Określenie wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny, na rok 2024.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2024.33

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

DECYZJA
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 kwietnia 2024 r.
w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny, na rok 2024

Na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw na rok 2024, z których są finansowane koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, określa się na kwotę 380 000 tys. zł.
§  2. 
Odpis podstawowy na fundusz leśny obciążający koszty działalności nadleśnictw na rok 2024 ustala się w wysokości 8,80% przychodów ze sprzedaży drewna.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).