Określenie wzorów legitymacji kuratora zawodowego, aplikanta kuratorskiego oraz legitymacji kuratora społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2002.3.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia wzorów legitymacji kuratora zawodowego, aplikanta kuratorskiego oraz legitymacji kuratora społecznego.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 i Nr 154, poz. 1787) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się wzory:
1)
legitymacji kuratora zawodowego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
legitymacji aplikanta kuratorskiego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3)
legitymacji kuratora społecznego, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2.
1.
W legitymacji, o której mowa w § 1 pkt 1-3, umieszcza się odpowiednio fotografię kuratora albo aplikanta kuratorskiego oraz wpisuje jego nazwisko, imię (imiona), oznaczenie sądu, w którym wykonuje czynności oraz miejscowość i datę wydania legitymacji.
2.
W legitymacji kuratora zawodowego wpisuje się nadany mu stopień służbowy, a w wypadku kuratora okręgowego, jego zastępcy i kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej - pełnioną funkcję lub zajmowane stanowisko.
3.
W legitymacji kuratora społecznego zamieszcza się zapis "sądowy kurator społeczny".
4.
W legitymacji aplikanta kuratorskiego zamieszcza się zapis "aplikant kuratorski".
5.
W legitymacjach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, zamieszcza się także zapis o treści: "Na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych kurator uprawniony jest do żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych".
6. 1
Legitymacje kuratora zawodowego i aplikanta kuratorskiego podpisuje prezes sądu okręgowego, zaś legitymację kuratora społecznego - prezes sądu rejonowego.
§  3.
Legitymacje kuratora zawodowego i kuratora społecznego, wydane przed dniem wejścia w życie zarządzenia, zachowują ważność do czasu wydania legitymacji ustalonych niniejszym aktem prawnym.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

1.
Opis wzoru legitymacji kuratora zawodowego
1)
Wymiary legitymacji - 100 x 70 mm,
2)
Część zewnętrzna legitymacji:

- okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze granatowym,

- strona 1 - orzeł z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze srebrnym i napis "Rzeczpospolita Polska" w kolorze srebrnym,

3)
Część wewnętrzna legitymacji:

- tło w kolorze błękitnym,

- z lewej strony (strona 2 legitymacji) miejsce na fotografię o wymiarach 45 x 35 mm, miejsce na pieczątki przedłużające ważność legitymacji, miejsce na treść, o której mowa w § 2 ust. 5, oraz podpis posiadacza legitymacji,

- z prawej strony (strona 3 legitymacji) miejsce na pieczęć podłużną wystawcy, numer legitymacji, miejsce na nazwisko, imię (imiona), stopień służbowy lub stanowisko posiadacza legitymacji, oznaczenie sądu, miejscowość i data wydania legitymacji, miejsce na pieczątkę okrągłą i podpis wystawcy.

2. Wzór legitymacji kuratora zawodowego

wzór

Legitymacja kuratora zawodowego

ZAŁĄCZNIK Nr 2

1.
Opis wzoru legitymacji aplikanta kuratorskiego
1)
Wymiary legitymacji - 100 x 70 mm,
2)
Część zewnętrzna legitymacji:

- okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze granatowym,

- strona 1 - orzeł z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze srebrnym i napis "Rzeczpospolita Polska" w kolorze srebrnym,

3)
Część wewnętrzna legitymacji:

- tło w kolorze błękitnym,

- z lewej strony (strona 2 legitymacji) miejsce na fotografię o wymiarach 45 x 35 mm, miejsce na pieczątki przedłużające ważność legitymacji oraz podpis posiadacza legitymacji,

- z prawej strony (strona 3 legitymacji) miejsce na pieczęć podłużną wystawcy, numer legitymacji, miejsce na nazwisko, imię (imiona), napis "aplikant kuratorski", oznaczenie sądu, miejscowość i data wydania legitymacji, miejsce na pieczątkę okrągłą i podpis wystawcy.

2.
Wzór legitymacji aplikanta kuratorskiego

wzór

Legitymacja aplikanta kuratorskiego

ZAŁĄCZNIK Nr 3

1.
Opis wzoru legitymacji kuratora społecznego
1)
Wymiary legitymacji - 100 x 70 mm,
2)
Część zewnętrzna legitymacji:

- okładka wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze granatowym,

- strona 1 - orzeł z godłem Rzeczypospolitej Polskiej w kolorze srebrnym i napis "Rzeczpospolita Polska" w kolorze srebrnym,

3)
Część wewnętrzna legitymacji:

- tło w kolorze błękitnym,

- z lewej strony (strona 2 legitymacji) miejsce na fotografię o wymiarach 45 x 35 mm, miejsce na pieczątki przedłużające ważność legitymacji, miejsce na treść, o której mowa w § 2 ust. 5, oraz podpis posiadacza legitymacji,

- z prawej strony (strona 3 legitymacji) miejsce na pieczęć podłużną wystawcy, numer legitymacji, miejsce na nazwisko, imię (imiona), napis "sądowy kurator społeczny", oznaczenie sądu, miejscowość i data wydania legitymacji, miejsce na pieczątkę okrągłą i podpis wystawcy.

2.
Wzór legitymacji kuratora społecznego

wzór

Legitymacja sądowego kuratora społecznego

1 § 2 ust. 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 września 2002 r. (Dz.Urz.MS.02.5.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 2002 r.