego lub specjalisty;
10) protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu, stanowisko wobec zastrzeżeń do protokołu i odmowę podpisania protokołu.
3. Akta sprawy zawierają w szczególności:
1) dokumentację zgromadzoną w trakcie postępowania kontrolnego, w tym korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną, niestanowiącą dokumentacji kontroli, w rozumieniu ust. 2;
2) dokumentację zgromadzoną w toku analizy przedkontrolnej, o ile nie została włączona do dokumentacji kontroli;
3) program kontroli;
4) wnioski, wystąpienia, informacje i zawiadomienia oraz odpowiedzi, o których mowa w art. 46 ustawy.
4. Tryb przekazywania akt kontroli do archiwum określają przepisy odrębne.
§  6.
1. Korespondencja zewnętrzna i wewnętrzna wytworzona w związku z czynnościami kontrolnymi podlega rejestracji w teczce założonej dla danej kontroli.
2. Korespondencja, o której mowa w ust. 1, może być wysyłana, przyjmowana i rejestrowana bezpośrednio przez funkcjonariuszy CBA, bez konieczności rejestrowania jej dziennikach korespondencyjnych prowadzonych przez Departament Postępowań Kontrolnych CBA lub delegatury CBA.
3. Korespondencja jawna wytworzona w związku z czynnościami kontrolnymi wpływająca do siedziby CBA może zostać poddana kontroli pirotechnicznej, o której mowa w przepisach określających zasady obiegu informacji jawnych w CBA.
§  7. Znakowanie pism polega na nadaniu przez funkcjonariusza CBA prowadzącego kontrolę indywidualnego znaku składającego się z oznaczenia jednostki i komórki organizacyjnej, trybu prowadzenia kontroli, jej kolejnego numeru wynikającego z rocznego planu kontroli lub rejestru kontroli prowadzonego przez Departament Postępowań Kontrolnych, roku, w którym została wszczęta oraz kolejnego numeru pisma, według przykładowego wzoru: C/I/DR/01/12/02 lub BI/WPK/PL/01/12/02.
§  8. Departament Postępowań Kontrolnych CBA oraz delegatury CBA prowadzą rejestry upoważnień, które zawierają, w szczególności:
1) numer upoważnienia wraz z terminem zakończenia kontroli np. C/XXX/01/10, lub BI/01/10, z czego poszczególne człony oznaczają:
a) C - Departament Postępowań Kontrolnych CBA;
b) I albo II - oznaczenie właściwego wydziału Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA;
c) BI - przykładowe oznaczenie właściwej delegatury CBA;
d) 01 - kolejny numer upoważnienia,
e) 10 - rok wystawienia upoważnienia,
2) datę wystawienia upoważnienia;
3) imię i nazwisko funkcjonariusza CBA przeprowadzającego kontrolę;
4) nazwę i adres jednostki lub osoby kontrolowanej wraz z zakresem kontroli.
§  9. Departament Postępowań Kontrolnych CBA prowadzi rejestr kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy CBA, który zawiera w szczególności:
1) numer kontroli;
2) numer upoważnienia wraz z przewidywanym terminem zakończenia kontroli;
3) zakres kontroli;
4) nazwę kontrolowanego podmiotu;
5) czas trwania kontroli, tj. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
6) imię, nazwisko i stanowisko służbowe funkcjonariusza CBA przeprowadzającego kontrolę.
§  10.
1. Roczny plan kontroli, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, sporządzany jest przez Departament Postępowań Kontrolnych CBA w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok objęty planem.
2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, sporządzany jest według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia.
3. Plan kontroli sporządzany jest w szczególności w oparciu o:
1) wyniki działalności CBA;
2) skargi, wnioski i informacje otrzymywane od jednostek państwowych, samorządowych, osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
§  11. Departament Postępowań Kontrolnych CBA i delegatury CBA, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, sporządzają i przedstawiają Szefowi CBA sprawozdania roczne, dotyczące prowadzonych kontroli i realizacji wyników kontroli.
§  12.
1. Do kontroli prowadzonych przez Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA nie stosuje się przepisów § 6-11, z zastrzeżeniem ust. 2-3,
2. Upoważnienia dotyczące kontroli, o których mowa w ust. 1 podlegają rejestracji w rejestrze upoważnień prowadzonym przez Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA, zawierającym dane, o których mowa w § 8, z tym, że numer upoważnienia składa się z członu "R" oraz członów wymienionych w § 8 pkt 1 lit. d - e.
3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 podlegają rejestracji w rejestrze kontroli prowadzonym przez Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA, zawierającym dane, o których mowa w § 9.
§  13. Traci moc zarządzenie nr 7/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 października 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania z aktami kontroli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2010 r. Nr 1, poz. 3).
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627 i 664 oraz z 2013 r. poz. 628.