Określenie wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2017.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2017

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców (Dz. U. poz. 462) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców za rok 2017 wynosi co najmniej 31.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.