Określenie wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenie wielkości odpisu podstawowego na... - OpenLEX

Określenie wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenie wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny na rok 2022.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2022.17

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

DECYZJA
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny na rok 2022

Na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw na rok 2022, z których finansowane są koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, określa się na kwotę 347 000 tys. zł.
§  2.  2
 Odpis podstawowy na fundusz leśny obciążający koszty działalności nadleśnictw na rok 2022 ustala się w wysokości 22,0491% przychodów ze sprzedaży drewna.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 § 2 zmieniony przez § 1 decyzji z dnia 29 grudnia 2022 r. (Dz.Urz.MKiŚ.2022.77) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2022 r.