Określenie wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw, z których finansowane są koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych, i ustalenie wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny obciążającego koszty działalności nadleśnictw, na rok 2014.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2014.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

DECYZJA Nr 6
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw, z których finansowane są koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych, i ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny obciążającego koszty działalności nadleśnictw, na rok 2014

Na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.
Wysokość wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw na utrzymanie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych na rok 2014 określa się na kwotę 225.000 tys. zł.
§  2.
Odpis podstawowy na fundusz leśny na rok 2014 ustala się w wysokości 14,5% przychodów ze sprzedaży drewna.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.