Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 stycznia 1992 r.
w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej inspektora kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wzór legitymacji inspektora kontroli skarbowej.
2. Legitymacja ma formę książki. Okładka koloru bordowego. Na stronie tytułowej okładki u góry napis "Rzeczpospolita Polska".

Pod napisem wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Pod wizerunkiem orła napis "KONTROLA SKARBOWA".

Napisy i wizerunek orła w kolorze złotym.

§  2. Wzór stron wewnętrznych legitymacji służbowej określa załącznik do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 1992 r.

ZAŁĄCZNIK

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA

(pominięto)